QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG - Phần 1

Chia sẻ: hivu69

Sử dụng công cụ phái sinh để phòng ngừa và hạn chế Giới thiệu các công cụ phái sinh Sử dụng công cụ hoán đổi, công cụ quyền chọn, công cụ tương lai Nghiên cứu các tình huống.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản