Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
76
lượt xem
13
download

Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tia nắng ấm bao gồm chủ yếu ánh sáng thấy được, thành phần hồng ngoại gần như rất ít. Hồng ngoại bị bầu khí quyển hấp thu phần lớn. Nhưng sự hấp thụ này có chọn lọc qua bầu khí quyển. Sóng hồng ngoại có độ dài (1,2m, 1,6m, 2,2m và 4m) xuyên suốt bầu khí quyển và đến mặt đất, trong khi ở độ dài sóng khác, sóng hồng ngoại bị hấp thu gần như hoàng toàn. Phần ánh sáng trông thấy được tương ứng với khoảng cực đại của tia nắng mặt trời và khoảng cực đại của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 7

  1. Chương 7: AÙnh saùng maët trôøi vaø tia hoàng ngoaïi Tia naéng aám bao goàm chuû yeáu aùnh saùng thaáy ñöôïc, thaønh phaàn hoàng ngoaïi gaàn nhö raát ít. Hoàng ngoaïi bò baàu khí quyeån haáp thu phaàn lôùn. Nhöng söï haáp thuï naøy coù choïn loïc qua baàu khí quyeån. Soùng hoàng ngoaïi coù ñoä daøi (1,2m, 1,6m, 2,2m vaø 4m) xuyeân suoát baàu khí quyeån vaø ñeán maët ñaát, trong khi ôû ñoä daøi soùng khaùc, soùng hoàng ngoaïi bò haáp thu gaàn nhö hoaøng toaøn. Phaàn aùnh saùng troâng thaáy ñöôïc töông öùng vôùi khoaûng cöïc ñaïi cuûa tia naéng maët trôøi vaø khoaûng cöïc ñaïi cuûa söï trong suoát qua baàu khí quyeån. Thöïc teá cho thaáy söï tieán hoùa cuûa söï soáng treân quûa ñaát ñöôïc phaùt trieån theo caùc ñieåm cöïc ñaïi naøy. AÙnh saùng tia hoàng ngoaïi ít gaây söï chuù yù cho ngöôøi quan saùt neân trong hieån thò ngöôøi ta ít duøng loaïi aùnh saùng naøy. Maø trong hieån thò ngöôøi ta thöôøng söû duïng aùnh saùng cuûa led cöïc saùng. *Hieån thò. Ngöôøi ta coù theå thöïc hieän hieån thò baèng LED rôøi, LED hoàng ngoaïi, LED thanh, maøng hình tinh theå,vaø baèng heä thoáng ñeøn. Nhö ñaõ trình baøy ôû treân trong maïch quang baùo naøy ta chæ G0 coù theå choïn hieån thò baèng ñeøn hay LED cöïc saùng. Moät soá daïng maïch hieån thò. *.Hieån thò baèng ma traän ñeøG1 . n G2 G3 Nguoàn G4 G5 G6 G7
  2. Trong caùc maïch hieån thò baèng ma traän ñeøn boä phaän ñeäm ñoùng moät vai troø raát quan troïng bôûi vì ngoõ ra cuûa caùc vi maïch soá hay boä phaän ñieàu khieån coù khoâng ñaùp öùng ñöôïc ngoõ vaøo cuûa caùc maïch ñeøn. Ngöôøi ta phaûi söû duïng maïch ñeäm, coù nhieàu loaïi ñeäm tuyø thuoäc vaøo coâng suaát cuûa maïch hieån thò nhö: SCR, transistor, opto transistor, opto triac,… *Hieån thò baèng ma traän LED G0 G1 G2 G3 G0 G0 G0 G0 GND
  3. Vôùi LED ngöôøi ta thöôøng choïn transistor hay IC laøm maïch ñeäm vì doøng cung caáp cho maïch hieån thò töông ñoái nhoû. ÔÛ maïch chuùng ta do yeâu caàu caàn goïn nheï neân choïn maïch hieån thò laø ma traän LED cöïc saùng maøu ñoû. VI.Phaàn ñeäm. Maïch ñeäm coù theå duøng transito, hay IC ñeäm vì vôùi taûi laø LED caàn doøng cung caáp nhoû. Maïch caàn thieát keá goïn neân choïn IC ñeäm. Do maïch coù boä nhôù vôùi ngoõ laø 8 bit döõ lieäu neân caàn phaûi choát döõ lieäu tröôùc ñeå chôø döõ lieäu keá tieáp, sau ñoù xuaát ra moät löôït goàm 16 haøng (16 bit). Choïn IC choát coù 8 ngoõ vaøo vaø 8 ngoõ ra. IC choát coù theå choïn 74373, 74374, 74873, … choïn IC 74373 ch pheùp xuaát ôû möùc thaáp, choát döõ lieäu muùc cao, IC naøy deã mua ngoaøi thò tröôøng. Ñeå thích hôïp vôùi IC choát 74373 ta coù theå choïn IC ñeäm 74244. Giôùi thieäu IC 74374 , 74244. Ñeàu laø hoï TTL Thôøi gian treã 10 ns. Coâng suaát tieâu hoùa 10 mw. Khaû naêng taûi 10. Möùc logic 0 = 0,4 V ; Möùc 1 = 36 V.
  4. Nguoàn cung caáp 4,5 – 5,5 V. 1. IC 74374 Laø IC choát 8 bít xung clock taùc ñoäng caïnh leân vaø coång ñieàu khieån taùc ñoäng ôû möùc thaáp. Sô ñoà sô ñoà chaân. Out put 20 VCC 1 control 1Q 2 19 8Q 1D 3 18 8D 74373 2D 4 17 7D 2Q 5 16 7Q 3Q 6 15 6Q 3D 7 14 6D 4D 8 13 5D 4Q 9 12 5Q GND 10 11 Enable(G) Baûng chöùc naêng Out put ENAB D OUT
  5. Control LE PUT G L H H H L H L L L L X 00 H X X Z 2. IC 74244 Laø IC ñeäm 8 coång ñieàu khieån taùc ñoäng ôû möùc thaáp. Sô ñoà sô ñoà chaân. Out put G 1 20 VC control 2 19 1A 1 G 3 2Y 4 18 74244 1A 2 4 17 1Y 1 2Y 3 5 16 2A 4 1A 3 6 1Y 2 15 2Y 2 2A 3 7 14 1A 4 1Y 3 8 13 2Y 1 2A 2 9 12 1Y 4 11 10 2A 1 GND

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản