Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 9

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
111
lượt xem
35
download

Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch này dựa trên nguyên lý quét thông thường là quét dữ liệu ra ma trận led. Nhưng cách này vừa tốn nhiều led mà phần hiển thị cũng tương tự cách quét có kết hợp quay. Với một cột led khi nó quay thì nó vạch nên một vòng tròn. Với bán kính R nó sẽ tạo ra được dãy led, mà trên đó ta có thể cẩn dữ liệu lên. Với cách quét kết hợp quay, nó không để lại nền nên người quan sát có cảm giác như chữ tự hiện ra trong không gian. Với kiểu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quang báo có kết hợp cơ khí, chương 9

  1. Phaàn B Chương 9: PHAÀN THIEÁT KEÁ I. YÙ töôûng thieát keá: Maïch naøy döïa treân nguyeân lyù queùt thoâng thöôøng laø queùt döõ lieäu ra ma traän led. Nhöng caùch naøy vöøa toán nhieàu led maø phaàn hieån thò cuõng töông töï caùch queùt coù keát hôïp quay. Vôùi moät coät led khi noù quay thì noù vaïch neân moät voøng troøn. Vôùi baùn kính R noù seõ taïo ra ñöôïc daõy led, maø treân ñoù ta coù theå caån döõ lieäu leân. Vôùi caùch queùt keát hôïp quay, noù khoâng ñeå laïi neàn neân ngöôøi quan saùt coù caûm giaùc nhö chöõ töï hieän ra trong khoâng gian. Vôùi kieåu queùt naøy seõ ít toán linh kieän ñieän töû cuõng nhö led hieån thò. Tuy nhieân maïch quay neân caàn nhoû goïn vaø coù motor keát hôïp. II. Maïch chính. 1.Sô ñoà khoiá. Ñeäm 1 Ñeám Hieån thò vaø khoâng EPROM Ñeäm2 cheá
  2. Khoái ñeám vaø khoáng cheá taïo ñòa chæ ñeå xuaát döõ lieäu trong eprom (noù ñaõ ñöôïc naïp tröôùc). Hai khoâùi ñeäm nhaèm ñaùp öùng ngoõ vaøo cuûa led. 2.Thieát keá maïch:
  3. a)Maïch phaùc thaûo 1 Bieåu ñoà thôøi gian Queùt heát data chính xuaát töø EPROM = 0 Thôøi gian reset Thôøi gian cho pheùp taïo ñòa chæ Thôøi gian motor quay heát moät voøng G A0 03 A1 04 A2 Ñeäm1 Reset 4060 05 A3 06 A4 07 A5 HIEÅN 08 A6 IC 1 THÒ A7 A8 A9 G A10 A11 Ñeäm2 IC 2 4040
  4. *.Nguyeân lyù laøm vieäc 1. IC1 taïo 7 bít ñòa chæ ñeå xuaát döõ lieäu chính. IC2 choïn töøng cuïm döõ lieäu 8 bít maõ hoùa bôûi ñòa chæ do IC1 taïo, vaø IC2 seõ taïo ñòa chæ choï cuïm döõ lieäu goàm 7 bít ñòa chæ … Vôùi maïch phaùt thaûo naøy thì 7 bít ñòa chæ ta khoâng theå duøng heát ñöôïc maø phaûi duøng ít hôn töùc laø ít hôn 128 ñòa chæ duøng ñeå mang döõ lieäu thaät söï, soá coøn laïi duøng maõ hoùa caùc döõ lieäu duøng laøm haønh lang. Haønh lang duøng ñeå chænh toác ñoä motor sao cho phaàn hieån thò ñeïp hay khoâng maát data. Hoaëc khi toác ñoä motor chaäm thì phaàn hieån thò bò roái. Cho neân caùch naøy caàn phaûi coù toác ñoä motor oån ñònh hoaëc phaûi chænh toác ñoä ñoäng cô moãi khi söû duïng. b)Phaùt thaûo 2. Bieåu ñoà thôøi gian Queùt heát 7 bít khoâng cho pheùp suaát töø EPROM Thôøi gian reset Thôøi gian 2/3 voøng quay Thôøi gian queùt heát moät voøng.
  5. G A0 A1 4060 A2 Ñeäm1 A3 A4 A5 CT A6 G 1 MR1 1 CE HIEÅN Ñeäm2 CT THÒ 3 2 4 MR2 5 Vì maïch raát caàn haïn cheá linh kieän, vöøa nhoû nheï vöøa tieát kieäm ñöôïc chi phí thöïc hieän. Nguyeân lyù laøm vieäc: Vi maïch 4060 vöøa taïo dao ñoäng vöøa ñeám taïo ñòa chæ xuaát data töø eprom. Baét ñaàu töø ñòa chæ 000H ñeán FFH. Chaân CE cuûa eprom ôû möùc thaáp neân döõ lieäu töø eprom xuaát ra caùc IC ñeäm ñeán khi IC ñeám leân 000H ñeán 100H thì chaân CE cuûa eprom leân möùc cao, eprom ôû traïng thaùi toång trôû cao, keát tieáp laø thôøi gian reset laïi, maïch ñeám goàm 4060 vaø khoái ñeám 1 cuûa IC 4518 töø 000H ñeán 100H.Vaø cöù quay moät voøng thì khoái ñeám hai cuûa IC 4518 ñeám leân 1 naác.
  6. Nhö vaäy data töø 000H ñeán 0FFH thì döõ lieäu ñöôïc xuaát troïn veïn ra led, vaø thôøi gian töø ñòa chæ naøy cho ñeán maïch reset taùc ñoäng thì khoâng coù data chính xuaát ra led neân khoâng coù chuyeän xuaát hieän döõ lieäu khoâng mong muoán ra led. Vì raèng duøng moät EPROM neân data chæ coù 8 bít maø duøng 16 led neân phaûi xuaát hai laàn môùi ñuû coät goàm 16 haøng. Ñoøi hoûi f xung clock ñaùp öùng ñuû ñeâû sai bieät coät chaáp nhaän ñöôïc. Do vaäy phaûi duøng moät IC choát laïi ñeå ñôïi cuøng xuaát ra led moät luùc. Phaàn ñeäm vì do xuaát hai laàn data môùi hoaøn thaønh moät coät queùt neân caàn laøm sao cho caùc data ñöôïc ñöa ra ñoàng loaït ôû led. Vì ñieàu naøy maø choïn IC 374 vaø IC ñeäm 74244 thay vì choïn hai IC 74244. Ta ñaõ bieát IC 74244 laø IC trigger smitch neân coù vaøo môùi coù ra. Trong khi ñoù IC 74374 laø IC choát baèng flip – flop. D coù coång ñieàu khieån. G Data D 01 02 G
  7. T : chu kì cuûa xung clock Taïi thôøi ñieåm T1 khi xung clock ñang taùc ñoäng möùc cao neân data ñöôïc löu vaøo D vaø ñeán thôøi ñieåm T1 + T/2 thì trong khoaûng thôøi gian naøy IC2 khoâng laøm vieäc xung, trong khi coång G khoâng cho xuaát. Luùc naøy data ñaõ aùp vaøo vaø xung Clock taùc ñoäng neân IC1 choát data naøy laïi ñôïi xuaát ra led cuøng moät luùc vôùi IC2.Ñeán T1 + T/2 + T/2 thì caû hai IC ñoàng loaït xuaát data ra LED khi ngoõ vaøo khieån ôû möùc thaáp. Vi maïch 4518 bao goàm hai khoái ñeám BCD, xung clock taùc ñoäng canh xuoáng, vaäy duøng ñeám gheùp vôùi 4060 thì coù theå taïo ñòa chæ lieân tuïc cho eprom 4518 coù theå thay baèng IC 4040 laø moät IC ñeám 12 ngoõ ra. Nhöng neáu duøng IC ñeám 4040 thì chæ döïa theo khoaûng thôøi gian laøm haønh lang,nhöõng ñòa chæ naøy khoâng maõ hoùa giöõa lieäu chính, ñeå ñaûm baûo khoâng maát döõ lieäu chính. Coøn neáu duøng IC 4518 chuùng ta coù theå kieåm soaùt chaët cheõ cuïm döõ lieäu 8 bít ñòa chæ ñöôïc xuaát ôû moãi voøng queùt. Nhö ôû giaûn ñoà thôøi gian trình baøy vaø sau moãi voøng queùt chæ coù moät khoái ñeám cuûa IC4518 reset veà khoâng, Coøn khoái thöù hai döôøng nhö ñeám voøng quay vaø cöù moät voøng quay thì noù ñeám leân moät, chính ngoõ ra naøy cuõng duøng laøm ñòa chæ neân khi sau moät voøng quay thì 8 bít ñòa chæ maõ hoùa data khaùc thay vaøo chuoãi data tröôùc ñoù. Do maïch caàn thieát keá laø maïch quang baùo coù keát hôïp quay neân daõy led taïo ra ñöôïc laø do moät coät quay xung quanh moät truïc maø taïo neân, vì vaäy taïi moät thôøi ñieåm noù ôû moät vò trí cuûa khung quay.
  8. Ñòa chæ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 . . . n Neân ñoái queùt ma traän led tónh ngöôøi ta coù theå queùt ñieåm vaø queùt coät. Ñoái vôùi caùc maïch quang baùo thoâng thöôøng ngöôøi ta duøng phöông phaùp queùt coät, vì phöông phaùp naøy deã vieát chöông trình cho data duøng ñeå queùt hôn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản