Quản trị hành vi tổ chức - Chương 1

Chia sẻ: chocolate_ice

Chương 1: Tổng quan về quản trị hành vi tổ chức Quản trị hành vi tổ chức là môn học nghiên cứu một cách có hệ thống về các hành vi và thái độ của con người trong một tổ chức và sự tương tác giửa hành vi của con người với tổ chức nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức .

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quản trị hành vi tổ chức - Chương 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MARKETING
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHMÔN HỌC
QUẢN TRỊ HÀNH VI TỔ
CHỨC
GIẢNG VIÊN: HUỲNH NHỰT NGHĨA
NỘI DUNG MÔN
HỌC
Phần 1: Nhập môn quản trị hành vi tổ
chứcn trị hành vi cấp độ cá
Phần 2: Quả
nhân
Phần 3: Quản trị hành vi cấp độ nhóm
Phần 4: Quản trị hành vi cấp độ tổ
chức
Phần 1: Nhập môn quản trị hành vi
tổ
chức

Chương 1: Tổng quan về quản trị
hành vi tổ chức
YÊU CẦU
• Nắm được Khái niệm về quản trị hành vi
tổ chức và mối quan hệ của môn học
QTHVTC với các môn khoa học khác.
• Hiểu rỏ các chức năng và đối tượng của
quản trị hành vi tổ chức.
• Nhận thức được tầm quan trọng và thách
thức của quản trị hành vi trong tổ chức.
Chương 1: Tổng quan về quản trị
hành vi tổ chức
1.1. Khái niệm và vai trò của hành vi tổ
chức
1.1.1. Khái niệm
1.2. Chức năng tròa quản trị hành vi tổ
1.1.2. Vai củ
chức
1.2.1. Chức năng giải thích
1.2.2. Chức năng dự đoán
1.1.3. Chức năng kiểm soát
1.3. Đối tượng của quản trị hành vi tổ chức
1.3.1. Hành vi cá nhân
1.3.2. Hành vi tập thể (nhóm)
1.3.3. Hành vi tổ chức
1.4. Tầm quan trọng và thách thức trong quản
trị hành vi tổ chức

1.4.1. Xu hướng toàn cầu hóa
1.4.2. Nguy cơ chảy máu chất xám
1.4.3. Đòi hỏi nâng cao năng suất và chất lượng
1.4.4. Đòi hỏi nâng cao kỹ năng của người lao động
1.4.5. Sự đa dạng của nguồn nhân lực
1.4.6. Khuyến khích đổi mới sáng tạo
1.1. Khái niệm và vai trò của hành vi tổ
chức
1.1.1. Khái niệm về Hành vi
Hành vi là hành động, cử chỉ, thái độ, thói quen của
con người, bao gồm hành vi vô thức và hành vi có ý
thức.
1.1.2. Hành vi tổ chức
Hành vi tổ chức là những hành vi cá nhân diển ra trong
tổ chức, bao gồm: hành vi và thái độ của cá nhân, sự
tương tác giữa hành vi và thái độ cá nhân với tổ chức.
1.1.3. Quản trị hành vi tổ chức
Quản trị hành vi tổ chức là môn học nghiên cứu một cách có
hệ thống về các hành vi và thái độ của con người trong một
tổ chức và sự tương tác giửa hành vi của con người với tổ
chức nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức .
Sự khác biệt giửa môn quản trị hành vi
tổ chức với các môn quản trị khác?
• Quản trị học
• Quản trị nhân sự
• Quản trị sản
xuất
• Quản trị marketing
• Quản trị chiến lược
• Quản trị dự án
QTHVTC kế thừa nghiên cứu của
các môn khoa học nào?
Động viên
Tính cách
Tâm lý học Sự thỏa mãn
Định dạng hành vi,…
Cá nhân

Sự năng động của nhóm
Chuẩn mực
Xã hội học Thông tin
Địa vị, … Hành vi
Nhóm tổ chức

Xung đột
Chính trị học Quyền lực
Quan hệ chính trị giửa các tổ chức

Tổ chức
Những giá trị
Nhân chủng học Những thái độ
Văn hóa, …
1.1.2. Vai trò của quản trị hành vi
tổ chức
• Nâng cao hiệu quả công
tác quản lý
• Phát huy vai trò con
người trong tổ chức
• Khai thác một cách tối
ưu nguồn nhân lực
• Phát huy tính sáng tạo
của con người
1.2. Chức năng của quản trị hành vi tổ chức

1.2.1. Chức năng giải thích
Tìm cách lý giải những hành vi của cá nhân,
nhóm hay tổ chức.
1.2.2. Chức năng dự đoán
Tìm cách xác định một hành động cho trước
sẽ dẫn đến những kết cục nào.
1.1.3. Chức năng kiểm soát
Tìm cách điều chỉnh hành vi của cá nhân,
nhóm hay tổ chức theo mục tiêu đã đề ra.
1.3. Đối tượng của quản trị hành vi tổ
chức

1.3.1. Hành vi cá nhân


1.3.2. Hành vi tập thể (nhóm)


1.3.3. Hành vi tổ chức
1.4. Tầm quan trọng và thách thức trong
quản trị hành vi tổ chức
1.4.1. Xu hướng toàn cầu hóa
1.4.2. Nguy cơ chảy máu chất xám
1.4.3. Đòi hỏi nâng cao năng suất và
chất lượng
1.4.4. Đòi hỏi nâng cao kỹ năng của
người lao động
1.4.5. Sự đa dạng của nguồn nhân lực
1.4.6. Khuyến khích đổi mới sáng tạo
1.4.1. Xu hướng toàn cầu hóa
• Toàn cầu hóa ảnh hưởng đến kỹ năng
con người của nhà quản lý ít nhất theo 2
cách sau:
1. Nhà quản lý có khả năng phải đảm nhận
một vị trí làm việc ở nước ngoài.
2. Ngay cả khi ở nước mình, các nhà quản
lý cũng có thể làm việc với những nhà
đầu tư, đồng nghiệp, nhân viên dưới
quyền thuộc các nền văn hóa khác
nhau.
1.4.2. Nguy cơ chảy máu chất
xám
• Lòng trung thành của nhân viên với công ty
giảm xúc.
• Môi trường làm việc ở các công ty đa quốc
gia hấp dẫn hơn.
1.4.3. Đòi hỏi nâng cao năng suất
và chất lượng
• Để nâng cao năng suất và chất lượng cần
thiết phải thực hiện các chương trình như
quản lý chất lượng đồng bộ và cơ cấu lại
doang nghiệp.
• Quản lý chất lượng đồng bộ (TQM) đòi
hỏi các nhân viên phải suy nghĩ lại những
điều mà họ làm và quan tâm hơn vào
những quyết định của mình tại nơi làm
việc.
1.4.4. Đòi hỏi nâng cao kỹ năng
của người lao động
• Kỹ năng làm việc nhóm.
• Kỹ năng lên kế hoạch.
• Kỹ năng xây dựng chiến lược.
• Kỹ năng giao tiếp…
1.4.5. Sự đa dạng nguồn nhân
lực
• Đa dạng về văn hoá.
• Đa dạng về về chủng tộc.
• Đa dạng về sắc tộc.
• Đa dạng về tôn giáo…
1.4.6. Khuyến khích đổi mới sáng
tạo
• Thách thức đối với nhà quản lý là phải
thúc đẩy sự sáng tạo của nhân viên và
đồng thời có khả năng thích ứng được với
sự thay đổi do chính các nhân viên của
mình tạo ra.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản