Quảng cáo "bắt mắt" nhìn đi đâu?

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
49
lượt xem
7
download

Quảng cáo "bắt mắt" nhìn đi đâu?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quảng cáo nhận được ít sự quan tâm hơn thường là những quảng cáo có văn bản trên đầu hình ảnh (chỉ có 35% người xem) và tiếp đó là các quảng cáo có chứa hình ảnh động (có vẻ như chỉ là phong trào để thu hút sự chú ý, và lượng người xem những quảng cáo này chỉ chiếm 29%).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quảng cáo "bắt mắt" nhìn đi đâu?

  1. Qu ng cáo "b t m t" nhìn i âu? Qu ng cáo nh n ư c ít s quan tâm hơn thư ng là nh ng qu ng cáo có văn b n trên u hình nh (ch có 35% ngư i xem) và ti p ó là các qu ng cáo có ch a hình nh ng (có v như ch là phong trào thu hút s chú ý, và lư ng ngư i xem nh ng qu ng cáo này ch chi m 29%). Qu ng cáo trên m ng internet không còn xa l , chúng ta d dàng nhìn th y nh ng m u qu ng cáo này hàng ngày trên nhi u trang web khác nhau. Tuy nhiên, nh ng phát hi n trong m t s nghiên c u có th khi n nhi u ngư i ng c nhiên: c gi chú ý nhi u hơn n nh ng qu ng cáo ơn gi n, i u mà n chính các nhà qu ng cáo v n nh m l n. Phương pháp ánh giá m i B n nghĩ r ng b n có xu hư ng quan tâm n m t qu ng cáo trên m ng n u nó có ch a ng các n i dung nào sau ây? 1. M t b c tranh. 2. M t hình nh ng. 3. Ch ch a văn b n? Câu tr l i th t b t ng : ch ch a văn b n.
  2. Chúng ta hãy xem xét trư ng h p m t ngư i àn ông ki m tra h p thư i n t c a mình mà qua m t qu ng cáo d ch v h n hò có ưa ra m t b c nh c a m t ph n m c t m. Ngư i àn ông này ch nhìn vào b c nh m t l n và c các dòng ch quanh b c nh n năm l n. M ng Internet ã m ra m t th gi i m i y h a h n cho nh ng ngư i mà công vi c c n chi nhi u ti n cho qu ng cáo. Kh năng theo dõi v trí mà c gi c a các trang web nh p chu t vào xem ã cung c p m t lo i tình báo chính xác mà các nhà qu ng cáo trong nhi u th p k qua ch bi t mơ ư c. Tuy nhiên khi xem xét v n và theo m t b n báo cáo g n ây thì các nhà qu ng cáo thư ng nhìn nh n sai l m v nh ng i u ã thu hút c gi . Nh ng phát hi n này ư c ưa ra trong m t chương c a m t cu n sách m i có tên g i “Eyetracking Web Usability” (Tính kh d ng c a các trang web b t m t) c a hai tác gi Jakob Nielsen và Kara Pernice c a t p oàn tư v n Nielsen Norman. ng cho tiêu y h p d n ánh l a b n: i u mà hai tác gi Nielsen và Pernice ã làm là l n theo th hi u c a hàng trăm ngư i khi h lư t web tìm ki m l i khuyên v nh ng v n thư ng ngày như b nóng, mua quà cho tr , các tính năng c a i n tho i hay h c v Mikhail Baryshnikov.
  3. Ch b ng cách r i tia h ng ngo i vào nhãn c u c a m t ngư i và ghi l i các c ng c a u b ng m t máy camera, các nhà khoa h c ã có th suy lu n ư c s chú ý c a các ki u tinh th n nh ng qu ng cáo trong th i gian th c. ây là m t phương pháp lư t qua m t vòng quanh sau ó yêu c u m i ngư i nh l i nh ng gì ã th y. Qu ng cáo b t m t không ư c chú ý nhi u hơn K t qu v tiêu : càng ơn gi n càng t t (không bàn v v n t n ít kinh phí hơn). K t qu i u tra nh ng ngư i tham gia nghiên c u này cho th y 52% qu ng cáo ch ch a kí t văn b n, 52% qu ng cáo có ch a hình nh và văn b n tách bi t nhau và 51% các ư ng d n trên các trang công c tra c u ư c c gi chú ý n. Qu ng cáo nh n ư c ít s quan tâm hơn thư ng là nh ng qu ng cáo có văn b n trên u hình nh (ch có 35% ngư i xem) và ti p ó là các qu ng cáo có ch a hình nh ng (có v như ch là phong trào thu hút s chú ý, và lư ng ngư i xem nh ng qu ng cáo này ch chi m 29%). Ngày nay, vi c xem qu ng cáo và vi c nh n th c dù ch mơ h v nó là hai vi c hoàn toàn khác nhau. Có r t nhi u th i qua t m nhìn ngo i vi c a chúng ta, nhưng do cách th c ho t ng c a m t mà chúng ta ch có th nhìn rõ nh ng th mà chúng ta c ý d ng l i và quan sát.
  4. Theo phương pháp ó, nh ng ngư i ư c nghiên c u chú ý t i 36% các qu ng cáo trên các trang web mà h ghé thăm, ây rõ ràng không ph i là m t t l quá t i. Tuy nhiên kho ng th i gian trung bình mà m t ngư i chú ý n m t m u qu ng cáo là r t ng n, ch kho ng 1/3 giây. ơn gi n là chìa khoá c a thành công M t i u thú v là nh ng ngư i ch lư t web thì ch nhìn th y kho ng 5% nh ng qu ng cáo có trên các trang này trong khi nh ng ngư i c g ng tìm ki m cho m t m c ích c th có xu hư ng chú ý n qu ng cáo nhi u hơn. Th m chí khi c gi ang c n tìm ki m gì ó, h cũng s n sàng d ng l i và chú ý n m t m u qu ng cáo. Tuy nhiên cũng có nh ng trang web mà các qu ng cáo không ư c ăng kí trên ó như các trang web ư c xây d ng quanh các công c tìm ki m, như Think Mapquest hay Expedia. óng góp c a Google cho các kho ng tr ng là dành ch cho nh ng các trang ch có th thi t k p m t, ho c có gì ó bi t r ng không ai có th tìm th y m t qu ng cáo nào trên trang web ó. Và sau ó là m t k t qu làm t t c các nhà nghiên c u ph i ng c nhiên: các qu ng cáo ch ch a ch l i ư c nhi u ngư i chú ý nh t. M t ph n có th là do chúng ta ng u nhiên nghĩ r ng có th nh ng qu ng cáo y ch ó có ch a thông tin mà ta ang tìm
  5. ki m. Tuy nhiên theo cách gi i thích c a tác gi Nielsen thì các trang web có th t phát huy b n ch t c a nó. Không gi ng như truy n hình, m t phương ti n truy n thông b ng, các trang web c n s d ng các thao tác như tìm ki m, nh p chu t, ăng kí, mua b n quy n, t i tài li u. ó ch có th là khi mà chúng ta s d ng m ng internet, chúng ta b lôi cu n b i nh ng n i dung mà chúng ta c n tìm ki m, t t c nh ng gì chúng ta c n u có trên m ng internet. ó có th là m t trong nh ng lý do vì sao ngư i àn ông mà ta nh c n o n u trong d ch v h n hò l i ch nhìn thoáng qua hình dáng ngư i ph n và xem xét kĩ n nh ng o n miêu t quanh b c nh. Ông Nielsen cho r ng: “Th m chí trong trư ng h p như th này thì nh ng thông tin có th c bao gi cũng là i m m nh nh t”. Có th là kì c c, nhưng phương th c thu hút s chú ý c a c gi m ng chính là hãy làm cho qu ng cáo tr nên ơn gi n iv ih .
Đồng bộ tài khoản