Quy chuẩn xây dựng_ Chương 14

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
185
lượt xem
77
download

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 14_ Trang bị điện trong công trình. Các quy định trong chương này nhằm bảo đảm trang bị điện trong công trình phù hợp với chức năng của công trình và được thiết kế, lắp đặt đúng kỹ thuật, vận hành an toàn, liên tục trong suốt thời gian sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dựng_ Chương 14

  1. Ch−¬ng 14 Trang bÞ ®iÖn trong c«ng tr×nh Môc tiªu C¸c quy dÞnh trong ch−ong n y nh»m b¶o ®¶m trang bÞ ®iÖn trong c«ng tr×nh phï hîp víi chøc n¨ng cña c«ng tr×nh v ®−îc thiÕt kÕ, l¾p ®Æt ®óng kü thuËt, vËn h nh an to n, liªn tôc trong suèt thêi gian sö dông. §iÒu 14.1 Ph¹m vi ¸p dông 1) Ch−¬ng n y ®−îc ¸p dông cho thiÕt kÕ, l¾p ®Æt trang bÞ ®iÖn, bao gåm ®−êng d©y dÉn v thiÕt bÞ ®iÖn víi ®iÖn ¸p kh«ng v−ît qu¸ 1000 V, ë bªn trong c¸c c«ng tr×nh d©n dông v c«ng nghiÖp (d−íi ®©y gäi chung l c«ng tr×nh), ®−îc x©y dùng míi còng nh− c¶i t¹o, më réng. 2) ViÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®Æc biÖt nh− : thiÕt bÞ thÝ nghiÖm, thiÐt bÞ kh¸m, ch÷a bÖnh, thiÕt bÞ b¸o ch¸y, chèng trém, c¸c m« h×nh trong b¶o t ng, triÓn l m, c¸c b¶ng qu¶ng c¸o b»ng ®iÖn, ph¶i tu©n theo nh÷ng yªu cÇu riªng cho tõng tr−êng hîp. Ghi chó: PhÇn gi¶i thÝch mét sè tõ ng÷ vÒ kü thuËt ®iÖn ®−îc tr×nh b y ë phô lôc 14.1. §iÒu 14.2. Yªu cÇu ®èi víi trang bÞ ®iÖn trong c«ng tr×nh ViÖc thiÕt kÕ, l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn trong nh ph¶i: 1) B¶o ®¶m an to n cho con ng−êi v t i s¶n, c«ng tr×nh, bao gåm: a) B¶o ®¶m an to n cho con bao gåm−êi, kh«ng bÞ nguy hiÓm do: i) tiÕp xóc víi nh÷ng bé phËn m¹ng ®iÖn cña thiÕt bÞ dïng ®iÖn trong vËn h nh b×nh ®−êng v ng¨n ngõa kh«ng cho c¸c bé phËn kim lo¹i b×nh th−êng kh«ng mang ®iÖn cña thiÕt bÞ dïng ®iÖn, hoÆc c¸c bé phËn cña c«ng tr×nh bÞ va ch¹m vá khi sù cè. ii) ch¹m ph¶i bé phËn cã nhiÖt ®é t¨ng qu¸ møc g©y ra bëi thiÕt bÞ ®iÖn ho¹t ®éng kh«ng b×nh th−êng hoÆc do c¸c dßng ®iÖn v−ît qu¸ møc tÝnh to¸n quy ®Þnh. iii) lùc ®éng ®iÖn trong c¸c thiÕt bÞ ®iÖn do dßng ®iÖn v−ît qu¸ møc tÝnh to¸n g©y ra. b) B¶o ®¶m trang bÞ ®iÖn l m viÖc an to n trong m«i tr−êng ® ®Þnh, kh«ng sinh ra tia löa ®iÖn trong m«i tr−êng cã nguy c¬ ch¸y, næ. c) B¶o vÖ c¸c bé phËn cña c«ng tr×nh khái nguy c¬ ch¸y, suy gi¶m c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt do nhiÖt ®é bÞ t¨ng bëi truyÒn nhiÖt hoÆc hå quang ®iÖn. 2) Sö dông thuËn tiÖn, an to n Trong nh dù kiÕn cã ng−êi t n tËt sö dông, c¸c h m ®Ìn v æ c¾m ®iÖn ph¶i ®Æt ë chç dÔ lui tíi v sö dông thuËn tiÖn cho hä. 3) B¶o ®¶m m¹ng ®iÖn l m viÖc æn ®Þnh, liªn tôc trong thêi gian phï hîp víi chøc n¨ng v quy m« cña c«ng tr×nh, ngo¹i trõ c¸c nguyªn nh©n do hÖ thèng ®iÖn ®Þa ph−¬ng g©y ra. 4) B¶o ®¶m kh¶ n¨ng t¸ch rêi vÒ ®iÖn víi hÖ thèng cung cÊp ®iÖn. a) T¹i ®Çu v o, ph¶i cã thiÕt bÞ c¾t ®iÖn chung ®Ó b¶o vÖ cho hÖ thèng ®iÖn bªn ngo i khi cã sù cè. b) C¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ph¶i ®−îc chän sao cho chóng t¸c ®éng theo ph©n cÊp cã chän läc. §iÒu 14.3. Gi¶i ph¸p ®−îc chÊp thuËn l ®¹t yªu cÇu Trang bÞ ®iÖn trong c«ng tr×nh ®−îc thiÕt kÕ, l¾p ®Æt phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam d−íi ®©y sÏ ®−îc chÊp thuËn l ®¹t yªu cÇu nªu trong ®iÒu 14.2. * 20 TCN 25 - 91: “§Æt ®−êng dÉn ®iÖn trong nh ë v c«ng tr×nh c«ng céng -Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. * 20 TCN 27 - 91: “§Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong nh ë v c«ng tr×nh c«ng céng – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. * 11 TCN 18 - 84: “Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn” tíi 11 TCN 21 - 84 * TCVN 4756 - 89: “Quy ph¹m nèi ®Êt v nèi kh«ng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn” Ghi chó: Mét sè ®iÒu quan träng trong c¸c tiªu chuÈn nªu trªn ®−îc trÝch dÉn trong c¸c ®iÒu tõ 14.4 tíi 14.14 d−íi ®©y. §iÒu 14.4. Tr¹m biÕn ¸p
  2. 14. 4.1. VÞ trÝ tr¹m biÕn ¸p (TBA) 1) §èi víi nh ë, bÖnh viÖn, tr−êng häc: CÊm ®Æt TBA ë trong hoÆc kÒ s¸t c¸c phßng ë, phßng bÖnh nh©n, phßng häc v c¸c phßng l m viÖc. 2) §èi víi c«ng tr×nh c«ng nghiÖp v c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c: §−îc ®Æt TBA ë trong nh hoÆc kÒ s¸t nh nh−ng ph¶i ®¶m b¶o møc ån cho phÐp v TBA ph¶i cã t−êng ng¨n ch¸y víi phßng kÒ s¸t v cã lèi ra th«ng trùc tiÕp víi kh«ng gian trèng bªn ngo i. 3) Tr¹m biÕn ¸p nªn ®Æt ë tÇng trÖt v ph¶i cã lèi th«ng trùc tiÕp ra ®−êng phè theo yªu cÇu phßng 14.4.2. Bè trÝ tr¹m biÕn ¸p 1) N¬i ®Æt thiÕt bÞ ph©n phèi ®iÖn ¸p ®Õn 1000 V m ng−êi qu¶n lý cña hé tiªu thô tíi ®−îc kh«ng ®−îc phÐp th«ng víi n¬i ®Æt thiÕt bÞ ph©n phèi cao ¸p v m¸y biÕn ¸p. 2) S n ®Æt m¸y biÕn ¸p ph¶i cã ®é cao trªn møc ngËp lôt cao nhÊt cña khu vùc. 3) Kh«ng ®−îc bè trÝ gian m¸y biÕn ¸p v thiÕt bÞ ph©n phèi t¹i: a) D−íi nh÷ng n¬i Èm −ít nh−: phßng t¾m, phßng vÖ sinh, khu vùc s¶n xuÊt Èm −ít. Khi thËt cÇn thiÕt th× ph¶i cã biÖn ph¸p chèng thÊm. b) Ngay bªn d−íi v trªn c¸c phßng tËp trung trªn 50 ng−êi trong thêi gian qu¸ 1 giê. Yªu cÇu n y kh«ng ¸p dông cho gian m¸y biÕn ¸p kh« hoÆc m¸y biÕn ¸p l m m¸t b»ng chÊt kh«ng ch¸y. 4) Bè trÝ v l¾p ®Æt TBA cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn 11 TCN - 21 - 84 “Quy ph¹m trang bÞ ®iÖn”. §iÒu 14.5. ThiÕt bÞ ®Çu v o - b¶ng, tñ, ph©n phèi ®iÖn - thiÕt bÞ b¶o vÖ 14.5.1. Yªu cÇu ®Æt thiÕt bÞ ®Çu v o (§V) 1) ë ®Çu v o c«ng tr×nh ph¶i ®Æt thiÕt bÞ ®Çu v o (§V). 2) Tr−íc khi v o nh cÊm ®Æt tñ ®Çu c¸p riªng ®Ó ph©n chia l−íi ®iÖn bªn trong v bªn ngo i. ViÖc ph©n chia n y ph¶i thùc hiÖn ë tñ ph©n phèi ®iÖn chÝnh (T§C) hoÆc b¶ng ®iÖn chÝnh (B§C). 14.5.2. Bè trÝ thiÕt bÞ ®Çu v o, c¸c b¶ng, tñ ph©n phèi ®iÖn chÝnh v c¸c b¶ng, tñ ®iÖn nhãm (§V, B§C, T§C, T§N) 1) VÞ trÝ ®Æt thiÕt bÞ a) Ph¶i ®Æt thiÕt bÞ ë chç dÔ lui tíi v dÔ thao t¸c kiÓm tra, ®ãng c¾t ®iÖn, söa ch÷a (vÝ dô gian cÇu thang, tÇng hÇm kh« r¸o...). Víi nh kh«ng cã gian cÇu thang, cho phÐp ®Æt §V trªn phÝa t−êng ngo i nh nh−ng ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ thÝch ®¸ng v kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn kÕt cÊu v mü quan cña nh . b) Cho phÐp ®Æt §V, B§C, T§N trong c¸c phßng kh¸c, c¸c tÇng hÇm kh« r¸o, hoÆc trong tÇng kü thuËt khi ng−êi qu¶n lý tíi ®−îc dÔ d ng; hoÆc trong phßng riªng cña c«ng tr×nh cã t−êng kh«ng ch¸y víi thêi h¹n chÞu löa kh«ng nhá h¬n 45 phót. c) CÊm ®Æt b¶ng (hép, tñ) ®iÖn ë phßng cã ho¸ chÊt hoÆc nh÷ng n¬i th−êng xuyªn Èm −ít nh−: d−íi hoÆc trong phßng xÝ t¾m, nh bÕp, chç röa ch©n tay, phßng giÆt. 2) Bè trÝ thiÕt bÞ a) Ph¶i ®Æt c¸c thiÕt bÞ §V, B§C, T§N ë phßng ®Æt b¶ng (tñ) ®iÖn hoÆc ®Æt trong c¸c tñ cã kho¸. b) ë nh÷ng n¬i dÔ bÞ ngËp n−íc §V v B§C, T§N ph¶i ®−îc ®Æt cao h¬n møc ngËp n−íc ngËp cao nhÊt cã thÓ x¶y ra. c) Phßng ®Æt b¶ng (tñ) ®iÖn: i) ph¶i cã cöa më ra phÝa ngo i v cã kho¸, ®−îc th«ng giã tù nhiªn v chiÕu s¸ng b»ng ®iÖn. ii) kh«ng ®−îc: - ®Æt c¸c èng khÝ ®èt, èng dÉn chÊt ch¸y ®i qua phßng ®Æt b¶ng (tñ, hép) ®iÖn. - bè trÝ trong phßng ®Æt b¶ng (tñ, hép) ®iÖn c¸c n¾p ®Ëy, van, mÆt bÝch, cöa th¨m dß, vßi, cña c¸c ®−êng èng, hép kü thuËt (dÉn n−íc, th«ng giã, h¬i nãng...) ®i qua phßng, trõ tr−êng hîp b¶n th©n phßng ®ã cÇn tíi. 14.5.3. B¶o vÖ ng¾n m¹ch 1) M¹ng ®iÖn ph¶i ®−îc b¶o vÖ khi ng¾n m¹ch víi thêi gian c¾t ng¾n nhÊt v c¾t cã chän läc. 2) C¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ph¶i ®¶m b¶o c¾t cã chän läc ®o¹n cã sù cè cña m¹ng ®iÖn. 3) Dßng ®iÖn danh ®Þnh cña thiÕt bÞ b¶o vÖ Dßng ®iÖn danh ®Þnh cña d©y ch¶y cÇu ch× v dßng ®iÖn ®Æt cña ¸p t« m¸t dïng ®Ó b¶o vÖ c¸c ®o¹n riªng rÏ
  3. cña m¹ng ®iÖn ph¶i: a) lÊy theo dßng ®iÖn tÝnh to¸n cña c¸c m¹ng ®iÖn n y ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o thiÕt bÞ b¶o vÖ kh«ng c¾t khi cã qu¸ t¶i ng¾n h¹n (dßng ®iÖn khëi ®éng, phô t¶i ®Ønh trong c«ng nghÖ, dßng ®iÖn tù khëi b) tr−êng hîp m¹ng ®iÖn chØ cÇn ®−îc b¶o vÖ ng¾n m¹ch, kh«ng yªu cÇu b¶o vÖ qu¸ t¶i, c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ph¶i cã béi sè dßng ®iÖn b¶o vÖ so víi dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp cña d©y dÉn ®−îc b¶o vÖ nh− sau: i) Kh«ng qu¸ 3 lÇn ®èi víi d©y ch¶y cña cÇu ch×. ii) Kh«ng qu¸ 1,5 lÇn ®èi víi dßng ®iÖn c¾t cña bé phËn nh cña ¸p t« m¸t cã ®iÒu chØnh tû lÖ nghÞch víi dßng ®iÖn ®Æc tÝnh. iii) Kh«ng qu¸ 4,5 lÇn ®èi víi dßng ®iÖn c¾t cña ¸p t« m¸t cã bé phËn nh¶ cùc ®¹i t¸c ®éng tøc thêi (c¾t nhanh). 14.5.4. B¶o vÖ qu¸ t¶i 1) Ph¶i b¶o vÖ qu¸ t¶i ®èi víi c¸c lo¹i m¹ng ®iÖn trong nh d−íi ®©y: a) Dïng d©y dÉn c¸ch ®iÖn cã vá dÔ ch¸y, ®Æt hë. b) Dïng d©y dÉn ®−îc b¶o vÖ hoÆc d©y dÉn ®i trong ®−êng èng, trong c¸c kÕt cÊu x©y dùng kh«ng ch¸y...trong nh÷ng tr−êng hîp sau: i) M¹ng ®iÖn chiÕu s¸ng nh ë, nh c«ng céng, cöa h ng, nh phôc vô sinh ho¹t cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp; m¹ng ®iÖn cña ®å dïng ®iÖn x¸ch tay hoÆc di chuyÓn ®−îc (b n l , bÕp ®iÖn, tñ l¹nh, m¸y kh©u ®iÖn,...) còng nh− trong c¸c gian s¶n xuÊt dÔ ch¸y. ii) M¹ng ®iÖn ®éng lùc trong xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, nh ë, nh c«ng céng, cöa h ng khi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hay chÕ ®é vËn h nh cña m¹ng ®iÖn cã thÓ g©y qóa t¶i l©u d i ë d©y dÉn v iii) C¸c lo¹i m¹ng ®iÖn ë c¸c nh cã chøa chÊt dÔ næ 2) b¶o vÖ qu¸ t¶i m¹ng ®iÖn cÇn ph¶i theo c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) D©y ch¶y cña cÇu ch× hoÆc bé ng¾t cña ¸p t« m¸t ph¶i lÊy theo dßng ®iÖn tÝnh to¸n cã tÝnh ®Õn dßng ®iÖn phô t¶i ®Ønh, ®Ó kh«ng c¾t ®iÖn khi qóa t¶i ng¾n h¹n (nh− dßng ®iÖn khëi ®éng, phô t¶i ®Ønh c«ng nghÖ, dßng ®iÖn tù ®éng khëi ®éng), theo quy ®Þnh t¹i b¶ng 14.5.1. B¶ng 14.5.1. b¶o vÖ qu¸ t¶i cho m¹ng ®iÖn
  4. b) Dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp cña d©y dÉn [I] TrÞ sè dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp cña c¸c lo¹i d©y dÉn ®−îc quy ®Þnh ë phô lôc 14.2. 3) §−êng d©y nh¸nh tíi ®éng c¬ lång sãc ®Æt riªng rÏ ®−îc b¶o vÖ ng¾n m¹ch b»ng cÇu ch× hoÆc ¸p t« m¸t; b¶o vÖ qu¸ t¶i b»ng khëi ®éng tõ hoÆc ¸p t« m¸t cã bé phËn ng¾t nhiÖt. a) Víi cÇu ch× (®Ó ®¶m b¶o kh«ng c¾t m¹ch khi qóa t¶i): Idc ³ Ik® / k k = 1,6 ®èi víi c¸c ®éng c¬ cã ®iÒu kiÖn khëi ®éng nÆng k = 2,5 ®èi víi c¸c ®éng c¬ cã ®iÒu kiÖn khëi ®éng nhÑ. b) Víi ¸p t« m¸t: Ic ³ 1,25 Ik® trong ®ã: Idc – dßng ®iÖn danh ®Þnh cña d©y ch¶y (ampe) Ic – dßng ®iÖn c¾t cña ¸p t« m¸t (ampe) Ik® - dßng ®iÖn khëi ®éng cña ®éng c¬ lång sãc (ampe), theo catal« cña ®éng c¬. 4) §èi víi ®−êng d©y cung cÊp ®iÖn cho c¸c bãng ®Ìn sîi nung c«ng suÊt lín (500 ~ 2000 W) v c¸c ®Ìn phãng ®iÖn trong chÊt khÝ (125 ~ 1000 W) khi chän ¸p t« m¸t b¶o vÖ cho ®−êng d©y ph¶i kÓ tíi dßng ®iÖn
  5. khëi ®éng. a) Víi ¸p t« m¸t chØ cã bé ng¾t tõ: Ic ³ 1,25 Ik® b) Víi ¸p t« m¸t chØ cã bé ng¾t nhiÖt hoÆc bé ng¾t hçn hîp tõ – nhiÖt, kh«ng ®iÒu chØnh: Id® ³ 1,5Ilv trong ®ã: Ic v Ik® - nh− trªn Id® - dßng ®iÖn danh ®Þnh (ampe) Ilv – dßng ®iÖn l m viÖc cña ®−êng d©y (ampe) Béi sè dßng ®iÖn khëi ®éng cña bãng ®Ìn nung s¸ng c«ng suÊt lín l 7 ~ 12, cña bãng ®Ìn phãng ®iÖn cao ¸p l 2 ~ 3. §iÒu 14.6. Bè trÝ m¹ng ®iÖn trong nh 14.6.1. M¹ng ®iÖn nhãm chiÕu s¸ng trong nh 1) Dßng ®iÖn danh ®Þnh cña thiÕt bÞ b¶o vÖ (cÇu ch× hoÆc ¸p t« m¸t) ph¶i: a) kh«ng ®−îc lín h¬n 25A; hoÆc b) cho phÐp kh«ng qóa 63A ®èi víi ®−êng d©y nhãm cÊp ®iÖn cho c¸c ®Ìn phãng ®iÖn cã c«ng suÊt mçi bãng tõ 1225W trë lªn, c¸c bãng ®Ìn sîi nung cã c«ng suÊt mçi bãng tõ 500W trë lªn. 2) Sè l−îng ®Ìn m¾c v o mçi pha cña ®−êng d©y nhãm chiÕu s¸ng trong nh ph¶i: a) Kh«ng qu¸ 20 bãng kÓ c¶ c¸c æ c¾m ®iÖn, ®èi víi ®Ìn sîi nung, ®Ìn huúnh quang, ®Ìn thuû ng©n cao ¸p, ®Ìn natri. b) Cho phÐp tíi 50 bãng ®Ìn ®èi víi ®−êng d©y nhãm cÊp ®iÖn cho c¸c ®Ìn kiÓu m¸ng h¾t, trÇn s¸ng, m¶ng s¸ng, ®Ìn l¾p bãng huúnh quang, c) Kh«ng h¹n chÕ ®èi víi ®−êng d©y cÊp ®iÖn cho ®Ìn chïm, d) Cho phÐp ®Õn 60 bãng sîi nung, mçi bãng cã c«ng suÊt 60W ®Êu v o mçi pha ë c¸c ®−êng d©y nhãm chiÕu s¸ng cÇu thang, h nh lang, chiÕu nghØ, s¶nh, tÇng kü thuËt, tÇng ¸p m¸i, e) Víi bãng ®Ìn cã c«ng suÊt 10 KW v lín h¬n, cho phÐp ®Êu v o mçi pha kh«ng qu¸ mét ®Ìn. 14.6.2. Ph−¬ng thøc ®Æt ®−êng d©y 1) §−êng d©y cÊp ®iÖn trôc ®øng cho c¨n hé ph¶i ®Æt däc theo gian cÇu thang hoÆc trong hép kü thuËt, kh«ng ®−îc ®i qua c¸c phßng. Cho phÐp ®Æt chung ®−êng d©y cÊp ®iÖn cho c¨n hé víi ®−êng d©y chiÕu s¸ng cho cÇu thang, h nh lang chung cña nh trong r nh chung trong èng hép luån d©y b»ng vËt liÖu khã ch¸y. 2) Tõ b¶ng ®iÖn tÇng dÉn tíi b¶ng ®iÖn c¨n hé ph¶i ®Æt trong c¸c r nh riªng hoÆc trong èng (hép) luån d©y riªng. §iÒu 14.7. Quy ®Þnh chung vÒ ®Æt ®−êng d©y dÉn ®iÖn 14.7.1. HÖ thèng ®−êng d©y dÉn ®iÖn HÖ thèng ®−êng d©y dÉn ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o: a) §éc lËp vÒ c¬, ®iÖn víi c¸c hÖ thèng kh¸c; b) DÔ thay thÕ, söa ch÷a c) Chç nèi hoÆc rÏ nh¸nh d©y dÉn, c¸p ®iÖn ph¶i ®¶m b¶o ®ñ tiªu chuÈn dÉn ®iÖn nh− mét d©y dÉn, c¸p ®iÖn liªn tôc v kh«ng ®−îc chÞu lùc t¸c ®éng bªn ngo i. 14.7.2. §Æt ®−êng d©y 1) Cho phÐp ®Æt chung d©y cÊp ®iÖn (trõ tr−êng hîp dù phßng) trong èng thÐp hoÆc c¸c lo¹i èng kh¸c cã ®é bÒn c¬ häc, trong c¸c hép, m¸ng v m−¬ng kÝn, trong c¸c kÕt cÊu x©y dùng nh khi: a) TÊt c¶ c¸c m¹ch l cho cïng mét tæ dïng ®iÖn. b) C¸c m¹ch ®éng lùc v m¹ch kiÓm tra cña mét sè b¶ng ®iÖn, tñ ®iÖn, b¶ng v b n ®iÒu khiÓn cã liªn quan vÒ c«ng nghÖ. c) M¹ch cÊp ®iÖn cho ®Ìn phøc t¹p d) M¹ch cña mét sè nhãm thuéc cïng mét d¹ng chiÕu s¸ng (chiÕu s¸ng l m viÖc v chiÕu s¸ng sù cè) víi sè d©y dÉn kh«ng qu¸ 8. 2) C¸c m¹ch ®iÖn dù phßng còng nh− c¸c m¹ch ®iÖn chiÕu s¸ng l m viÖc v chiÕu s¸ng sù cè, kh«ng ®−îc
  6. ®Æt chung trong mét èng, mét hép hay mét m¸ng. 3) Khi ®Æt hai hay nhiÒu d©y dÉn trong mét èng, ®−êng kÝnh trong cña èng kh«ng ®−îc nhá h¬n 11mm. 4) D©y dÉn ®iÖn xoay chiÒu 1 pha nÕu t¶i dßng ®iÖn danh ®Þnh lín h¬n 25A kh«ng ®−îc ®Æt trong èng thÐp v trong èng c¸ch ®iÖn cã vá bäc b»ng thÐp. 5) ViÖc nèi v rÏ nh¸nh cña d©y dÉn trong hép kÝn (kh«ng më ra ®−îc), trong èng, trong èng mÒm kim lo¹i ®Æt hë hoÆc kÝn ph¶i thùc hiÖn trong hép nèi v hép nèi rÏ nh¸nh. Bªn trong hép cã n¾p th¸o rêi v trong m¸ng cho phÐp nèi v rÏ nh¸nh d©y dÉn b»ng kÑp ®Æc biÖt cã vá c¸ch ®iÖn ®¶m b¶o c¸ch ®iÖn liªn tôc. 14.7.3. vËt liÖu cña ®−êng dÉn ®iÖn 1) Ruét ®−êng d©y dÉn Ph¶i dïng d©y dÉn v c¸p ®iÖn cã ruét ®ång ë nh÷ng n¬i sau: a) Nguy hiÓm ch¸y, næ, ë vïng biÓn hoÆc nh÷ng n¬i cã m«i tr−êng ho¹t tÝnh hãa häc, b) ë c¸c bé phËn chuyÓn ®éng hoÆc c¸c m¸y mãc rung ®éng. c) ë c¸c thiÕt bÞ dông cô ®iÖn cÇm tay hay di ®éng d) ë c«ng tr×nh quan träng, c¸c hé cÇn ®é tin cËy cung cÊp ®iÖn lo¹i 1. 2) Vá ®−êng d©y dÉn a) Cho phÐp ®Æt c¸p ®iÖn cã vá cao su, vá ch×, nh«m, chÊt dÎo ë c¸c phßng Èm −ít, phßng cã nguy hiÓm vÒ ch¸y v phßng cã nhiÖt ®é kh«ng qu¸ 40oC. b) ë nh÷ng n¬i cã nhiÖt ®é tõ 40oC trë lªn ph¶i dïng d©y dÉn, c¸p ®iÖn m líp c¸ch ®iÖn v vá bäc chÞu ®−îc nhiÖt ®é cao hoÆc ph¶i gi¶m bít phô t¶i cña d©y dÉn v c¸p ®iÖn (theo c¸c hÖ sè gi¶m nªu ë phô lôc 14.3). 14.7.4. KÝch th−íc ®−êng dÉn 1) Dßng ®iÖn liªn tôc cho phÐp cña ®−êng dÉn ®iÖn cña d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn, c¸p ®iÖn kh«ng ®−îc v−ît qóa c¸c trÞ sè quy ®Þnh cña c¸c nh s¶n xuÊt v ph¶i tÝnh tíi nhiÖt ®é m«i tr−êng, ph−¬ng ph¸p ®Æt. 2) MÆt c¾t ruét dÉn ®iÖn tèi thiÓu MÆt c¾t ruét d©y dÉn ®iÖn cña tõng ®−êng d©y kh«ng ®−îc nhá h¬n c¸c trÞ sè quy ®Þnh ë phô lôc 14.4 Ghi chó: Víi l−íi ®iÖn 3 pha 4 d©y, khi mÆt c¾t d©y pha ®Õn 16 mm2 (®ång) v 25 mm2 (nh«m) th× d©y trung tÝnh cña ®−êng d©y cÊp ®iÖn trôc ®øng ph¶i cã mÆt c¾t b»ng mÆt c¾t d©y pha. NÕu mÆt c¾t d©y pha lín h¬n c¸c trÞ sè trªn th× mÆt c¾t d©y trung tÝnh kh«ng ®−îc nhá qu¸ 50% mÆt c¾t d©y pha. 14.7.5. Ph−¬ng ph¸p ®Æt ®−êng dÉn ®iÖn 1) Ph−¬ng ph¸p ®Æt ®−êng dÉn ®iÖn ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn m«i tr−êng, tÝnh chÊt sö dông v ®Æc ®iÓm kiÕn tróc c«ng tr×nh, c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt an to n v phßng chèng ch¸y. 2) Ph−¬ng ph¸p ®Æt d©y a) D©y dÉn nªn ®Æt hë t¹i nh÷ng n¬i sau: i) trong c¸c tÇng kü thuËt, tÇng hÇm, kh«ng ®Æt thiÕt bÞ s−ëi, c¸c phßng ®Æt m¸y th«ng giã. ii) c¸c phßng Èm −ít nh− tr¹m b¬m n−íc, phßng vÖ sinh xÝ t¾m. b) Trong c¸c phßng vÖ sinh, d©y dÉn nªn ®Æt hë v ph¶i dïng lo¹i cã vá b¶o vÖ hoÆc c¸p ®iÖn v cÊm ®Æt d©y dÉn cã vá b¶o vÖ trong èng kim lo¹i. c) §−êng d©y ph¶i kÝn (ngÇm trong t−êng d−íi líp v÷a tr¸t, trong èng trong hép...): trong c¸c phßng cã yªu cÇu cao vÒ vÖ sinh nh−: nh trÎ, phßng chÕ biÕn gia c«ng thøc ¨n, phßng mæ, phßng ®iÒu chÕ huyÕt thanh. 3) L−íi ®iÖn ®Æt trong trÇn treo kh«ng ®i l¹i ®−îc: ph¶i coi nh− l−íi ®iÖn kÝn v ®−îc ®Æt nh− sau: a) Víi trÇn nh b»ng vËt liÖu ch¸y: lu«n trong èng (hép) b»ng kim lo¹i b) Víi trÇn nh b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y hoÆc khã ch¸y: luån trong èng (hép) b»ng chÊt dÎo hoÆc dïng ®−êng dÉn ®iÖn bäc c¸ch ®iÖn cã b¶o vÖ víi vá b»ng vËt liÖu khã ch¸y nh−ng ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thay thÕ, söa ch÷a ®−êng dÉn ®iÖn. 4) C¸c mèi nèi v rÏ nh¸nh: TÊt c¶ c¸c mèi nèi v rÏ nh¸nh d©y dÉn, c¸p ®iÖn ph¶i ®−îc thùc hiÖn trong hép nèi d©y dÉn v hép rÏ 5) §o¹n dÉn ®iÖn xuyªn mãng, t−êng, trÇn nh , s n nh , ®i qua khe lón, khe co d n.
  7. a) §o¹n d©y dÉn hoÆc c¸p ®iÖn xuyªn mãng, t−êng, trÇn nh , s n nh ph¶i: i) ®Æt trong èng thÐp hoÆc c¸c èng cã ®é cøng t−¬ng tù; ii) ®−êng kÝnh trong cña èng ph¶i lín h¬n 1,5 lÇn ®−êng kÝnh ngo i cña d©y dÉn hoÆc c¸p ®iÖn. b) §o¹n dÉn ®iÖn ®i qua khe lón, khe co d n: ph¶i cã biÖn ph¸p chèng bÞ h− háng cho d©y, c¸p. §iÒu 14.8. §Æt ®−êng dÉn ®iÖn hë trong nh D©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn kh«ng b¶o vÖ, ®Æt hë trùc tiÕp trªn c¸c bÒ mÆt puly, sø ®ì kÑp treo d−íi d©y c¨ng, trªn d n, trong m¸ng .. . ph¶i ®−îc l¾p ®Æt theo quy ®Þnh d−íi ®©y: §é cao tèi thiÓu cña d©y, m¸ng. 1) §é cao tèi thiÓu cña d©y dÉn so víi mÆt s n hoÆc mÆt b»ng l m viÖc ph¶i nh− sau: a) 2m: khi ®iÖn ¸p trªn 42 V trong phßng kh« r¸o v khi ®iÖn ¸p ®Õn 42 V trong c¸c phßng Èm −ít. b) 2,5 m: khi ®iÖn ¸p trªn 42 V trong phßng Èm −ít. 2) Kh«ng quy ®Þnh ®é cao ®èi víi: a) §−êng d©y ®i xuèng c«ng t¾c ®Ìn, æ c¾m ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn v b¶o vÖ c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn kh¸c ®Æt trªn t−êng, b) D©y dÉn c¸ch ®iÖn cã vá b¶o vÖ, d©y dÉn trong èng c¸ch ®iÖn cã vá bäc b»ng kim lo¹i, d©y dÉn v c¸p ®iÖn trong èng thÐp, èng mÒm b»ng kim lo¹i còng nh− c¸p cao su mÒm. ë chç d©y dÉn v c¸p cã thÓ bÞ h− háng vÒ c¬ häc ph¶i ®−îc b¶o vÖ bæ sung. c) C¸c gian nh chØ cho phÐp lui tíi ®èi víi c¸c nh©n viªn ® ®−îc huÊn luyÖn. 3) Trong c¸c phßng Èm −ít, ®é cao tõ mÆt s n tíi mÆt d−íi cña hép, m¸ng kh«ng ®−îc nhá h¬n 2m. 4) Trong c¸c nhÞp cÇu trôc, d©y bäc c¸ch ®iÖn kh«ng cã b¶o vÖ ph¶i ®Æt ë ®é cao Ýt nhÊt l 2,5 m kÓ tõ mÆt cÇu trôc. NÕu kh«ng ®¹t ®−îc ®é cao ®ã th× b«n trªn gi¸ söa ch÷a cÇu trôc ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ, kh«ng ®Ó v« ý ch¹m ph¶i (nh− ®Æt trong èng, trong m¸ng). 14.8.2. b¶o vÖ tr¸nh t¸c ®éng c¬ häc cho ®−êng dÉn th¼ng ®øng 1) Ph¶i b¶o vÖ tr¸nh t¸c ®éng c¬ häc ®Õn ®é cao Ýt nhÊt l 1,5m kÓ tõ mÆt s n hoÆc mÆt b»ng l m viÖc ®èi a) D©y dÉn c¸p ®iÖn xuyªn s n nh v ®Æt hë th¼ng ®øng theo t−êng nh . b) D©y ®i xuèng c«ng t¾c, æ c¾m ®iÖn, khÝ cô ®iÖn v b¶ng ®iÖn trong nh s¶n xuÊt. 2) Kh«ng cÇn b¶o vÖ tr¸nh t¸c ®éng c¬ häc Trong nh phôc vô sinh ho¹t cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, nh ë v nh c«ng céng, c¸c d©y ®i xuèng kÓ trªn kh«ng cÇn b¶o vÖ tr¸nh t¸c ®éng c¬ häc. 14.8.3. nh÷ng n¬i kh«ng bÞ ®éng vËt gÆm nhÊm ph¸ ho¹i, kh«ng cã c¸c t¸c ®éng c¬ lý, kh«ng cã c¸c chÊt ¨n mßn. 14.8.4. Ng¨n c¸ch gi÷a d©y dÉn ®Æt hë v mÆt kÕt cÊu Khi ®Æt hë, gi÷a bÒ mÆt kÕt cÊu víi vá cña d©y dÉn, c¸p ®iÖn ph¶i cã kho¶ng c¸ch kh«ng nhá h¬n 10mm. 14.8.5. §ì, treo d©y 1) èng luån d©y dÉn ®iÖn, c¸p, d©y dÉn c¸ch ®iÖn cã b¶o vÖ cña ®−êng dÉn ®iÖn ph¶i ®−îc b¾t ch¾c trªn gi¸ ®ì. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gi¸ ®ì l 0,8 – 1 m ®èi víi èng v 0,5 - 0,7 m ®èi víi d©y dÉn c¸ch ®iÖn cã b¶o vÖ, 2) Khi dïng d©y thÐp treo c¸p ®iÖn a) ChØ ®−îc cho d©y treo chÞu mét lùc kh«ng lín qu¸ 1/ 4 øng lùc l m ®øt d©y thÐp ®ã. b) Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm treo d©y dÉn bäc c¸ch ®iÖn hoÆc c¸p ®iÖn kh«ng cã vá b¶o vÖ b»ng thÐp kh«ng ®−îc lín h¬n: i) 1m víi d©y dÉn c¸p ®iÖn cã mÆt c¾t ruét dÉn ®iÖn 1mm2 ii) 1,5m víi d©y dÉn hoÆc c¸p ®iÖn cã mÆt c¾t ruét dÉn tõ 1,5 mm2 trë lªn. 14.8.6. èng luån d©y dÉn, c¸p v hép nèi d©y, hép rÏ nh¸nh ph¶i ®¶m b¶o: a) DÔ luån v thay thÕ d©y dÉn, c¸p ®iÖn; b) N−íc ng−ng tô trong èng, hép tho¸t ®−îc ra ngo i ®ång thêi c«n trïng kh«ng chui lät ®−îc v o trong èng, hép.
  8. 14.8.7. §−êng d©y dÉn ®iÖn v c¸c ®−êng èng kü thuËt kh¸c. T¹i nh÷ng ®o¹n giao chÐo nhau hoÆc song song gi÷a ®−êng dÉn ®iÖn v c¸c ®−êng èng kü thuËt, ph¶i: 1) §¶m b¶o kho¶ng c¸ch gi÷a d©y dÉn ®iÖn bäc c¸ch ®iÖn hoÆc c¸p ®iÖn víi c¸c ®−êng èng kh¸c nh− quy ®Þnh trong b¶ng 14.8.1. Khi kh«ng ®¶m b¶o ®−îc kho¶ng c¸ch gi÷a ®−êng ®−êng dÉn ®iÖn chÐo víi ®−êng èng quy ®Þnh trong b¶ng, ph¶i b¶o vÖ chèng t¸c ®éng c¬ lý cho ®o¹n d©y dÉn, c¸p ®iÖn, tèi thiÓu 250mm vÒ mçi phÝa cña ®−êng èng. B¶ng 14.8.1. Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a d©y dÉn ®iÖn bäc c¸ch ®iÖn, c¸p ®iÖn víi c¸c ®−êng èng kh¸c. 2) b¶o vÖ chèng nhiÖt ®é cao cho ®−êng dÉn ®iÖn giao chÐo hoÆc song song víi èng dÉn nhiÖt.
Đồng bộ tài khoản