Quản trị nhân sự - Chương 1

Chia sẻ: dinhlan05011

Là quá trình làm cho những hoạt động được hoàn thành với hiệu quả cao bằng hoặc thông qua người khác. Là nói đến con người, cụ thể là con người trong công ty hoặc trong các tổ chức

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quản trị nhân sự - Chương 1

MBA LEÂ THAØNH HÖNG – ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HCM
- TEÂN MOÂN HOÏC: QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖÏ
- SOÁ TÍN CHÆ: 3 TÍN CHÆ. SOÁ TIEÁT QUY ÑOÅI: 45 TIEÁT.
- NOÄI DUNG MOÂN HOÏC: CUNG CAÂP CHO HOÏC VIEÂN CAÙC KIEÁN THÖÙC VAØ KYÕ
NAÊNG CAÀN THIEÁT ÑEÅ GIUÙP CHO CAÙC QUAÛN TRÒ GIA KEÁT HÔÏP GIÖÕA CHIEÁN
LÖÔÏC CON NGÖÔØI VÔÙI CHIEÁN LÖÔÏC CUÛA COÂNG TY QUA ÑOÙ THU HUÙT, TUYEÅN
CHOÏN VAØ BOÁ TRÍ ÑUÙNG NGÖÔØI CHO ÑUÙNG VIEÄC; ÑOÀNG THÔØI KHUYEÁN KHÍCH
NHAÂN VIEÂN LAØM VIEÄC MOÄT CAÙCH COÙ HIEÄU QUAÛ NHAÁT NHAÈM NAÂNG CAO HIEÄU
QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG SXKD CUÛA DOANH NGHIEÄP TRONG NEÀN KINH TEÁ THÒ
TRÖÔØNG.

- TAØI LIEÄU THAM KHAÛO:
1. QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC – TS. TRAÀN KIM DUNG, NXB THOÁNG KEÂ
QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖÏ - NGUYEÃN HÖÕU THAÂN, NHAØ XUAÁT BAÛN LAO ÑOÄNG XAÕ HOÄI, 2008.
2. QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC – GOERGE T.MILKOVICH, JOHN W. BOUDREAU..
NHAØ XUAÁT THOÁNG KEÂ, 2005
3. CAÙC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO KHAÙC

GIAÛNG VIEÂN: MBA LEÂ THAØNH HÖNG – ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HCM
NOÄI DUNGPHAÀN
GIÔÙI THIEÄU VEÀ QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC
IV
PHAÀN
THU HUÙT NGUOÀN NHAÂN LÖÏC
I
PHAÀN
ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN
II
PHAÀN
DUY TRÌ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC
III
CHÖÔNG
I
PHAÀN
I
- CHÖÔNG 2. HOAÏCH ÑÒNH NGUOÀN NHAÂN LÖÏC


- CHÖÔNG 3. PHAÂN TÍCH COÂNG VIEÄC


- CHÖÔNG 4. QUAÙ TRÌNH TUYEÅN DUÏNG


-- CHÖÔNG 5. TRAÉC NGHIEÄM VAØ PHOÛNG VAÁN
PHAÀN
II
- CHÖÔNG 6. ÑÒNH HÖÔÙNG VAØ PHAÙT TRIEÅN NGHEÀ NGHIEÄP


- CHÖÔNG 7. ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN NHAÂN SÖÏ
PHAÀN
III
- CHÖÔNG 8. ÑAÙNH GIAÙ NAÊNG LÖÏC THÖÏC
HIEÄN CUÛA NHAÂN VIEÂN


- CHÖÔNG 9. TRAÛ COÂNG LAO ÑOÄNG


- CHÖÔNG 10. QUAN HEÄ LAO ÑOÄNG
PHÖÔNG PHAÙP TÍNH ÑIEÅM

ÑIEÅM MOÂN HOÏC
(100 %)


ÑIEÅM QUAÙ TRÌNH
ÑIEÅM THI
(40 %) CUOÁI KYØ
1. THAM GIA LÔÙP 10%

2. BAØI TAÄP NHOÙM 20%
(70 %)
PHAÀN
I
CHƯƠNG 1:


ĐẠI CƯƠNG
VỀ QUẢN TRỊ
NHÂN SỰ


10
NỘI DUNG

Khaùi nieäm
Vai troø cuûa QTNS
Vai trò của phòng QTNS
Quá trình phát triển của QTNS
Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán QTNS
Đánh giá trình độ QTNS

11
1. QUAÛN TRÒ NHAÂN LÖÏC LAØ GÌ ?

1.1. Khaùi nieäm HRM
bkmax.info
CHÖÔNG
I

TUYEÅN DUÏNG
NHAÂN SÖÏ
DOANH NGHIEÄP
Nhaèm phuïc vuï

ÑAÙNH GIAÙ
PHAÙT TRIEÅN
NHAÂN SÖÏ
NHAÂN SÖÏ
ÑÒNH MÖÙC
LÖÔNG BOÅNG
DOANH NGHIEÄP CHUÙNG TA
Ñang treân ñöôøng tieán tôùi thaønh coâng
Laø quaù trình laøm cho nhöõng hoaït Laø noùi ñeán con ngöôøi, cuï theå
ñoäng ñöôïc hoaøn thaønh vôùi hieäu
laø con ngöôøi trong coâng ty
quaû cao baèng hoaëc thoâng qua
hoaëc trong caùc toå chöùc
ngöôøi khaùc.
NHÂN SỰ
QUẢN TRỊ
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

15
QUAÛN TRÒ

Quaûn trò: + Tính khoa hoïc: Ñoøi hoûi nhaø quaûn trò
phaûi coù caùc kieán thöùc, kyõ naêng chuyeân moân vaø
quaûn trò
+ Ngheä thuaät laõnh ñaïo: Ñoøi hoûi nhaø
quaûn trò phaûi coù caùc naêng löïc baåm sinh nhö:
- Thoâng minh
- Coù taøi thuyeát phuïc, loâi cuoán
ngöôøi khaùc laøm theo mình
- Khaû naêng mau choùng naém baét
vaán ñeà vaø ra quyeát ñònh
- Xöû lyù caùc tình huoáng moät caùch
linh hoaït 16
NHAÂN SÖÏ
Con ngöôøi coù:

+ YÙ thöùc khaùc nhau, Naêng löïc khaùc nhau, Ñaëc
ñieåm khaùc nhau, Haønh vi khaùc nhau, Tieàm naêng
phaùt trieån khaùc nhau…

+ Coù khaû naêng thaønh laäp caùc nhoùm hoäi ñoaøn theå
ñeå baûo veä quyeàn lôïi cuûa mình, Coù theå ñaùnh giaù, ñaët
caâu hoûi ñoái vôùi caùc quaûn trò gia..

17
1. Khái niệm
QTNS: là lĩnh vực theo dõi, hướng dẫn
điều chỉnh, kiểm tra sự trao đổi chất
(năng lượng, thần kinh, bắp thịt)CÁC YẾU TỐ VC
(CÔNG CỤ LĐ,
CON NGƯỜI
ĐỐI TƯỢNG LĐ)


CỦA CẢI, VẬT CHẤT
THOẢ MÃN NC CON NGƯỜI
DOANH NGHIỆP
VÀ XÃ HỘI
18
1. Khái niệm (tiếp)

QTNS:
BAO GỒM CÁC CÔNG VIỆC…
HOẠCH ĐỊNH TỔ CHỨC CHỈ HUY KIỂM SOÁT
PHỐI HỢP
(PLANNING) (ORANIZING) (LEADING) (COOPERATING) (CONTROLING)
…CÁC HĐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC
THU HÚT, SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN NLĐ TRONG CÁC TỔ CHỨC
19
1. Khái niệm (tiếp)

QTNS: LÀ NGHỆ THUẬT…
SỬ DỤNG
CHỌN LỰA
NHÂN VIÊN CŨ
NHÂN VIÊN MỚI
NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG CV ĐẠT MỨC TỐI ĐA
KHUYẾN KHÍCH NV LÀM VIỆC MỘT CÁCH HQ NHẤT

20
Phân biệt quan điểm cũ và mới về QTNS


BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT
QUẢN TRỊ
SỬ DỤNG SỬ DỤNG
CON NGƯỜI:ĐẶC ĐIỂM
MỘT YẾU TỐ
NHÂN SỰ NĂNG LỰC, TÍNH CÁCH
ĐẦU VÀO TIỀM NĂNG…
BỐ TRÍ
MỤC TIÊU CỦA NĂNG SUẤT
ĐÚNG NGƯỜI,
QTNS CAO NHẤT
ĐÚNG VIỆC
21
Nhaän xeùt
Vôùi thuaät ngöõ HRM, con ngöôøi khoâng coøn
ñôn thuaàn laø moät yeáu toá cuûa quaù trình saûn
xuaát kinh doanh nöõa maø ñaõ trôû thaønh nguoàn
taøi saûn quyù baùu cuûa doanh nghieäp: Con ngöôøi
chính laø yeáu toá chieán löôïc cuûa Coâng ty; taïo
neân lôïi theá caïnh tranh cuûa coâng ty; söï khaùc
nhau cuûa caùc coâng ty laø do yeáu toá con ngöôøi
quyeát ñònh.

22
2. Vai troø cuûa QTNS

VI MÔ
VĨ MÔ

HÀM SẢN XUẤT ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN TRỊ
LỢI THẾ SS CỦA VN

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG


NỀN KINH TẾ TRI THỨC
23
Ñoái vôùi nhaø quaûn trò
Thöïc hieän ñöôïc caùc noäi dung cuûa QTNS nhö:
Hoaïch ñònh nguoàn nhaân löïc, Phaân tích coâng vieäc,
Tuyeån choïn ñaøo taïo vaø huaán luyeän lao ñoäng,
Ñaùnh giaù naêng löïc thöïc hieän cuûa lao ñoäng, Traû
coâng lao ñoäng, Caùc quan heä nhaân söï (luaät phaùp,
coâng ñoaøn, kyû luaät, thaêng chöùc…).
Bieát caùch laøm vieäc vôùi con ngöôøi:
• Maùy moùc thieát bò
• Khoa hoïc kyõ thuaät Con Ngöôøi
#
• Kieán thöùc kyõ naêng quaûn trò
24
“Bieát laøm vieäc vôùi con ngöôøi”

Xaép xeáp vaø tuyeån duïng ñuùng ngöôøi ñuùng
vieäc
Khuyeán khích nhaân vieân laøm vieäc
Gaén lieàn chieán löôïc con ngöôøi vôùi chieán löôïc
kinh doanh cuûa doanh nghieäp25
Ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng
Coù caùch nhìn toång quaùt veà caùc vaán ñeà QTNS:
Coù caùc kieán thöùc cuï theå:
+ Hieåu ñöôïc caùch thöùc tuyeån duïng (tìm thoâng
tin xin vieäc, vieát ñôn xin vieäc, vieát lyù lòch,
noäp hoà sô xin vieäc, caùch phoûng vaán)
+ Hieåu ñöôïc quyeàn haïn vaø traùch nhieäm cuûa
mình khi kyù hôïp ñoàng (döïa vaøo luaät lao ñoäng,
caùc quy ñònh cuûa toå chöùc, doanh nghieäp…)
+ Hieåu ñöôïc caùc tieâu chuaån, chöùc naêng,
nhieäm vuï cuûa coâng vieäc (baûn moâ taû coâng
vieäc) 26
Ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng (tieáp)
+ Hieåu ñöôïc caùc phaåm chaát, kyõ naêng caàn
phaûi coù (baûn tieâu chuaån coâng vieäc? trình ñoä
hoïc vaán? Kinh nghieäm? Caùc kyõ naêng khaùc?)
+ Hieåu ñöôïc ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa
mình? (Thoâng qua baûn ñaùnh giaù naêng löïc thöïc
do caáp treân tieán haønh? Thoâng qua vieäc töï ñoái
chieáu xem xeùt mình) Töø ñoù coù phöông
höôùng, keá hoaïch töï hoaøn thieän mình
+ Hieåu bieát ñöôïc caùc coâng vieäc cuûa nhaø quaûn
trò:
⇒ Qua ñoù coù caùch haønh ñoäng thích hôïp
27
3. Vai trò của phòng QTNS
Mục đích cơ bản: Đảm bảo NNL của DN
được quản lý vả sử dụng có hiệu quả nhất


THIẾT LẬP OR THAM GIA THẾT LẬP CÁC CS NHÂN SỰ


THỰC HIỆN OR PHỐI HỢP CÙNG LÃNH ĐẠO TRỰC TUYẾN
VÀ LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN KHÁC THỰC HIỆN
CÁC CHỨC NĂNG,HOẠT ĐỘNG QTNS TRONG DNCỐ VẤN CHO LÃNH ĐẠO TRỰC TUYẾN VỀ
CÁC KỸ NĂNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰKIỂM TRA ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN
28
CÁC CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC VỀ NHÂN SỰ
THIẾT LẬP OR THAM GIA THẾT LẬP CÁC CS NHÂN SỰ
CÁC CS VÀ CHẾ ĐỘ VỀ LƯƠNG,
QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM
THƯỞNG, PHỤ CẤP, THĂNG TIẾN
QUY CHẾ HĐ CHUNG


CÁC CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO,
CS, QUY CHẾ TUYỂN DỤNG,
HUẤN LUYỆN
THỜI GIAN TẬP SỰ,QUY ĐỊNH VỀ NGHỈ NGƠI,
QUY CHẾ VỀ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
THUYÊN CHUYỂN, NGHỈ VIỆC…
QUY ĐỊNH VỀ VỆ SINH, AN TOÀN
QUY CHẾ VỀ PHÚC LỢI, Y TẾ
29
THỰC HIỆN OR PHỐI HỢP CÙNG LÃNH ĐẠO TRỰC TUYẾN
VÀ LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN KHÁC THỰC HIỆN
CÁC CHỨC NĂNG, HOẠT ĐỘNG QTNS TRONG DN


HOẠCH ĐỊNH
NNL
ĐỊNH HƯỚNG
TUYỂN DỤNG
THU HÚT NGUỒN &PHÁT TRIỂN
NGHỀ NGHIỆP
NHÂN LỰCĐÀO TẠO VÀ PT
PHÂN TÍCH
CV
CÁC HOẠT ĐỘNG QTNS NNL
TRONG DOANH NGHIỆP
ĐÁNH GIÁ
NHÂN VIÊN
ĐÀO TẠO
& HUẤN LUYỆN


XÂY
DỰNG
DUY TRÌ NNL MQH TRONG
TRẢ THÙ LAO 30
CTY
CHO NV
CỐ VẤN CHO LÃNH ĐẠO TRỰC TUYẾN VỀ
CÁC KỸ NĂNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰSỬ DỤNG HIỂU QUẢ CÁC CHI PHÍ NNL


ĐỐI XỬ VỚI NHÂN VIÊN


TẠO MÔI TRƯỜNG VĂN HOÁ
PHÙ HỢP VỚI CL KD CỦA CTY

KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN LÀM VIỆC
NÂNG CAO LÒNG TRUNG THÀNH

QUAN ĐIỂM, THÁI ĐỘ CỦA NHÂN VIÊN
VỚI CÁC CS MỚI OR DỰ ĐỊNH SỬA ĐỔI
31
ĐỂ LÀM ĐƯỢC CHỨC
NĂNG NÀY…KIỂM TRA ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN
CÁC CHÍNH SÁCH VÀ THỦ TỤC VỀ NHÂN SỰ

NHẰM ĐẢM BÀO
MỌI VẤN ĐỀ ĐƯỢC
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
THỰC HIỆN ĐÚNG
CÁC CS VÀ THỦ TỤC
QUY ĐỊNH

THU THẬP
NHẰM ĐƯA RA CÁC
THÔNG TIN KẾT QUẢ THỰC HIỆN
KIẾN NGHỊ, ĐIỀU CHỈNH
VÀ PHÂN TÍCH: CV CỦA NHÂN VIÊN
CHO THÍCH HỢP


CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ KHÁC:
TÌM RA VẤN ĐỀ CÒN
VẮNG MẶT, ĐI TRỄ,
TỒN TẠI VÀ BIỆN PHÁP
THUYÊN CHUYỂN, BỎ VIỆC
KHẮC PHỤC 32
TRANH CHẤP, KHIẾU TỐ…
CLASS ACTIVITY1. CÁC CÔNG VIỆC CỦA MỘT GIÁM ĐỐC NS
2. CÁC TIÊU CHUẨN (KIẾN THỨC,
KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM) CỦA MỘT
GIÁM ĐỐC NS
33
Traû lôøi 1
Laõnh ñaïo nhaân vieân phoøng nhaân söï
Thieát laäp caùc chính saùch nhaân söï
Coá vaán cho laõnh ñaïo veà caùc vaán ñeà nhaân söï:
Ñaëc bieät laø caùc quy ñònh trong boä luaät lao
ñoäng, chính saùch tieàn löông..
Phoái hôïp vôùi caùc phoøng ban khaùc: QTNS &
CLKD
Chòu traùch nhieäm veà vieäc taêng giaûm nhaân söï
trong coâng ty, thay maët giaùm ñoác giaûi quyeát
caùc vaán ñeà veà nhaân söï 34
Traû lôøi 2

Chuyeân moân
Kieán thöùc veà quaû trò nhaân söï
Luaät lao ñoäng, caùc quy ñònh cuûa nhaø
nöôùc lieân quan ñeán ngöôøi lao ñoäng
Khả năng giao tiếp
Khả năng lãnh đạo
35
4. Muïc tieâuNhaân vieân
Nhaân vieân
coù naêng suaát
thoûa maõn vôùi
LÑ cao
coâng vieäc
bkmax.info
ÑEÅ ÑAÏT MUÏC TIEÂU?


Caùc nhieäm vuï chuû yeáu
Ñuùng soá Ñuùng Ñuùng luùc
Ñuùng
ngöôøi.
löôïng. nôi.
bkmax.info
4 - Caùc chöùc naêng cuûa quaûn trò nhaân söï


CAÙC HOAÏT ÑOÄNG QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖÏ
TUYEÅN ÑAÙNH ÑAØO QUAÛN QUAN DÒCH Y TEÁ
NGHIEÂN
CÖÙU, DUÏNG GIAÙ TAÏO TRÒ HEÄ VUÏ VAØ
HOAÏCH HIEÄU VAØ TIEÀN LAO VAØ AN
ÑÒNH QUAÛ PHAÙT LÖÔNG PHUÙC TOAØN
ÑOÄNG
NHAÂN LAØM TRIEÅN LÔÏI
SÖÏ VIEÄCbkmax.info
KÕ ho¹ch ho¸ vμ qu¸ tr×nh s¾p xÕp
nguån nh©n lùc
C¸c khÝa §μo t¹o vμ ph¸t triÓn nguån nh©n
c¹nh lùc
cña
QTNL
Qu¶n lý, duy tr× vμ khuyÕn khÝch
nguån nh©n lùc

HÖ thèng th«ng tin vμ dịch vụ nh©n
lùc bkmax.info
Chức năng qtns trong công ty nhỏ
(small business)
CHỨC NĂNG QTNSGIÁM ĐỐC/
CHỦ DOANH NGHIỆP
BỘ PHẬN TC-KT
BỘ PHẬN KD BỘ PHẬN SẢN XUẤT
FINANCE
SALE OPERATION
40
Chức năng qtns trong công ty vừa
(medium – sized business)


TỔNG GIÁM ĐỐC
(DIRECTOR/PRESIDENT)
GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC SX GIÁM ĐỐC
TC-KT
BÁN HÀNG (OPERATION NHÂN SỰ
(FINANCE
(SALES MANAGER) MANAGER) (HR MANAGER)
MANAGER)


41
Chức năng qtns trong công ty lớn
(large- sized firm)
TỔNG GIÁM ĐỐC
(DIRECTOR/PRESIDENT)


GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC SX TC-KT
BÁN HÀNG NHÂN SỰ
(OPERATION (FINANCE
(SALES (HR MANAGER)
MANAGER) MANAGER)
MANAGER)


ĐÀO TẠO VÀ QUAN HỆ LĐ
TRẢ THÙ LAO
VĂN THƯ
THU HÚT NNL PHÁT TRIỂN (LABOR
(COMPENSATION
HÀNH CHÍNH
& BENEFIT)
NNL RELATION)
HOẠCH ĐỊNH, KÝ KẾT
ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ
PHÂN TÍCH CV, THOẢ ƯỚC
NGHỀ NGHIỆP, NHÂN VIÊN,
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG, VĂN THƯ,
ĐÀO TẠO & QUẢN TRỊ
GIẢI QUYẾT LƯU TRỮ
HUẤN LUYỆN, LƯƠNG THƯỞNG,
(HR PLANNING, KHIẾU TỐ, HỒ SƠ
BỒI DƯỠNG KHEN THƯỞNG,
JOB ANALYSE, AN TOÀN TÀI LIỆU
42
NÂNG CAO KỶ LUẬT
RECRUITMENT LAO ĐỘNG,
TRÌNH ĐỘ
GIAO TẾ
5. Quá trình phát triển của QTNS
KHỞI ĐẦU: QTNS = HÀNH CHÍNH: CÔNG VIỆC GIẤY TỜ
VÀ GIẢI QUYẾT SỰ VỤ THEO YÊU CẦU CỦA LĐ TRỰC TUYẾN


Ở VIỆT NAM
TRÊN THẾ GIỚIPHONG TRÀO QUẢN TRỊ TRONG THỜI KỲ KẾ HOẠCH HOÁ
TRÊN CƠ SỞ KHOA HỌC TẬP TRUNG


QUÁ TRÌNH THEO CÁC MỐI
TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI
QH CỦA CON NGƯỜIQUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC HIỆN NAY
43
- CUỐI TK 19:THẾ GiỚI CHƯA ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC LAO
ĐỘNG TRÊN CƠ SỞ KHOA HỌC
- CÔNG NHÂN KHÔNG MUỐN NÂNG CAO NSLĐ VÌ SỢ BỊ
CHỦ DOANH NGHIỆP TIẾP TỤC NÂNG CAO ĐỊNH MỨC
- CHỦ LAO ĐỘNG VÀ ĐỐC CÔNG PHẢI DÙNG CÁC BP KIỂM
TRA, GIÁM SÁT CHẶT CHẼ, ĐE DOẠ ĐUỔI VIỆC NHẰM THÚC
ÉP NHÂN VIÊN LÀM VIỆC TỐT HƠN
PHONG TRÀO QUẢN TRỊ
TRÊN CƠ SỞ KHOA HỌCNGHIÊN CỨU HỢP LÝ HOÁ
TAYLOR KHỞI
PP LÀM VIỆC,
XƯỚNG, CÁC NHÀ
XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC LĐ
KHOA HỌC KHÁC KẾ
KHOA HỌC
TỤC: GILBRETH,
GANTT

CHỦ DN, ĐỐC CÔNG KHÔNG PHẢI
GIÁM SÁT CHẶT CHẼ MÀ CN VẪN PHẢI 44

LÀM VIỆC CẬT LỰC MỚI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU
CÁC NGUYÊN TẮC CỦA
HỆ THỐNG TỔ CHỨC QL TRÊN CS KH
Chia nhỏ qt sx thành các bước công việc,
các thao tác chuyển động và
tiến hành loại bỏ các động tác, chuyển động thừa
Xác
định nhiệm vụ, định mức cụ thể
Luyện tập cho CN phương pháp và thao tác hợp lý

Tuyển chọn CN có sức khoẻ, có sức chịu đựng dẻo
dai nhất để huấn luyện theo phương pháp tốt nhất đó

Tách biệt chức năng quản lý với thừa hành
CN chỉ là người thực hiện CV và nhất thiết phải hoàn thành CV
trong phạm vi trách nhiệm

Sử dụng triệt để ngày làm việc,
đảm bảo cho nơi làm việc có các điều kiện cần thiết
để thực hiện trên cơ sở các bảng chỉ dẫn công việc

Thực hiện chế độ trả lương có khuyến khích đối với
CN hoàn thành nhiệm vụ
45
KẾT QUẢ: NSLĐ TĂNG (400%)
LƯƠNG CHỈ TĂNG 160%
ƯU ĐIỂM
NHƯỢC ĐIỂMTỔ CHỨC PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG
KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI LĐ
MỘT CÁCH RÕ RÀNG

TUYỂN CHỌN ĐƯỢC NHÂN VIÊN
THÍCH HỢP HẠ THẤP VAI TRÒ CỦA NLĐ
NGANG HÀNG VỚI MMTB VÀ CÁC YẾU
TỐ KHÁC CỦA QT SẢN XUẤT
ĐÀO TẠO LĐ THEO CÁC PP LĐ HỢP LÝ

ÁP DỤNG CÁC BP ĐỘNG VIÊN GIAO VIỆC QUÁ SỨC, BÓC LỘT NLĐ
KHUYẾN KHÍCH NHÂN VIÊN THẬM TỆ46
ĐÀO TẠO
TUYỂN DỤNGTHỰC HIỆN CT
PHÚC LỢI:
SỨC KHOẺ
ATLĐ
NC THỜI GIAN
PHÒNG NHÂN SỰ
CHUYỂN ĐỘNG
THIẾT LẬP HT
KÍCH THÍCH VC
PHÂN TÍCH
CV LẬP BẢN
TIÊU CHUẨN
CÔNG VIỆC 47
QUẢN TRỊ THEO CÁC MỐI
QH CỦA CON NGƯỜI (1930)THÍ NGHIỆM SỰ PHÁT
HAWTHONE CỦA TRIỂN CỦA
MAYOR PHONG TRÀO
CÔNG ĐOÀNĐIỀU KIỆN THƯƠNG THẢO
ĐẠO LUẬT
NSLĐ
LÀM VIỆC VỀ LƯƠNG,
WAGNER MTR LVIỆC
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI ĐƯỢC
QUAN TÂM, SỬ DỤNG ĐỂ NÂNG CAO NSLĐ VÀ SỰ
THOẢ MÃN TRONG CV CỦA CN 48
ƯU ĐIỂM
NHƯỢC ĐIỂMVẪN CÒN ĐƠN GIẢN HOÁ KN
KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI LĐ
CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC HÀNH VI CỦA CON NGƯỜIKHÔNG QUAN TÂM ĐẾN SỰ KHÁC
NĂNG SUẤT LĐ TĂNG
BIỆT GIỮA CÁC CÁ NHÂN


KHÔNG ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC Y/C CV
SỰ THOẢ MÃN
KHÔNG KIỂM TRA ĐƯỢC A/H CỦA CV
TRONG CÔNG ViỆC CỦA CN TĂNG
ĐỐI VỚI HÀNH VI CỦA CN


KHÔNG CHÚ Ý TỚI CÁC THỦ TỤC, TC MẪU,
49
QUY CHẾ NHẰM HƯỚNG DẪN
CN ĐẠT MỤC TIÊU CỦA TỔ CHỨC
PHONG CÁCH LĐ VÀ ĐỐI XỬ VỚI CN
ĐÀO TẠO MT LÀM VIỆC
TUYỂN DỤNG

THỰC HIỆN CT
PHÚC LỢI:
NC THỜI GIAN SỨC KHOẺ
CHUYỂN ĐỘNG ATLĐ
PHÒNG NHÂN SỰ


THIẾT LẬP HT
KÍCH THÍCH VC
PHÂN TÍCH
CV LẬP BẢN
TIÊU CHUẨN 50

CÔNG VIỆC
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC (1970)
CƠ CẤU NHU CẦU NGÀY
SX THEO LỐI CỔ
NGHỀ CÀNG CAO CỦA
TRUYỀN – SX
NGHIỆP NHÂN VIÊN
CÔNG NGHỆ HĐ
CON NGƯỜI KHÔNG CHỈ LÀ MỘT YẾU TỐ CỦA QT SX MÀ LÀ
NGUỒN TÀI SẢN QUÝ BÁU CỦA DOANH NGHIỆP
ĐẦU TƯ VÀ NNL ĐỂ CÓ LỢI THẾ CTRANH, LN & HQ CAO HƠN

51
CÁC NGUYÊN TẮC CỦA
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC


NV CẦN ĐƯỢC ĐẦU TƯ THOẢ ĐÁNG ĐỂ PT NĂNG LỰC RIÊNG
NHẰM THOẢ MÃN NC CÁ NHÂN ĐỒNG THỜI TẠO RA NS LĐ,
HQ LÀM VIỆC CAO VÀ ĐÓNG GÓP TỐT NHẤT CHO TỔ CHỨC


CÁC CS, CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỰC TIỄN QTNS ĐƯỢC
THIẾT LẬP VÀ THỰC HIỆN SAO CHO CÓ THỂ THOẢ MÃN ĐƯỢC
CẢ NHU CẦU VẬT CHẤT LẪN TINH THẦN CỦA NVMÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CẦN ĐƯỢC THIẾT KẾ SAO CHO
KÍCH THÍCH NV PT VÀ SỬ DỤNG TỐI ĐA KỸ NĂNG CỦA MÌNH
CÁC CHỨC NĂNG NS CẦN ĐƯỢC THỰC HIỆN PHỐI HỢP VÀ LÀ
MỘT BỘ PHẬN QUAN TRỌNG TRONG CL KD CỦA DN
52
VẬN DỤNG PP QUẢN
TRỊ CỦA TAYLOR VÀO
ĐK CÁC XÍ NGHIỆP
XHCN
TRONG THỜI KỲ KẾ HOACH HOÁ
TẬP TRUNG


KHÔNG CÓ TƯ NHÂN, KV QUỐC DOANH ÁP DỤNG CS NHÂN SỰ THỐNG
NHẤT THEO CÁC QUY ĐỊNH VÀ CHỈ TIÊU CỦA NHÀ NƯỚCTUYỂN DỤNG NHÀ Ở, Y TẾ, ĐT VÀ PT LÀ
SUỐT ĐỜI QUYỀN LỢI
GD, …MIỄN PHÍ ĐƯƠNG NHIÊN


LƯƠNG BQ, DỰA CN LÀ CHỦ XN, QH
LĐ BÌNH ĐẲNG
VÀO THÂM NIÊNGIAI ĐOẠN ĐẦU:MỨC SỐNG CAO
53
GIAI ĐOẠN SAU: KHÔNG CÒN THÍCH HỢP
TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚIKẾ HOẠCH HOÁ KINH TẾ THỊ
CAN THIỆP CỦA
NN GIẢM DẦN
TẬP TRUNG TRƯỜNG


TUYỂN DỤNG SUỐT ĐỜI HỢP ĐỒNG


ĐT VÀ PT LÀ QUYỀN LỢI ĐT VÀ PT LÀ ĐẦU TƯ CỦA CÁC
ĐƯƠNG NHIÊN CÁ NHÂN

LƯƠNG BQ, THEO THÂM NIÊN
LƯƠNG DO DN CHI TRẢ
DO NN HOẠCH ĐỊNH CHI TRẢ

NN CAN THIỆP SÂU VÀO NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA GĐ
HĐKD CỦA DN QUYỀN TỰ CHỦ CỦA XÍ NGHIỆP
CB CNV CHỦ ĐỘNG
CB CNV THỤ ĐỘNG
NSLĐ
54
TĂNG
QTNS Ở ViỆT NAM HIỆN NAYCÒN RẤT NHIỀU VẤN ĐỀTẦM QUAN TRỌNG CỦA NNL VÀ QTNS
CHƯA ĐƯỢC NHẬN THỨC ĐẦY ĐỦ

CÁC CHỨC NĂNG CỦA QTNS
CHƯA ĐƯỢC ÁP DỤNG HQ


TRÌNH ĐỘ NLĐ CÒN THẤP
THIẾU CB QLÝ GIỎI VÀ CHUYÊN GIA
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ


NNL VỪA THỪA VỪA THIẾU

55
6. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán QTNS

MT vĩ môNHÀ QT
NLĐ
(Kiến thức, khả
QTNS (Tính cách,
năng lviệc với
Nhu cầu)
con người)MT nội bộ
MT tác nghiệp56
Moâi tröôøng vó moâ:
Kinh teá (chu kyø phaùt trieån cuûa neàn kinh teá,
laïm phaùt, laõi suaát, tyû giaù hoái ñoaùi…)
Luaät phaùp: Caùc boä luaät (LĐ, CĐ…), vaên baûn
luaät (quy định về tiền lương, phân loại ngành
nghề, tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức NN,… )
Vaên hoaù - xaõ hoäi (phong tuïc taäp quaùn…)
Töï nhieân (nguoàn cung caáp nguyeân vaät lieäu),
vaø coâng ngheä (khoa hoïc kyõ thuaät).
57
Moâi tröôøng taùc nghieäp
Caùc ñoái thuû caïnh tranh
Khaùch haøng
Ñoái thuû tieàm aån
Ngöôøi cung caáp ñaàu vaøo
Ngöôøi cung caáp haøng thay theá58
Moâi tröôøng noäi boä
Nguoàn nhaân löïc
Taøi chính
Trình ñoä coâng ngheä kyõ thuaät
Chính saùch chieán löôïc cuûa coâng ty (saûn xuaát,
taøi chính, marketing…)
59
Yeáu toá thuoäc veà nhaø quaûn trò
a. Kieán thöùc kyõ naêng quaûn trò
Nguyeân taéc kinh doanh, quy ñònh cuûa luaät phaùp..
b. Khaû naêng laøm vieäc vôùi con ngöôøi
- Boá trí ñuùng ngöôøi ñuùng vieäc;
- Khuyeán khích nhaân vieân laøm vieäc moät caùch hieäu
quaû nhaát (naém baét taâm lyù, ñaùnh giaù ñuùng nhaân vieân,
söû duïng caùc coâng cuï kích thích nhaân vieân laøm vieäc,
vaø thoaõ maõn nhu caàu chính ñaùng cuûa nhaân vieân)


60
Yeáu toá thuoäc veà ngöôøi lao ñoäng


Tính caùch
Nhu caàu
Caùch nhìn nhaän ñoái vôùi coâng vieäc
61
7. Đánh giá trình độ QTNS
MỨC ĐỘ CHUYÊN NGHIỆP
LỢI ÍCH QTNS
TRONG HĐ QTNS
ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC
LỢI ÍCH KINH TẾ TRONG
VÀ VAI TRÒ CỦA PHÒNG QTNS
SỬ DỤNG NNLSỰ HÀI LÒNG, THOẢ MÃN
CỦA NLĐ ĐÁNH GIÁ CÁCH THỨC THỰC HIỆN
CÁC CHỨC NĂNG QTNS TRONG DN
ĐỐI VỚI DN LÀM DV:
ĐÁNH GIÁ CỦA KH ĐỐI VỚI ĐỘI
NGŨ NV VÀ CHẤT LƯỢNG PHỤC 62
VỤ TRONG DN
LỢI NHUẬN
DOANH SỐ

NHÂN VIÊN
NHÂN VIÊN
LỢI ÍCH KINH TẾ TRONG
SỬ DỤNG NNL
GT GIA TĂNG
LỢI NHUẬN

TỔNG CF VỀ NNL
CF TIỀN LƯƠNG63
TỶ LỆ NGHỈ VIỆC
TỶ LỆ THUYÊN CHUYỂN
SỰ HÀI LÒNG, THOẢ MÃN
CỦA NLĐ
NHẬN ĐỊNH CỦA NV
VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA HỌ
ĐỐI VỚI DN, CV, MT LÀM VIỆC,
CƠ HỘI ĐT, THĂNG TIẾN…
64
ĐỐI VỚI DN LÀM DV:
ĐÁNH GIÁ CỦA KH ĐỐI VỚI ĐỘI
NGŨ NV VÀ CHẤT LƯỢNG PHỤC
VỤ TRONG DN
THÔNG QUA BẢNG HỎI THANG ĐIỂM
SO SÁNH VỚI MỨC ĐIỂM CAO NHẤT
HOẶC SO SÁNH GIỮA CÁC ĐV VỚI NHAU


65
ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC
ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC
VÀ VAI TRÒ CỦA PHÒNG QTNS
VÀ VAI TRÒ CỦA PHÒNG QTNS


TRÌNH ĐỘ VH, ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ VH, ĐÀO TẠO SỐ CHỨC NĂNG PHÒNG
SỐ CHỨC NĂNG PHÒNG
VỀ CHUYÊN MÔN NV
VỀ CHUYÊN MÔN NV ĐẢM NHẬN
ĐẢM NHẬN
CỦA CB PHÒNG
CỦA CB PHÒNG


MỨC ĐỘ CAO
MỨC ĐỘ THẤP MỨC ĐỘ TB MỨC ĐỘ CAO
MỨC ĐỘ THẤP MỨC ĐỘ TB


Công việc có tính chất
Công việc có tính chất Công việc thuần tuý
Công việc thuần tuý Công việc có tính chất
Hành chính sự vụ
Hành chính sự vụ QTNS
QTNS CL, quan trọng
Thực hiện Khen - Cố vấn LĐ
Lưu trữ Thực hiện Đánh giá Qtrị lương Khen - Cố vấn LĐ
Tuyển
Lưu trữ CS, thủ tục Tuyển Đào tạo Đánh giá Qtrị lương thưởng, - Tham gia
hồ sơ CS, thủ tục dụng Đào tạoNhân viên bổng thưởng, - Tham gia
hồ sơ hành chính dụng Nhân viên bổng kỷ luật xd CLKD
hành chính kỷ luật xd CLKD
66
ĐÁNH GIÁ CÁCH THỨC THỰC HIỆN
CÁC CHỨC NĂNG QTNS TRONG DN

DN CÓ TIÊU CHUẨN ĐÁNH
GIÁ NHÂN VIÊN RÕ RÀNG,
DN CÓ BẢN MÔ TẢ CV VÀ
KHOA HỌC VÀ SỬ DỤNG KQ
TC NGHIỆP VỤ CHO NV
ĐÁNH GIÁ LÀM CƠ SỞ CHO
HĐNS KHÁC


DN CÓ KẾ HOẠCH VÀ
DN CÓ HỆ THỐNG BẢNG LƯƠNG
ÁP DỤNG CÁC KỸ NĂNG
RIÊNG VÀ CƠ SỞ TRẢ LƯƠNG
HIỆN ĐẠI TRONG
KHOA HỌC KHÁCH QUAN, CÓ
TUYỂN DỤNG
TÁC DỤNG KÍCH THÍCH
ĐỘNG VIÊN NV


DN CÓ KẾ HOẠCH VÀ THỰC
HIỆN CÁC CTRÌNH ĐÀO TẠO
DN CÓ CHIẾN LƯỢC
HUẤN LUYỆN NV CÓ HQ
NNL 67
VD về đánh giá việc thực hiên
các chức năng QTNS trong DN
Chỉ tiêu Trọng số Điểm
DN có bản mô tả CV và TCNV nhân viên
DN có kế hoạch và áp dụng các kỹ năng hiện
đại cần thiết trong tuyển dụng
DN có kế hoạch và thực hiện các ctrình đào
tạo, huấn luyện cho nhân viên có HQ

DN có tiêu chuẩn đánh giá NV rõ ràng khoa
học và sử dụng kq đánh giá nhân viên làm cơ
sở cho các hđ ns khác
Dn có hệ thống thang bảng lương riêng và cơ
sở trả lương khoa học, khách quan và có tác
dụng kích thích động viên nhân viên
Dn có chiến lược NNL

68
CLASS ACTIVITY 2HÃY LIỆT KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG QTNS
TRONG MỘT DOANH NGHIỆP MÀ BẠN BIẾT
69
Dựa vào sơ đồ sau,
các bạn hãy gắn kết các hoạt động
QTNS vừa liệt kê vào từng chức năng của QTNS
70
HOẠCH ĐỊNH
NNL
ĐỊNH HƯỚNG
TUYỂN DỤNG & PHÁT TRIỂN
THU HÚT NGUỒN NGHỀ NGHIỆP
NHÂN LỰC
PHÂN TÍCH ĐÀO TẠO VÀ PT
CV
NNL
CÁC HOẠT ĐỘNG QTNS
TRONG DOANH NGHIỆP

ĐÁNH GIÁ
NHÂN VIÊN
ĐÀO TẠO
& HUẤN LUYỆNDUY TRÌ NGUỒN XÂY DỰNG
NHÂN LỰC MQH TRONG
TRẢ THÙ LAO
CTY
CHO NV 71
HÃY SO SÁNH NHỮNG HOẠT ĐỘNG
QTNS ĐƯỢC LIỆT KÊ VỚI CÁC
HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC TỔNG KẾT SAU
72
HOẠT ĐỘNG QTNNL TRONG DN
Hoạch định NNL Định giá công việc
Phân tích CV Ký kết hợp đồng LĐ
Mô tả CV Giải quyết khiếu tố LĐ
Phỏng vấn Giao tế nhân sự
Trắc nghiệm Thực hiện các thủ tục cho nhân
viên thuyên chuyển, nghỉ việc,
Lưu giữ hồ sơ nhân viên
nghỉ hưu…
Định hướng CV
Thủ tục cho nhân viên nghỉ
Đào tạo, huấn luyện CN phép, nghỉ không ăn lương…
Bình bầu đánh giá thi đua Kỷ luật nhân viên
Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho Công đoàn
cán bộ chuyên môn và qlý
Các chương trình thúc đẩy sáng
Quản trị tiền lương kiến, cải tiến kỹ thuật
Quản trị tiền thưởng Chương trình chăm sóc y tế
Quản trị các vấn đề về phúc lợi Điều tra quan điểm của nhân
Công đoàn viên
Thu hút công nhân tham gia quản Văn thư
lý doanh nghiệp Lưu trữ hồ sơ tài liệu
73
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản