Qui trình hướng dẫn sử dụng, cài đặt chương trình truyền số liệu

Chia sẻ: Tuyen Ngo Van | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
172
lượt xem
46
download

Qui trình hướng dẫn sử dụng, cài đặt chương trình truyền số liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều 1 : Quy trình này được biên soạn cho công nhân vận hành trạm 110kV và trực ban vận hành Xí nghiệp điện cao thế miền Bắc trong việc sự dụng chương trình truyền thông số vận hành về Xí nghiệp .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Qui trình hướng dẫn sử dụng, cài đặt chương trình truyền số liệu

  1. Híng dÉn sö dông vµ cµi ®Æt CÔNG TY ĐIỆN LỰC 1 CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÍ NGHIỆP ĐIỆN CAO THẾ Độc lập - Tự do -Hạnh phúc MIỀN BẮC ************* *************** QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN SỐ LIỆU I. Phạm vi áp dụng . Điều 1 : Quy trình này được biên soạn cho công nhân vận hành trạm 110kV và trực ban vận hành Xí nghiệp điện cao thế miền Bắc trong việc sự dụng chương trình truyền thông số vận hành về Xí nghiệp . II. Các yêu cầu chung : Điều 2 : Yêu cầu đối với công nhân vận hành trạm 110kV và Trực ban vận hành Xí nghiệp điện cao thế miền Bắc khi xử dụng chương trình này phải được qua lớp hướng dẫn xử dụng và được cài đặt chương trình do Xí nghiệp tổ chức . Điều 3 : Máy tính được trang bị để cài đặt chương trình này phải có cấu hình đủ mạnh có thể đáp ứng được những yêu cầu về cập nhật, lưu giữ và truyền số liệu về Xí nghiệp . Việc truyền thông số vận hành trạm được thực hiện theo đường truyện điện thoại bưu điện hoặc đường điện thoại ngành điện . Điều 4 : Chương trình này phải được công nhân vận hành trạm 110kV cập nhận thường xuyên , sau mỗi ca nhân viên trực ca có nhiệm vụ truyền thông số cho trực ban Xí nghiệp để tổng hợp . III. Cài đặt chương trình . ­ 1/5 ­
  2. Híng dÉn sö dông vµ cµi ®Æt Điều 5 : Việc cài đặt chương trình tại trạm do kỹ sư tin học của Xí nghiệp đảm nhiệm , bộ cài đặt chương trình sẽ được đắt trong máy tính của trạm. Nhân viên vận hành trạm có thể chạy file septup.  exe trong thư mục D:\TSVH để cài đặt chương trình theo hướng dẫn của kỹ sư tin học Xí nghiệp. IV. Quy trình sử dụng chương trình truyền số liệu thông số vận hành của các trạm điện 1. Các chức năng chính của chương trình và quy trình thao tác nhập số liệu TSVH . Chương trình gồm có ba chức năng chính bao gồm : Mở bảng , lưu bảng và truyền số liệu . Điều 6: Để tiến hành nạp thông số vận hành, nhân viên trực vận hành trạm phải thực hiện mở bảng . 1. Mở bảng Mở xem tất cả các dữ liệu của một ngày bất kỳ mà bạn đã nhập vào chương trình. Khi nhấn chuột vào chức năng mở bảng ở menu “Thông số vận hành" chương trình sẽ xuất hiện form chọn ngày như (Hình 4.1). Bạn cần chọn ngày lấy số liệu rồi bấm vào nút “chọn”. Nếu bạn không muốn xem số liệu đã nhập thì nhấn nút "Thoát". L­u  Më  B¶ng B¶ng TruyÒ n sè  Form  Chän  Ngµy ­ 2/5 ­ H×nh 1.1  Giao diÖn nhËp vµ xem sè liÖu tr¹m
  3. Híng dÉn sö dông vµ cµi ®Æt Điều 7 : Khi mở bảng, chương trình thông báo lỗi nhập số liệu nhân viên vận hành phải tiến hành kiểm tra số liệu ngày hôm trức đã nhập chưa, nếu chưa nhập phải nhập ngay . - Nếu dữ liệu của ngày hôm trước bạn chưa nhập vào thì chương trình sẽ đưa ra thông báo sau: (Hình 4.2)        H×nh 1.2 Th«ng b¸o lçi  nhËp sè liÖu Điều 8 : Những lưu ý khi chọn ngày nhập TSVH : Chọn ngày : yêu cầu khi mở bảng phải chọn đúng ngày . - Nếu bạn chọn ngày lớn hơn ngày hiện tại thì chương trình sẽ đưa ra thông báo sau: (Hình 4.3) Khi đó ta phải chọn lại . H×nh 1.3 Th«ng b¸o lçi chän ngµy Điều 9 : Việc tiến hành nhập số liệu TSVH cần phải thực hiện các bước sau : ­ 3/5 ­
  4. Híng dÉn sö dông vµ cµi ®Æt Khi bạn chọn ngày thích hợp, chương trình sẽ hiển thị đầy đủ số liệu thông số vận hành 24 giờ của ngày được chọn ở sheet “Thông số 24h”. Đồng thời hiển thị sản lượng điện ở sheet “ Sản lượng ngày” như công suất hữu công ngày hôm trước, công suất vô công ngày hôm trước, số đo công tơ P, Q của ngày được chọn, sản lượng P,Q... Sau khi đã hoàn tất thủ tục trên bạn có thể thực hiện một số thao tác sau: • Nhập số liệu hoặc hiệu chỉnh số liệu của các giờ tương ứng trong ngày vào sheet “Thông số 24h”. • Nhập số liệu hoặc hiệu chỉnh số liệu trong ngày vào sheet “Sản lượng ngày”. Lưu ý: Dữ liệu nhập vào các sheet trên phải bằng số, Thay dấu phẩy (,) phần ngăn cách thập phân bởi dấu chấm (.), chỉ cho phép nhập vào các ô kẻ màu trắng, ngoài các ô trên sẽ không có hiệu lực. Nếu bạn cần xem số liệu của ngày khác bạn tiếp tục thực hiện chức năng "Mở bảng". Điều 10 : Sau khi đã nhập xong các số liệu TSVH cần phải tiến hành lưu giữ bảng thông số này vào trong máy . 2.Lưu bảng Lưu lại toàn bộ số liệu bạn đã nhập và hiệu chỉnh ở chức năng "Mở bảng" Sau khi đã hoàn tất các thủ tục của chức năng “Mở bảng” bạn phải lưu lại số liệu bằng cách nhấn chuột vào menu “Thông só vận hành” (hình 4.1) chọn chức năng “lưu bảng”. Dữ liệu sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu Access tương ứng với ngày đã chọn ở chức năng "Mở bảng". Lưu ý: Nếu bạn không lựa chọn chức năng này thì dữ liệu vừa cập nhật và hiệu chỉnh sẽ bị mất. ­ 4/5 ­
  5. Híng dÉn sö dông vµ cµi ®Æt Điều 11 : Sau khi đã nhập các số liệu TSVH và lưu vào trong máy, cuối mỗi ca trực nhân viên vận hành phải tiến hành truyền thông số vận hành lên trực ban vận hành của Xí nghiệp . 3.Truyền số liệu Từ danh sách các thông số vận hành cần truyền về Xí nghiệp. Chức năng này sẽ thực hiện kết nối với CSDL tại trạm để lấy số liệu và thực hiện kết nối với máy chủ tại Xí nghiệp. Tự động tiến hành truyền số liệu và ngắt cuộc truyền khi đã truyền xong. Khi kết thúc chức năng này, người vận hành tại Xí nghiệp có thể xem toàn bộ số liệu đã được truyền lên. Để thực hiện chức năng “truyền số liệu “ bạn phải hoàn tất chức năng “Mở bảng” và chức năng “Lưu bảng” nếu bạn đã nhập và hiệu chỉnh lại dữ liệu. Trong trường hợp bạn không nhập hoặc hiệu chỉnh dữ liệu thì bạn có thể bỏ qua chức năng “Mở bảng” và “Lưu bảng” . Nhấn chuột vào menu “thông số vận hành” chọn chức năng ‘truyền số liệu”. Chương trình sẽ xuất hiện form chọn ngày như (hình 1). Bạn chọn ngày cần truyền số liệu và nhấn nút “chọn” dữ liệu sẽ tự động cập nhật lên máy chủ của Xí nghiệp. Nếu bạn chưa muốn truyền số liệu lên Xí nghiệp bạn nhấn nút “thoát”. 2. Những quy định cho nhân viên trực ca vận hành trạm . Điều 12 : Khi vào nhận ca, nhân viên vận hành phải mở bảng kiểm tra các bảng thông số vân hành trong ngày hôm đó để biết sự làm việc tốt xấu của chương trình . Điều 13 : Hàng giờ , nhân viên trực ca vận hành trạm phải tiến hành nhập và lưu các số liệu thông số vận hành vào trong máy Điều 14 : Cuối ca , trực ca vận hành trạm phải thực hiện truyền bảng thông số vận hành lên trực ban Xí nghiệp để tổng hợp . ­ 5/5 ­
  6. Híng dÉn sö dông vµ cµi ®Æt IV. Những yêu cầu đối với trưởng trạm : Điều 15 : Trạm trưởng trạm 110kV phải thường xuyên theo dõi sự hoạt động của chương trình truyền số liệu TSVH và sự hoạt động của đường truyền (đường điện thoại bưu điện hoặc điện thoại ngành điện . ), nhắc nhở các ca trực phải thực hiện nghiêm chỉnh việc cập nhật và truyền TSVH lên Xí nghiệp. V. Bảo dưỡng và sửa chữa phần cứng và phần mềm . Điều 16 : Khi có hiện tượng chương trình không hoạt động, nhân viên trực trạm phải báo cáo cho trạm trưởng , phân xưởng và phòng Đo lường và Công nghệ thông tin của Xí nghiệp biết để được hướng dẫn xử lý . Điều 17: Định kỳ hàng năm Xí nghiệp sẽ tiến hành kiểm tra bảo dưỡng và thực hiện việc cài đặt mới các trạm mới đưa vào vận hành hoặc các trạm được trang bị máy tính mới Điều 18 : Đây là bản quy trình tạm thời ban hành nhằm hướng dẫn xử dụng chương trình truyền số liệu TSVH ở các trạm 110kV của Xí nghiệp điện cao thế miền Bắc . Nhân viên trực vận hành các tram 110kV cần mghiêm chỉnh thực hiện những quy định trong quy trình này . Trong quá trình sử dụng có gì vướng mắc hoặc cần bổ xung cho chương trình được hoàn chỉnh hơn xin liên hệ theo địa chỉ sau đây . Vũ Lê Huy – Phòng Kỹ thuật - Vận hành Xí nghiệp Điện cao thế miền Bắc Số điện thoai: 047170421 XÍ NGHIỆP ĐIỆN CAO THẾ MIỀN BẮC ­ 6/5 ­
Đồng bộ tài khoản