Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
72
lượt xem
21
download

Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự lưu ảnh của mắt tức là lưu ảnh trên võng mạc phải mất một khoảng thời gian cỡ 01 s võng mạc mới hồi phục lại như cũ được. Trong kgoảng thời gian 0,1s này cảm giác ánh sáng chưa bị mất và người quan sát vẫn còn thấy hình ảnh của vật. Trong phim ảnh người ta chiếu 25 ảnh trên một giây để người xem có cảm giác các hoạt động trong phim là liên tục, gần nhất trong ti vi của chúng ta cũng chỉ 25 ảnh trên giây được quét bằng hai bán ảnh. B....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 1

  1. PHAÀN A LYÙ THUYEÁT THIEÁT KEÁ Chương 1: Söï löu aûnh cuûa maét Söï löu aûnh cuûa maét töùc laø löu aûnh treân voõng maïc phaûi maát moät khoaûng thôøi gian côõ 01 s voõng maïc môùi hoài phuïc laïi nhö cuõ ñöôïc. Trong kgoaûng thôøi gian 0,1s naøy caûm giaùc aùnh saùng chöa bò maát vaø ngöôøi quan saùt vaãn coøn thaáy hình aûnh cuûa vaät. Trong phim aûnh ngöôøi ta chieáu 25 aûnh treân moät giaây ñeå ngöôøi xem coù caûm giaùc caùc hoaït ñoäng trong phim laø lieân tuïc, gaàn nhaát trong ti vi cuûa chuùng ta cuõng chæ 25 aûnh treân giaây ñöôïc queùt baèng hai baùn aûnh. B. Sô löôïc veà maïng quang baùo. Quang baùo laø duøng aùnh saùng ñeå hieån thò theo muïc ñích cuûa ngöôøi taïo ra noù. Vôùi söï trôï giuùp cuûa caùc kyõ thuaät vi maïch, vi xöû lí,viñieàu khieån, maùy tính... Hieän nay coù raát caùch thuïc hieän quang baùo nhö: - Quang baùo baèng maùy tính keát hôïp vôùi boä töông thích goàm: maïch ñeäm heä thoáng ñeøn chieáu hay maøn hình tinh theå, led, ma traän led,... quang baùo thöïc hieän theo caùch naøy raát toán keùm vaø coàng keành.Tuy nhieân noù coù theå hieån thò ñöôïc nheàu noäi dung vaø noäi dung raát sinh ñoäng. Ñaëc bieät ôû noù coù theå thay ñoåi noäi dung hieån thò moät caùch deã daøng nhanh choùng. Ñaëc bieät noù coù theå kieåm soaùt ñöôïc noäi dung lôùn. Loaïi naøy thích hôïp duøng ôû caùc raïp haùt lôùn, caùc trung taâm quaûng caùo vaø caùc buoåi leå - Quang baùo maø noäi dung cuûa chuùng coù theå thay ñoåi ñöôïc baèng caùch naïp vaøo boä nhôù cuûa maïch quang baùo tröïc tieáp. Coù theå naïp laïi noäi dung baèng maùy vi tính hay caùc boä KIT vi xöû lí. Loaïi naøy hieân nay ñöôïc thöïc hieän nhieàu vì noù goïn hôn so vôùi loaïi thöïc hieän tröïc tieáp baèng maùy vi tính maø phaàn noäi dung hieån thò
  2. cuõng ña daïng. Chi phí trhöïc hieän thì nhoû hôn so vôùi loaïi thöïc hieän baèng maùy vi tính. Tuy nhieân phaàn noäi dung hieån thì coù phaàn haïn cheá hôn. - Quang baùo khoâng theå thay ñoåi noäi dung hieån thò (noäi dung ñöôïc naïp cheát trong boä nhôù). Ñaëc ñieåm cuûa loaïi naøy laø goïn reû tieàn, thích hôïp cho caùc hình thöùc trang trí hay chæ baùo vôùi noäi dung nhoû khoâng thay ñoåi, hay ít thay ñoåi. Coù theå minh hoïa maïch quang baùo coù noäi dung ñöôïc laäp trình tröôùc baèng sô ñoà hình sau:
  3. BOÄ KHOÁI PHAÄN HIEÅN THÒ NGUOÀN . ÑIEÀU KHIEÅN . NHÔÙ . . Khoái 1. Khoái ñieàu khieån. Coù theå duøng tröïc tieáp baèng maùy vi tính, hoaëc caùc boä xöû lyù hay maïch ñieän. Tuøy vaøo taàm côõ cuûa maïch quang baùo. Trong caùc maïch quang baùo thoâng thöôøng, ta coù theå xem khoái naøy goàm khoái taïo ñòa chæ cho boä phaän nhôù vaø taïo tín hieäu cho pheùp xuaát ra hay khoâng xuaát ra cuûa boä hieån thò. Ngöôøi ta coù theå thöïc hieän caùc maïch dao ñoäng baèng IC 555, IC 4060, thaïch anh hoaëc caùc maïch dao ñoäng khaùc nhö RC, LC … Nhöng caùc maïch dao ñoäng soá thöôøng ñöôïc öùng duïng trong vi maïch soá vì noù deã töông thích. Ngoaøi ra ngöôøi ta coøn duøng caùc IC ñeám nhö 7456, 74193, 4040, 4017, 74192, … keát hôïp vôùi maïch ñieän rôøi ñeå ñieàu khieån. Khoái 2 : Boä nhôù. Hieän nay coù raát nhieàu loaïi boä nhôù nhö: RAM, ROM, … tuøy thuoäc vaøo muïc ñích thieát keá maø ngöôøi ta duøng loaïi SRAM, DRAM, ROM hoaëc EPROM. Taát caû ôû ñaây ñeàu laø caùc boä nhôù truy xuaát ñöôïc. - Boä hieån thò. Nhö töïa cuûa noù, phaàn chính laø phaàn ñeøn hay caùc linh kieän quang ñieän duøng ñeå hieän baèng aùnh saùng. Ñi ñoâi vôùi chuùng laø caùc
  4. maïch ñeäm. Maïch ñeäm laøm töông thích ôû ngoõ ra cuûa boä phaän nhôù vaø ngoõ vaøo cuûa maïch hieån thò. Vì maïch caàn thöïc hieän laø maïch quang baùo coù keát hôïp cô khí vôùi ñaëc tính laø nhoû goïn, nheï, tieát kieäm, ñoäc ñaùo… Neân maïch ñöôïc choïn thöïc hieän vôùi 1) Khoái ñieàu khieån goàm. + Boä dao ñoäng + Boä ñeám leân + Maïch ñieàu khieån (baèng linh kieän rôøi.) 2) Khoái nhôù goàm RAM hay ROM. 3) Khoái hieån thò. Sô ñoà khoái cuûa maïch caàn thieát keá: Ñeám Boä taïo ñòa chæ phaän Boä vaø ñieàu nhôù phaän khieån 8+4 bit hieån ñòa chæ thò C. Giôùi thieäu lieät keâ vaø choïn linh kieän. I.khoái nguoàn. 1. Diode Khi khoái tinh theå baùn daãn silicon hoaëc Germanium ñöôïc pha phosphor ñeå taïo thaønh chaát baùn daãn loaïi N, vaø pha Indium ñeå taïo thaønh baùn daãn loaïi P. Thì tinh theå baùn daãn hình thaønh moái
  5. noái P – N ôû moái noái P – N coù söï nhaïy caûm ñoái vôùi taùc ñoäng cuûa ñieän, quang, nhieät. Trong vuøng baùn daãn loaïi P coù nhieàu loã troáng trong vuøng baùn daãn loaïi N coù nhieàu ñieän töû thöøa. Khi hai vuøng naøy tieáp xuùc nhau seõ coù moät soá ñieän töû vuøng N qua moái noái vaø keát hôïp vôùi loã troáng cuûa vuøng P. Khi chaát baùn daãn ñang trung hoøa veà ñieän maø vuøng baùn daãn N bò maát ñieän töû thì vuøng moái noái P – N phía beân N seõ mang ñieän tích döông, vuøng tieáp giaùp phía P nhaän theâm ñieän töû neân mang ñieän tích aâm. Hieän töôïng naøy cöù tieáp dieãn ñeán khi ñieän tích aâm cuûa vuøng P ñuû lôùn ñaåy ñieän töû khoâng cho ñieän tích töø vuøng N sang nöõa. Söï cheânh leäch ñieän tích ôû hai beân moái noái nhö vaäy taïo thaønh haøng raøo ñieän theá. Kí hieäu 2. Phaân cöïc cuûa diode: a).Phaân cöïc ngöôïc:
  6. IS (raát nhoû) P N VDC Döôùi söï taùc ñoäng cuûa nguoàn caùc haït ñieän töû phía N vaø huùt caùc loã troáng phía P laøm cho vuøng ngheøo ngaøy caøng taêng leân. Tuy nhieân vaãn coù moät doøng ñieän nhoû ñi qua diode töø vuøng N sang vuøng P goïi laø doøng ræ trò soá khoaûng nA. Hieän töôïng naøy laø do trong chaát P cuõng coù moät soá ñieän töû töï do vaø trong N cuõng coù ít loã troáng goïi laø haït taûi thieåu soá, nhöõng haït taûi thieåu soá naøy seõ sinh ra hieän töôïng taùi hôïp vaø taïo thaøng doøng ræ. Doøng ræ ñöôïc goïi laø trong baûo hoøa nghòch Is (saturate) do doøng ñieän ræ coù trò soá raát nhoû neân trong nhieàu tröôøng hôïp ngöôøi ta coi nhö diode khoâng daãn ñieän. b).Phaân cöïc thuaän: Vdc Duøng nguoàn ñieän moät chieàu noái ñaàu döông vaøo chaân P vaø noái ñaàu aâm cuûa nguoàn vaøo chaân N cuûa diode luùc naøy ñieän tích döông cuûa nguoàn ñaåy caùc loå troáng töø vuøng P sang höôùng vuøng N
  7. vaø caùc ñieän tích aâm cuûa nguoàn seõ ñaåy caùc ñieän töû töø vuøng N sang phía vuøng P laøm cho ñieân trôû vaø loã troáng xích laïi ngaàn nhau hôn ñeán khi löïc ñaåy tónh ñieän ñuû lôùn thì ñieän töû töø vuøng N qua taùi hôïn vôùi loã troáng cuûa vuøng P. Löïc ñieän tröôøng caøng maïnh thì söï taùi hôïp xaûy ra caøng lôùn.
  8. c) Ñaëc tính Volt – ampe cuûa diode: I Ñieän aùp ñaùnh thuûng V V V   0,1 V – 0,15V ; VDmax = 0,4V – 0,5V (Ge)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản