QUẢN TRỊ HỌC - CHƯƠNG 4: CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH

Chia sẻ: anhsach

Hoạch định hay là làm kế hoạch chính là sự quyết định trước xem phải làm gì? Làm như thế nào? Khi nào làm? Và Ai làm cái đó? Kế hoạch cho ta sự hướng dẫn giảm bớt những hậu quả của sự thay đổi, giảm thiểu những lãng phí và đặt ra tiêu chuẩn để kiểm soát

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: QUẢN TRỊ HỌC - CHƯƠNG 4: CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH

QUẢN TRỊ HỌC
CHƯƠNG 4: CHỨC NĂNG HOẠCH
ĐỊNH
GIẢNG VIÊN: ĐỖ ĐỨC HẠNH
NỘI DUNG

• LẬP KẾ HOẠCH
• PHÂN TÍCH VAI TRÒ MỤC TIÊU CỦA KẾ
HOẠCH
• KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
• CÔNG CỤ SỬ DỤNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN
LƯỢC
• KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP
• CÂU HỎI TÌNH HUỐNG
1. KHÁI NIỆM – VAI TRÒ

Hoạch định hay là làm kế hoạch chính là sự quyết
định trước xem phải làm gì? Làm như thế nào?
Khi nào làm? Và Ai làm cái đó?
Kế hoạch cho ta sự hướng dẫn giảm bớt những hậu
quả của sự thay đổi, giảm thiểu những lãng phí
và đặt ra tiêu chuẩn để kiểm soát
Kế hoạch là quá trình chuẩn bị để đối phó với sự
thay đổi và tính không chắc chắn bằng việc trù
liệu những cách thức hành động trong tương lai.
2. MỤC ĐÍCH

- Tập trung sự chú ý vào các mục tiêu
- Ứng phó với sự bất định và thay đổi
- Tạo khả năng tác nghiệp kinh tế
- Làm cho việc kiểm tra dễ dàng hơn
3. PHÂN LOẠI KẾ HOẠCH

- Hoạch định chiến lược (Kế hoạch chiến
lược)
- Hoạch định tác nghiệp (Kế hoạch tác nghiệp)
TIÊU THỨC KH KH
CHIẾN LƯỢC TÁC NGHIỆP
Các loại quyết Các quyết định đổi Các quyết định
định liên quan mới và thích nghi hàng ngày và thích
nghi
Bối cảnh và điều Rủi ro và tính Rủi ro và sự không
kiện ra quyết định không chắc chắn chắc chắn
Cấp triển khai chủ Quản trị gia cấp Nhân viên & các
chốt quản trị gia cấp
cao
dưới
Thời gian Dài hạn 1–10 năm Ngắn hạn < 1 năm
Mục tiêu định Đảm bảo cho sự Phương tiện thực
hướng tồn tại và phát triển hiện các kế hoạch
lâu dài của tổ chức chiến lược
4. QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH

Khái quát có 4 thành phần cơ bản
Thành phần 1: Mục tiêu
Thành phần 2: Biện pháp
Thành phần 3: Nguồn tài nguyên
Thành phần 4: Thực hiện
1. Sẽ đạt được mục tiêu nào
2. Ý nghĩa quan trọng của từng mục tiêu là gi?

Mục tiêu 3. Các mối quan hệ quan trọng của từng mục tiêu?
4. Khi nào phải đạt được mục tiêu?
5. Cách đo lường mục tiêu?
6. Ai chịu trách nhiệm đạt tới mục tiêu?

1. Những biện pháp nào để thực hiện thành công mục tiêu?

Biện pháp 2. Thông tin về từng biện pháp?
3. Kỹ thuật để dự báo tương lai của từng biện pháp?
4. Ai chịu trách nhiệm về từng biện pháp?


Những tài nguyên nào được đưa vào kế hoạch?
1.
Nguồn Mối quan hệ giữa các tài nguyên đó là gì?
2.
Sử dụng kỹ thuật dự đoán ngân sách nào?
3.
tài nguyên Ai chịu trách nhiệm lập dự toán ngân sách?
4.1.Kế hoạch thực hiện thông qua quyền lực hay sự thuyết phục?
Thực hiện 2. Ai hay đơn vị nào chịu ảnh hưởng của việc thực hiện?
NỘI DUNG
• LẬP KẾ HOẠCH
• PHÂN TÍCH VAI TRÒ MỤC TIÊU CỦA KẾ
HOẠCH
• KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
• CÔNG CỤ SỬ DỤNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN
LƯỢC
• KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP
• CÂU HỎI TÌNH HUỐNG
- Mục tiêu của tổ chức là vai trò hàng
đầu
- Nhiệm vụ: Làm tiền đề cho mọi kế
hoạch
- Mục tiêu là sự cam kết cụ thể đối với
việc thực hiện một kết quả có thể đo
lường được trong khoảng thời gian đã
định
Không thể hoạch định hay lên kế hoạch
nếu không có mục tiêu rõ ràng:
- Xác định các mục tiêu rõ ràng
- Tầm quan trọng của mục tiêu
- Thứ tự ưu tiên thực hiện
NỘI DUNG
• LẬP KẾ HOẠCH
• PHÂN TÍCH VAI TRÒ MỤC TIÊU CỦA KẾ
HOẠCH
• KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
• CÔNG CỤ SỬ DỤNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN
LƯỢC
• KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP
• CÂU HỎI TÌNH HUỐNG
1. Khái niệm

Kế hoạch chiến lược là quá trình xác định
làm sao để đạt được những mực tiêu
dài hạn của tổ chức với các lực lượng
có thể huy động
2. Đặc điểm

- Sử dụng dài hạn
- Có tính chất bao trùm
- Có tác động linh hoạt và mềm dẻo theo sự
biến động của môi trường
- Tập trung nỗ lực khai thác mọi tiềm năng
- Gắn với mục tiêu cụ thể và đi kèm với các
biện pháp
Bước 4: Xây dựng các kế
hoạch chiến lược để lựa
Bước 3:
chọn
Đánh giá
những điểm
mạnh và
Bước 5: Triển khai kế hoạch
điểm yếu
chiến lược
của tổ chức


Bước 1: Bước 2: Bước 6: Triển khai kế hoạch
Xác định sứ Phân tích đe tác nghiệp
mệnh và dọa và cơ
mục tiêu hội thị
của tổ chức trường
Bước 7: Đánh giá và kiểm tra
kết quả


Bước 8: Lặp lại quá trình
hoạch định
Bước 1:

Chúng ta là ai?
Chúng ta muốn trở thành tổ chức như thế nào?
Các định hướng mục tiêu của chúng ta là gì?
Mục đích là tạo ra phương hướng cho việc ra
quyết định và không thay đổi trong nhiều năm
Bước 2:

Đe dọa và cơ hội thị trường, đó chính là những áp
lực lên tổ chức:
- Áp lực cạnh tranh trong ngành
- Áp lực cạnh tranh trên thị trường
MỐI ĐE DỌA
TỪ CÁC ĐỐI
THỦ MỚI
CẠNH KHẢ NĂNG
QUYỀN
THƯƠNG
THƯƠNG TRANH
GIỮA CÁC LƯỢNG
LƯỢNG
ĐỐI THỦ C ỦA
TRẢ GIÁ
CỦA NHÀ TRONG KHÁCH
CUNG CẤP NGÀNH HÀNG
MỐI ĐE DỌA
TỪ SẢN PHẨM
THAY THẾ
Ưu thế thuộc về nhà cung cấp nếu:
- Chỉ có một lượng nhỏ nhà cung cấp bán cho một
lượng lớn người mua trong 1 ngành
- Nhà cung cấp không lo lắng về hàng hóa dịch vụ
dù KH có mua hay không
- Hàng hóa dịch vụ của nhà cung cấp thuộc loại
thiết yếu và có mức độ chuyên biệt hóa cao.
Ưu thế thuộc về khách hàng khi:
- Có ít KH mua và mua số lượng nhiều
- Những hàng hóa mà KH mua thuộc loại có mức độ
chuyên biệt hóa thấp
- KH có thể dễ dàng chuyển sang mua hàng của nhà
cung cấp khác
Bước 3:

Việc đánh giá phân tích điểm mạnh điểm yếu cho những
nhà quản trị xác định khả năng chủ yếu của họ
- Khả năng mở rộng thị trường
- Khả năng mang lại lợi ích cho KH từ sản phẩm dịch vụ
của họ
- Khả năng tạo ra những sản phẩm mà đối thủ khó bắt
chước
 Đa số nhìn thấy điểm mạnh và khó xác định điểm yếu
Bước 4:

Có 4 kế hoạch chiến lược phát triển
- Chiến lược thâm nhập thị trường
- Chiến lược mở rộng thị trường
- Chiến lược phát triển sản phẩm
- Chiến lược đa dạng hóa kinh doanh
Bước 5:

Chỉ ra cách thức, công cụ sử dụng như:
- Loại công nghệ
- Các biện pháp Marketing
- Nguồn tài chính
- Nguồn nhân lực
- Các thiết bị
Bước 6:

- Mục đích: Triển khai thực hiện chiến lược đã
hoạch định
- Người thực hiện: Nhà quản trị cấp trung gian, cấp
cơ sở và đội ngũ nhân viên
Bước 7:

- Hoạt động kiểm tra phải được tiến hành cùng lúc
với quá trình hoạch định chiến lược và hoạch định
tác nghiệp để đảm bảo thực hiện kế hoạch và
đánh giá kết quả
- Việc đánh giá kết quả giúp nhà quản trị thấy được
khuyết điểm từ đó có biện pháp chấn chỉnh kịp
thời.
Bước 8:

Trong quá trình triển khai chiến lược sẽ có những
yếu tố thay đổi, do đó các nhà kế hoạch vẫn phải
sẵn sàng để đổi mới hay điều chỉnh lại chiến
lược bằng sự lặp lại quá trình hoạch định
NỘI DUNG

• LẬP KẾ HOẠCH
• PHÂN TÍCH VAI TRÒ MỤC TIÊU CỦA KẾ
HOẠCH
• KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
• CÔNG CỤ SỬ DỤNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN
LƯỢC
• KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP
• CÂU HỎI TÌNH HUỐNG
1. MA TRẬN BCG

- Do nhóm tư vấn Boston – một công ty tư vấn hàng
đầu của Mỹ đưa ra
2. NHỮNG KHUÔN MẪU CHU KỲ ĐỜI SỐNG


Gồm 4 chu kỳ
1. Phôi thai
2. Phát triển
3. Trưởng thành
4. Suy thoái
3. CHIẾN LƯỢC TỔNG LOẠI

Gồm 3 chiến lược tổng thể có thể áp dụng
1. Dẫn đầu hạ giá
2. Chiến lược vượt trội
3. Chiến lược trung lập
4. MA TRẬN BCG MỚI
Dựa trên 3 tiền đề
1. Công ty phải đại thắng lợi trọng cạnh tranh thì
mới có lợi
2. Độ lớn của thắng lợi thay đổi theo từng ngành
sản xuất
3. Sự phát triển của sản xuất làm thay đổi tầm cỡ
và bản chất của thắng lợi
Ma trận O (Opportunities) T (Threats)
Cơ hội Nguy cơ
SWOTChiến lược SO Chiến lược ST
S (Strengths)
Điểm mạnhChiến lược WO Chiến lược WT
W
(Weaknesses)
Điểm yếu
NỘI DUNG

• LẬP KẾ HOẠCH
• PHÂN TÍCH VAI TRÒ MỤC TIÊU CỦA KẾ
HOẠCH
• KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
• CÔNG CỤ SỬ DỤNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN
LƯỢC
• KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP
• CÂU HỎI TÌNH HUỐNG
KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP

Là những kế hoạch liên
quan đến việc triển
khai các chiến lược
trong những tình huống
cụ thể và ở thời gian
ngắn
NỘI DUNG

• LẬP KẾ HOẠCH
• PHÂN TÍCH VAI TRÒ MỤC TIÊU CỦA KẾ
HOẠCH
• KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
• CÔNG CỤ SỬ DỤNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN
LƯỢC
• KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP
• CÂU HỎI TÌNH HUỐNG
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản