Quy chuẩn xây dựng_ Chương 10

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
140
lượt xem
80
download

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 10_ Kết cấu. Các quy định trong chương này nhằm bảo đảm cho hệ kết cấu của công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng: 1/ Không hư hại, võng, nút, ăn mòn, biến dạng quá giới hạn cho phép là ảnh hưởng tới việc sử dụng và gây nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dựng_ Chương 10

 1. Ch−¬ng 10 kÕt cÊu Môc tiªu C¸c quy ®Þnh trong ch−¬ng n y nh»m b¶o ®¶m cho hÖ kÕt cÊu v bé phËn kÕt cÊu cña c«ng tr×nh trong qu¸ tr×nh x©y dùng v sö dông: 1) Kh«ng bÞ h− h¹i, vâng, nøt, ¨n mßn, biÕn d¹ng qu¸ giíi h¹n cho phÐp l m ¶nh h−ëng tíi viÖc sö dông v g©y nguy hiÓm ®Õn tÝnh m¹ng con ng−êi v t i s¶n; 2) cã ®ñ ®é bÒn l©u (tuæi thä) ®¶m b¶o viÖc sö dông b×nh th−êng cña ng«i nh m kh«ng cÇn söa ch÷a lín trong thêi h¹n quy ®Þnh; 3) kh«ng g©y ¶nh h−ëng bÊt lîi (lón, nøt,...) ®Õn ng«i nh bªn c¹nh trong suèt thêi gian x©y dùng v sö dông c«ng tr×nh. §iÒu 10.1. Yªu cÇu ®èi víi kÕt cÊu cña c«ng tr×nh KÕt cÊu cña c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o an to n, sö dông b×nh th−êng trong suèt thêi gian thi c«ng v khai th¸c theo c¸c quy ®Þnh d−íi ®©y: 10.1.1. Kh¶ n¨ng chÞu lùc KÕt cÊu ph¶i ®−îc tÝnh to¸n phï hîp víi lo¹i c«ng tr×nh theo mäi yÕu tè t¸c ®éng lªn chóng bao gåm: 1) Tæ hîp bÊt lîi nhÊt cña c¸c t¶i träng, kÓ c¶ t¶i träng g©y ph¸ ho¹i theo thêi gian; 2) C¸c t¸c ®éng kh¸c, kÓ c¶ t¸c ®éng theo thêi gian. 10.1.2. Kh¶ n¨ng sö dông b×nh th−êng C«ng tr×nh, bé phËn c«ng tr×nh, vËt liÖu ph¶i duy tr× ®−îc viÖc sö dông b×nh th−êng, kh«ng bÞ biÕn d¹ng, rung ®éng v suy gi¶m c¸c tÝnh chÊt kh¸c qu¸ giíi h¹n cho phÐp. 10.1.3. Tuæi thä VËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh ph¶i cã ®é bÒn l©u, ®¶m b¶o cho kÕt cÊu c«ng tr×nh ®¸p øng c¸c yªu cÇu sö dông ® quy ®Þnh v kh«ng ph¶i söa ch÷a tr−íc thêi h¹n quy ®Þnh. §iÒu 10.2. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ kÕt cÊu c«ng tr×nh. 10.2.1. Gi¶i ph¸p ®−îc chÊp thuËn l ®¹t yªu cÇu KÕt cÊu c«ng tr×nh ®−îc thiÕt kÕ theo c¸c quy ®Þnh d−íi ®©y sÏ ®−îc chÊp thuËn l ®¹t yªu cÇu quy ®Þnh t¹i ®iÒu 10.1: 1) TÝnh tÝnh to¸n, thiÕt kÕ. KÕt cÊu c«ng tr×nh, nÒn mãng ®−îc tÝnh to¸n theo ph−¬ng ph¸p tr¹ng th¸i giíi h¹n. 2) Kh¶ n¨ng chÞu löa cña kÕt cÊu. KÕt cÊu sau khi tÝnh to¸n, ®−îc kiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu löa v ®¹t c¸c yªu cÇu quy ®Þnh t¹i ®iÒu 11.4 cña QCXD n y. 3) B¶o vÖ kÕt cÊu khái bÞ ¨n mßn, môc, mät. §èi víi kÕt cÊu l m viÖc trong m«i tr−êng x©m thùc hoÆc Èm −ít ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ thÝch hîp. 10.2.2.ChØ dÉn 10.2.2.1. C¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n C¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n gåm 2 nhãm: 1) Nhãm tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt: Bao gåm nh÷ng tr¹ng th¸i giíi h¹n dÉn ®Õn viÖc kÕt cÊu mÊt kh¶ n¨ng chÞu t¶i hoÆc mÊt kh¶ n¨ng sö dông a) kÕt cÊu bÞ ph¸ ho¹i do t¶i träng, t¸c ®éng; b) kÕt cÊu bÞ mÊt æn ®Þnh vÒ h×nh d¸ng, vÞ trÝ c) kÕt cÊu bÞ háng do mái 2) Nhãm tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai: Bao gåm nh÷ng tr¹ng th¸i giíi h¹n l m cho kÕt cÊu kh«ng thÓ duy tr× viÖc sö dông b×nh th−êng, do ® v−ît qu¸ c¸c møc cho phÐp vÒ: a) biÕn d¹ng: ®é vâng, gãc xoay, gãc tr−ît; hoÆc
 2. b) dao ®éng; hoÆc c) t¹o th nh hoÆc ph¸t triÓn khe nøt (chñ yÕu ®èi víi kÕt cÊu bª t«ng). 10.2.2.2. TÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt 1) tÝnh to¸n kÕt cÊu theo kh¶ n¨ng chÞu lùc, ®−îc tiÕn h nh theo ®iÒu kiÖn: T
 3. 3) Kh«ng cÇn tÝnh to¸n kiÓm tra theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai nÕu nh− qua thö nghiÖm hoÆc thùc tÕ sö dông cña c¸c kÕt cÊu t−¬ng tù ® kh¼ng ®Þnh ®−îc: bÒ réng khe nøt ë mäi giai ®o¹n kh«ng v−ît qu¸ trÞ sè giíi h¹n v ®é cøng cña kÕt cÊu ë giai ®o¹n sö dông l ®ñ ®¶m b¶o. 10.2.2.4. S¬ ®å, gi¶ thiÕt, sè liÖu tÝnh to¸n 1) S¬ ®å (hoÆc m« h×nh) v c¸c gi¶ thiÕt c¬ b¶n trong tÝnh to¸n ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn l m viÖc thùc tÕ cña c«ng tr×nh v tr¹ng th¸i giíi h¹n ®ang xÐt. 2) Sè liÖu tÝnh to¸n Khi tÝnh to¸n ph¶i tÝnh tíi: a) C¸c ®Æc tr−ng bÊt lîi nhÊt, t−¬ng øng víi ®é ®¶m b¶o nhÊt ®Þnh, cã thÓ x¶y ra cña vËt liÖu v ®Êt. b) C¸c tæ hîp t¶i träng, t¸c ®éng i) TÝnh to¸n kÕt cÊu cÇn tiÕn h nh ®èi víi mäi giai ®o¹n: chÕ t¹o, vËn chuyÓn, x©y dùng, sö dông v söa ch÷a. ii) §èi víi kÕt cÊu kh«ng ®−îc b¶o vÖ, ph¶i chÞu trùc tiÕp bøc x¹ mÆt trêi cÇn kÓ ®Õn t¸c dông nhiÖt khÝ hËu. iii) §èi víi kÕt cÊu tiÕp xóc víi n−íc hoÆc n»m trong n−íc cÇn ph¶i kÓ ®Õn ¸p lùc ®Èy næi cña iv) Khi tÝnh to¸n kÕt cÊu theo kh¶ n¨ng chÞu lùc, ngo i c¸c t¸c ®éng b×nh th−êng cña t¶i träng cßn cÇn xÐt ®Õn nh÷ng tr−êng hîp ngÉu nhiªn cã thÓ l m thay ®æi lùc t¸c dông hoÆc thay ®æi s¬ ®å kÕt cÊu. Trong mét sè tr−êng hîp cßn cÇn tÝnh ®Õn: ®é sai lÖch bÊt lîi vÒ kÝch th−íc, ®iÒu kiÖn thi c«ng, ®iÒu kiÖn sö dông v nh÷ng ®iÒu kiÖn l m viÖc ®Æc biÖt cña kÕt cÊu. §iÒu 10.3. T¶i träng, t¸c ®éng 10.3.1. Gi¶i ph¸p ®−îc chÊp thuËn l ®¹t yªu cÇu. KÕt cÊu c«ng tr×nh ®−îc coi l ®¹t yªu cÇu vÒ t¶i träng v t¸c ®éng nÕu c¸c sè liÖu dïng ®Ó thiÕt kÕ kÕt cÊu, nÒn mãng phï hîp víi tiªu chuÈn: * TCVN 2737 - 95 “T¶i träng v t¸c ®éng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. Ghi chó: (1) Nh÷ng yªu cÇu nªu trong TCVN 2737 - 95 ®−îc trÝch dÉn trong môc chØ dÉn 10.3.2 d−íi ®©y. (2) Nh÷ng t¶i träng d−íi ®©y kh«ng ®−îc quy ®Þnh trong TCVN 2737 - 95 nªu trªn m theo quy ®Þnh riªng: a) C¸c t¶i träng ®−îc g©y ra do: i) giao th«ng ®−êng s¾t, ®−êng bé; ii) sãng biÓn, dßng ch¶y; iii) ®éng ®Êt; iv) d«ng lèc; v) nhiÖt ®é; vi) bèc xÕp h ng ho¸; vii) th nh phÇn ®éng lùc cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt v ph−¬ng tiÖn giao th«ng. b) T¶i träng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt quan träng. c) T¶i träng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ®Æc thï nh−: giao th«ng, thuû lîi, b−u ®iÖn. 10.3.2. ChØ dÉn 10.3.2.1. C¸c lo¹i t¶i träng v tæ hîp t¶i träng 1) Khi thiÕt kÕ nh v c«ng tr×nh ph¶i tÝnh ®Õn c¸c t¶i träng sinh ra trong c¸c qu¸ tr×nh sau: a) x©y dùng c«ng tr×nh; b) sö dông c«ng tr×nh; c) chÕ t¹o, b¶o qu¶n v vËn chuyÓn c¸c kÕt cÊu. 2) C¸c lo¹i t¶i träng C¸c lo¹i t¶i träng v th nh phÇn cña chóng ®−îc nªu trong phô lôc 10.1. 3) Tæ hîp t¶i träng a) Khi chÞu t¸c dông ®ång thêi cña 2 hay nhiÒu t¶i träng t¹m thêi, kÕt cÊu ph¶i ®−îc tÝnh to¸n theo c¸c tæ hîp bÊt lîi nhÊt.
 4. b) Th nh phÇn c¸c lo¹i t¶i träng trong tæ hîp t¶i träng ®−îc quy ®Þnh trong phô lôc 10.2 víi hÖ sè tæ hîp t¶i träng ®−îc quy ®Þnh trong phô lôc 10.3. 10.3.2.2. T¶i träng tÝnh to¸n T¶i träng tÝnh to¸n l tÝch cña t¶i träng tiªu chuÈn víi hÖ sè v−ît t¶i (cßn gäi l hÖ sè ®é tin cËy vÒ t¶i 10.3.2.3. T¶i träng tiªu chuÈn 1) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ t¶i träng tiªu chuÈn Gi¸ trÞ t¶i träng tiªu chuÈn ®−îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh trong b¶ng 10.3.1. B¶ng 10.3.1. C¸ch x¸c ®Þnh gi¸ trÞ t¶i träng tiªu chuÈn
 5. Ghi chó: (1) Nh÷ng tr−êng hîp ®−îc phÐp gi¶m t¶i träng ®−îc quy ®Þnh ë phô lôc 10.4 (2) Träng l−îng kÕt cÊu l träng l−îng to n bé c¸c vËt liÖu cÊu th nh c«ng tr×nh, gåm c¶ vËt liÖu trang trÝ, ho n thiÖn. (3) Gi¸ trÞ tèi thiÓu cña t¶i träng tËp trung th¼ng ®øng trªn lan can ®−îc quy ®Þnh theo b¶ng sau: (4) T¶i träng n»m ngang t¸c dông lªn tay vÞn lan can cÇu thang, ban c«ng, l«gia ®−îc quy ®Þnh theo b¶ng 2) T¶i träng ph©n bè ®Òu lªn s n v cÇu thang T¶i träng ph©n bè ®Òu lªn s n v cÇu thang dïng trong tÝnh to¸n kh«ng ®−îc nhá h¬n trÞ sè quy ®Þnh trong b¶ng 10.3.2. B¶ng 10.3.2. T¶i träng tiªu chuÈn ph©n bè ®Òu lªn s n v cÇu thang
 6. Ghi chó: T¶i träng nªu ë môc 14 b¶ng 10.3.2 dïng ®Ó tÝnh c¸c kÕt cÊu chÞu lùc cña ban c«ng l«gia. Khi tÝnh kÕt cÊu t−êng, cét, mãng ®ì ban c«ng, l«gia th× t¶i träng trªn ban c«ng, l«gia lÊy b»ng t¶i träng c¸c phßng chÝnh kÒ ngay ®ã v ®−îc gi¶m theo c¸c quy ®Þnh ë phô lôc 10.4. 10.3.2.4. HÖ sè v−ît t¶i HÖ sè v−ît t¶i cña c¸c lo¹i t¶i träng ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 10.3.3. B¶ng 10.3.3 - HÖ sè v−ît t¶i
 7. Ghi chó: (1) Tr−êng hîp ®é an to n cña kÕt cÊu bÞ gi¶m khi gi¶m t¶i träng th−êng xuyªn (nh− ®é æn ®Þnh chèng lËt khi gi¶m träng l−îng cña kÕt cÊu v ®Êt) ph¶i lÊy hÖ sè ®é tin cËy b»ng 0,9. (2) §èi víi kÕt cÊu thÐp nÕu øng lùc do khèi l−îng riªng v−ît qu¸ 0,5 øng lùc chung th× lÊy hÖ sè ®é tin cËy b»ng 1,1. (3) Khi tÝnh kÕt cÊu nÒn mãng theo c¸c t¶i träng sinh ra trong giai ®o¹n x©y l¾p, t¶i träng tÝnh to¸n ng¾n h¹n ph¶i gi¶m ®i 20%; (4) Khi tÝnh kh¶ n¨ng chèng ch¸y cña c¸c kÕt cÊu chÞu t¸c ®éng næ, hÖ sè v−ît t¶i lÊy b»ng 1 ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i t¶i träng. (5) Khi tÝnh to¸n c−êng ®é v æn ®Þnh trong ®iÒu kiÖn t¸c ®éng va ch¹m cña cÈu trôc v cÈu treo v o gèi ch¾n ®−êng ray, hÖ sè ®é tin cËy lÊy b»ng 1 ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i t¶i träng. 10.3.2.5. T¶i träng giã T¶i träng giã gåm 2 th nh phÇn tÜnh v ®éng, ®−îc tÝnh to¸n nh− sau: 1) Th nh phÇn tÜnh a) Gi¸ trÞ tiªu chuÈn th nh phÇn tÜnh cña t¶i träng giã ë ®é cao Z so víi mèc chuÈn ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 2) Th nh phÇn ®éng a) Kh«ng cÇn tÝnh ®Õn th nh phÇn ®éng khi x¸c ®Þnh ¸p lùc mÆt trong cña c«ng tr×nh ®−îc x©y dùng ë ®Þa h×nh d¹ng A v B (®Þa h×nh trèng tr¶i v t−¬ng ®èi trèng tr¶i, theo ®iÒu 6.5 cña TCVN 2737 - 95) v cã ®Æc ®iÓm nh− sau: i) nh nhiÒu tÇng, cao d−íi 40m ii) nh c«ng nghiÖp 1 tÇng, cao d−íi 36m, tû sè ®é cao trªn nhÞp nhá h¬n 1,5. b) C¸ch x¸c ®Þnh th nh phÇn ®éng cña t¶i träng giã ®−îc quy ®Þnh trong c¸c ®iÒu tõ 6.11 tíi 6.16 cña tiªu chuÈn TCVN 2737 - 95 “T¶i träng v t¸c ®éng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. 10.3.2.6. T¶i träng ®éng ®Êt Theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 3.6 cña Quy chuÈn x©y dùng n y. §iÒu 10.4. KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp 10.4.1. Gi¶i ph¸p ®−îc chÊp thuËn l ®¹t yªu cÇu KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp cña c«ng tr×nh ®−îc coi l ®¹t yªu cÇu nÕu phï hîp víi quy ®Þnh v c¸c tiªu chuÈn cña VN d−íi ®©y: 1) ThiÕt kÕ: * TCVN 5574 - 91 “kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” Ghi chó: (1) TCVN 5574 – 91 kh«ng ¸p dông cho nh÷ng lo¹i kÕt cÊu d−íi ®©y: (a) kÕt cÊu l m viÖc trong nh÷ng m«i tr−êng ®Æc biÖt nh−:
 8. i) m«i tr−êng nhiÖt ®é cao: th−êng xuyªn trªn 700C, hoÆc ii) m«i tr−êng nhiÖt ®é thÊp: d−íi ©m 400C, hoÆc iii) m«i tr−êng x©m thùc m¹nh ®èi víi bª t«ng. (b) kÕt cÊu chuyªn ng nh, ®−îc thiÕt kÕ theo chØ dÉn riªng (c) kÕt cÊu l m b»ng c¸c lo¹i bª t«ng ®Æc biÖt: i) bª t«ng ®Æc biÖt nÆng: cã khèi l−îng riªng trªn 2.500 kg/ m3 ii) bª t«ng ®Æc biÖt nhÑ: cã khèi l−îng riªng d−íi 800 kg/ m3 iii) bª t«ng cèt liÖu bÐ: cã ®−êng kÝnh d−íi 5mm iv) bª t«ng dïng cèt liÖu v chÊt kÕt dÝnh ®Æc biÖt nh− chÊt dÎo (2) Nh÷ng chØ dÉn quan träng cña TCVN 5574 - 91 ®−îc trÝch dÉn ë môc 10.4.2 d−íi ®©y. 2) Chèng ¨n mßn, chèng thÊm: * TCVN 3993 - 85 Chèng ¨n mßn trong x©y dùng - KÕt cÊu bª t«ng v bª t«ng cèt thÐp - Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ * TCVN 5718 - 93 M¸i v s n bª t«ng cèt thÐp trong c«ng tr×nh x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt chèng thÊm n−íc 3) Thi c«ng, nghiÖm thu * TCVN 4452 - 87 KÕt cÊu bª t«ng v bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp - Quy ph¹m thi c«ng, nghiÖm thu. * TCVN 4453 - 95 KÕt cÊu bª t«ng v bª t«ng cèt thÐp to n khèi - Quy ph¹m thi c«ng, nghiÖm thu. * TCVN 5592 - 91 Bª t«ng nÆng - Yªu cÇu b¶o d−ìng Èm tù nhiªn; Ghi chó: Danh môc c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu, ph−¬ng ph¸p thö ®−îc nªu ë phô lôc 10.5. 10.4.2. ChØ dÉn 10.4.2.1. ThiÕt kÕ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp (chän s¬ ®å kÕt cÊu, chän kÝch th−íc tiÕt diÖn v bè trÝ cèt thÐp) ph¶i ®¶m b¶o ®−îc ®é bÒn, ®é æn ®Þnh v ®é cøng kh«ng gian xÐt trong tæng thÓ, còng nh− riªng tõng bé phËn cña kÕt cÊu trong mäi giai ®o¹n x©y dùng v sö dông. 10.4.2.2. Yªu cÇu chèng nøt 1) Yªu cÇu chèng nøt cña kÕt cÊu ®−îc ph©n th nh ba cÊp phô thuéc v o ®iÒu kiÖn l m viÖc cña chóng v lo¹i cèt thÐp ®−îc dïng: a) CÊp I - Kh«ng ®−îc phÐp xuÊt hiÖn vÕt nøt; b) CÊp II - Cho phÐp cã vÕt nøt ng¾n h¹n víi bÒ réng h¹n chÕ khi kÕt cÊu chÞu t¶i träng t¹m thêi bÊt lîi nh−ng ®¶m b¶o vÕt nøt sÏ ®−îc khÐp kÝn l¹i khi kÕt cÊu kh«ng chÞu t¶i träng t¹m thêi bÊt lîi ®ã; c) CÊp III - Cho phÐp cã vÕt nøt víi bÒ réng h¹n chÕ. 2) CÊp chèng nøt v gi¸ trÞ giíi h¹n cña bÒ réng khe nøt ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 10.4.1. B¶ng 10.4.1. CÊp chèng nøt v giíi h¹n cña bÒ réng khe nøt
 9. Ghi chó: (1) BÒ réng khe nøt giíi h¹n cho trong b¶ng øng víi t¸c dông cña to n bé t¶i träng, kÓ c¶ d i h¹n v ng¾n h¹n. §èi víi kÕt cÊu cÊp 3 khi chØ kiÓm tra riªng víi t¶i träng d i h¹n, giíi h¹n bÒ réng khe nøt ®−îc gi¶m ®i 0,05mm. (2) ë nh÷ng vïng chÞu ¶nh h−ëng cña n−íc mÆn, gi¶m bÒ réng khe nøt giíi h¹n 0,1 mm ®èi víi cÊp 3, gi¶m 0,05 mm ®èi víi cÊp 2. NÕu sau khi gi¶m m bÒ réng khe nøt giíi h¹n b»ng kh«ng th× n©ng kÕt cÊu lªn th nh cÊp 1. (3) §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh cã niªn h¹n sö dông d−íi 20 n¨m cho phÐp t¨ng bÒ réng khe nøt giíi h¹n lªn 0,05 mm. 10.4.2.3. Yªu cÇu vÒ biÕn d¹ng C¸c trÞ sè giíi h¹n cña biÕn d¹ng ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 10.4.2. B¶ng 10. 4.2. TrÞ sè giíi h¹n cña biÕn d¹ng
 10. Ghi chó: (1) L l nhÞp tÝnh to¸n cña dÇm hoÆc b¶n kª lªn 2 gèi. §èi víi c¸c c«ng xon, dïng L = 2L1 víi L1 l ®é v−¬n cña c«ng xon. (2) Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu cã ®é vång tr−íc th× lóc kiÓm tra vÒ vâng cho phÐp trõ ®i ®é vång ®ã nÕu kh«ng cã nh÷ng h¹n chÕ g× ®Æc biÖt. (3) §èi víi c¸c cÊu kiÖn kh¸c kh«ng nªu ë trong b¶ng th× giíi h¹n ®é vâng ®−îc quy ®Þnh tuú theo tÝnh chÊt v nhiÖm vô cña chóng nh−ng giíi h¹n ®ã kh«ng ®−îc lín qu¸ 1/ 150 nhÞp hoÆc 1/ 75 ®é v−¬n cña c«ng (4) Khi quy ®Þnh ®é vâng giíi h¹n kh«ng ph¶i do yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt v cÊu t¹o m chØ do yªu cÇu vÒ thÈm mü th× ®Ó tÝnh to¸n f chØ lÊy c¸c t¶i träng t¸c dông d i h¹n. 10.4.2.4. KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp 1) Khi tÝnh to¸n kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp chÞu t¸c dông cña néi lùc sinh ra trong lóc chuyªn chë v cÈu l¾p, t¶i träng do träng l−îng b¶n th©n cÊu kiÖn cÇn nh©n víi hÖ sè ®éng lùc lÊy nh− sau: b»ng 1,8 khi chuyªn chë, b»ng 1,5 khi cÈu l¾p. Trong tr−êng hîp n y kh«ng cÇn kÓ ®Õn hÖ sè v−ît t¶i cho träng l−îng b¶n th©n. 2) C¸c kÕt cÊu nöa l¾p ghÐp còng nh− kÕt cÊu to n khèi liªn hîp cÇn tÝnh to¸n theo hai giai ®o¹n l m viÖc sau ®©y: a) Tr−íc khi bª t«ng míi ®æ ®¹t ®−îc c−êng ®é quy ®Þnh: tÝnh to¸n c¸c bé phËn l¾p ghÐp hoÆc c¸c cèt cøng chÞu t¸c dông cña t¶i träng do träng l−îng cña phÇn bª t«ng míi ®æ v cña mäi t¶i träng kh¸c t¸c dông trong qu¸ tr×nh ®æ bª t«ng. b) Sau khi bª t«ng míi ®æ ®¹t ®−îc c−êng ®é quy ®Þnh: tÝnh to¸n kÕt cÊu bao gåm c¶ phÇn l¾p ghÐp hoÆc cèt cøng cïng víi bª t«ng míi ®æ, chÞu t¶i träng t¸c dông trong qu¸ tr×nh sau n y cña viÖc x©y dùng v theo t¶i träng khi sö dông kÕt cÊu. 10.4.2.5. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khe co gi n - nhiÖt ®é. 1) KÕt cÊu kh«ng chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp v th−êng xuyªn cña m−a, n¾ng §èi víi hÖ kÕt cÊu kh«ng chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp v th−êng xuyªn cña m−a, n¾ng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khe co gi n - nhiÖt ®é kh«ng ®−îc v−ît qu¸ kho¶ng c¸ch quy ®Þnh trong b¶ng 10.4.3. Tr−êng hîp cÇn kho¶ng c¸ch lín h¬n, ph¶i x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch khe co gi n - nhiÖt ®é b»ng tÝnh to¸n. B¶ng 10.4.3. Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c khe co gi·n nhiÖt ®é cho phÐp kh«ng cÇn tÝnh to¸n
 11. (®èi víi hÖ kÕt cÊu, kh«ng chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp v th−êng xuyªn cña m−a n¾ng) 2) KÕt cÊu chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp v th−êng xuyªn cña m−a n¾ng §èi víi kÕt cÊu chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp v th−êng xuyªn cña m−a n¾ng nh−: líp mÆt m¸i nh , ban c«ng, mÆt ®−êng, kho¶ng c¸ch khe co gi n nhiÖt Èm ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn TCVN 5718 - 93: “M¸i v s n bª t«ng cèt thÐp trong c«ng tr×nh x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt chèng thÊm n−íc.” (b¶ng 10.4.4). B¶ng 10.4.4. Kho¶ng c¸ch tèi ®a cña khe co gi·n nhiÖt Èm, theo 2 chiÒu vu«ng gãc (§èi víi kÕt cÊu chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp v th−êng xuyªn cña m−a n¾ng)
Đồng bộ tài khoản