QUI TRÌNH XÉT KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Chia sẻ: tuyencoi70

Các căn cứ: Điều 4 - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 25/04/2006) Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Ban Chấp hành Trung ương "Quy định thi hành Điều lệ đảng". Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng". Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 Ban Tổ chức Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về Nghiệp vụ công tác đảng viên và Lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng"....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: QUI TRÌNH XÉT KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

QUI TRÌNH XÉT KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

1. CÁC CĂN CỨ
- Điều 4 - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 25/04/2006)
- Quy định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Ban Chấp hành Trung ương
"Quy định thi hành Điều lệ đảng"
- Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trung
ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng"
- Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 21/06/2007 Ban Tổ chức Trung ương
"Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về Nghiệp vụ công tác đảng viên và
Lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng"

2. THỦ TỤC HỒ SƠ (THEO HƯỚNG DẪN 08-HD/BTCTW)
TT Mẫu biểu Tên gọi Ghi chú
Do trung tâm bồi
dưỡng chính trị cấp
Giấy chứng nhận học lớp nhận
1 Mẫu CN-NTVĐ huyện hoặc tương
thức về đảng
đương cấp, có giá trị 5
năm.
Người xin vào đảng tự
2 Mẫu 1-KNĐ Đơn xin vào đảng
viết tay
Người xin vào đảng tự
3 Mẫu 2-KNĐ Lý lịch của người xin vào đảng
viết tay
Người giới thiệu thực
4 Mẫu 3-KNĐ Giấy giới thiệu người vào đảng
hiện
Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên BCH Đoàn TN cơ sở
ưu tú vào đảng (kèm theo Nghị thực hiện (nếu người
5 Mẫu 4-KNĐ
quyết đề nghị của Chi đoàn, Mẫu vào Đảng là Đoàn
4A-KNĐ) viên)
Nghị quyết giới thiệu đoàn viên
BCH Công đoàn cơ sở
Công đoàn vào đảng (kèm theo
6 Mẫu 4B-KNĐ thực hiện (~BCH Công
Nghị quyết đề nghị của Công đoàn
đoàn Trường)
bộ phận-Mẫu 4C-KNĐ)
Tổng hợp ý kiến nhận xét (kèm
theo ý kiến nhận xét của cấp ủy
7 Mẫu 5-KNĐ Chi ủy thực hiện
địa phương - Mẫu 5B-KNĐ và tổ
chức đoàn thể - Mẫu 5C-KNĐ)
Chi bộ trực thuộc
Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng
8 Mẫu 6-KNĐ Đảng ủy cơ sở thực
viên
hiện.
Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng Tổ chức cơ sở đảng
9 Mẫu 8-KNĐ
viên thực hiện
BTV Đảng ủy thực
10 Mẫu 9-KNĐ Quyết định kết nạp
hiện
-2-


Các biểu mẫu khác:
- Mẫu 19-KNĐ - Giấy giới thiệu Đảng viên đi thẩm tra lý lịch
- Mẫu 20-KNĐ - Phiếu thẩm tra lý lịch (trang 1) có kèm theo Phiếu nhận
xét (trang 2).


3. QUI TRÌNH THỰC HIỆN (TRÍCH HƯỚNG DẪN 03-HD/BTCTW)
3.1- Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
Người vào Đảng phải được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có
Giấy chứng nhận do trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc tương
đương cấp; nơi không có trung tâm bồi dưỡng chính trị thì do cấp uỷ có thẩm
quyền kết nạp đảng viên cấp.
3.2- Đơn xin vào Đảng.
Người vào Đảng phải tự viết đơn (không đánh máy), trình bày rõ những
nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào
Đảng.
3.3- Lý lịch của người vào Đảng.
a) Người vào Đảng tự khai lý lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực theo quy định
và phải chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có điều gì không hiểu và
không nhớ rõ thì phải báo cáo với chi bộ.
b) Lý lịch phải được cấp uỷ cơ sở thẩm tra, kết luận trước khi ghi nội
dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu.
3.4- Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng.
a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm:
- Người vào Đảng;
- Cha, mẹ đẻ, cha mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản
thân; vợ hoặc chồng của người vào Đảng (sau đây gọi chung là người thân).
b) Nội dung thẩm tra:
- Đối với người vào Đảng: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và
chính trị hiện nay, về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước, về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.
- Đối với người thân: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị
hiện nay; việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước.
c) Phương pháp thẩm tra:
Nếu biết rõ những người thân của người vào Đảng đang là đảng viên,
trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định thì không
phải thẩm tra xác minh. Nội dung nào chưa rõ thì thẩm tra xác minh nội dung đó;
khi các cấp uỷ cơ sở (ở quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc) đã xác nhận,
nếu có nội dung nào chưa rõ thì đến ban tổ chức cấp uỷ cấp trên trực tiếp của
tổ chức cơ sở đảng để thẩm tra làm rõ.
-3-

- Những nội dung đã biết rõ trong lý lịch của người vào Đảng và những
người thân đều sinh sống, làm việc tại quê quán trong cùng một tổ chức cơ sở
đảng (xã, phường, thị trấn...) từ đời ông, bà nội đến nay thì chi uỷ báo cáo với
chi bộ, chi bộ kết luận, cấp uỷ cơ sở kiểm tra và ghi ý kiến chứng nhận, ký tên,
đóng dấu vào lý lịch; không cần có bản thẩm tra riêng.
- Việc thẩm tra lý lịch của người vào Đảng trong lực lượng vũ trang được
đối chiếu với lý lịch của người đó khai khi nhập ngũ hoặc khi được tuyển dụng.
Nếu có nội dung nào chưa rõ phải tiến hành thẩm tra để làm rõ.
- Người vào Đảng đang ở ngoài nước thì đối chiếu với lý lịch của người
đó do cơ quan có thẩm quyền ở trong nước đang quản lý, hoặc lấy xác nhận
của cấp uỷ cơ sở nơi quê quán hoặc nơi cư trú, nơi làm việc của người đó ở
trong nước.
- Người thân của người vào Đảng đang ở ngoài nước, thì cấp uỷ nơi
người vào Đảng làm văn bản nêu rõ nội dung đề nghị cấp uỷ hoặc cơ quan đại
diện Việt Nam ở ngoài nước (qua Ban Cán sự đảng ngoài nước) để lấy xác
nhận; trường hợp có nghi vấn về chính trị thì đến cơ quan an ninh trong nước
để thẩm tra.
- Người vào Đảng và người thân của người vào Đảng đang làm việc tại cơ
quan đại diện, tổ chức phi chính phủ của nước ngoài và doanh nghiệp 100%
vốn nước ngoài tại Việt Nam, thì đại diện cấp uỷ cơ sở đến nơi làm việc và cơ
quan an ninh của Nhà nước có trách nhiệm quản lý, theo dõi các tổ chức đó để
thẩm tra những vấn đề có liên quan đến chính trị của những người nêu trên.
- Đối với ông bà nội, ngoại, anh chị em ruột, con, nếu có vấn đề nghi vấn
về chính trị ở trường hợp nào thì xác minh riêng trường hợp đó.
d) Trách nhiệm của các cấp uỷ và đảng viên:
- Trách nhiệm của chi bộ và cấp uỷ cơ sở nơi có người vào Đảng:
+ Kiểm tra, đóng dấu giáp lai vào các trang trong lý lịch của người vào
Đảng (chi uỷ chưa nhận xét và cấp uỷ cơ sở chưa chứng nhận ký tên, đóng dấu
vào lý lịch).
+ Cử đảng viên đi thẩm hoặc gửi phiếu thẩm tra đến cấp uỷ cơ sở hoặc
cơ quan có trách nhiệm để thẩm tra.
+ Tổng hợp kết quả thẩm tra, ghi nội dung chứng nhận, ký tên, đóng dấu vào
lý lịch của người vào Đảng.
- Trách nhiệm của cấp uỷ cơ sở và cơ quan nơi được yêu cầu xác nhận
lý lịch:
+ Chỉ đạo chi uỷ hoặc bí thư chi bộ (nơi chưa có chi uỷ) và cơ quan trực
thuộc có liên quan xác nhập vào lý lịch hoặc phiếu thẩm tra, báo cáo cấp uỷ cơ
sở.
+ Cấp uỷ cơ sở thẩm định, ghi nội dung xác nhận, ký tên, đóng dấu vào lý
lịch hoặc phiếu thẩm tra gửi cho cấp uỷ cơ sở có yêu cầu; nếu gửi phiếu thẩm
tra theo đường công văn thì không để chậm quá 30 ngày (ở trong nước), 90 ngày
(ở ngoài nước) kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu thẩm tra lý lịch.
-4-

+ Tập thể lãnh đạo ban tổ chức cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ
sở đảng nơi được yêu cầu xác nhận lý lịch thống nhất về nội dung trước khi
xác nhận vào lý lịch hoặc phiếu thẩm tra.
- Trách nhiệm của đảng viên được cử đi thẩm tra lý lịch:
Phải có trách nhiệm cao công tâm, am hiểu nghiệp vụ và có hiểu biết về
người vào Đảng; kết thúc đợt thẩm tra phải làm văn bản báo cáo trung thực với
cấp uỷ những nội dung được giao thẩm tra và chịu trách nhiệm trước Đảng về
những nội dung đó.
đ) Kinh phí chi cho việc đi thẩm tra lý lịch của người vào Đảng:
Đảng viên ở các cơ quan hưởng ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp đi
thẩm tra lý lịch người vào Đảng thì được thanh toán công tác phí theo quy định
hiện hành của Đảng và Nhà nước; ở các đơn vị khác thì được vận dụng theo chỉ
đạo của cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng.
3.5- Đảng viên chính thức giới thiệu người vào Đảng.
a) Đảng viên ''cùng công tác với người vào Đảng'' là đảng viên chính thức,
cùng hoạt động (công tác, lao động, học tập...) ít nhất 12 tháng với người được
giới thiệu vào Đảng trong cùng một đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của đảng
bộ, chi bộ cơ sở.
Nếu đảng viên giúp đỡ người vào Đảng chuyển công tác, nghỉ hưu, thay
đổi nơi cư trú đến đảng bộ cơ sở khác, bị kỷ luật... thì chi bộ phân công đảng
viên chính thức khác theo dõi, giúp đỡ người vào Đảng (không nhất thiết đảng
viên đó cùng hoạt động với người vào Đảng ít nhất 12 tháng).
b) Đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ người vào Đảng khi làm
hồ sơ kết nạp phải viết ''Giấy giới thiệu người vào Đảng'', nêu rõ những điểm
chính về lý lịch, phẩm chất chính trị, nhận thức về Đảng, đạo đức lối sống,
năng lực công tác, quan hệ quần chúng của người vào Đảng, chịu trách nhiệm
trước Đảng về những nội dung đó.
3.6- Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở
giới thiệu đoàn viên vào Đảng.
Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc chi
đoàn cơ sở xem xét ra ''Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng'', nghị
quyết cần nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm của đoàn viên về phẩm chất
chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng; số thành
viên tán thành, số thành viên không tán thành giới thiệu đoàn viên vào Đảng; chịu
trách nhiệm về những nội dung đó. Nghị quyết này được gửi kèm theo nghị
quyết đề nghị của chi đoàn nơi đoàn viên đang sinh hoạt.
Những tổ chức cơ sở đoàn lớn, hoạt động trên địa bàn rộng, nếu được cấp
uỷ cơ sở đồng ý và ban chấp hành đoàn cơ sở uỷ quyền, thì ban thường vụ
được ra nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.
3.7- Ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên công đoàn vào
Đảng.
- Ở cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng là đoàn viên công đoàn trong độ tuổi thanh
-5-

niên, được ban chấp hành công đoàn cơ sở xem xét, ra ''Nghị quyết giới thiệu
đoàn viên công đoàn vào Đảng'' thay cho một đảng viên chính thức.
- Thủ tục giới thiệu người vào Đảng của ban chấp hành công đoàn như thủ
tục giới thiệu người vào Đảng của ban chấp hành đoàn thanh niên.
- Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng
không còn trong độ tuổi thanh niên thì do 2 đảng viên chính thức giới thiệu.
3.8- Lấy ý kiến nhận xét của đoàn thể nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú
đối với người vào Đảng.
a) Nơi làm việc.
Chi uỷ tổ chức lấy ý kiến của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội trong
phạm vi lãnh đạo của chi bộ mà người vào Đảng là thành viên.
b) Nơi cư trú.
Chi uỷ nơi có người vào Đảng đang làm việc lấy ý kiến trực tiếp hoặc gửi
phiếu lấy ý kiến chi uỷ hoặc chi bộ (nơi chưa có chi uỷ) nơi cư trú của người
vào Đảng.
c) Chi uỷ nơi có người vào Đảng tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn
thể nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú đối với người vào Đảng, kèm theo hai văn
bản nêu trên để báo cáo chi bộ.
3.9- Nghị quyết của chi bộ xét kết nạp người vào Đảng.
a) Chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở) xem xét: Đơn xin vào Đảng; lý lịch của
người vào Đảng; văn bản giới thiệu của đảng viên chính thức; Nghị quyết giới
thiệu đoàn viên của ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ
sở hoặc nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn của ban chấp hành công đoàn
cơ sở; bản tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi
uỷ nơi cư trú.
b) Nếu được hai phần ba số đảng viên chính thức trở lên tán thành
kết nạp người vào Đảng thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị cấp uỷ cấp trên xem
xét, quyết định.
- Nghị quyết nêu rõ kết luận của chi bộ về lý lịch; ý thức giác ngộ chính trị;
ưu khuyết điểm về phẩm chất đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ
quần chúng... của người vào Đảng; số đảng viên chính thức tán thành, không tán
thành, lý do không tán thành.
Ở những nơi có đảng uỷ bộ phận thì đảng uỷ bộ phận thẩm định nghị
quyết của chi bộ về kết nạp đảng viên, báo cáo cấp uỷ cơ sở xét kết nạp người
vào Đảng.
3.10- Nghị quyết của cấp uỷ cơ sở xét kết nạp người vào Đảng.
a) Trước khi đưa ra đảng uỷ cơ sở xem xét, ban thường vụ hoặc thường
trực (nơi chưa có ban thường vụ) cấp uỷ cơ sở phải tiến hành kiểm tra lại hồ
sơ lý lịch của người vào Đảng và các văn bản của chi bộ hoặc đảng uỷ bộ phận
(nếu có).
b) Tập thể đảng uỷ cơ sở thảo luận, biểu quyết, nếu được hai phần
ba số cấp uỷ viên trở lên tán thành thì ra nghị quyết đề nghị cấp uỷ cấp trên
xét kết nạp.
-6-

Nếu đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền quyết định kết nạp đảng viên thì do
đảng uỷ cơ sở đó ra quyết định kết nạp.
c) Đối với tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực
thuộc Trung ương không được uỷ quyền quyết định kết nạp đảng viên, thì cấp
uỷ cơ sở gửi văn bản đề nghị lên ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng uỷ trực
thuộc Trung ương để thẩm định, báo cáo thường trực cấp uỷ; thường trực cấp
uỷ chủ trì cùng với các đồng chí uỷ viên thường vụ là trưởng các ban đảng xem
xét và được uỷ quyền thay mặt ban thường vụ ra quyết định kết nạp đảng viên.
Đối với các đảng uỷ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Công an Trung
ương không được uỷ quyền quyết định kết nạp đảng viên, thì gửi văn bản đề
nghị để Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thẩm định, báo cáo
Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương xét, quyết định kết nạp đảng
viên.
3.11- Quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền kết nạp đảng viên.
a) Sau khi nhận được nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của cấp uỷ cơ
sở ban tổ chức của cấp uỷ có thẩm quyền tiến hành thẩm định lại, trích lục tài
liệu gửi các đồng chí uỷ viên thường vụ cấp uỷ nghiên cứu.
b) Ban thường vụ cấp uỷ họp xét, nếu được trên một nửa số thành viên
ban thường vụ đồng ý thì ra quyết định kết nạp đảng viên. Đối với đảng uỷ
cơ sở được uỷ quyền quyết định kết nạp đảng viên, thì phải được ít nhất hai
phần ba cấp uỷ viên đương nhiệm đồng ý mới được ra quyết định kết nạp đảng
viên.
c) Thời gian xét làm thủ tục kết nạp người vào Đảng:
Khi chi bộ có nghị quyết đề nghị kết nạp, cấp uỷ có thẩm quyền phải xem
xét quyết định và thông báo kết quả cho chi bộ, không được để chậm quá 60
ngày; nếu quá thời hạn trên mà không có lý do chính đáng thì cấp uỷ để chậm
phải kiểm điểm trách nhiệm trước cấp uỷ cấp trên.
d) Trường hợp người vào Đảng có vấn đề liên quan đến lịch sử chính
trị hoặc chính trị hiện nay, không thuộc thẩm quyền quyết định của cấp uỷ
(theo quy định của Bộ Chính trị) thì báo cáo ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ
hoặc đảng uỷ trực thuộc Trung ương xem xét, nếu được sự đồng ý bằng văn
bản thì cấp uỷ có thẩm quyền mới ra quyết định kết nạp.
3.12- Tổ chức lễ kết nạp đảng viên.
a) Khi có quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền, chi bộ
tổ chức lễ kết nạp đảng viên kịp thời, không để chậm quá 30 ngày, kể từ
ngày nhận được quyết định.
b) Lễ kết nạp đảng viên phải được tổ chức trang nghiêm; tiến hành kết
nạp từng người một (nếu kết nạp từ hai người trở lên trong cùng một buổi
lễ).
c) Trang trí lễ kết nạp: thực hiện theo điểm 13 (13.l.c) của Hướng dẫn
này với tiêu đề: "Lễ kết nạp đảng viên".
d) Chương trình buổi lễ kết nạp:
- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);
-7-

- Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu;
- Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng;
- Đại diện đảng viên được phân công giúp đỡ đọc bản giới thiệu người vào
Đảng;
- Đại diện ban chấp hành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở
hoặc ban chấp hành công đoàn cơ sở đọc bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào
Đảng (nếu có);
- Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi uỷ đọc quyết định kết nạp đảng viên của
cấp uỷ có thẩm quyền (những người dự lễ kết nạp đứng nghiêm);
- Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ;
- Đại diện chi uỷ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm
vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị;
- Đại diện đảng uỷ cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có);
- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).
3.13- Việc xem xét kết nạp đảng viên đối với người vào Đảng khi thay
đổi đơn vị công tác hoặc nơi cư trú.
a) Người đang trong thời kỳ được tổ chức đảng xem xét kết nạp mà
chuyển sang đơn vị công tác hoặc nơi cư trú mới, thì cấp uỷ cơ sở nơi chuyển
đi làm giấy chứng nhận người đó là cảm tình Đảng, đang được tổ chức đảng
giúp đỡ, xem xét kết nạp; cấp uỷ cơ sở nơi đến giao cho chi bộ tiếp tục phân
công đảng viên chính thức (không lệ thuộc vào thời gian đảng viên chính thức
cùng công tác với người vào Đảng) theo dõi, giúp đỡ.
b) Người vào Đảng đã được chi bộ, đảng uỷ cơ sở xét, ra nghị quyết đề
nghị cấp uỷ có thẩm quyền xét, kết nạp đảng viên nhưng chưa gửi hồ sơ kết
nạp lên cấp uỷ có thẩm quyền, thì cấp uỷ cơ sở nơi chuyển đi làm công văn gửi
kèm hồ sơ đề nghị kết nạp đảng viên đến cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức
cơ sở đảng nơi chuyển đến. Cấp uỷ cấp trên trực tiếp của cơ sở nơi chuyển
đến chỉ đạo cấp uỷ đảng trực thuộc phân công đảng viên chính thì theo dõi, giúp
đỡ và xem xét để kết nạp.
c) Người vào Đảng đã được cấp uỷ cơ sở gửi nghị quyết và hồ sơ kết nạp
đảng viên lên cấp có thẩm quyền, nhưng chưa có quyết định kết nạp hoặc đã có
quyết định kết nạp nhưng ngày ra quyết định kết nạp sau 30 ngày kể từ ngày
ghi trong quyết định của cấp có thẩm quyền cho người vào Đảng chuyển đơn vị
công tác, học tập hoặc chuyển đến nơi cư trú mới, thì cấp uỷ có thẩm quyền
làm công văn gửi kèm theo hồ sơ đề nghị kết nạp đến cấp uỷ cấp trên trực tiếp
của tổ chức cơ sở đảng nơi chuyển đến để xem xét, quyết định kết nạp.
Trường hợp cấp uỷ có thẩm quyền ra quyết định kết nạp người vào Đảng
trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người được vào Đảng có quyết định được
chuyển đến đơn vị công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới, thì gửi công văn kèm
theo quyết định và hồ sơ kết nạp đến cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ
sở đảng nơi người vào Đảng chuyển đến để chỉ đạo chi bộ tổ chức lễ kết nạp
đảng viên. Không tổ chức lễ kết nạp nơi đã chuyển đi.
d) Người vào Đảng chuyển đến đơn vị công tác, học tập hoặc nơi cư trú
mới thuộc phạm vi lãnh đạo của cấp uỷ có thẩm quyền (trong một đảng bộ
-8-

huyện và tương đương), thì cấp uỷ có thẩm quyền xem xét và thông báo đến
cấp uỷ cơ sở nơi chuyển đi, đồng thời chuyển quyết định kết nạp đến cấp uỷ
cơ sở nơi người vào Đảng đến để tổ chức lễ kết nạp.
Với các trường hợp nêu trên, cấp uỷ cơ sở nơi chuyển đến cần kiểm tra kỹ
hồ sơ, thủ tục kết nạp trước khi tổ chức lễ kết nạp; nếu chưa bảo đảm nguyên
tắc, thủ tục hoặc chưa đủ tiêu chuẩn đảng viên thì đề nghị cấp uỷ có thẩm
quyền nơi ra quyết định kết nạp xem xét lại. Thời gian xem xét lại không để
quá 60 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cấp uỷ nơi người vào
Đảng chuyển đến.
3.14- Việc phân công đảng viên theo dõi, giúp đảng viên dự bị chuyển
công tác đến đơn vị mới hoặc đến nơi cư trú mới.
a) Đảng viên dự bị chuyển sinh hoạt đảng (chính thức hoặc tạm thời) đến
đơn vị công tác hoặc nơi cư trú mới, thì chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi đảng viên
chuyển đi nhận xét vào bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị, để đảng viên
báo cáo cấp uỷ, chi bộ nơi chuyển đến theo dõi, giúp đỡ.
b) Chi bộ nơi đảng viên dự bị chuyển đến tiếp tục phân công đảng viên
chính thức theo dõi, giúp đỡ; khi hết thời gian dự bị, đảng viên dự bị viết bản tự
kiểm điểm và đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ viết bản “Nhận xét
đảng viên dự bị'' báo cáo chi bộ.
Một số vấn đề cần lưu ý:
- Theo qui định của Đảng ủy Trường ĐHCT thì người xin vào đảng phải có
trình độ văn hóa là 12/12 hoặc tương đương.
- Theo qui định "Nơi có tổ chức Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,
người vào Ðảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành
đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu". Để Ban chấp hành đoàn cơ
sở có căn cứ giới thiệu thì Chi đoàn phải ra Nghị quyết đề nghị giới thiệu (Mẫu
4A-KNĐ).
- Về việc lấy ý kiến nhận xét của đoàn thể nơi làm việc: Theo qui định
"Chi uỷ tổ chức lấy ý kiến của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội trong
phạm vi lãnh đạo của chi bộ mà người vào Đảng là thành viên":
+ Nếu người xin vào đảng vừa là Đoàn viên thanh niên vừa là Công đoàn
viên thì phải lấy ý kiến của đại diện cả hai tổ chức trên (hai tổ chức
trên phải nằm trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ).
+ Nếu người xin vào đảng là Công đoàn viên và đã hết tuổi Đoàn thì chỉ
xin ý kiến của đại diện Công đoàn.
- Thứ tự sắp xếp hồ sơ: Đề nghị sắp theo đúng thứ tự như mục 2.

4. SAU KHI KẾT NẠP
- Chi ủy ghi ngày kết nạp vào Quyết định kết nạp, ký tên và gởi cho Văn
phòng Đảng ủy Trường để lưu vào hồ sơ của đảng viên.
- Đảng viên viết Lý lịch đảng viên (Mẫu 1-HSĐV, nhận tại VP Đảng ủy)
và Phiếu đảng viên (Mẫu 2-HSĐV, nhận tại VP Đảng ủy) và gởi cho Văn
phòng Đảng ủy để lưu vào hồ sơ đảng viên.
-9-

- Chi ủy cử đảng viên mới học lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho
đảng viên mới kết nạp (khi có thông báo mở lớp của Văn phòng Đảng ủy, thông
thường vào Quý 4 mỗi năm).
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh xin liên hệ Văn phòng
Đảng ủy Trường (ĐT: 0710 3 830188) hoặc Email lmquoc@ctu.edu.vn

Cần Thơ, ngày 11 tháng 3 năm 2010
Văn phòng Đảng ủy ĐHCT
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản