QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ

Chia sẻ: HUYNH KHANH QUOC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
386
lượt xem
233
download

QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc giám sát hoạt động của Công ty nhằm mục đích giúp cho những người có trách nhiệm và/hoặc những người có thẩm quyền trong Công ty nắm bắt kịp thời kết quả và hiệu quả hoạt động của Công ty trong từng thời gian để trên cơ sở đó có ý kiến chỉ đạo cho Công ty nhanh chóng khắc phục các khó khăn, tồn tại, hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ

  1. QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ (Ban hành kèm theo Quyết định số _____/QĐ/HĐQT.____ ngày __/__/____ của Hội đồng quản trị Công ty) I.- QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 : Mục đích của việc giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty. 1.1.- Việc giám sát hoạt động của Công ty nhằm mục đích giúp cho những người có trách nhiệm và/hoặc những người có thẩm quyền trong Công ty nắm bắt kịp thời kết quả và hiệu quả hoạt động của Công ty trong từng thời gian để trên cơ sở đó có ý kiến chỉ đạo cho Công ty nhanh chóng khắc phục các khó khăn, tồn tại, hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh. 1.2.- Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty nhằm xác định đúng thành quả hoạt động của Công ty, làm cơ sở để các cấp có thẩm quyền trong Công ty có biện pháp động viên, khen thưởng đối với Công ty và đối với những người quản lý và điều hành Công ty hoạt động có hiệu quả; xử lý kịp thời đối với những người quản lý và điều hành Công ty yếu kém hoặc có sai phạm. Điều 2 : Căn cứ để thực hiện việc giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty. 2.1.- Việc giám sát hoạt động của Công ty được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan. 2.2.- Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty được thực hiện theo các tiêu chí quy định trong Quy chế này. Điều 3 : Đối tượng chịu sự giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động. 3.1.- Công ty Cổ phần XYZ. 3.2.- Các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Công ty Cổ phần XYZ sở hữu 100% vốn điều lệ. 3.3.- Các Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên có vốn góp chi phối của Công ty Cổ phần XYZ (từ 51% trở lên). 1/9
  2. Điều 4 : Giải thích từ ngữ. 4.1.- “Giám sát hoạt động của Công ty” là việc theo dõi, kiểm tra Công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và việc Công ty chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, cùng việc tuân thủ chánh sách, pháp luật của nhà nước. 4.2.- “Đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty” là việc sử dụng các tiêu chí để xác định hiệu quả hoạt động của Công ty, làm cơ sở để xem xét khen thưởng cho Công ty và cho những người quản lý và điều hành Công ty. 4.3.- “Tiêu chí đánh giá” là hệ thống các chỉ tiêu, chuẩn mực dùng để xác định hiệu quả hoạt động một cách toàn diện và khách quan. I I.- GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY. A. - GIÁM SÁT TRONG NỘI BỘ CÔNG TY. A. 1.- ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO Điều 5 : Giám sát của Hội đồng quản trị. 5.1.- Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát đối với toàn bộ hoạt động của Công ty, trong đó tập trung giám sát hoạt động của Ban Giám đốc Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 5.2.- Nội dung giám sát của Hội đồng quản trị bao gồm : a.- Giám sát Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Quy định, Quy chế nội bộ của Công ty; việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty; việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật khác có liên quan. b.- Giám sát tình khả thi và tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; hiệu quả của dự án huy động vốn (trong đó có việc huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu của Công ty); dự án đầu tư xây dựng, dự án đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác. c.- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty; mức độ hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và/hoặc của Hội đồng quản trị Công ty, trong đó chủ yếu là chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần; tình hình thực hiện phương án phối hợp kinh doanh giữa Công ty và các doanh nghiệp khác mà Công ty là chủ sở hữu, hoặc có cổ phần chi phối hoặc có vốn góp; tình hình sử dụng lợi nhuận sau thuế; tình hình sử dụng các quỹ của Công ty. 2/9
  3. d.- Kiểm tra độ tin cậy của số liệu báo cáo tài chính (bao gồm tài sản, công nợ, vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, thuế nộp cho nhà nước); thông tin kinh tế và các báo cáo khác của Công ty. 5.3.- Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát Công ty thông qua : a.- Các thông tin trên Báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, các báo cáo của Bán Giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật và của Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban kiểm soát. b.- Hoạt động của Ban Kiểm soát và bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị. c.- Trực tiếp làm việc với Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Trung tâm, Bộ phận công tác và người lao động trong Công ty. Điều 6 : Giám sát của Ban Kiểm soát 6.1.- Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty. 6.2.- Nội dung giám sát của Ban Kiểm soát bao gồm : a.- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. b.- Thẩm định báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty; báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty. c.- Kiểm tra sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty; các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết; theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông hoặc cổ đông, hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 79 Luật Doanh nghiệp 2005. 6.3.- Phương thức giám sát của Ban Kiểm soát : a.- Giám sát gián tiếp thông qua các thông tin trên các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty; các thông tin, tài liệu, hồ sơ về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. b.- Thông qua tư vấn độc lập để thực hiện việc giám sát. c.- Trực tiếp làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cán bộ chủ chốt và người lao động trong Công ty. Điều 7 : Giám sát của Ban Giám đốc Công ty 7.1.- Ban Giám đốc Công ty thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty thông qua các Phòng, Ban, Trung tâm, Bộ phận công tác nằm trong hệ thống tổ chức của Công ty (dưới đây gọi tắt là “các đơn vị trong nội bộ Công ty”) 7.2.- Nội dung giám sát của Ban Giám đốc bao gồm : 3/9
  4. a.- Giám sát, kiểm tra các đơn vị trong nội bộ Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các quy định của pháp luật. b.- Giám sát tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của toàn Công ty và trong từng đơn vị trong nội bộ Công ty; tình hình thực hiện của các đơn vị trong nội bộ Công ty về phương án phối hợp giữa các đơn vị trong nội bộ Công ty; hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà Công ty là chủ sở hữu, doanh nghiệp mà Công ty có vốn góp chi phối và doanh nghiệp có vốn góp của Công ty để trình Hội đồng quản trị hoặc quyết định theo thẩm quyền về việc duy trì hoặc bán bớt hoặc đầu tư thêm vốn vào các doanh nghiệp đó. c.- Giám sát tình hình thực hiện các hợp đồng vay và sử dụng vốn vay của Công ty; tình hình cung ứng, phân bổ tiền vốn, nguyên vật liệu, hàng hoá, lao động cho các đơn vị trong nội bộ Công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ; tình hình thực hiện các hợp đồng mua, bán tài sản và các hợp đồng kinh tế khác. d.- Giám sát các đơn vị trong nội bộ Công ty trong việc thực hiện các quy định, quy chế nội bộ của Công ty; quy chế quản lý các chi phí trong nội bộ Công ty. đ.- Giám sát các đơn vị trong nội bộ Công ty trong việc thực hiện hợp đồng lao động, Quy chế lương; việc trả lương cho người lao động; việc chi trả tiền thưởng, thực hiện quyền lợo về phúc lợi; chế độ trợ cấp thôi việc. mất việc từ Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm (nếu có) và các quyền lợi khác của người lao động. e.- Kiểm tra và chịu trách nhiệm về độ tin cậy của số liệu báo cáo tài chính, các thông tin kinh tế, tài chính và các báo cáo khác theo quy định hiện hành. Phát hiện kịp thời và có biện pháp xử lý những tồn tại, yếu kém trong hệ thống quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. 7.3.- Phương thức giám sát của Ban Giám đốc Công ty: a.- Giám sát thông qua các báo cáo của các đơn vị trong nội bộ Công ty. b.- Thông qua kiểm toán nội bộ, các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty để thực hiện việc giám sát trong nội bộ Công ty. c.- Trực tiếp kiểm tra quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong nội bộ Công ty và của người lao động. Điều 8 : Giám sát của người lao động 8.1.- Người lao động trong Công ty giám sát việc triển khai các chính sách, chế độ liên quan tới lợi ích của người lao động và các chức năng giám sát khác quy định tại các văn bản pháp luật. 8.2.- Nội dung giám sát của người lao động bao gồm : a.- Mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hàng năm; biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, sắp xếp tổ chức lại sản xuất, kinh doanh của Công ty. 4/9
  5. b.- Các nội quy, quy chế của Công ty liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. c.- Các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động trong Công ty. d.- Việc thực hiện các Nghị quyết của tổ chức công đoàn về các vấn đề : - Nội dung hoặc các sửa đổi, bổ sung nội dung Thoả ước lao động tập thể. - Quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động phù hợp với quy định của nhà nước. 8.3.- Phương thức giám sát của người lao động : a.- Tham gia thảo luận, góp ý kiến trước khi cấp thẩm quyền quyết định và giám sát, kịp thời có ý kiến trong quá trình thực hiện. b.- Thông qua tổ chức Công đoàn. c.- Trực tiếp làm việc với Ban Giám đốc về những vấn đề liên quan theo Quy chế dân chủ cơ sở và Quy chế nội bộ Công ty. A. 2. - ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MÀ CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ LÀ CHỦ SỞ HỮU Điều 9 : Giám sát của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XYZ với tư cách là người đại diện có thẩm quyền của Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên. 9.1.- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XYZ thực hiện chức năng giám sát của Chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên; đối với người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần XYZ tại các doanh nghiệp khác hoặc người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 9.2.- Nội dung giám sát : a.- Việc tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty; việc thực hiện nhiệm vụ quản lý của Chủ tịch hoặc Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên; việc điều hành của Ban Giám đốc Công ty; việc thực hiện chức trách của người được ủy quyền đại diện chủ sở hữu tại Công ty. b.- Việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm và dài hạn của Công ty; xem xét tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của Công ty và khả năng thanh toán nợ của Công ty c.- Việc chấp hành các Nghị quyết, Quyết định của Chủ sở hữu, của Chủ tịch hoặc Hội đồng thành viên Công ty và Điều lệ của Công ty. Đánh giá hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Chủ sở hữu liên quan đến quyền chủ sở hữu đối với hoạt động của Công ty TNHH một thành viên. 5/9
  6. d.- Tình hình quản lý, sử dụng vốn; phân phối thu nhập và sử dụng các quỹ của Công ty TNHH một thành viên. 9.3.- Phương thức giám sát : a.- Giám sát thông qua thông tin trên các báo cáo của Giám đốc Công ty TNHH một thành viên, của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty; báo cáo của người đại diện theo ủy quyền về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; báo cáo tài chính và các báo cáo khác của Công ty TNHH một thành viên. b.- Thông qua Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần XYZ để giúp Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát đối với Công ty TNHH một thành viên theo nội dung giám sát quy định tại khoản 9.2 Điều 9 Quy chế này. c.- Trực tiếp làm việc với Ban Giám đốc Công ty TNHH một thành viên, với Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty. Điều 10 : Giám sát của Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch Công ty), của Ban Giám đốc và của người lao động tại Công ty TNHH một thành viên. Hội đồng thành viên (hoặc Chủ tịch Công ty), của Ban Giám đốc và của người lao động tại Công ty TNHH một thành viên thực hiện việc giám sát tương tự như việc giám sát của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và người lao động của Công ty Cổ phần XYZ như được quy định tại các Điều 5, 6, 7 Quy chế này. B. - GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY CÓ VỐN GÓP CHI PHỐI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ Điều 11 : Giám sát của Hội đồng quản trị Công ty mà Công ty Cổ phần XYZ nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên. 11.1.- Hội đồng quản trị thực hiện chức năng giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác. 11.2.- Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát theo nội dung như quy định tại khoản 5.2 Điều 5 Quy chế này, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác, trong đó tập trung một số nội dung chính sau đây : a.- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành chỉ tiêu về hiệu quả sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; năng lực và hiệu quả hoạt động của các bộ phận quản lý, sản xuất, kinh doanh của Công ty; hiệu quả hoạt động của Công ty. b.- Giám sát tình hình góp vốn cổ phần của các cổ đông, tình hình chi trả cổ tức cho cổ đông và việc sử dụng các quỹ của Công ty. 6/9
  7. c.- Giám sát Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty; việc thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Giám đốc quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản pháp luật khác. 11.3.- Phương thức giám sát : a.- Giám sát thông qua các thông tin trên báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, báo cáo của Ban kiểm soát (nếu có) và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật. b.- Trực tiếp làm việc với Ban Giám đốc, các Phòng, Ban, Bộ phận chuyên môn và người lao động. Điều 12 : Giám sát của Ban Kiểm soát Công ty mà Công ty Cổ phần XYZ nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên (đối với Công ty có Ban kiểm soát) Ban Kiểm soát Công ty thực hiện việc giám sát theo quy định tại khoản 6.2 Điều 6 Quy chế này, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Điều 13 : Giám sát của Ban Giám đốc Công ty mà Công ty Cổ phần XYZ nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên. Ban Giám đốc Công ty thực hiện việc giám sát theo quy định tại khoản 7.2 Điều 7 Quy chế này, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Điều 14 : Giám sát của người lao động tại Công ty mà Công ty Cổ phần XYZ nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên Người lao động tại Công ty thực hiện việc giám sát theo quy định tại khoản 8.2 Điều 8 Quy chế này, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan. C. - GIÁM SÁT ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN GÓP VỐN HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN FIDECO TẠI CÁC CÔNG TY CÓ VỐN GÓP CỦA FIDECO Điều 15 : Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XYZ, với tư cách là người đại diện có thẩm quyền của Chủ sở hữu, thực hiện chức năng giám sát của Chủ sở hữu đối với người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần XYZ tại Công ty khác hoặc người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần XYZ tại các Công ty này trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, như được quy định tại Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XYZ cử những người đại diện này; việc thực hiện chức năng của cổ đông hoặc thành viên góp vốn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Điều lệ Công ty có vốn góp của Công ty Cổ phần XYZ và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 7/9
  8. Phương thức giám sát : Giám sát thông qua báo cáo của người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần XYZ tại Công ty khác hoặc người đại diện theo ủy quyền về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; hoặc Hội đồng quản trị trực tiếp làm việc với những người đại diện này để được nghe báo cáo về các nội dung được yêu cầu. I II. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA - CÔNG TY CỔ PHẦN XYZ Điều 16 : Đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty Hàng năm, Hội đồng quản trị Công ty, với tư cách là người đại diện Chủ sở hữu là các cổ đông của Công ty, tổ chức phân tích, đánh giá toàn diện hoạt động kinh doanh của Công ty, đề ra biện pháp khắc phục những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong các nội dung đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty, cần chú trọng đến nội dung đánh giá tình hình tài chính và khả năng thanh toán nợ của Công ty, tập trung vào các vấn đề sau đây : a.- Bảo toàn vốn của Chủ sở hữu; b.- Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu; khả năng thanh toán nợ đến hạn; các khoản nợ quá hạn phải trả; nguyên nhân và giải pháp khắc phục; c.- Tài sản tồn đọng và việc xử lý tài sản tồn đọng này, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; d.- Nợ phải thu, nợ phải thu khó đòi và nợ không có khả năng thu hồi; việc xử lý các khoản nợ không có khả năng thu hồi, nguyên nhân chưa xử lý; đ.- Việc trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi, giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp, xử lý chênh lệch tỷ giá đối với nợ phải trả, trích lập quỹ dự phòng tài chính, quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật; e.- Kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Điều 17 : Đánh giá kết quả quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty. Hàng năm, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty lập báo cáo về kết quả quản lý và điều hành, đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại và định hướng trong quản lý, điều hành Công ty trong năm tới. Điều 18 : Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. 8/9
  9. 18.1.- Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty căn cứ vào các chỉ tiêu sau đây : a.- Doanh thu và thu nhập khác; b.- Lợi nhuận thực hiện và tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn cổ phần; c.- Nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn. d.- Tình hình chấp hành chế độ, chánh sách, pháp luật về : thuế, tín dụng, bảo hiểm, bảo vệ môi trường, lao động, tiền lương, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, chế độ báo cáo tài chính và báo cáo khác. 18.2.- Việc đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc căn cứ vào các chỉ tiêu sau đây : a.- Mức độ hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. b.- Việc chấp hành các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. I V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH .- Điều 19 : Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Công ty Cổ phần XYZ; những người được Công ty cử làm người đại diện phần vốn góp hoặc người đại diện theo ủy quyền tại các Công ty TNHH một thành viên mà Công ty Cổ phần XYZ là Chủ sở hữu hoặc tại các Công ty khác có phần vốn góp của Công ty Cổ phần XYZ; và người lao động đang làm việc tại các Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XYZ thông qua và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định ban hành. Các quy định trước đây của Công ty có nội dung trái với các nội dung quy định trong Quy chế này đều bãi bỏ. TM. HĐQT CONG TY CỔ PHẦN XYZ CHỦ TỊCH 9/9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản