Quy chuẩn xây dựng_ Chương 2

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
440
lượt xem
153
download

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 2_ Số liệu tự nhiên dùng trong thiết kế xây dựng. Mục tiêu của chương này là đảm bảo cho việc lập các dự án quy hoạch xây dựng và thiết kế công trình phù hợp với các điều kiện tự nhiên của Vn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dựng_ Chương 2

  1. Ch−¬ng II Sè LIÖU Tù NHIªN DïNG TRONG THIÕT KÕ X©Y DùNG Môc tiªu cña ch−¬ng này là ®¶m b¶o cho viÖc lËp c¸c dù ¸n quy ho¹ch x©y dùng và thiÕt kÕ c«ng tr×nh phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña ViÖt Nam. §iÒu 2.1 Sè liÖu tù nhiªn cña khu vùc x©y dùng C¸c sè liÖu tù nhiªn cña khu vùc x©y dùng ®−îc sö dông ®ã lËp dù ¸n quy ho¹ch và thiÕt kÕ c«ng tr×nh ph¶i là c¸c sè liÖu chÝnh thøc bao gåm: 1. C¸c sè liÖu nªu trong tiªu chuÈn ViÖt Nam hiÖn hành; 2. HoÆc c¸c sè liÖu do c¸c c¬ quan chøc n¨ng Nhà n−íc cung cÊp, trong tr−êng hîp ch−a cã tiªu chuÇn ViÖt Nam t−¬ng øng. Ghi chó: 1. VÒ sè liÖu tù nhiªn, hiÖn cã nh÷ng tiªu chuÈn sau: a) Tiªu chuÈn: "Sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng - TCVN 4088-85"; b) Tiªu chuÈn "T¶i träng và t¸c ®éng - TCVN 2737-95". 2. C¸c sè liÖu tù nhiªn kh¸c, ®−îc phÐp tham kh¶o "QCXD tËp 3 - Phô lôc – Sè liÖu tù nhiªn ViÖt Nam". §iÒu 2.2 Tài liÖu kh¶o s¸t kü thuËt ®Þa ®iÓm x©y dùng. C¸c tài liÖu kh¶o s¸t kü thuËt ®Þa ®iÓm x©y dùng vÒ ®Þa h×nh, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n, thñy v¨n, nghiªn cøu t¸c ®éng m«i tr−êng ph¶i do c¸c tæ chøc chuyªn m«n cã t− c¸ch ph¸p nh©n lËp theo c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam hoÆc c¸c tiªu chuÈn n−íc ngoài ®ã ®−îc Bé X©y dùng chÊp nhËn. Ghi chó: Danh môc c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam hiÖn hành liªn quan ®Õn kh¶o s¸t kü thuËt ®Þa ®iÓm x©y dùng ®−îc Bé X©y dùng c«ng bè hàng n¨m trong "Danh môc tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ x©y dùng".
Đồng bộ tài khoản