Qui định về công tác văn thư lưu trữ

Chia sẻ: langtu10101112

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định về công tác văn thư - lưu trữ. 2. Quy chế này được áp dụng đối với các đơn vị, CB-CNV toàn hệ thông công ty.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản