Quay phim gia đình dịp lễ tết

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
140
lượt xem
59
download

Quay phim gia đình dịp lễ tết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quay phim gia đình dịp lễ tết không chỉ là một hoạt động thú vị mà còn là cách lưu giữ kỉ niệm cho người thân về lâu dài. Để tự tin hơn khi thực hiện cuốn phim gia đình mình trong ngày Giáng Sinh hay bữa tiệc đầu năm, hãy cùng Digilife vận dụng các bí quyết sau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quay phim gia đình dịp lễ tết

  1. Quay phim gia ình d p l t t
  2. Quay phim gia ình d p l t t không ch là m t ho t ng thú v mà còn là cách lưu gi k ni m cho ngư i thân v lâu dài. t tin hơn khi th c hi n cu n phim gia ình mình trong ngày Giáng Sinh hay b a ti c u năm, hãy cùng Digilife v n d ng các bí quy t sau. s c nét c a video Luôn s d ng chân máy khi quay các s ki n t n nhi u th i gian như các bu i liên hoan ti c tùng. Không gi ng như khi ch p nh, m t c ng nh c a cơ th ho c khi th nh cũng s làm phim quay b rung. S d ng chân máy s giúp b n tránh ư c l i áng ti c nói trên và nh c gánh n ng c a chi c máy quay (n u có) kh i tay b n và b n ch c n chuyên tâm vào nh ng khung hình c a mình. Các s ki n như hòa nh c ngày l , các v di n êm Giáng sinh, giao th a, lúc m quà hay c nh tuy t rơi c n s d ng chân máy quay phim. L y hình b i c nh trư c khi vào phim Hãy l y vài khung hình b i c nh c a s ki n trư c khi b t u o n phim chính. Ví d , quay riêng cây thông Noel trư c khi quay c nh m i
  3. ngư i quây qu n m quà bên g c thông. Ho c quay c nh m i ngư i r ng r n vào c a nhà hát trư c khi quay bu i hòa nh c th c s . Vài năm sau n a, ch c ch n b n s nh n ra các thư c phim v vi c trang hoàng l t t hay chu n b b a ăn gia ình là vô cùng ý nghĩa và quý giá bi t bao. Và cũng ng quên chu n b phương án h tr cho o n phim b ng cách ch p nh. Hãy b m máy lưu gi nh ng kho nh kh c tr ng i áng
  4. nh , giàu c m xúc c a s ki n và s d ng nh ng b c nh này làm h u c nh cho o n phim c a b n. Ph ng v n - lưu gi không khí l t t Trò chuy n v i các nhân v t trong video c a b n ghi nh n c m xúc, suy nghĩ c a h v không khí xung quanh. Ch ng h n, hãy h i xem con gái b n nghĩ gì sau khi cháu v a bi u di n cùng i ng ca và tranh th l y hình trư c khi cháu s n sàng chia s . N u như ang m quà, hãy ph ng v n b n tr xem chúng mong i món quà gì và sau khi m quà, c m giác c a chúng lúc này là gì…
  5. V i các video gia ình th này, có th sau này b n s không xem l i toàn b bu i di n hay s ki n, nhưng b n s v n r t thích xem l i các o n ph ng v n, chia s c m xúc s ng ng và y d u n cá nhân. Biên t p – công tác “h u kỳ” quan tr ng Không ít ngư i thư ng quay r t nhi u o n phim t nh t và dài dòng r i sau ó ch ng ai bu n xem, k c ngư i ã th c hi n chúng. Vì v y, hãy c g ng làm công tác “h u kỳ” cho o n phim th t t t. Hãy c t b các chi ti t rư m rà, không có thông tin và không bi n ng. Nên biên t p o n phim theo m t m ch chuy n dí d m nhưng c m ng và có cao trào, nh ng n t tr m ý nghĩa. ng quên “pha nh c” th t khéo cho o n phim. Có th ch n m t ca khúc l t t ưa thích làm o n nh c d o m u o n phim. T n hư ng l t t cùng ngư i thân ng bao gi cho vi c quay phim c n tr b n chung vui l t t cùng gia ình và b n bè. o n phim p chính là m t k ni m áng giá c a b n và gia ình nhưng không gì có th sánh b ng k ni m p trong chính kí c c a m i ngư i khi chính b n cùng tham gia v i m i ngư i.
  6. Hãy ghi hình các s ki n, nhưng nh t chi c máy quay qua m t bên cùng gia ình t n hư ng m t s kho nh kh c như lúc nh p ti c, và nh ng lúc dành th i gian thăm h i b n bè thân h u. M t s b n bè và ngư i thân c a b n có th không thích chi c máy quay c chĩa vào h , do v y b n hãy khéo léo dung hòa, và ng h c m th y khó ch u v i u này.
Đồng bộ tài khoản