Quang hợp ở thực vật

Chia sẻ: ntgioi120401

Sản phẩm của quang hợp là chất hữu xơ đầu tiên trên trái đất, làm thức ăn cho mọi SV, là nguyền nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho y học...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quang hợp ở thực vật

KiÓm tra bμi cò:
Chän ®¸p ¸n ®óng
C©u 1: Nguån cung cÊp Nit¬ chñ yÕu cho c©y:
A. §Êt
B. KhÝ quyÓn
C. C¸c trËn m−a cã sÊm sÐt
D. Ph©n bãn v« c¬
KiÓm tra bμi cò:
Chän ®¸p ¸n ®óng
C©u 2: Thùc vËt nμo cã sù céng sinh víi vi
khuÈn cè ®Þnh Ni t¬?
A. Phong lan, c©y hä ®Ëu
B. C©y hä ®Ëu, d−¬ng xØ
C. BÌo hoa d©u, c©y hä ®Ëu
D. BÌo hoa d©u, rªu
C©u 3: Vi khuÈn nμo céng sinh víi rÔ c©y
hä ®Ëu?


A. Azotobacter
B. Anabaena
C. Rhizobium
D. Vi khuÈn lam
KiÓm tra bμi cò:
Chän ®¸p ¸n ®óng
C©u 5: V× sao c©y kh«ng hÊp thu vμ sö dông
®−îc nit¬ ë d¹ng ph©n tö?
A. Do Nit¬ ph©n tö g©y h¹i m« thùc vËt
B. Do c©y kh«ng cã nhu cÇu víi N2
C. V× liªn kÕt gi÷a 2 nguyªn tö nit¬ rÊt bÒn, m«
TV kh«ng bÎ g·y ®−îc.
D. V× trong m« TV, N2 kÕt hîp víi H2 t¹o thμnh
NH3 g©y ®éc cho c©y.
Nit¬ cã ph¶i lμ nguyªn liÖu duy
Nit
nhÊt t¹o nªn chÊt h÷u c¬ trong
c¬ thÓ thùc vËt kh«ng?
CO2 vμ H2o lμ nguyªn
liÖu ban ®Çu c¬ b¶n ®Ó
t¹o nªn chÊt h÷u c¬
cho thùc vËt
Bμi 8:
Quang hîp ë thùc vËt
Quang
I/. Kh¸i qu¸t vÒ quang
Kh
hîp ë thùc vËt
1- Quang hîp lμ g×?
Quang hîp ë thùc vËt lμ qu¸
tr×nh sö dông n¨ng l−îng
¸nh s¸ng mÆt trêi ®· ®−îc
diệp lục hÊp thô ®Ó tæng
hîp cacbonhi®rat vμ gi¶i
phãng oxi tõ khÝ cacbonic
vμ n−íc
Bμi 8:Quang hîp ë thùc vËt
I/. Kh¸i qu¸t vÒ quang hîp ë thùc vËt
I/. Kh
1- Quang hîp lμ g×?Ph−¬ng tr×nh tæng qu¸t cña quang hîp?
Ph

6CO2 + 12 H2O ---- C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
----
( §K: AS , DiÖp lôc)
K: Di
2- Vai trß cña quang hîp
? Tr×nh bμy vai trß cña quang hîp?
S¶n phÈm cña quang hîp lμ chÊt h÷u c¬ ®Çu
tiªn trªn tr¸i ®Êt, lμm thøc ¨n cho mäi SV, lμ
nguån nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp, d−îc liÖu
cho y häc
Nhê quang hîp mμ quang n¨ng ®−îc chuyÓn
thμnh ho¸ n¨ng trong c¸c liªn ktÕt ho¸ häc
cña s¶n phÈm quang hîp. §ã lμ nguån n¨ng
l−îng duy tr× mäi ho¹t ®éng sèng cña sinh
giíi

Quang hîp ®iÒu hoμ l−îng 02, CO2.
Lμm trong lμnh kh«ng khÝ, gãp phÇn ng¨n
chÆn hiÖu øng nhμ kÝnh
2- Vai trß cña quang hîp

1- T¹o chÊt h÷u c¬
chÊt
2- TÝch luü n¨ng l−îng
3- §iÒu hoμ kh«ng khÝ
II. L¸ lμ c¬ quan quang hîp
II.
1- H×nh th¸i gi¶i phÉu cña l¸ thÝch nghi víi chøc
n¨ng quang hîp.

+ DiÖn tÝch bÒ mÆt l¸ lín, gióp
hÊp thô ®−îc nhiÒu tia s¸ng
+ PhiÕn l¸ máng, thuËn lîi cho
viÖc khuÕch t¸n khÝ vμo vμ ra
+ Trong líp tÕ bμo biÓu b× cña
l¸ cã khÝ khæng , gióp CO2
khuÕch t¸n vμo l¸ ®Õn lôc l¹p
- H×nh th¸i gi¶i phÉu bªn trong:
- H×nh th¸i gi¶i phÉu bªn trong:
+ HÖ g©n l¸: cã m¹ch gç,
m¹ch r©y, xuÊt ph¸t tõ
bã m¹ch ë cuèng l¸ ®Õn
tõng tÕ bμo N−íc,
kho¸ng ®Õn tõng tÕ bμo
®Ó quang hîp vμ vËn
chuyÓn s¶n phÈm quang
hîp ra khái l¸
- H×nh th¸i gi¶i phÉu bªn trong:
-Nhu m«: bao quanh g©n
l¸ gåm tÕ bμo m« giËu, m«
xèp.
+ TÕ bμo m« giËu: XÕp sÝt
nhau, d−íi líp biÓu b×
trªn, nhiÒu lôc l¹p ®Ó
hÊp thô ®−îc nhiÒu ¸nh
s¸ng
+ TÕ bμo m« khuyÕt: cã
kho¶ng trèng; mÆt d−íi cã
khÝ khæng t¹o §K thuËn
lîi cho trao ®æi O2, CO2
Bài 8: Quang hợp ở thực vật
Quang
2- Lôc l¹p lμ bμo quan quang hîp
-Lôc l¹p h×nh trøng, cã 2
líp mμng
- Bªn trong c¸c h¹t grana:
gåm 1 chång c¸c tÊm
tilac«it h×nh ®Üa. Mμng
tilac«it lμ n¬i ph©n bè s¾c
tè quang hîp, lμ n¬i x¶y ra
ph¶n øng s¸ng.
-Xoang tilac«it lμ n¬i x¶y
ra c¸c ph¶n øng quang
ph©n ly n−íc vμ tæng hîp
ATP
-ChÊt nÒn lμ n¬i x¶y ra
ph¶n øng tèi
3- HÖ s¾c tè quang hîp:
? ë lôc l¹p: nh÷ng s¾c tè nμo tham gia quang hîp.
p: nh
a- DiÖp lôc ( S¾c tè xanh)
b- Carotenoit( S¾c tè ®á, da cam)
da
c- Phyc«bylin( S¾c tè ë VK lam, t¶o ®á, khuª t¶o)
VK khu
Bài 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT
II. L¸ lμ c¬ quan quang hîp
3- HÖ s¾c tè quang hîp:
a - DiÖp lôc ( S¾c tè xanh)
? Tr×nh bμy vai trß cña c¸c lo¹i diÖp lôc.
-DiÖp lôc a:
ChuyÓn ho¸ n¨ng l−îng ¸nh s¸nh thμnh n¨ng l−îng
ho¸ häc trong c¸c ATP vμ NADPH
COOCH3
CTCT:C32H30ON4Mg
COOC20H39
CTPT:C55H72O5N4Mg
-DiÖp lôc b: HÊp thô ¸nh s¸ng vμ truyÒn ®Õn DL a
( VK kh«ng cã DL b) COOCH3
CTCT: C32H28O2N4Mg
COOC20H29
CTPT:C55H70O6N4Mg
Bài 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

II. L¸ lμ c¬ quan quang hîp
3- HÖ s¾c tè quang hîp:
b- Carotenoit ( S¾c tè ®á, da cam, vμng)
da cam,
Carotenoit cã vai trß g×?
-

HÊp thô ¸nh s¸ng vμ truyÒn ®Õn diÖp lôc a.
HÊp
Läc ¸nh s¸ng, b¶o vÖ DL khái bÞ ph©n huû khi c−êng
DL kh
®é chiÕu s¸ng qu¸ m¹nh
Gåm: Caroten( C40H56) vμ xantophyl (C40H56On)
Caroten
+ xantophyl (C40H56On): n=1 6: Lμ dÉn xuÊt cña
xantophyl 6:
Caroten
Bài 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

II. L¸ lμ c¬ quan quang hîp
3- HÖ s¾c tè quang hîp:

c- Phyc«bylin( S¾c tè ë VK lam, t¶o ®á, khuª t¶o)
VK khu

s¬ ®å hÊp thô vμ truyÒn NL ¸nh s¸ng
Carotenoit

DiÖp lôc b

DiÖp lôc a

DiÖp lôc a ë trung t©m ph¶n øng
COOCH3
CTCT: C32H30ON4Mg
COOC20H29

COOCH3
CTCT: C32H28O2N4Mg
COOC20H29
Bμi tËp vÒ nhμ:

¤n l¹i kiÕn thøc quang hîp líp 10
-
§äc tr−íc bμi 9
-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản