Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 10

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
86
lượt xem
13
download

Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do ý muốn quét chữ chạy nên phải chú ý đến sự lưu ảnh của mắt nên dòng kí tự trước thay đổi so với dòng kí tự sau trong thời gian 0,04 s. Vì vậy tốc độ quay của mổt phải 1500 vòng. Chọn tại 1600 vongphút là chữ hiện ra dât hiển thị ra led đúng mục đích của người thiết kế. Nên xem như tại tốc độ này có độ rãi cột chuẩn. Chọn bán kính quét 60 mm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 10

  1. Chương 10: PHAÀN TÍNH TOAÙN Do yù muoán queùt chöõ chaïy neân phaûi chuù yù ñeán söï löu aûnh cuûa maét neân doøng kí töï tröôùc thay ñoåi so vôùi doøng kí töï sau trong thôøi gian > 0,04 s. Vì vaäy toác ñoä quay cuûa motor phaûi  1500 voøng. Choïn taïi 1600 voøng/phuùt laø chöõ hieän ra data hieån thò ra led ñuùng muïc ñích cuûa ngöôøi thieát keá. Neân xem nhö taïi toác ñoä naøy coù ñoä raõi coät chuaån. Choïn baùn kính queùt 60 mm Vaäy vaän toác goùc cuûa motor 1600.2  =  167 rad / s 60 Vaän toác daøi cuûa khung quay laø: V =  .r = 167.60 = 10020 mm/s. Voøng troøn queùt coù chu vi laø : D = 2 r  377 mm . Neáu duøng data chính trong voøng 2/3D töùc 2/3. 377  251 mm . Neáu queùt moät coät goàm 16 haøng vaø ñoä roäng moãi coät laø 3,5 mm thì queùt ñöôïc: 251/4  71 coät . Vôùi 8 bít ñòa chæ ta coù theå queùt ñöôïc: 28/2 = 27 = 128 coät Vaäy chuùng ta coù theå queùt mòn hôn. Nhöng vì ñöôøng kính cuûa led laø 3mm neân queùt toái thieåu 3mm
  2. Vôùi toác ñoä 3000v/p thì gian queùt 1 voøng laø: T= 60 = 0,0375 (s) . 1600 Vôùi ñoaïn ñöôøng queùt laø 3,5mm thì caàn thôøi gian laø: t = s = 3.5  3,4.10- 4 (s). v 10020 1  fxuaùt =  2863H Z 3,4.10 4 Choïn queùt moät kí töï goàm 6 coät töông ñöông beà roäng 21mm Khoaûng caùch töøng kí töï laø : 2 coät töông ñöông 7 mm. Khoaûng caùch töø vôùi töø laø : 4 coät töông ñöông 14 mm. Tính toaùn cho maïch dao ñoäng 1 f=  2863Hz 23.Rt .Ct Suy ra Rt.Ct =1,5.10-5, Choïn R t = 100K, R2 = 470K Daãn ñeán Ct = 1,5.10-10 F Choïn 4 bít ñòa chæ cao laøm nhieäm vuï choïn vuøng data thì coù theå choïn ñöôïc 16 vuøng data khaùc nhau. Vaäy maïch queùt chöõ “ QUANG BAÙO” caàn: 8*6+6*2+4=64 coät Neân muoán cho chöõ chaïy thì khoaûng caùch dòch laø 4 coät. Maø moät voøng coù theå queùt 71 coät neân soá coät coøn laïi ta duøng vaøo vieäc trang trí theâm.
  3. Phaûi choïn dòch sao cho 16 voøng quay dòch ra heát chöõ ta caàn hieån thò laø “QUANG BAÙO” neáu khoâng heát thì phaàn maát seõ khoâng hieän ra ñöôïc. Ñaây laø ñieàu löu yù cho phaàn naïp chöông trình cho EPROM. Chöõ seõ chaïy luaân phieân nhau trong suoát quaù trình laøm vieäc vaø trong thôøi gian reset (chieám moät phaàn ba voøng quay) thì soá bít ñòa chæ cao naøy khoâng bò reset neân coù theå öùng duïng trang trí theâm cho voøng queùt daãn ñeán coù theå thay ñoåi 16 caùch trang trí khaùc nhau. Vì maïch laø maïch queùt keát hôïp quay neân neán aùp duïng caùch queùt töøng coät nhö ôû caùc maïch queùt tónh thì ñoøi hoûi toác ñoä moto raát cao ñeå coù theå taïo ñöôïc caùc doøng chöõ chaïy.  Phaàn hieån thò. Choïn doøng qua Led luùc ngoû caáp cho noù ôû möùc [1] laø 20 mA, choïn thôøi gian laøm vieäc tích cöïc cuûa maïch ñeäm (xuaát ra LED )laø 20% Daãn ñeán I = 100 mA (töùc thôøi) Choïn giaù trò ñieän trôû haïn doøng cho Led R= Vcc  Vr = 5  2 =0.03  100 100 Choïn R= 33  * Maïch caáp nguoàn : Coå goùp ba phím ñeå traùnh söï ngaén maïch xaûy ra treân coå goùp: 100  15V
  4. Maïch cuûa chuùng ta ñöôïc caáp nguoàn qua coå goùp baèng hai choåi queùt. Nguoàn caáp cho choåi queùt ñöôïc laáy töø nguoàn moät chieàu 5 V laáy töø ngoõ ra cuûa IC oån aùp 7805. Ñieän töø choåi queùt laø ñieän moät chieàu söû duïng chung nguoàn moät chieàu caáp cho moto.Nhöng ñieän töø choåi queùt laø ñieän aùp ñaõ ñöôïc oån aùp. Ñieän aùp treân coå goùp laø ñieän aùp xoay chieàu neân caàp chænh löu laïi baèng maïch chænh löu nhö hình treân. Khi toác ñoä queùt 3000 voøng/phuùt thì taàn soá taïi ngoû ra cuûa coå goùp laø: 3 f= 60 =150Hz 3000 Neân choïn loïc nguoàn coù ñieän dung nhoû hôn so vôùi nguoàn chuùng ta ñang söõ duïng laø 50Hz.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản