Quy chế số 113/HĐTĐCP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
1
download

Quy chế số 113/HĐTĐCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chế số 113/HĐTĐCP về thẩm định thuê tầu bay của Hội đồng Thẩm định thuê tầu bay dân dụng của Chính phủ do Hội đồng thẩm định thuế tàu bay dân dụng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chế số 113/HĐTĐCP

  1. H I NG TH M NNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THUÊ T U BAY C A NAM CHÍNH PH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 113/H T CP Hà N i, ngày 17 tháng 2 năm 1996 QUY CH V TH M NNH THUÊ TÀU BAY C A H I NG TH M NNH THUÊ TÀU BAY DÂN D NG C A CHÍNH PH H I NG TH M NNH THUÊ T U BAY DÂN D NG C A CHÍNH PH Căn c Ch th c a Th tư ng Chính ph t i Văn b n s 4550/KTN ngày 21/8/1995 v vi c thành l p H i ng th m nh thuê t u bay dân d ng c a Chính ph ; Sau khi th ng nh t ý ki n gi a các thành viên H i ng th m nh là i di n c a B Tài chính, U ban k ho ch Nhà nư c (nay là B K ho ch và u tư), B Thương m i, Ban V t giá Chính ph và C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, QUY NNH i u I: M c ích và ph m vi áp d ng. Quy ch này quy nh trình t và n i dung thNm nh c a H i ng thNm nh thuê t u bay dân d ng ư c thành l p theo ch th c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i t t là H i ng thNm nh) v Tài chính và hi u qu khai thác c a vi c thuê tàu bay dân d ng nư c ngoài nh m s d ng vào ho t ng bay dân d ng c a các doanh nghi p v n chuy n hàng không Vi t Nam. Vi c thuê t u bay nêu trên ư c hi u là vi c thuê khai thác t u bay bao g m c thuê khô, thuê ư t t u bay dân d ng v i t ng th i gian thuê t ba (03) tháng tr lên. i u II: Thành viên c a H i ng th m nh. 1. Thành viên c a H i ng thNm nh g m: 1. Lãnh o B Tài chính: Ch t ch H i ng 2. C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam: Phó Ch t ch 3. i di n UBKH Nhà nư c (nay là B K ho ch và u tư): U viên 4. i di n B Thương m i: U viên 5. i di n Ban V t giá Chính ph : U viên
  2. Các thành viên c a H i ng thNm nh ư c các cơ quan nêu trên ch nh tham gia H i ng b ng văn b n. 2. Các thành viên c a H i ng thNm nh ư c ch nh theo quy nh t i kho n 1 c a i u này có th u quy n b ng văn b n cho i di n c a mình tham gia cu c h p thNm nh v i tư cách là thành viên c a H i ng thNm nh trong trư ng h p c n thi t. i u III: T ch c chuyên viên giúp vi c cho các thành viên c a H i ng th m nh. 1. vi c thNm nh ti n hành nhanh chóng, g n, m b o ch t lư ng, các thành viên H i ng thNm nh c các chuyên viên c a mình xem xét trư c các n i dung thNm nh c th và ư c quy n tham d cu c h p c a H i ng thNm nh. 2. T chuyên viên có nhi m v sau: - Xem xét nh ng n i dung c n thNm nh quy nh t i i u 5 c a Quy ch này; - Báo cáo H i ng thNm nh các v n ã thNm nh, ý ki n gi i trình c a doanh nghi p v n chuy n hàng không, các v n ã th ng nh t trong t chuyên viên, các v n còn chưa th ng nh t H i ng thNm nh xem xét, quy t nh. 3. Chuyên viên c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam là thư ng tr c T chuyên viên có nhi m v tri u t p, ch trì cu c h p c a T chuyên viên trư c khi H i ng thNm nh ti n hành h p theo quy nh kho n 3, i u VI c a Quy ch này, có s tham gia c a doanh nghi p v n chuy n hàng không liên quan; t ng h p các v n thNm nh và làm báo cáo v i H i ng thNm nh. i u IV: Ch làm vi c c a H i ng th m nh. 1. H i ng thNm nh làm vi c theo ch t p th , ti n hành cu c h p và thông qua k t qu thNm nh theo nguyên t c nh t trí. Ch t ch H i ng thNm nh (ho c Phó Ch t ch H i ng thNm nh khi ư c u quy n) tri u t p và ch trì cu c h p thNm nh. 2. Doanh nghi p v n chuy n hàng không liên quan có trách nhi m c i di n tham d và gi i trình trư c cu c h p v n i dung thNm nh c th . 3. Các cu c h p c a H i ng thNm nh ư c coi là h p l khi có ít nh t 3/5 s thành viên có m t và nh t thi t ph i có Ch t ch ho c Phó Ch t ch H i ng thNm nh. N i dung k t lu n các cu c h p thNm nh ph i ư c ghi thành văn b n và ư c các thành viên H i ng thNm nh ký tên. 4. Cơ quan thư ng tr c c a H i ng thNm nh là C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, có trách nhi m c thư ký ghi chép biên b n cu c h p, d th o các quy t nh c a H i ng thNm nh Ch t ch (ho c Phó Ch t ch khi ư c u quy n) phê chuNn.
  3. i u V: N i dung th m nh. 1. H i ng thNm nh ti n hành thNm nh nh ng n i dung sau: - Vi c thuê t u bay, h p ng thuê t u bay có vi ph m nh ng quy nh v tài chính c a Vi t Nam hay không; - Vi c thuê t u bay có phù h p v i k ho ch s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p hay không; có phù h p v i kh năng tài chính c a doanh nghi p hay không; - án khai thác t u bay thuê ph i mang l i hi u qu kinh t , ho c ph c v nhu c u c a Nhà nư c, ho c áp ng nhu c u phát tri n kinh t , văn hoá, xã h i c a t nư c. 2. Doanh nghi p v n chuy n hàng không có liên quan ch u trách nhi m gi i trình trư c H i ng thNm nh nh ng v n sau ây: - Nh ng v n liên quan nh p ng thuê t u bay, bao g m: + Lo i t u bay thuê, giá thuê t u bay, gi bay t i thi u; + Các v n có liên quan n thanh toán như: t c c, tr trư c, phương th c thanh toán, h tr tài chính; + Các v n khác: B o hi m, ào t o, thay th t u bay, hu b h p ng, h tr k thu t. - K ho ch khai thác t u bay thuê c a doanh nghi p: chi phí và hi u qu khai thác. i u VI: Trình t th m nh. 1. Doanh nghi p v n chuy n hàng không g i h sơ v thuê t u bay n C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, bao g m các tài li u sau: - Công văn ngh thNm nh vi c thuê t u bay; -H i ng thuê t u bay (10 b n); - Báo cáo v k ho ch khai thác t u bay thuê, chi phí và hi u qu khai thác (10 b n). 2. Sau khi xem xét vi c thuê t u bay trong ph m vi quy n h n c a mình theo quy nh c a pháp lu t, C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ch o doanh nghi p thuê t u bay l p h sơ nêu t i kho n 1 c a i u này và g i n các thành viên c a H i ng thNm nh. 3. Trong vòng mư i năm ngày (15 ngày) k t ngày C c Hàng không dân d ng Vi t Nam g i h sơ và ngh thNm nh, Ch t ch H i ng thNm nh (ho c Phó Ch t ch H i ng thNm nh khi ư c Ch t ch u quy n) tri u t p cu c h p thNm nh. 4. Chuyên viên C c Hàng không dân d ng Vi t Nam i di n cho T chuyên viên báo cáo trư c H i ng thNm nh v n ã xem xét, các thành viên H i ng thNm nh
  4. có ý ki n, các doanh nghi p v n chuy n hàng không có trách nhi m gi i trình. K t thúc cu c h p thNm nh s ti n hành làm biên b n và các quy t nh cho phép thuê t u bay. 5. Quy t nh c a Ch t ch (ho c Phó Ch t ch) cho phép thuê t u bay s là cơ s C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ngh B Thương m i làm th t c t m nh p, tái xu t t u bay cho doanh nghi p v n chuy n hàng không. 6. C c Hàng không dân d ng Vi t Nam ch u trách nhi m thông báo k t qu thNm nh cho các cơ quan Nhà nư c có liên quan. i u VII: Tái th m nh. 1. Trong trư ng h p kéo dài th i h n thuê ho c thuê thêm t u bay m i vào th i gian dư i 12 tháng theo các i u ki n c a h p ng ã ư c phê duy t mà không có các thay i liên quan n n i dung thNm nh s không c n ti n hành vi c tái thNm. 2. i v i các trư ng h p không ph i là các trư ng h p nêu t i kho n 1 c a i u này, vi c thNm nh s ư c ti n hành theo các quy nh c a i u V và VI c a Quy ch này. i u VIII: Hi u l c thi hành. Quy ch này ư c th ng nh t gi a các thành viên c a H i ng thNm nh và có hi u l c thi hành k t ngày ký. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản