Quy chuẩn xây dựng_ Chương 13

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
134
lượt xem
66
download

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 13_ Các quy định trong chương này nhằm đảm bảo: 1/ Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước bên trong công trình cho sinh hoạt, sản xuất, chữa cháy. 2/ Bảo vệ con người khỏi bị bệnh tật, hạn chế gây ô nhiễm môi trường bằng các biện pháp; thoát hết các loại nước thải, xử lý nước thải phù hợp với tiêu chuẩn môi trường....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dựng_ Chương 13

  1. Ch−ong 13 HÖ thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong Môc tiªu C¸c quy ®Þnh trong ch−¬ng n y nh»m b¶o ®¶m: 1) §¸p øng nhu cÇu sö dông n−íc bªn trong c«ng tr×nh cho sinh ho¹t, s¶n xuÊt, ch÷a ch¸y. 2) B¶o vÖ con nguêi khái bÞ bÖnh tËt, h¹n chÕ g©y « nhiÔm m«i tr−êng b»ng c¸c biÖn ph¸p: tho¸t hÕt c¸c lo¹i n−íc th¶i, xö lý n−íc th¶i phï hîp víi tiªu chuÈn m«i tr−êng. 3) B¶o ®¶m an to n cho con nguêi vËn h nh hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc. §iÒu 13.1. Quy ®Þnh chung ®èi víi hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong c«ng tr×nh 13.1.1. Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong c«ng tr×nh 1) C«ng tr×nh ph¶i ®−îc l¾p ®Æt hÖ thèng cÊp tho¸t n−íc phï hîp víi chøc n¨ng, ®Æc ®iÓm cña ng«i nh v c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ kü thuËt. 2) HÖ thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: a) Yªu cÇu ®èi víi trang thiÕt bÞ vÖ sinh, quy ®Þnh t¹i môc 13.2.1, ®iÒu 13.2. b) Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng cÊp n−íc, quy ®Þnh t¹i môc 13.3.1, ®iÒu 13.3. c) Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng tho¸t n−íc, quy ®Þnh t¹i môc 13.4.1, ®iÒu 13.4 13.1.2. Gi¶i ph¸p ®−îc chÊp thuËn l ®¹t yªu cÇu Gi¶i ph¸p phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn d−íi ®©y sÏ ®−îc chÊp thuËn l ®¹t yªu cÇu vÒ hÖ thèng cÊp tho¸t * TCVN 4513-88: “CÊp tho¸t n−íc bªn trong - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” * TCVN 4474-87: “Tho¸t n−íc bªn trong - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ” * TCVN 4519-88: “HÖ thèng cÊp tho¸t n−íc bªn trong - Quy ph¹m thi c«ng nghiÖm thu” §iÒu 13.2. Trang thiÕt bi vÖ sinh 13.2.1. Yªu cÇu ®èi víi trang thiÕt bÞ vÖ sinh (TBVS) C¸c thiÕt bÞ vÖ sinh trong nh ph¶i ®¶m b¶o: 1) Sè l−îng TBVS Sè l−îng v kiÓu TBVS ph¶i ®¸p øng yªu cÇu sö dông, phï hîp víi chøc n¨ng, quy m« cña c«ng tr×nh v sè l−îng ng−êi sö dông cã kÓ ®Õn giíi tÝnh, løa tuæi, v ng−êi khuyÕt tËt (nÕu cã, theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 2) ChÊt l−îng TBVS C¸c TBVS ph¶i: a) Cã kÕt cÊu v÷ng ch¾c v b) B¶o ®¶m vÖ sinh: tho¸t n−íc hÕt, kh«ng rß rØ n−íc, kh«ng bÞ b¸m bÈn, kh«ng ph¸t sinh mïi h«i. 3) L¾p TBVS L¾p ®Æt TBVS ph¶i ®¶m b¶o: a) sö dông thuËn tiÖn v an to n, phï hîp víi ®èi t−îng sö dông. b) thuËn tiÖn cho lau chïi, söa ch÷a, thay thÕ. c) kh«ng rß rØ n−íc ra s n, t−êng v kh«ng xÈy ra hiÖn t−îng n−íc ch¶y ng−îc tõ TBVS v o hÖ thèng cÊp n−íc. 13.2.2. Gi¶i ph¸p ®−îc chÊp thuËn l ®¹t yªu cÇu Nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp víi c¸c quy ®Þnh v tiªu chuÈn d−íi ®©y ®−îc chÊp thuËn l ®¹t yªu cÇu vÒ thiÕt bÞ vÖ sinh: 1) Sè l−îng TBVS a) Chñng lo¹i v sè l−îng c¸c trang thiÕt bÞ vÖ sinh ®ù¬c l¾p ®Æt bªn trong c¸c ng«i nh ph¶i phï hîp víi chøc n¨ng v quy m« c«ng tr×nh nh− quy ®Þnh trong b¶ng 13.2.1 b) Khu vÖ sinh cho ng−êi t n tËt: theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 8.2 B¶ng 13.2.1 - Sè l−îng tèi thiÓu cña thiÕt bÞ vÖ sinh bªn trong c«ng tr×nh c«ng céng
  2. Ghi chó: §èi víi nh trÎ, mÉu gi¸o, cöa h ng ¨n uèng, bÖnh viÖn, sè TBVS cho nh©n viªn cÇn ®−îc tÝnh riªng, ch−a nªu trong b¶ng. 3) ChÊt l−îng TBVS C¸c thiÕt bÞ vÖ sinh ph¶i cã chÊt l−îng ®¹t c¸c tiªu chuÈn kü thuËt. §èi víi thiÕt bÞ vÖ sinh b»ng gèm sø ph¶i ®¹t tiªu chuÈn: * TCVN 6073-95: “S¶n phÈm gèm sø vÖ sinh -Yªu cÇu kü thuËt” 4) L¾p ®Æt TBVS L¾p ®Æt TBVS ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu d−íi ®©y: a) ChiÒu cao l¾p ®Æt TBVS ph¶i phï hîp víi ®èi t−îng sö dông v cÊu t¹o cña thiÕt bÞ (b¶ng 13.2.2). §èi víi bÖnh viÖn, nh an d−ìng cÇn chó ý tíi ®èi t−îng sö dông l ng−êi gi , yÕu, khuyÕt tËt, c¸c bÖnh nh©n cÇn lÊy bÖnh phÈm. b) Cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa n−íc tr n tõ TBVS ra s n, g©y Èm −ít khu vùc vÖ sinh.
  3. c) C¸c thiÕt bÞ vÖ sinh ph¶i ®−îc l¾p xi ph«ng ®Ó ng¨n chÆn mïi h«i thèi bay v o nh . B¶ng 13.2.2 - §é cao l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vÖ sinh (tÝnh tõ mÆt s n ®Õn mÐp trªn cña chËu) §iÒu 13.3. HÖ thèng cÊp n−íc 13.3.1. Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng cÊp n−íc HÖ thèng cÊp n−íc ph¶i b¶o ®¶m: 1) ChÊt l−îng n−íc cÊp: ph¶i ®¹t yªu cÇu theo môc ®Ých sö dông N−íc dïng cho ¨n uèng v sinh ho¹t ph¶i ®¹t tiªu chuÈn quy dÞnh trong ®iÒu 4.15, ch−¬ng 4 cña QCXD n y. 2) L−u l−îng, ¸p lùc n−íc cÊp: ®¸p øng nhu cÇu dïng n−íc t¹i mäi ®iÓm lÊy n−íc trong nh . N−íc cÊp cho sinh ho¹t ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ ¸p lùc tù do tèi thiÓu t¹i c¸c TBVS v ¸p lùc tèi ®a. N−íc ch÷a ch¸y ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ ¸p lùc ch÷a ch¸y, quy ®Þnh t¹i ®iÒu 11.9, ch−¬ng 9 cña 3) §−êng èng, thiÕt bÞ trong hÖ thèng cÊp n−íc §−êng èng, thiÕt bÞ trong hÖ thèng cÊp n−íc ph¶i: a) kh«ng l m nhiÔm bÈn, nhiÔm ®éc n−íc cÊp b) ®−îc l¾p ®Æt ch¾c ch¾n, kh«ng bÞ rß rØ, kh«ng g©y ån rung khi vËn h nh, kh«ng ®Ó xÈy ra hiÖn t−îng n−íc ch¶y ng−îc khi ®−êng èng bÞ gi¶m ¸p v mÊt n−íc. 4) Tr−êng hîp cÊp n−íc nãng ph¶i ®¶m b¶o an to n cho ng−êi sö dông kh«ng bÞ báng do n−íc qu¸ nãng, rß rØ h¬i nãng, kh«ng bÞ nguy hiÓm do næ b×nh ®un hoÆc ®iÖn giËt. 13.3.2. Gi¶i ph¸p ®−îc chÊp thuËn l ®¹t yªu cÇu HÖ thèng cÊp n−íc ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh d−íi ®©y ®−îc chÊp thuËn l ®¹t c¸c yªu cÇu nªu ë môc 1) §¶m b¶o c¸c nhu cÇu dïng n−íc bao gåm: a) N−íc dïng cho sinh ho¹t: theo tiªu chuÈn dïng n−íc trong ng y dïng nhiÒu n−íc nhÊt trong n¨m bªn trong nh ë, c«ng céng, nh s¶n xuÊt, nh− quy ®Þnh trong phô lôc 13.1. b) N−íc ch÷a ch¸y bªn trong nh : theo quy ®Þnh ë ®iÒu 11.9, ch−¬ng 11 cña QCXD n y. 2) ¸p lùc n−íc ¸p lùc n−íc trong hÖ thèng cÊp n−íc ph¶i ®¶m b¶o: a) ¸p lùc n−íc tù do tèi thiÓu t¹i mäi ®iÓm lÊy n−íc ë mäi thêi ®iÓm l 3m cét n−íc. b) ¸p lùc l m viÖc trong m¹ng l−íi cÊp n−íc sinh ho¹t kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 60m (nÕu lín h¬n ph¶i ph©n vïng ¸p lùc cho m¹ng l−íi) Ghi chó: §Ó tr¸nh sù chªnh ¸p gi÷a c¸c tÇng cña nh cao tÇng, cÇn ®Æt van gi¶m ¸p trªn ®−êng èng h©n phèi, cø 4-6 tÇng ®Æt 1 van.
  4. 3) T¨ng ¸p a) Khi ¸p lùc n−íc kh«ng ®ñ ®Ó lªn c¸c tÇng nh , cÇn cã biÖn ph¸p t¨ng ¸p nh−: thiÕt kÕ tr¹m b¬m t¨ng ¸p víi bÓ chøa d−íi ®Êt v kÐt n−íc trªn m¸i. b) Nghiªm cÊm viÖc ®Æt m¸y b¬m hót n−íc trùc tiÕp v o ®−êng èng. Tr¹m b¬m t¨ng ¸p ph¶i hót n−íc qua bÓ chøa. c) Dung tÝch cña bÓ chøa, kÐt n−íc ph¶i phï hîp víi nhu cÇu dïng n−íc, chu kú bæ sung n−íc v o bÓ v c¸ch bè trÝ ®−êng èng ph©n phèi. d) M¸y b¬m t¨ng ¸p kh«ng ®−îc ®Æt gÇn c¸c phßng cÇn yªn tÜnh nh−: c¸c c¨n hé, nh trÎ-mÉu gi¸o, phßng häc, gi¶ng ®−êng, phßng ®iÒu trÞ cña bÖnh viÖn. Ph¶i cã biÖn ph¸p c¸ch ©m cho m¸y b¬m: ®Æt m¸y b¬m trªn nÒn c¸ch ©m b»ng cao su hay gç mÒm, trªn èng hót v èng ®Èy ph¶i cã ®Öm chèng rung d i tèi thiÓu 1m. e) Ph¶i ®¶m b¶o cÊp ®iÖn liªn tôc cho m¸y b¬m cÊp n−íc. 4) §−êng èng a) VËt liÖu ®−êng èng cÊp n−íc l èng thÐp tr¸ng kÏm hoÆc èng nhùa b) HÖ thèng ®−êng èng kh«ng ®−îc g©y tiÕng ån hoÆc bÞ rung khi vËn h nh. Tèc ®é n−íc ch¶y trong èng kh«ng lín qu¸ 2m/s v ¸p lùc trong èng kh«ng qu¸ 60m cét n−íc. 5) CÊp n−íc nãng a) ThiÕt bÞ ®un n−íc nãng C¸c thiÕt bÞ ®un n−íc nãng ph¶i ®¹t yªu cÇu kü thuËt vÒ an to n v ®−îc l¾p ®Æt sao cho: i) Kh«ng g©y nhiÔm bÈn n−íc; ii) ThuËn tiÖn ®Ó b¶o d−ìng, söa ch÷a; iii) Cã c¸c thiÕt bÞ an to n ®Ó khèng chÕ ¸p suÊt v nhiÖt ®é; iv) NhiÖt ®é n−íc nãng kh«ng cao qu¸ 500 C b) §−êng èng dÉn n−íc nãng L¾p ®Æt ®−êng «ng dÉn n−íc nãng ph¶i ®¶m b¶o: i) Chèng ¨n mßn cho ®−êng èng thÐp dÉn n−íc nãng v ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o «n ®−êng èng. ii) Cã biÖn ph¸p phßng ngõa ®−êng èng d n në. iii) Ph¶i ®Æt c¸c van x¶ khÝ ë ®iÓm cao cña cét èng ®øng cÊp n−íc nãng v cña bé ph¹n gia nhiÖt. iv) S¬n ph©n biÖt ®−êng èng n−íc nãng lé thiªn b»ng mÇu ®á. c) L¾p ®Æt hÖ thèng cÊp nhiÖt, cÊp n−íc nãng, nåi h¬i v nåi ®un n−íc tíi nhiÖt ®é 1150C v nåi h¬i víi ¸p suÊt lín h¬n 0,7 daN/cm2 ph¶i tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn vÒ an to n cña ®−êng èng dÉn h¬i v dÉn n−íc nãng. §iÒu 13.4 HÖ thèng tho¸t n−íc 13.4.1. Yªu cÇu ®èi víi hÖ thèng tho¸t n−íc HÖ thèng tho¸t n−íc ph¶i ®¶m b¶o: 1) Tho¸t hÕt n−íc 2) Kh«ng bÞ rß, t¾c v dÔ th«ng t¾c söa ch÷a. 3) Kh«ng bèc mïi h«i thèi ra m«i tr−êng xung quanh 4) Kh«ng cã nguy c¬ bÞ vì, dËp ®−êng èng 5) §¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ kh«ng x¶ n−íc trùc tiÕp ra hÌ ®−êng v tiªu chuÈn n−íc th¶i tr−íc khi x¶, quy ®Þnh t¹i ®iÒu 4.17, 5.17, 6.13 v 7.8 cña QCXD n y 6) VËn h nh c«ng tr×nh xö lý n−íc th¶i ®−îc thuËn lîi v ®¶m b¶o an to n lao ®éng. 13.4.2. Gi¶i ph¸p ®−îc chÊp thuËn l ®¹t yªu cÇu HÖ thèng tho¸t n−íc ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh d−íi ®©y ®−îc chÊp thuËn l ®¹t c¸c yªu cÇu nªu ë môc 13.4.1: 1) Tho¸t hÕt mäi lo¹i n−íc th¶i (n−íc bÈn tõ c¸c thiÐt bÞ vÖ sinh, n−íc th¶i sinh ho¹t, n−íc th¶i s¶n xuÊt, n−íc m−a trªn m¸i) tõ bªn trong nh ra hÖ thèng tho¸t n−íc bªn ngo i b»ng ®−êng èng kÝn. §é dèc cña ®−êng èng ph¶i lín h¬n ®é dèc tèi thiÓu v ®¶m b¶o vËn tèc tù l m s¹ch cña dßng ch¶y. 2) §−êng èng tho¸t n−íc ph¶i kh«ng thÊm, kh«ng bÞ rß rØ, t¾c, bÞ x©m thùc (®èi víi n−íc th¶i s¶n xuÊt) v cã thÓ l èng gang, èng s nh, èng chÊt dÎo. 3) Ph¶i cã c¸c phÔu thu n−íc th¶i (®−êng kÝnh tèi thiÓu l 50mm) ®Ó nhanh chãng thu hÕt n−íc th¶i trªn s n trong phßng t¾m, röa, khu vÖ sinh.
  5. Mçi bån t¾m ph¶i cã riªng mét èng tho¸t n−íc nagng víi ®é dèc tèi thiÓu 0,01 - 0,03. 4) C¸c dông cô vÖ sinh v thiÐt bÞ thu n−íc th¶i ph¶i cã èng xi ph«ng ng¨n h¬i. Xi ph«ng ph¶i ®¶m b¶o líp n−íc l−u d y kh«ng d−íi 5cm v cã bÒ mÆt bªn trong tr¬n, nh½n. 5) Ph¶i ®Æt èng kiÓm tra hoÆc lç th«ng t¾c trªn c¸c ®−êng èng nh¸nh. MiÖng th«ng t¾c ®−îc ®Æt ë ®Çu cïng èng tho¸t ngang, ch©n èng ®øng v kh«ng ®−îc rß rØ n−íc, kh«ng c¶n trë dßng ch¶y v thuËn tiÖn cho thao t¸c th«ng t¾c.. 6) Kh«ng ®−îc phÐp ®Ó lé ®−êng èng nh¸nh tho¸t n−íc ra d−íi mÆt trÇn cña c¸c phßng ë d−íi. 7) N−íc th¶i tõ c¸c chËu xÝ, tiÓu tr−íc khi x¶ ra hÖ thèng tho¸t n−íc chung ph¶i ®−îc xö lý qua bÓ tù ho¹i, ®−îc x©y dùng ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt. 8) Th«ng h¬i: a) Kh«ng ®−îc nèi èng th«ng h¬i cña ®−êng èng tho¸t víi èng th«ng giã v th«ng khãi. b) èng th«ng h¬i chÝnh ph¶i ®−îc ®Æt th¼ng, cao v−ît khái m¸i 0,7m v cã ®−êng kÝnh nh− quy ®Þnh trong b¶ng 13.4.1 B¶ng 13.4.1 - §−êng kÝnh tèi thiÓu cña èng th«ng h¬i c) §Ó tr¸nh hiÖn t−îng rót líp n−íc l−u trong xi ph«ng, ph¶i ®Æt èng th«ng h¬i phô. 9) §−êng kÝnh tèi thiÓu cña èng ®øng tho¸t n−íc bªn trong nh l 75mm, cña èng ®øng tho¸t n−íc ph©n tiÓu tõ c¸c khu vÖ sinh l 100mm. 10) Tho¸t n−íc m−a trªn m¸i: a) C−êng ®é m−a ®Ó tÝnh to¸n trong hÖ thèng cÊp n−íc m−a trªn m¸i ë c¸c ®Þa ph−¬ng ®−îc lÊy theo phô lôc 13.2 b) §−îc phÐp tÝnh to¸n s¬ bé theo l−u l−îng tÝnh to¸n cho mét phÔu thu n−íc m−a v mét èng ®øng quy ®Þnh trong b¶ng 13.4.2 B¶ng 13.4.2 - L−u l−îng tÝnh to¸n cho mét phÔu thu v mét èng ®øng tho¸t n−íc m−a Phô lôc 13.1 - Tiªu chuÈn dïng n−íc trong ng y, dïng n−íc nhiÒu nhÊt trong n¨m
  6. Ghi chó: (1). §èi víi c¸c nh ë, n−íc sinh ho¹t dïng h ng ng y lÊy ë vßi c«ng céng cña ®−êng phè, tiÓu khu th× tiªu chuÈn dïng n−íc trung b×nh mçi ng−êi lÊy tõ 40 ®Õn 60 l/ ng y. (2). Tiªu chuÈn dïng n−íc cho mét gi−êng bÖnh trong bÖnh viÖn, nh an d−ìng, nh nghØ v cho mét chç trong tr−êng néi chó ® tÝnh ®Õn l−îng n−íc dïng trong nh ¨n, nh giÆt. (3). Tiªu chuÈn dïng n−íc cña 1 c¸n bé l m viÖc ë mét trô së, c¬ quan h nh chÝnh gåm c¶ l−îng n−íc cho kh¸ch. N−íc dïng cho nh ¨n cÇn tÝnh bæ sung. Phô lôc 13.2 - C−êng ®é m−a 5 phót t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng ViÖt Nam
Đồng bộ tài khoản