Quy chuẩn xây dựng_ Chương 15

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
170
lượt xem
87
download

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 15_ Quy định chung về công trình xây dựng chuyên ngành. Các quy định trong chương này nhàm hướng dẫn việc thiết kế các công trình xây dựng chuyên ngành đạt yêu cầu nêu tại điều 1.4 chương 1 của QCXD Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dựng_ Chương 15

  1. Ch−¬ng 15 quy ®Þnh chung vÒ c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh Môc tiªu C¸c quy ®Þnh trong ch−¬ng n y nh»m h−íng dÉn viÖc thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ng nh ®¹t yªu cÇu nªu t¹i ®iÒu 1.4, ch−¬ng 1 cña Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam. §iÒu 15.1. yªu cÇu chung ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ng nh C¸c c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ng nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu d−íi ®©y: 1) C¸c quy ®Þnh chung trong Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam, bao gåm: a) Ch−¬ng 1: Quy ®Þnh chung vÒ quy chuÈn x©y dùng; b) Ch−¬ng 2: Sè liÖu tù nhiªn dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng; c) Ch−¬ng 3: ®iÒu kiÖn kü thuËt chung ®Ó thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng; d) Ch−¬ng 4: Quy ®Þnh chung vÒ quy ho¹ch x©y dùng; 2) C¸c yªu cÇu ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ng nh quy ®Þnh trong Quy chuÈn v Tiªu chuÈn x©y dùng chuyªn ng nh. Ghi chó: Danh môc c¸c tiªu chuÈn cña VN hiÖn h nh liªn quan ®Õn thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ng nh ®−îc kª ë c¸c phô lôc tõ 15.2 tíi 15.9 cã kÌm m sè theo khung ph©n lo¹i tiªu chuÈn quèc tÕ ICS cña Tæ chøc tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ ISO. §iÒu 15.2. Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong quy chuÈn n y, c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau: 15.2.1. C«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ng nh l c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng thuéc c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp v ®−îc nªu trong phô lôc 15.1. 15.2.2. Quy chuÈn x©y dùng chuyªn ng nh l bé phËn cña Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam quy ®Þnh c¸c yªu cÇu kü thuËt tèi thiÓu, b¾t buéc ph¶i ®¹t ®−îc ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ng nh, v c¸c gi¶i ph¸p, c¸c tiªu chuÈn ®−îc sö dông ®Ó ®¹t yªu cÇu ®ã. Phô lôc 15.1. Ph©n lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ng nh C«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ng nh bao gåm c¸c lo¹i c«ng tr×nh sau nh−ng kh«ng h¹n chÕ chØ trong sè ®ã: 1 C«ng tr×nh ®−êng bé 2 C«ng tr×nh ®−êng s¾t 3 C«ng tr×nh ®−êng thuû 4 C«ng tr×nh ®−êng kh«ng 5 C«ng tr×nh thuû lîi, thuû ®iÖn 6 C«ng tr×nh n«ng nghiÖp 7 C«ng tr×nh l©m nghiÖp 8 C«ng tr×nh nu«i trång thuû s¶n 9 C«ng tr×nh th«ng tin, liªn l¹c 10 C«ng tr×nh x©y dùng má 11 C«ng tr×nh khai th¸c dÇu khÝ 12 C«ng tr×nh cÊp n−íc 13 C«ng tr×nh tho¸t n−íc 14 C«ng tr×nh xö lý chÊt th¶i r¾n 15 C«ng tr×nh an ninh, quèc phßng Phô lôc 15.2 Danh môc c¸c tiªu chuÈn hiÖn h nh vÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ng nh
  2. Ghi chó: M sè theo ICS l m sè theo khung ph©n lo¹i tiªu chuÈn quèc tÕ cña Tæ chøc tiªu chuÈn quèc tÕ ISO. 15.2.1. C«ng tr×nh giao th«ng (m sè theo ICS: 93) 1) Tiªu chuÈn chung cho c¸c c«ng tr×nh giao th«ng 22 TCN 221 - 95 C«ng tr×nh giao th«ng trong vïng cã ®éng ®Êt - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 22 TCN 220 - 95 TÝnh to¸n c¸c ®Æc tr−ng dßng ch¶y lò 22 TCN 82 - 85 Quy tr×nh khoan th¨m dß ®Þa chÊt c«ng tr×nh 2) C«ng tr×nh ®−êng bé TCVN 5729 - 93 §−êng « t« cao tèc - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4054 - 85 §−êng « t« - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 22 TCN 104 - 83 Quy ph¹m kü thuËt thiÕt kÕ ®−êng phè, ®−êng, qu¶ng tr−êng ®« thÞ 22 TCN 210 - 92 §−êng giao th«ng n«ng th«n QPVN 0025 - 83 Quy ph¹m thiÕt kÕ ®−êng « t« l©m nghiÖp 22 TCN 218 - 94 yªu cÇu kü thuËt ®−êng cøu n¹n « t« 22 TCN 210 - 92 Quy tr×nh thiÕt kÕ ¸o ®−êng cøng 22 TCN 211 - 93 Quy tr×nh thiÕt kÕ ¸o ®−êng mÒm 22 TCN 20 - 84 Quy tr×nh kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, c¶i thiÖn, n©ng cÊp ®−êng « t« 22 TCN 171 - 87 Quy tr×nh kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh v thiÕt kÕ biÖn ph¸p æn ®Þnh nÒn ®−êng vïng cã ho¹t ®éng tr−ît, sôt lë. 3) C«ng tr×nh ®−êng s¾t TCVN 4117 - 85 §−êng s¾t khæ 1435mm. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Sè 433/ Q§ - KT4 Quy ph¹m kü thuËt thiÕt kÕ ®−êng s¾t khæ 1000 mm 4) C«ng tr×nh cÇu 22 TCN 18 – 79 Quy tr×nh thiÕt kÕ cÇu cèng theo tr¹ng th¸i giíi h¹n. 5) C«ng tr×nh hÇm TCVN 4527 - 88 HÇm ®−êng s¾t v hÇm ®−êng « t« - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 6) C«ng tr×nh c¶ng, ®−êng thuû 22 TCN 219 - 94 C«ng tr×nh bÕn c¶ng s«ng - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 22 TCN 207 - 92 C«ng tr×nh bÕn c¶ng biÒn - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 22 TCN 86 - 86 Quy tr×nh thiÕt kÕ bÕn ph , bÕn cÇu phao ®−êng bé S¾p ban h nh C«ng tr×nh chØnh trÞ luång t u ch¹y s«ng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 15.2.2. C«ng tr×nh thuû lîi (m sè theo ICS: 93) 1) Tiªu chuÈn chung vÒ c«ng tr×nh thñy lîi, thñy c«ng TCVN 5060 - 90 C«ng tr×nh thñy lîi. C¸c quy ®Þnh chñ yÕu vÒ thiÕt kÕ TCVN 4116 - 85 KÕt cÊu bª t«ng v bª t«ng cèt thÐp thuû c«ng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4253 - 86 NÒn c¸c c«ng tr×nh thuû c«ng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 14 TCN 011 - 85 TÇng läc ng−îc, c«ng tr×nh thuû c«ng. Quy ph¹m thiÕt kÕ 2) §Ëp 14 TCN 056 - 88 ThiÕt kÕ ®Ëp bª t«ng v bª t«ng cèt thÐp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 14 TCN 058 - 88 ThiÕt kÕ ®−êng viÒn d−íi ®Êt cña ®Ëp trªn nÒn kh«ng ph¶i ®¸ 14 TCN 007 - 85 §Ëp tr n. Quy ph¹m tÝnh to¸n thuû lùc. 3) §−êng hÇm, cèng 14 TCN 032 - 85 §−êng hÇm thuû lîi. H−íng dÉn thiÕt kÕ 14 TCN 008 - 85 Cèng d−íi s©u. Quy ph¹m tÝnh to¸n thuû lùc.
  3. 4) Kªnh d−íi TCVN 4118 - 91 hÖ thèng kªnh t−íi. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 5) C«ng tr×nh b¶o vÖ bê s«ng 14 TCN 084 - 91 C«ng tr×nh b¶o vÖ bê s«ng ®Ó chèng lò. 15.2.3. C«ng tr×nh n«ng, l©m nghiÖp (m sè theo ICS: 65) 1) Tiªu chuÈn chung TCVN 3096 - 84 Nh n«ng nghiÖp. Th«ng sè h×nh häc 2) Tr¹i ch¨n nu«i TCVN 3772 - 83: Tr¹i nu«i lîn. yªu cÇu thiÕt kÕ TCVN 3773 - 83: Tr¹i nu«i g . yªu cÇu thiÕt kÕ TCVN 3997 - 85: Tr¹i nu«i tr©u, bß. yªu cÇu thiÕt kÕ 3) Tr¹m n«ng nghiÖp TCVN 3744 - 83: Tr¹i gièng lóa cÊp 1. yªu cÇu thiÕt kÕ TCVN 4518 - 88: Tr¹m c¬ khÝ n«ng nghiÖp huyÖn. X−ëng söa ch÷a. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4089 - 85: Tr¹m thó y huyÖn. yªu cÇu thiÕt kÕ 4) Kho n«ng nghiÖp, tr¹m chÕ biÕn n«ng s¶n TCVN 3996 - 85: Kho gièng lóa. yªu cÇu thiÕt kÕ TCVN 3995 - 85: Kho ph©n kho¸ng kho. yªu cÇu thiÕt kÕ TCVN 3775 - 83: Nh ñ ph©n chuång. yªu cÇu thiÕt kÕ TCVN 5452 - 91: C¬ së giÕt mæ. yªu cÇu vÖ sinh. 5) C«ng tr×nh l©m nghiÖp QPVN 0025 - 83: Quy ph¹m thiÕt kÕ ®−êng « t« l©m nghiÖp 15.2.4. C«ng tr×nh ®iÖn n¨ng (m sè ICS: 29) TCVN 3715 - 82: Tr¹m biÕn ¸p trän bé c«ng suÊt ®Õn 1.000KVA, ®iÖn ¸p ®Õn 20KV. yªu cÇu kü thuËt TCVN 46756 - 89: Quy ph¹m nèi ®Êt v nèi kh«ng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn. Ký hiÖu b»ng h×nh vÏ trªn s¬ ®å TCVN 1620 - 75: Nh m¸y ®iÖn v tr¹m ®iÖn trªn s¬ ®å cung cÊp ®iÖn 15.2.5. C«ng tr×nh th«ng tin (m sè theo ICS: 33) TCVN 1629 - 75: Ký hiÖu b»ng h×nh vÏ trªn s¬ ®å ®iÖn. M¸y, tæng ® i v tr¹m ®iÖn tho¹i. TCVN 1628 - 87: Ký hiÖu b»ng h×nh vÏ trªn s¬ ®å ®iÖn. Anten. 15.2.6. C«ng tr×nh dÇu khÝ (m sè theo ICS: 75) 1) Khai th¸c v chÕ biÕn dÇu khÝ TCVN 5654 - 92: Quy ph¹m b¶o vÖ m«i tr−êng ë c¸c bÕn giao nhËn dÇu th« trªn biÓn. TCVN 5655 - 92: Quy ph¹m b¶o vÖ m«i tr−êng t¹i c¸c gi n khoan t×m kiÕm th¨m dß v khai th¸c dÇu khÝ trªn biÓn. 2) ThiÕt bÞ th¨m dß khai th¸c tõ TCVN 5309 - 91 D n khoan biÓn. Quy ph¹m ph©n cÊp v chÕ t¹o tíi TCVN 5319 - 91 TCVN 6171 - 96 C«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh. Quy ®Þnh vÒ gi¸m s¸t kü thuËt v ph©n cÊp. 3) VËn chuyÓn dÇu khÝ TCVN 4090 - 85: §−êng èng chÝnh dÉn dÇu v s¶n phÈm dÇu. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 5066 - 90: §−êng èng chÝnh dÉn khÝ ®èt, dÇu má v c¸c s¶n phÈm dÇu má ®Æt ngÇm d−íi ®Êt. Yªu cÇu chung vÒ thiÕt kÕ v chèng ¨n mßn. 4) Kho, tr¹m x¨ng dÇu
  4. TCVN 5307 - 91: Kho dÇu má v s¶n phÈm dÇu má. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. TCVN 4530 - 88: Tr¹m cÊp ph¸t x¨ng dÇu cho « t«. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. TCVN 5684 - 92: An to n c¸c c«ng tr×nh x¨ng dÇu. yªu cÇu chung. 15.2.7. C«ng tr×nh b¶o vÖ søc khoÎ, m«i tr−êng (m sè theo ICS: 13 v 91) 1) C«ng tr×nh cÊp n−íc 20 TCN 33 - 85: CÊp n−íc. M¹ng l−íi bªn ngo i v c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ 2) C«ng tr×nh tho¸t n−íc 20 TCN 51 – 84: Tho¸t n−íc. M¹ng l−íi bªn ngo i v c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ.
Đồng bộ tài khoản