QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

Chia sẻ: opticalhwheel

Mục tiêu : Học sinh hiểu thế nào là qui đồng mẫu số nhiều phân số , nắm được các bước tiến hành qui đồng mẫu nhiều phân số . Có kỹ năng qui đồng mẫu các phân số (các phân số này có mẫu là số không quá 3 chữ số) . Gây cho học sinh ý thức làm việc theo qui trình ,thói quen tự học (qua việc đọc và làm theo hướng dẫn của SGK tr. 18) .

Nội dung Text: QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ
1 3 2 5
; ;;
Làm thế nào để các phân số
2538

cùng có chung một mẫu?

I.- Mục tiêu :

Học sinh hiểu thế nào là qui đồng mẫu số nhiều phân số , nắm được các bước
-
tiến hành qui đồng mẫu nhiều phân số .

Có kỹ năng qui đồng mẫu các phân số (các phân số này có mẫu là số không
-
quá 3 chữ số) .

Gây cho học sinh ý thức làm việc theo qui trình ,thói quen t ự học (qua việc
-
đọc và làm theo hướng dẫn của SGK tr. 18) .

II.- Phương tiện dạy học :

- Sách Giáo khoa .

III Hoạt động trên lớp :

1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp

2 ./ Kiểm tra bài cũ:

- Phát biểu tính chất cơ bản của phân số ?

- Thế nào là hai phân số bằng nhau ?
- Phát biểu qui tắc để rút gọn một phân số .

Điền vào chỗ trống :
-
2 3 4 5
; ; ;
   
3 60 4 60 5 30  6 30


3./ Bài mới :Học sinh
Giáo viên Bài ghi
Từ bài 2 40 3  45
- I .- Qui đồng mẫu hai phân
; ;
 
3 60 4 60
tập số :
4 24 5  25
;
 
kiểm tra 5 30 6 30
Ví d ụ :
học sinh
nhận
xét 2 40 3  45
; ;
 
3 60 4 60
- GV 4 24 5  25
;
 
5 30 6 30
giới
thiệu
qui
đồng
mẫu số
là gì ?
Học sinh làm ?1 Như vậy ta đã biến đổi các
- Qu -
phân số đã cho thành các phân
a
3  48  5  50
số tương ứng bằng chúng
bài ;
 
5 80 8 80
tập nhưng có cùng chung một mẫu
3  72  5  75
;
 
5 120 8 120
?1 .
3  96  5  100
;
 
GV
8 160 8 160
Cách làm này gọi là Qui
hướ
đồng mẫu hai phân số
Học sinh làm ?2
-
ng
dẫn II.- Qui đồng mẫu nhiều phân
a) BCNN(2,5,3,8) = 120
cho
số :
học b)
Ví dụ : Qui đồng mẫu các
sin
1 1.60 60 3  3.24 phân số sau :
h ;
  
2 2.60 120 5 5.24
thấ
2 2.40 80 5  5.15
;
  
y 3 3.40 120 8 8.15
1 3 2 5
; ; ;
khô
2 5 3 8
ng
Học sinh làm ?3
-
MC = BCNN(2,5,3,8)
chỉ
= 120

40

1 1.60 60 3  3.24
;
   
mẫ
2 2.60 120 5 5.24
u 2 2.40 80 5  5.15
;
   
3 3.40 120 8 8.15
chu
ng
của Muốn qui đồng mẫu nhiều phân
số với mẫu dương ta làm như
hai
phâ sau :
n
- Bước 1: Tìm một bội
số
chung của các mẫu
đã
(thường là BCNN) để làm
cho
mẫu chung .


- Bước 2 : Tìm thừa số
thể
phụ của mỗi mẫu (bằng
lấy cách chia mẫu chung cho
các
từng mẫu) .
mẫ
- Bước 3 : Nhân tử và mẫu
u
của mỗi phân số với thừa
chu
số phụ tương ứng .
ng

80
120
,
160
...
.
- Hì
nh
thà
nh
cho
học
sin
h
các
bướ
c
thự
c
hiệ
n
qui
đồn
g
mẫ
u
nhi
ều
phâ
n
số
Họ
-
c
sin
h
nhắ
c
lại
nhi
ều
lần
các
bướ
c
thự
c
hiệ
n
để
qui
đồn
g
mẫ
u
nhi
ều
phâ
n
số .
4./ Củng cố :

- Để qui đồng mẫu nhiều phân số ta phải tìm ? Bài tập củng cố 28
và 29 SGK

5./ Dặn dò :

Bài tập về nhà 30 và 31 SGK
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản