Quy chuẩn xây dựng_ Chương 10 tiep

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
141
lượt xem
66
download

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 10 tiep

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 10_ Kết cấu ( tiếp theo). Các quy định trong chương này nhằm bảo đảm cho hệ kết cấu của công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng: 1/ Không hư hại, võng, nút, ăn mòn, biến dạng quá giới hạn cho phép là ảnh hưởng tới việc sử dụng và gây nguy hiểm đến tính mạng con người và tài sản....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dựng_ Chương 10 tiep

 1. §iÒu 10.5. KÕt cÊu g¹ch ®¸ v g¹ch ®¸ cèt thÐp 10.5.1. Gi¶i ph¸p ®−îc chÊp thuËn l ®¹t yªu cÇu C¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ v g¹ch ®¸ cèt thÐp cña c«ng tr×nh ®−îc coi l ®¹t yªu cÇu nÕu phï hîp víi quy ®Þnh v c¸c tiªu chuÈn cña VN d−íi ®©y: 1) ThiÕt kÕ * TCVN 5573 - 91 “KÕt cÊu g¹ch ®¸ v g¹ch ®¸ cèt thÐp - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” Ghi chó: Nh÷ng chØ dÉn quan träng cña TCVN 5573 - 91 ®−îc trÝch dÉn ë môc 10.5.2. 2) Thi c«ng, nghiÖm thu: * TCVN 4085 - 85 “KÕt cÊu g¹ch ®¸ - Quy ph¹m thi c«ng, nghiÖm thu”. Ghi chó: Danh môc c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu, ph−¬ng ph¸p thö ®−îc nªu ë phô lôc 10.5. 10.5.2. ChØ dÉn 10.5.2.1. Ph¶i kiÓm tra c−êng ®é cña t−êng, cét, m¸i ®ua v nh÷ng cÊu kiÖn kh¸c trong giai ®o¹n thi c«ng v sö dông. 10.5.2.2. C¸c cÊu kiÖn cã kÝch th−íc lín (nh− panen t−êng, khèi x©y lín,...) ph¶i ®−îc kiÓm tra b»ng tÝnh to¸n trong giai ®o¹n chÕ t¹o v dùng l¾p nh− quy ®Þnh t¹i môc 10.4.2.4. 10.5.2.3. Yªu cÇu tèi thiÓu vÒ liªn kÕt trong khèi x©y ®Æc b»ng g¹ch hoÆc ®¸ cã h×nh d¹ng vu«ng v¾n (ngo¹i trõ panen b»ng g¹ch rung) nh− sau: a) §èi víi x©y b»ng g¹ch cã chiÒu d y ®Õn 65 mm - mét h ng g¹ch ngang cho s¸u h ng g¹ch däc; ®èi víi khèi x©y b»ng g¹ch rçng cã chiÒu d y ®Õn 65mm - mét h ng g¹ch ngang cho bèn h ng g¹ch däc. b) §èi víi khèi x©y b»ng ®¸ cã chiÒu cao mét líp tõ 200 mm trë xuèng - mét h ng ngang cho ba h ng däc. 10.5.2.4. Khe nhiÖt ®é §èi víi t−êng ngo i kh«ng cã cèt thÐp, kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c khe nhiÖt ®é ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng B¶ng 10.5.1. Kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c khe nhiÖt ®é trªn t−êng ngo i (m) Ghi chó: §èi víi c«ng tr×nh b»ng g¹ch ®¸ lé thiªn, kho¶ng c¸ch n y lÊy b»ng 0,5 trÞ sè trong b¶ng.
 2. §iÒu 10.6. KÕt cÊu thÐp 10.6.1. Gi¶i ph¸p ®−îc chÊp thuËn l ®¹t yªu cÇu KÕt cÊu thÐp cña c«ng tr×nh ®−îc coi l ®¹t yªu cÇu nÕu phï hîp víi quy ®Þnh v c¸c tiªu chuÈn cña VN d−íi ®©y: 1) ThiÕt kÕ: * TCVN 5575 - 91 “KÕt cÊu thÐp - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” Ghi chó: Nh÷ng chØ dÉn quan träng cña TCVN 5575 - 91 ®−îc trÝch dÉn ë môc 10.6.2. 2) Thi c«ng, nghiÖm thu * 20 TCVN 170 - 89 “KÕt cÊu thÐp - Gia c«ng, l¾p r¸p v nghiÖm thu - Yªu cÇu kü thuËt” 10.6.2. ChØ dÉn 10.6.2.1. Khi thiÕt kÕ thÐp cÇn: 1) Dù kiÕn hÖ thèng gi»ng ®Ó ®¶m b¶o sù æn ®Þnh v bÊt biÕn h×nh kh«ng gian cña to n bé kÕt cÊu v c¸c cÊu kiÖn cña chóng trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p v sö dông. 2) Lo¹i trõ c¸c ¶nh h−ëng cã h¹i cña biÕn d¹ng v øng suÊt d−. 3) Trong liªn kÕt cÇn lo¹i trõ kh¶ n¨ng ph¸ ho¹i dßn kÕt cÊu trong qu¸ tr×nh l¾p r¸p v sö dông. 4) Chèng ¨n mßn cho kÕt cÊu thÐp. 10.6.2.2. §é vâng v ®é nghiªng lÖch cña kÕt cÊu. 1) §é vâng ®−îc x¸c ®Þnh theo t¶i träng tiªu chuÈn kh«ng kÓ ®Õn sù gi¶m yÕu cña tiÕt diÖn do lç bul«ng v kh«ng xÐt ®Õn hÖ sè ®éng. §èi víi c¸c kÕt cÊu cã ®é vång cÊu t¹o ®é vâng th¼ng ®øng lÊy b»ng hiÖu sè gi÷a gi¸ trÞ cña ®é vâng to n bé v ®é vång cÊu t¹o. 2) §é vâng t−¬ng ®èi th¼ng ®øng cña c¸c cÊu kiÖn kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ cho ë b¶ng 10.6.1. §é vâng t−¬ng ®èi cña c¸c kÕt cÊu kh«ng ®−îc nªu trong b¶ng 10.6.1 cÇn ®−îc thiÕt lËp theo c¸c yªu cÇu riªng, nh−ng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 1/ 150 chiÒu d i cña nhÞp dÇm hoÆc cña hai lÇn phÇn v−¬n ra cña c«ng xon. 3) §é vâng ngang t−¬ng ®èi cña thanh ®øng, x ngang v cña panen t−êng treo kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 1/ 300; cña dÇm ®ì cöa kÝnh kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 1/ 200 chiÒu d i cña nhÞp. 4) §é lÖch ngang t−¬ng ®èi cña cét ë møc c¸nh trªn cña dÇm cÇu trôc cã sè chu kú t¸c dông cña t¶i träng tõ 2x106 trë lªn kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 1/ 2000 nhÞp. B¶ng 10.6.1. §é vâng t−¬ng ®èi cña cÊu kiÖn
 3. Ghi chó: (1) §èi víi c«ng xon nhÞp L lÊy b»ng hai lÇn phÇn v−¬n ra cña c«ng xon. (2) Khi cã líp v÷a tr¸t, ®é vâng cña dÇm s n chØ do t¶i träng t¹m thêi g©y ra kh«ng ®−îc lín h¬n 1/350 chiÒu d i nhÞp. 10.6.2.3. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khe co gi n nhiÖt ®é Kho¶ng c¸ch tèi ®a gi÷a c¸c khe co gi n nhiÖt ®é cña khung thÐp nh mét tÇng v c¸c c«ng tr×nh ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 10.6.2. B¶ng 10.6.2. Kho¶ng c¸ch tèi ®a gi÷a c¸c khe co gi·n nhiÖt ®é (m)
 4. Ghi chó: Khi trong ph¹m vi ®o¹n nhiÖt ®é cña nh v c«ng tr×nh cã hai hÖ gi»ng ®øng th× kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gi»ng ®ã (tÝnh tõ trôc) kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c gi¸ trÞ: ®èi víi nh lÊy tõ 40 ®Õn 50m; ®èi víi cÇu c¹n lé thiªn lÊy tõ 25 ®Õn 30m. 2) Khi kho¶ng c¸ch v−ît qu¸ 50% so víi gi¸ trÞ cña b¶ng 10.6.2, hoÆc t¨ng ®é cøng cña khung b»ng t−êng, kÕt cÊu kh¸c th× cÇn tÝnh ®Õn t¸c dông cña nhiÖt ®é g©y biÕn d¹ng kh«ng ® n håi cña kÕt cÊu v tÝnh dÎo cña c¸c nót. §iÒu 10.7. KÕt cÊu gç 10.7.1. Gi¶i ph¸p ®−îc chÊp thuËn l ®¹t yªu cÇu KÕt cÊu gç cña c«ng tr×nh ®−îc coi l ®¹t yªu cÇu nÕu phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn cña VN d−íi ®©y: 1) ThiÕt kÕ * TCXD 44 - 70 “Quy ph¹m thiÕt kÕ kÕt cÊu gç”. Ghi chó: Nh÷ng chØ dÉn quan träng cña TCXD 44 - 70 ®−îc trÝch dÉn ë môc 10.7.2. 2) VËt liÖu * TCVN 1072 - 71 “Gç. Ph©n nhãm theo tÝnh chÊt c¬ lý”. Ghi chó: Danh môc c¸c tiªu chuÈn vÒ vËt liÖu, ph−¬ng ph¸p thö ®−îc nªu ë phô lôc 10.5. 10.7.2. ChØ dÉn 10.7.2.1. §iÒu kiÖn sö dông kÕt cÊu gç v chèng môc, mät. 1) §iÒu kiÖn sö dông a) ChØ nªn dïng kÕt cÊu gç l m viÖc trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é v ®é Èm b×nh th−êng. b) Kh«ng nªn sö dông kÕt cÊu gç trong m«i tr−êng cã ®é Èm th−êng xuyªn cao, khã th«ng giã hoÆc m«i tr−êng dÔ bÞ ch¸y. 2) Xö lý, b¶o qu¶n kÕt cÊu gç: a) KÕt cÊu l m b»ng gç tõ nhãm 2 tíi nhãm 5 cã thÓ kh«ng cÇn xö lý ng©m tÈm. Riªng nh÷ng chi tiÕt quan träng nh− ®Öm gç, chèt gç, nÕu kh«ng ®−îc l m b»ng gç nhãm 2 th× ph¶i ®−îc ng©m tÈm chèng b) KÕt cÊu l m b»ng gç nhãm 6 trë xuèng (tíi nhãm 7, 8) th× nhÊt thiÕt ph¶i ng©m tÈm ho¸ chÊt tr−íc khi sö dông; Ghi chó: (1) Nhãm gç trong môc 10.7.2.1/2 n y ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸ch ph©n lo¹i gç th nh 8 nhãm, dùa trªn tÝnh chÊt chung v c«ng dông nh− d−íi ®©y:
 5. (2) Ph©n lo¹i gç nªu trªn kh¸c víi ph©n nhãm gç theo tÝnh chÊt c¬ lý, quy ®Þnh ë môc 10.70.2.5. 10.7.2.2. Trong b¶n vÏ thi c«ng, cÇn ghi râ nh÷ng chØ dÉn vÒ: lo¹i gç sö dông, ®é Èm cña gç, c¸c lo¹i cÊu kiÖn v ph−¬ng ph¸p gia c«ng, sè liÖu thÐp v ph−¬ng ph¸p gia c«ng c¸c chi tiÕt v cÊu kiÖn b»ng thÐp dïng trong kÕt cÊu gç. 10.7.2.3. Khi tÝnh néi lùc trong c¸c cÊu kiÖn v liªn kÕt cña kÕt cÊu gç, cho phÐp gi¶ thiÕt vËt liÖu l m viÖc ® n håi, kh«ng xÐt ®Õn c¸c biÕn d¹ng v øng suÊt do nhiÖt ®é thay ®æi v do vËt liÖu gç bÞ co, gi n g©y nªn. 10.7.2.4. §é vâng t−¬ng ®èi cho phÐp cña cÊu kiÖn chÞu uèn ®−îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 10.7.1. B¶ng 10.7.1. §é vâng t−¬ng ®èi (f/L) cña cÊu kiÖn chÞu uèn Ghi chó: §Ó tÝnh ®é vâng, m« ®un ® n håi däc cña gç ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: (a) Trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é v ®é Èm b×nh th−êng, m« ®un ® n håi däc cña mäi lo¹i gç chÞu t¸c ®éng cña t¶i träng th−êng xuyªn v t¹m thêi lÊy b»ng: E = 100.000 daN/ cm2 (b) Trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é cao, ®é Èm cao hoÆc chØ chÞu t¸c ®éng cña t¶i träng d i h¹n th× trÞ sè E ph¶i nh©n víi c¸c hÖ sè quy ®Þnh trong b¶ng 10.7.2. B¶ng 10.7.2. HÖ sè ®iÒu kiÖn l m viÖc cña kÕt cÊu n»m trong ®iÒu kiÖn ®é Èm cao hoÆc nhiÖt ®é cao hoÆc chØ kiÓm tra riªng víi t¶i träng d i h¹n 10.7.2.5. TÝnh chÊt c¬ lý cña gç
 6. 1) Tiªu chuÈn TCVN 1072 - 71 “Gç. Ph©n nhãm theo tÝnh chÊt c¬ lý” quy ®Þnh: a) C¸c lo¹i gç dïng ®Ó chÞu lùc trong x©y dùng ®−îc ph©n th nh 6 nhãm theo tÝnh chÊt c¬ lý nh− quy ®Þnh t¹i phô lôc 10.6. b) C¸c trÞ sè øng suÊt tÝnh to¸n cña c¸c nhãm gç ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 10.7.3. B¶ng 10.7.3. C¸c trÞ sè øng suÊt tÝnh to¸n cña c¸c nhãm gç (dïng ®Ó chÞu lùc trong x©y dùng) Ghi chó: Nhãm gç trong b¶ng ®−îc ph©n theo tÝnh chÊt c¬ lý nh− quy ®Þnh t¹i phô lôc 10.6. 2) Trong tÝnh to¸n kÕt cÊu gç, ®−îc phÐp sö dông c¸c trÞ sè d−íi ®©y: a) C−êng ®é tÝnh to¸n cña gç chÞu t¸c dông cña t¶i träng th−êng xuyªn v t¹m thêi trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é b×nh th−êng (d−íi 350C), ®é Èm b×nh th−êng (W = 15 ®Õn 18%) nªu trong b¶ng 10.7.4. B¶ng 10.7.4. C−êng ®é tÝnh to¸n cña gç (daN/cm2)
 7. Ghi chó: Nhãm gç trong b¶ng n y ®−îc ph©n theo quy ®Þnh ë môc 10.7.2.1.1.b. b) C¸c hÖ sè ®iÒu kiÖn l m viÖc: Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn l m viÖc kh«ng b×nh th−êng, c−êng ®é tÝnh to¸n cho trong b¶ng 10.7.4 ph¶i nh©n víi c¸c hÖ sè ®iÒu kiÖn l m viÖc t−¬ng øng theo b¶ng 10.7.5, 10.7.6, 10.7.7. B¶ng 10.7.5. HÖ sè ®iÒu kiÖn l m viÖc cña c¸c cÊu kiÖn v liªn kÕt khi uèn kÐo, nÐn tr−ît.
 8. Ghi chó: HÖ sè ®iÒu kiÖn l m viÖc cña gç trßn bÞ uèn cã vÕt c¾t trong tiÕt diÖn tÝnh to¸n ®−îc lÊy nh− tiÕt diÖn ch÷ nhËt cña gç xÎ t−¬ng øng víi kÝch th−íc bÞ gi¶m yÕu. B¶ng 10.7.6. HÖ sè ®iÒu kiÖn l m viÖc cña kÕt cÊu chÞu t¶i träng ng¾n h¹n B¶ng 10.7.7. HÖ sè ®iÒu kiÖn l m viÖc cña cÊu kiÖn cong Ghi chó: Gi¶i thÝch ký hiÖu:
 9. r - B¸n kÝnh cong cña cÊu kiÖn; a - KÝch th−íc tiÕt diÖn cña mét tÊm v¸n hay mét thanh gç bÞ uèn cong, lÊy theo ph−¬ng cña b¸n kÝnh §iÒu 10.8. NÒn mãng c«ng tr×nh 10.8.1. Yªu cÇu ®èi víi nÒn mãng c«ng tr×nh 10.8.1.1. NÒn mãng c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o: 1) BiÕn d¹ng cña nÒn v c«ng tr×nh kh«ng ®−îc v−ît qu¸ trÞ sè giíi h¹n cho phÐp ®Ó sö dông c«ng tr×nh b×nh th−êng. TrÞ sè giíi h¹n cho phÐp cña biÕn d¹ng ®ång thêi gi÷a nÒn v c«ng tr×nh ®−îc quy ®Þnh ë môc 2) NÒn ®ñ søc chÞu t¶i ®Ó kh«ng x¶y ra mÊt æn ®Þnh hoÆc ph¸ ho¹i nÒn. 10.8.1.2. BiÕn d¹ng cho phÐp cña nÒn v c«ng tr×nh ®−îc quy ®Þnh theo c¸c yªu cÇu sö dông cña c«ng tr×nh v yªu cÇu vÒ ®é bÒn, æn ®Þnh v chèng nøt cña kÕt cÊu. Tr−êng hîp c¸c kÕt cÊu mãng kh«ng tÝnh theo biÕn d¹ng kh«ng ®Òu cña nÒn v kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt ®èi víi c«ng tr×nh, biÕn d¹ng cho phÐp cña nÒn v c«ng tr×nh ®−îc quy ®Þnh theo b¶ng 10.8.1.
 10. 10.8.1.3. ThiÕt kÕ nÒn mãng c«ng tr×nh ph¶i c¨n cø v o tÝnh chÊt kÕt cÊu c«ng tr×nh, kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thñy v¨n cña ®Þa ®iÓm x©y dùng v kinh nghiÖm x©y dùng c«ng tr×nh trong ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh t−¬ng tù. 10.8.2. Gi¶i ph¸p ®−îc chÊp thuËn l ®¹t yªu cÇu 10.8.2.1. Gi¶i ph¸p C¸c gi¶i ph¸p kh¶o s¸t, thiÕt kÕ nÒn mãng c«ng tr×nh phï hîp víi tiªu chuÈn cña VN d−íi ®©y sÏ ®−îc chÊp thuËn l ®¹t yªu cÇu: 1) Kh¶o s¸t * TCVN 4419 - 87 Kh¶o s¸t cho x©y dùng - Nguyªn t¾c c¬ b¶n * TCXD 194 - 1997 Nh cao tÇng - C«ng t¸c kh¶o s¸t ®Þa kü thuËt * TCXD 196 - 1997 Nh cao tÇng - C«ng t¸c thö tÜnh v kiÓm tra chÊt l−îng cäc khoan nhåi * 20 TCN 80 - 80 §Êt cho x©y dùng - Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng b»ng t¶i träng tÜnh * 20 TCN 174 - 89 §Êt cho x©y dùng Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm xuyªn tÜnh * 20 TCN 160 - 87 Kh¶o s¸t ®Þa kü thuËt phôc vô cho thiÕt kÕ v thi c«ng mãng cäc * 20 TCN 88 - 82 Cäc. Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm hiÖn tr−êng * 20 TCN 112 - 84 H−íng dÉn thùc h nh kh¶o s¸t ®Êt x©y dùng b»ng thiÕt bÞ míi (do PNUD ®Çu t−) v sö dông t i liÖu v o thiÕt kÕ c«ng tr×nh. 2) ThiÕt kÕ nÒn mãng * TCXD 45 - 78 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ nÒn nh v c«ng tr×nh * TCXD 195 - 1997 Nh cao tÇng - ThiÕt kÕ khoan nhåi * 20 TCN 21 - 86 Mãng cäc - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Ghi chó: (1) Danh môc c¸c tiªu chuÈn vÒ ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt x©y dùng trong phßng thÝ nghiÖm ®−îc liÖt kª ë phô lôc 10.7. (2) Mét sè quy ®Þnh cÇn thiÕt cña TCXD 45 -78 ®−îc trÝch dÉn v tæng hîp trong môc chØ dÉn 10.8.2.2 d−íi ®©y. 10.8.2.2. ChØ dÉn 1) ThiÕt kÕ nÒn ph¶i chó ý tíi: a) §Æc tr−ng cña c«ng tr×nh ®Þnh x©y, kÕt cÊu cña nã v t¶i träng t¸c dông lªn mãng còng nh− c¸c ®iÒu kiÖn sö dông sau n y. Ph¶i kÓ ®Õn t¶i träng do vËt liÖu chÊt kho v thiÕt bÞ ®Æt gÇn mãng, trªn dèc ch©n t−êng v trªn mÆt nÒn x©y trùc tiÕp lªn ®Êt. b) ¶nh h−ëng bÊt lîi cña m«i tr−êng ngo i nh−: ¶nh h−ëng cña n−íc m−a v n−íc d−íi ®Êt. Ph¶i chó ý ®Õn dao ®éng cña mùc n−íc ngÇm (tÇng mÆt) trong ®Êt theo mïa v kh¶ n¨ng thay ®æi ®é Èm cña ®Êt trong qu¸ tr×nh x©y dùng v sö dông c«ng tr×nh. Tr−êng hîp n−íc ngÇm, n−íc trªn mÆt hoÆc n−íc s¶n xuÊt cã tÝnh ¨n mßn vËt liÖu mãng th× ph¶i dù kiÕn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ chèng ¨n mßn. 2) NÒn ®−îc tÝnh to¸n theo ph−¬ng ph¸p tr¹ng th¸i giíi h¹n 3) TÝnh to¸n nÒn theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt (søc chÞu t¶i, æn ®Þnh) a) TÝnh to¸n nÒn theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt nh»m ®¶m b¶o nÒn æn ®Þnh v kh«ng bÞ ph¸ ho¹i. b) TÝnh nÒn theo søc chÞu t¶i ph¶i dùa trªn tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n v tæ hîp ®Æc biÖt. c) NÒn mãng c«ng tr×nh cÇn tÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt trong nh÷ng tr−êng hîp sau: i) C«ng tr×nh th−êng xuyªn chÞu t¶i träng ngang ®¸ng kÓ truyÒn lªn nÒn: nh− t−êng ch¾n ®Êt, ®Ëp thuû ®iÖn,... ii) C«ng tr×nh x©y dùng ë mÐp m¸i dèc hoÆc gÇn c¸c líp ®Êt cã ®é nghiªng lín; iii) NÒn l ®¸ cøng; iv) NÒn gåm ®Êt sÐt nh ë n−íc v ®Êt than bïn 4) TÝnh to¸n nÒn theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai: biÕn d¹ng a) TÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø hai nh»m khèng chÕ biÕn d¹ng cña c«ng tr×nh kh«ng v−ît qu¸
 11. giíi h¹n cho phÐp, ®¶m b¶o viÖc sö dông b×nh th−êng v mü quan cña c«ng tr×nh. TÝnh to¸n theo kiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn: b) TÝnh nÒn theo biÕn d¹ng theo tæ hîp c¬ b¶n cña t¶i träng, kh«ng kÓ ®Õn nh÷ng néi lùc trong c¸c kÕt cÊu do t¸c ®éng cña nhiÖt ®é g©y ra. c) CÇn tÝnh to¸n nÒn theo biÕn d¹ng trong tr−êng hîp nÒn kh«ng ph¶i l ®¸ cøng. d) ViÖc tÝnh nÒn theo biÕn d¹ng xem nh− ®¶m b¶o nÕu ¸p lùc trung b×nh thùc tÕ lªn nÒn kh«ng v−ît qu¸ ¸p lùc tÝnh to¸n ®èi víi c¸c lo¹i nh quy ®Þnh trong b¶ng 10.8.2. d−íi ®©y, ®−îc x©y dùng trªn c¸c lo¹i ®Êt nªu trong b¶ng ®ã. B¶ng 10.8.2. Tr−êng hîp kh«ng cÇn tÝnh lón
 12. Ghi chó: (1) Nh−: khung thÐp hoÆc bª t«ng trªn mãng ®¬n víi gèi tùa khíp cña s n v thanh gi»ng, gåm c¶ cÇu trôc cã søc n©ng 50 tÊn. Phô lôc 10.1. C¸c lo¹i t¶i träng
 13. Phô lôc 10.2. Th nh phÇn cña c¸c t¶i träng trong tæ hîp t¶i träng Phô lôc 10.3. HÖ sè tæ hîp t¶i träng
 14. Phô lôc 10.4. HÖ sè gi¶m t¶i
 15. Ghi chó: t¶i träng lªn t−êng chÞu t¶i träng cña 1 s n ®−îc gi¶m tïy theo diÖn tÝch chÞu t¶i A cña kÕt cÊu (b¶n, s n, dÇm) gèi lªn t−êng. Phô lôc 10.5. Danh môc c¸c tiªu chuÈn vËt liÖu, ph−¬ng ph¸p thö 1) Xi m¨ng TCVN 2682 – 92: Xi m¨ng pooc l¨ng; TCVN 3736 – 82: Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p nhanh x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi nÐn TCVN 4029 – 85: Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p thö c¬ lý TCVN 4032 – 85: Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p nhanh x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn uèn v nÐn TCVN 4787 – 89: Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu v chuÈn bÞ mÉu thö; 2) Cèt liÖu: C¸t, ®¸, sái TCVN 1770 – 86: C¸t x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt TCVN 342 – 86: C¸t x©y dùng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh th nh phÇn h¹t v m«®un ®é lín; TCVN 1771 – 87: §¸ d¨m, sái d¨m, sái dïng trong x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt. TCVN 1772 – 87: §¸ sái trong x©y dùng - Ph−¬ng ph¸p thö; 3) Bª t«ng TCVN 5540 – 91: Bª t«ng - kiÓm tra v ®¸nh gi¸ ®é bÒn - Quy ®Þnh chung TCVN 3105 – 93: Hçn hîp bª t«ng nÆng v bª t«ng nÆng - LÊy mÉu, chÕ t¹o v b¶o d−ìng mÉu thö; TCVN 3106 – 93: Hçn hîp bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p thö ®é sôt; TCVN 3107 – 93: Hçn hîp bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p thö Vªbe x¸c ®Þnh ®é cøng; TCVN 3109 – 93: Hçn hîp bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p thö ®é t¸ch v÷a v ®é t¸ch n−íc;
 16. TCVN 3113 – 93: Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é hót n−íc; TCVN 3114 – 93: Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é m i mßn; TCVN 3116 – 93: Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chèng thÊm n−íc; TCVN 3117 – 93: Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é co TCVN 3118 – 93: Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c−êng ®é nÐn; TCVN 3119 – 83: Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c−êng ®é kÐo khi uèn; TCVN 3114 – 93: Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é m i mßn TCVN 5726 – 93: Bª t«ng nÆng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c−êng ®é l¨ng trô v m«®un ® n håi khi nÐn tÜnh. 4) Cèt thÐp TCVN 1651 – 85: ThÐp cèt bª t«ng c¸n nãng TCVN 3101 – 79: D©y thÐp c¸c bon thÊp kÐo nguéi dïng l m cèt thÐp bª t«ng TCVN 3100 – 79: D©y thÐp trßn dïng l m cèt thÐp bª t«ng øng lùc tr−íc TCVN 1765 – 75: ThÐp c¸c bon kÕt cÊu th«ng th−êng - M¸c thÐp v yªu cÇu kü thuËt 5) ChÊt kÕt dÝnh TCVN 2231 – 89: V«i canxi cho x©y dùng; TCVN 2682 – 92: Xi m¨ng pooc l¨ng; TCVN 3736 – 82: Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p nhanh x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi nÐn; TCVN 4029 – 85: Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p thö c¬ lý TCVN 4032 – 85: Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi uèn v nÐn; TCVN 4787 – 89: Xi m¨ng - Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu v chuÈn bÞ thö. 6) N−íc TCVN 4506 – 87: N−íc cho bª t«ng v v÷a - Yªu cÇu kü thuËt 7) V÷a TCVN 4314 – 86: V÷a x©y dùng - Yªu cÇu kü thuËt; TCVN 3121 – 79: V÷a v hçn hîp v÷a x©y dùng - Ph−¬ng ph¸p thö c¬ lý 8) G¹ch TCVN 1450 – 86: G¹ch rçng ®Êt sÐt nung; TCVN 1451 – 86: G¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung; TCVN 246 – 86: G¹ch x©y - Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn nÐn; TCVN 247 – 86: G¹ch x©y - Ph−¬ng ph¸p x©y dùng ®é bÒn uèn; 9) Gç TCVN 1072 – 71: Gç, ph©n nhãm theo tÝnh chÊt c¬ lý TCVN 0356 – 70: Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu v yªu cÇu chung khi thö c¬ lý TCVN 0358 – 70: Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é Èm khi thö c¬ lý; TCVN 0363 – 70: Gç, ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi nÐn; TCVN 0364 – 70: Gç, ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi kÐo; TCVN 0365 – 70: Gç, ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi uèn tÜnh; TCVN 0367 – 70: Gç, ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi tr−ît v c¾t; TCVN 0368 – 70: Gç, ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh søc chèng t¸ch; TCVN 0369 – 70: Gç, ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é cøng TCVN 0370 – 70: Gç, ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi TCVN 1553 – 74: Gç, ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu biÕn d¹ng ® n håi TCVN 5505 – 91: B¶o qu¶n gç, yªu cÇu chung; TCVN 3135 – 79: B¶o qu¶n gç, ph−¬ng ph¸p phßng trõ mèi, mät cho ®å gç b»ng thuèc BQG1. Phô lôc 10.6 - Ph©n nhãm gç theo chØ tiªu øng suÊt (theo TCVN 1072 –71)
Đồng bộ tài khoản