Quản trị học_ Chức năng lãnh đạo

Chia sẻ: Đồng Văn Toàn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

2
1.129
lượt xem
324
download

Quản trị học_ Chức năng lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CN điều khiển đề cập đến quá trình thúc đẩy và động viên nhân viên nhằm nâng cao thành tích của họ và đóng góp có hiệu quả vào các mục tiêu của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị học_ Chức năng lãnh đạo

 1. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN CHỨC NĂNG l∙nh ®¹o TRONG QUẢN TRỊ LËp kÕ  Tæ chøc L∙nh ®¹o KiÓm tra ho¹ch DÉn ®Õn X¸c lËp môc  QuyÕt ®Þnh  §Þnh h­ Theo dâi  §¹t ®­îc  ®Ých, thµnh  nh÷ng g×  íng, ®éng  c¸c ho¹t  môc ®Ých  lËp chiÕn  ph¶i lµm,  viªn tÊt  ®éng ®Ó  ®Ò ra cña  l­îc vµ  lµm nh­ thÕ  ch¾c ch¾n  c¶ c¸c  Tæ chøc ph¸t triÓn  nµo vµ ai  r»ng chóng  kÕ ho¹ch  sÏ lµm viÖc  bªn tham  ®­îc hoµn  cÊp nhá h¬n  ®ã gia vµ  thµnh nh­  ®Ó ®iÒu  gi¶i  trong kÕ  hµnh ho¹t  quyÕt c¸c  ho¹ch ®éng m©u thuÉn QUẢN TRỊ HỌC
 2. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN NỘI DUNG TRÌNH BÀY  Một số khái niệm cơ bản về chức năng ®iÒu khiÓn (lãnh đạo)  Mục đích của chức năng điều khiển  Nội dung  Động viên tinh thần làm việc của nhân viên  Phong cánh lãnh đạo QUẢN TRỊ HỌC
 3. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN YẾU TỐ CON NGƯỜI TRONG TỔ CHỨC  Môc tiªu cña tæ chøc ®­îc hoµn thµnh th«ng  qua nç lùc cña nhiÒu ng­êi  C¸c c¸ nh©n cã nhiÖm vô kh¸c nhau vµ b¶n  th©n hä còng kh¸c nhau  C¸c c¸ nh©n kh«ng thuÇn chØ lµ thµnh viªn  cña tæ chøc mµ cßn lµ thµnh viªn cña nhiÒu  hÖ thèng kh¸c nhau vµ lîi Ých cña hä còng  kh«ng ®ång nhÊt Muèn l∙nh ®¹o mäi ng­êi ®­îc tèt th× ph¶i  hiÓu ®Æc tÝnh cña tõng c¸ nh©n ®Ó s¾p xÕp  hä vµo nh÷ng vÞ trÝ thuËn lîi nhÊt. QUẢN TRỊ HỌC
 4. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN KHÁI NIỆM VỀ CN ĐIỀU KHIỂN CN điều khiển đề cập đến quá trình thúc đẩy và động viên nhân viên nhằm nâng cao thành tích của họ và đóng góp có hiệu quả vào các mục tiêu của doanh nghiệp. Keith Davis: Điều khiển George Terry: điều khiển Harold Koontz: điều là chức năng thuyết là hoạt động gây ảnh khiển là sự gây ảnh phục những người khác hưởng đến con người hưởng đến con người hăng hái phấn đấu cho nhằm phấn đấu một cách nhằm theo đuổi việc những mục tiêu xác tự nguyện cho những mục đạt được một mục định tiêu của nhóm đích chung “Điều khiển là một quá trình gây ảnh hưởng đến các hoạt động của một cá nhân hay nhóm nhằm đạt được mục đích trong tình huống nhất định” BẢN CHẤT  Tác động, ảnh hưởng đến người khác để chắc chắn rằng công việc của người đó sẽ được hoàn thành vớiẢN ệuỊquả cao QU hi TR HỌC
 5. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN KHÁI NIỆM VỀ CN ĐIỀU KHIỂN 2 vấn đề quan tâm trong khái niệm  Gây ảnh hưởng đến những người khác  Bằng quyền lực  Bằng những tác động ảnh hưởng đến quyền lợi  Bằng sự thuyết phục  Bằng sự động viên  Bằng sự gương mẫu  Bằng thủ đoạn  Mục tiêu của tổ chức QUẢN TRỊ HỌC
 6. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ CỦA CÔNG VIỆC KHẢ NĂNG THỰC HIỆN CV ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC Sự thách thức Cơ hội để Phần thưởng Và hấp dẫn Tham gia Mong muốn Của CV tự quản lý QUẢN TRỊ HỌC
 7. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN ĐỘNG CƠ HOẠT ĐỘNG  §éng c¬ ho¹t ®éng lµ môc tiªu chñ quan cña  ho¹t ®éng cña con ng­êi nh»m ®¸p øng c¸c  nhu cÇu ®Æt ra  Đéng c¬ ph¶n ¸nh nh÷ng mong muèn, nh÷ng nhu  cÇu cña con ng­êi vµ lµ lý do ®Ó hµnh ®éng   Nhu cÇu lµ tr¹ng th¸i t©m lý mµ con ng­êi c¶m thÊy  thiÕu thèn kh«ng tho¶ m∙n vÒ mét c¸i g× ®ã.   Nhu cÇu cña con ng­êi rÊt ®a d¹ng, vµ kh¸c nhau t¹i c¸c  thêi ®iÓm.   §éng c¬ chÝnh lµ nhu cÇu m¹nh nhÊt cña con  ng­êi trong mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh vµ nhu  QUẢN TRỊ HỌC cÇu nµy quyÕt ®Þnh hµnh ®éng cña con ng­êi.
 8. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN QUÁ TRÌNH THỎA MÃN NHU CẦU  Nhu cÇu sÏ trë thµnh ®éng c¬ khi cã 3 yÕu tè sau ®©y:  Sù mong muèn, chê ®îi.  TÝnh hiÖn thùc cña sù mong muèn.  Hoµn c¶nh, m«i tr­êng xung quanh.  Nhu cầu Bức xúc Động cơ Hành vi tìm kiếm Giảm bức xúc Sù mong muèn Nhu cÇu cña con  TÝnh hiÖn thùc §éng c¬ Hµnh ®éng ng­êi M«i tr­êng xung  quanh QUẢN TRỊ HỌC
 9. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC  Lµ nh÷ng nh©n tè bªn trong kÝch thÝch con ng­êi nç lùc  lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn cho phÐp t¹o ra n¨ng suÊt,  hiÖu qu¶ cao. BiÓu hiÖn cña ®éng lùc lµm viÖc lµ sù  s½n sµng nç lùc say mª lµm viÖc nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu  cña tæ chøc còng nh­ cña b¶n th©n ®Ò ra.  Động lực làm việc chịu tác động của 3 nhóm nhân tố Đặc điểm cá nhân Nhân tố Công việc - Thái độ, quan điểm -Nhận thức về năng lực Động lực -Kỹ năng nghề nghiệp - Chuyên môn hoá bản thân và nhu cầu cá làm việc nhân - Mức dộ phức tạp - Tính cách - Tầm quan trọng Đặc điểm của tổ chức -Mục tiêu chiến lược -Văn hoá của tổ chức -Lãnh đạo -Các chính sách QUẢN TRỊ HỌC
 10. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN MỘT SỐ LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ SỰ ĐỘNG VIÊN QUẢN TRỊ HỌC
 11. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN Lý thuyÕt nhu cÇu cña Maslow   Nhu cÇu cña con ng­êi   sù ph©n cÊp  khi c¸c nhu cÇu ë bËc thÊp ch­a ®­îc tho¶ m∙n th×  c¸c nhu cÇu bËc cao kh«ng cã t¸c dông khuyÕn  khÝch mäi ng­êi.  Cã 4 gi¶ thuyÕt c¬ b¶n lµ c¬ së cho hÖ  thèng nhu cÇu cña Maslow lµ:  Khi mét nhu cÇu ®­îc tho¶ m∙n th× nã kh«ng cßn  lµ yÕu tè thóc ®Èy n÷a mµ mét nhu cÇu kh¸c sÏ  næi lªn thay thÕ vÞ trÝ cña nã.   HÖ thèng nhu cÇu rÊt ®a d¹ng. Lu«n cã mét sè nhu  cÇu kh¸c nhau t¸c ®éng tíi hµnh vi cña con ng­êi  t¹i bÊt cø thêi ®iÓm nµo.  Nh×n chung, nh÷ng nhu cÇu bËc thÊp ph¶i ®­îc  tho¶ m∙n tr­íc khi nh÷ng nhu cÇu bËc cao  trë  nªn ®ñ m¹nh ®Ó th«i thóc hµnh ®éng. ẢN TRỊ HỌC QU
 12. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN THÁP NHU CẦU MASLOW Nhu cÇu tù th©n vËn ®éng Nhu cÇu ®­îc  t«n träng  Nhu cÇu liªn kÕt Nhu cÇu an toµn  Nhu cÇu sinh häc Quan ®iÓm cña Maslow khi vËn dông vµo thùc tÕ ng­êi ta nhËn  thÊy:  ­ Nhu cÇu cña con ng­êi cã sù ph©n cÊp nh­ng kh«ng thÓ t×m ra ®­îc  QUẢN TRỊ HỌC ranh giíi râ rµng mµ d­êng nh­ mçi c¸ nh©n ®Òu cã c¶ n¨m lo¹i nhu cÇu 
 13. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN LÝ THUYẾT BẢN CHẤT CON NGƯỜI  Thuyết X CỦA MC. GREGOR  Thuyết Y 1. Công việc không có gì thích 1. Làm việc là hoạt động bẩm thú đối với phần lớn CN sinh của con người 2. Con người không có khát 2. Mọi người đều có khả năng vọng, ít muốn có trách tự điều khiển và kiểm soát nhiệm và thích được chỉ bảo bản thân, nếu như họ được 3. Hầu hết mọi người ít có khả uỷ quyền để đạt được mục năng sáng tạo trong việc tiêu. giải quyết vấn đề tổ chức 3. Nói chung mọi người đề có 4. Động cơ thúc đẩy chỉ phát óc sáng tạo và trí tưởng sinh ở cấp sinh lý và an toàn tượng phong phú 5. Hầu hết mọi người phải 4. Nếu khen thưởng đúng lúc được kiểm soát chặt chẽ và sẽ làm cho CN trở nên gắn thường bị buộc phải đạt bó bới tổ chức những mục tiêu của tổ chức 5. Một người bình thường có thể học cả cách chấp nhận và tự nhận tráchTRỊ HỌC QUẢN nhiệm
 14. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN THUYẾT HAI YẾU TỐ HERZBERG  Cã hai nhãm yÕu tè t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh  lµm viÖc cña c¸c c¸ nh©n trong doanh nghiÖp.   Mét nhãm yÕu tè chØ cã t¸c dông duy tr× sù ho¹t  ®éng cña mäi ng­êi  Mét nhãm cã t¸c dông ®éng lùc mµ v× nã c¸c c¸ nh©n  trong doanh nghiÖp sÏ lµm viÖc tèt h¬n. §éng lùc: Duy tr×: Th¸ch thức trong  Sù gi¸m s¸t vµ c¸c  c«ng viÖc vµ sù tr­ëng  ®iÒu kiÖn lµm viÖc. thµnh. L­¬ng bæng vµ cuéc  Thµnh tÝch vµ tr¸ch  sèng riªng t­. nhiÖm C¸c ®iÒu kiÖn lµm  TriÓn väng c«ng viÖc  viÖc  ChÝnh s¸ch cña doanh ỌC QUẢN TRỊ H
 15. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN C¸c lý thuyÕt vÒ ®éng c¬ ho¹t ®éng  M« h×nh thóc ®Èy cña Porter and Lawler (theo  kỳ vọng) Gi¸ trÞ c¸c  phÇn th­ëng NhËn thøc VÒ tÝnh  c«ng b»ng cña  phÇn th­ëng Kh¶ n¨ng thùc  hiÖn nhiÖm vô PhÇn th­ëng  néi t¹i (vËt  chÊt) Sù nç lùc Sù thùc hiÖn  Sù tho¶ m∙n nhiÖm vô (THÀNH TÍCH) (THÀNH PhÇn th­ëng  bªn ngoµi(phi  vËt chÊt) Sù hiÓu biÕt vÒ  nhiÖm vô nhËn thøc vÒ  phÇn th­ëng QUẢN TRỊ HỌC
 16. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN C¸c lý thuyÕt vÒ ®éng c¬ ho¹t ®éng  M« h×nh thóc ®Èy cña Porter and  Lawler  øng dông cña m« h×nh Porter – Lawler:  NhËn diÖn ®óng møc ®é kú väng vÒ thµnh  tÝch.  §¶m b¶o møc thµnh tÝch ®Ò ra cã thÓ ®¹t tíi  ®­îc.  PhÇn th­ëng ph¶i g¾n liÒn víi thµnh tÝch vµ  t­¬ng xøng víi thµnh tÝch hay phï hîp víi  mong muèn cña nh©n viªn.  H¹n chÕ cña m« h×nh Porter – Lawler:  TÝnh phøc t¹p.  T¹i mçi thêi ®iÓm cÇn ®­a ra c¸c quyÕt  QUẢN TRỊ HỌC ®Þnh, ng­êi ta rÊt khã x¸c ®Þnh sù t­¬ng t¸c 
 17. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN NGUY£N T¾c trong  TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC  Thừa nhận sự khác biệt cá nhân  Bố trí hợp lý con người với công việc  Sử dụng các mục tiêu  Bảo đảm các mục tiêu đó là có thể đạt được  Cá nhân hoá các phần thưởng  Gắn phần thưởng với kết quả làm việc  Kiểm tra hệ thống để đạt được sự công bằng QUẢN TRỊ HỌC
 18. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN KHÁI NIỆM VỀ LÃNH ĐẠO  Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng và tác động, thúc đẩy và chỉ đạo người khác đạt được những mục tiêu đề ra  Lãnh đạo là làm cho người khác làm việc và hiểu biết công việc để giao cho người khác làm. Phong cách lãnh đạo của nhà quản trị ảnh hưởng rất lớn tới việc thực hiện công việc và động lực làm việc của nhân viên dưới quyền. Làm sao để họ sẵn sàng thực hiện công việc theo yêu cầu của nhà quản trị? QUẢN TRỊ HỌC
 19. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN CƠ SỞ CỦA QUYỀN HẠN QUẢN TRỊ HỌC
 20. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ – ĐHBK HN CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA NHÀ QUẢN TRỊ  Hướng dẫn: Giao công việc và rồi khuyến khích để nhân viên hoàn thành công việc  Lắng nghe: Hiểu những khó khăn của cấp dưới và nhận thức vấn đề đó. QUẢN TRỊ HỌC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản