Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.11

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
23
download

Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục này cũng cấp một số thông tin tổng quát về khoáng hóa đất ở Việt nam và được dùng làm tài liệu tham khảo.. Cũng như các khu vực nhiệt đới ẩm khác, đất đá trên lãnh thổ VN rất đa dạng, có nhiều cách phân loại khác. Dưới đây là phân loại dựa trên cơ sở tổng hợp các tài liệu phân vùng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.11

  1. Phô lôc 2.11 Kho¸ng hãa chÊt Phô lôc n y cung cÊp mét sè th«ng tin tæng qu¸t vÒ kho¸ng hãa ®Êt ë ViÖt Nam v ®−îc dïng l m t i liÖu tham kh¶o. 2.11.1. §Æc ®iÓm kho¸ng hãa ®Êt 1) ViÖt Nam thuéc khu vùc nhiÖt ®íi Èm. Mïa kh« rÊt râ nÐt ë miÒn Nam nh−ng miÒn B¾c hÇu nh− kh«ng cã mïa kh«. V× vËy qu¸ tr×nh phong hãa v t¹o ë hai miÒn còng kh¸c nhau: miÒn B¾c trong ®iÒu kiÖn Èm, miÒn Nam trong ®iÒu kiÖn Èm v kh« xen kÏ. 2) VÒ ®Þa h×nh l nh thæ VN cã 3 lo¹i: a) MiÒn tròng v ®ång b»ng: l c¸c ch©u thæ v miÒn tròng ven biÓn, chiÕm mét diÖn tÝch ®¸ng kÓ. b) MiÒn ®åi trung du: chØ chiÕm mét phÇn nhá diÖn tÝch l nh thæ; c) Miªng nói: chiÕm phÇn lín diÖn tÝch l nh thæ l ®¹i h×nh nói. 2.11.2. Ph©n lo¹i ®Êt Còng nh− c¸c khu vùc nhiÖt ®íi Èm kh¸c, ®Êt ®¸ trªn l nh thæ VN rÊt ®a d¹ng, cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i kh¸c D−íi ®©y l phan lo¹i dùa trªn c¬ së tæng hîp c¸c t i liÖu ph©n vïng ®Êt tû lÖ 1/1.000.000 v 1/50.000 v c¸c nghiªn cøu vÒ qu¸ tr×nh th nh t¹o v c¸c tÝnh chÊt cña ®Êt. 1) §Êt trªn nói v cao nguyªn a) C¸c lo¹i ®Êt alit: - §Êt mïn alit trªn nói cao. - §Êt alit chøa bauxit trªn ®¸ bazan. b) C¸c lo¹i ®Êt feralit: - §Êt mïn feralit v ng ®á trªn nói. - §Êt feralit n©u ®á trªn ®¸ trung tÝnh v baz¬. - §Êt feralit ®á v ng trªn ®¸ biÕn chÊt. - §Êt feralit v ng ®á trªn ®¸ macma axit. - §Êt sialit - feralit v ng nh¹t trªn c¸t kÕt. c) Nói ®¸ v«i 2) §Êt trªn ®åi v s−ên tho¶i a) C¸c lo¹i ®Êt feralit tho¸i hãa b¹c m u. - §Êt feralit kÐm ph¸t triÓn bÞ b¹c m u. - §Êt feralit x¸m b¹c m u g¬lªy hãa. - §Êt feralitb¹c m u trªn ®¸ vôn thß. b) C¸c lo¹i ®Êt feralit – Margalit - §Êt feralit - Margalit m u x¸m trªn c¸c ®¸ c¸cbonat. - §Êt feralit - Margalit m u ®en trªn ®¸ tuf c) §Êt xái mßn tr¬ sái ®¸ 3) §Êt ë ®ång b»ng v vïng tròng - C¸t ven biÓn - §Êt phï sa - §Êt mÆn só, vÑt ®−íc - §Êt nhiÔm mÆn - §Êt chua phÌn - §Êt lÇy - §Êt than bïn PhÇn m« t¶ c¸c lo¹i ®Êt ®−îc tr×nh b y trong t i liÖu [1], nªu d−íi ®©y. 2.11.3. B¶n ®å kho¸ng hãa ®Êt B¶n ®å kho¸ng hãa ®Êt tû lÖ 1/2.000.000 ®−îc tr×nh b y ë h×nh 2.11.1 (® thu nhá, xem trang sau).
  2. Nguån t− liÖu: [1] "§iÒu kiÖn kü thuËt x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t− n−íc ngo i ®−îc x©y dùng t¹i CHXNCHVN" (dù th¶o) ViÖn tiªu chuÈn hãa x©y dùng 1991. Phô lôc4: Kho¸ng hãa ®Êt Biªn so¹n: ViÖn §Þa chÊt, ViÖn Khoa häc ViÖt Nam. GS,PTS NguyÔn viÕt Phæ, PTS TrÇn träng HuÖ, PTS TrÇn v¨n D−¬ng PTS Lª thÞ L i, KS L©m thñy Ho n, kiÓm so¸t NguyÔn trung Minh Ph¶n biÖn: PGS, PTS NguyÔn viÕt ý, ViÖn §Þa chÊt, ViÖn Khoa häc ViÖt Nam GSTS NguÔyn nghiªm Minh, ViÖn §Þa chÊt v kho¸ng s¶n PTS Ph¹m v¨n Tr−êng, Tr−êng §¹i Häc Má va §Þa chÊt H×nh 2.11.1. B¶n ®å vïng kho¸ng hãa ®Êt
Đồng bộ tài khoản