Qui trình thâm canh Đậu tương

Chia sẻ: Nguyễn Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
112
lượt xem
40
download

Qui trình thâm canh Đậu tương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qui trình thâm canh Đậu tương. Khi đậu tương vụ đông trồng trên đất 2 vụ lúa, ta có thể giảm lượng phân đạm. Nếu thấy đậu tương phát triển quá tốt thì ngừng bón đạm ở bón thúc lần 2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Qui trình thâm canh Đậu tương

  1. Qui tr×nh th©m canh ®Ëu t−¬ng I. Thêi gian sinh tr−ëng vµ thêi vô gieo trång Gièng Vô xu©n Vô hÌ thu Vô ®«ng TGST 100 - 105 95 - 100 90 - 95 DT 90 Gieo 5/2 - 10/3 5/6 - 25/6 10 - 20/9 TGST 90 - 95 85 - 90 75 - 80 DT84 Gieo 10/2 - 10/3 5/6 - 25/6 10/9 - 20/9 TGST 80 - 85 75 - 80 70 - 75 DT99 Gieo 15/2 - 10/3 5/6 – 5/7 10/9 – 30/9 ! Hoa kh« qu¶ Èm ¨n to Qu¶ kh« hoa Èm th× vß lÊy c©y II. Lµm ®Êt - Gieo h¹t ! Chän ®Êt c¸t pha, thÞt nhÑ, dÔ tho¸t n−íc ! Lªn luèng réng 1m – 1,2m, cao 15 – 20cm ! Gieo 2 h¹t/khãm Vô xu©n Vô hÌ thu Vô ®«ng Gièng Hµng - hµng Khãm - khãm Hµng - hµng Khãm - khãm Hµng - hµng Khãm - khãm (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) DT90 35 x 40 12 - 13 35 x 40 13 - 15 30 - 35 8 - 10 DT84 35 x 40 10 - 12 35 x 40 12 - 13 30 - 35 8 - 10 DT99 35 x 40 8 - 10 35 x 40 10 - 12 30 - 35 6-8 III. Bãn ph©n - Ch¨m sãc 1. Bãn ph©n Ph©n bãn Vô Lo¹i ph©n L−îng bãn C¸ch bãn (kg/sµo) PC 150 - 200 - Bãn lãt toµn bé ph©n chuång ñ môc + l©n Urª 2-3 - Bãn thóc : Xu©n L©n 10 + lÇn 1 : khi c©y ®−îc 3 - 4 l¸ thËt : 1kg kali + 1 - 2kg urª Kali 2-3 + lÇn 2 : khi c©y s¾p ra hoa : 1kg urª + 1 - 2kg kali PC 150 - 200 - Bãn lãt toµn bé ph©n chuång + l©n Urª 12 - Bãn thóc : HÌ thu L©n 10 + lÇn 1 : khi c©y ®−îc 3 - 4 l¸ thËt : 1kg kali + 1kg urª Kali 2-3 + lÇn 2 : khi c©y s¾p ra hoa : 1kg urª + 1 - 2kg kali PC 150 - 200 - Bãn lãt toµn bé ph©n chuång + l©n Urª 23 - Bãn thóc : §«ng L©n 10 - 15 + lÇn 1 : khi c©y ®−îc 3 - 4 l¸ thËt : 1- 2kg urª + 1kg kali Kali 4-5 + lÇn 2 : khi c©y s¾p ra hoa : 1kg ®¹m + 3 - 4kg kali L−u ý : - Khi ®Ëu t−¬ng vô ®«ng trång trªn ®Êt 2 vô lóa, ta cã thÓ gi¶m l−îng ph©n ®¹m - NÕu thÊy ®Ëu t−¬ng ph¸t triÓn qu¸ tèt th× ngõng bãn ®¹m ë bãn thóc lÇn 2 Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 5/2001 1
  2. 2. Ch¨m sãc ! DÆm nh÷ng chç ®Êt trèng ®Ó gi÷ mËt ®é, lÊy c©y tõ nh÷ng hµng gieo dµy dù phßng ! Th−êng xuyªn gi÷ Èm ! Vun xíi : xíi ph¸ v¸ng kÕt hîp víi bãn thóc lÇn 1, vun gèc kÕt hîp víi bãn thóc lÇn 2 IV. Phßng trõ s©u bÖnh 1. S©u h¹i ®Ëu t−¬ng Lo¹i s©u h¹i Thêi kú xuÊt hiÖn/C¸ch ph¸ h¹i BiÖn ph¸p phßng trõ S©u ®ôc qu¶ Th−êng ë thêi kú qu¶ non Th−êng xuÊt hiÖn khi c©y cã 2 - 3 l¸ Dïng thuèc «fatox hoÆc pazan Dßi ®ôc ngän thËt, ®ôc vµo ngang th©n c©y (phÝa trªn 2 l¸ mÇm) RÖp Bä xÝt ChÝch hót nhùa c©y vµ qu¶ non Dïng thuèc Bassa, Sherpa, Selecron RÇy xanh S©u cuèn l¸ Thêi kú c©y cã 5 - 7 l¸ Con tr−ëng thµnh Ruåi ®ôc ngän 2. BÖnh h¹i ®Ëu t−¬ng C¸c lo¹i bÖnh ! BÖnh lë cæ rÔ : - C©y non th−êng dÔ bÞ nhiÔm bÖnh nµy. §o¹n th©n c©y s¸t mÆt ®Êt bÞ biÕn thµnh mµu n©u vµ h¬i tãp l¹i. Tr−êng hîp bÖnh nÆng, gèc c©y sÏ bÞ thèi vµ c©y g·y gôc. - Nh÷ng ngµy n¾ng nãng, ©m u, cã m−a nhá tiÕp theo n¾ng, bÖnh ph¸t triÓn m¹nh. ! Ngoµi ra ®Ëu t−¬ng cßn th−êng bÞ bÖnh s−¬ng mai vµ bÖnh gØ s¾t g©y h¹i BiÖn ph¸p phßng trõ ! Chän h¹t gièng tèt, s¹ch s©u bÖnh ! Bãn v«i vµ dän s¹ch tµn d− c©y bÖnh ®Ó h¹n chÕ nguån bÖnh BÖnh lë cæ rÔ ! T¨ng c−êng ph©n kali vµ ph©n l©n ! Xíi ph¸ v¸ng sau khi m−a, tØa bá l¸ giµ d−íi gèc, gieo h¹t ®óng mËt ®é ! Lµm luèng dÔ tho¸t n−íc ! Khi bÖnh nÆng, dïng c¸c lo¹i thuèc trõ nÊm nh− : Validacin hoÆc Anvil, Rovral, Daconil. Phun ®Ém thuèc vµo chç bÞ bÖnh . Ch−¬ng tr×nh S«ng Hång - Th¸ng 5/2001 2
Đồng bộ tài khoản