Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.2

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
282
lượt xem
140
download

Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Áp lực gió dùng trong thiết kế xây dựng tại các địa phương trên toàn quốc được quy định trong TCVN 2737-95 " tải trọng và tác động". Phụ lục 2.3 này được biên soạn theo TCVN 2737- 95 và được dùng để thiết kế các công trình xây dựng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.2

  1. Phô lôc 2.2 ¸p lùc giã ¸p lùc giã dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng trªn to n quèc ®−îc quy ®Þnh trong TCVN 2737-95"t¶i träng v t¸c ®éng". Phô lôc 2.3 n y ®−îc biªn so¹n theo TCVN 2737-95 v ®−îc dïng ®Ó thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. 2.2.1. T¶i träng giã Theo tiªu chuÈn TCVN 2737-95 "T¶i träng v t¸c ®éng", t¶i träng giã bao gåm 2 th nh phÇn tÜnh v ®éng. 1) Th nh phÇn tÜnh Gi¸ trÞ tiªu chuÈn th nh phÇn tÜnh cña t¶i träng giã ë ®é cao Z so víi mèc chuÈn ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: W = W0 x k x c Trong ®ã W0 - gi¸ trÞ ¸p lùc giã theo b¶n ®å ph©n vïng v b¶ng 2.2.2 k - hÖ sè tÝnh ®Õn sù thay ®æi cña ¸p lùc giã theo ®é cao v d¹ng ®Þa h×nh (theo b¶ng 5, TCVN 2737-95); c - hÖ sè khÝ ®éng, x¸c ®Þnh theo b¶ng 6, TCVN 2737-95 víi c¸ch x¸c ®Þnh mèc chuÈn theo phô lôc G, TCVN 2737 - 95. 2) Th nh phÇn ®éng a. Kh«ng cÇn tÝnh ®Õn th nh phÇn ®éng khi x¸c ®Þnh ¸p lùc mÆt trong cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ë ®Þa h×nh d¹ng A v B (®Þa h×nh trèng tr¶i v t−¬ng ®èi trèng tr¶i, theo ®iÒu 6.5 cña TCVN 2737 - 95) v cã ®Æc ®iÓm l nh nhiÒu tÇng, cao d−íi 40m, hoÆc nh c«ng nghiÖp 1 tÇng, cao d−íi 36m, tû sè ®é cao trªn nhÞp nhá h¬n 1,5. b. C¸ch x¸c ®Þnh th nh phÇn ®éng cña t¶i träng giã ®−îc quy ®Þnh trong c¸c ®iÒu tõ 6.11 tíi 6.16 cña tiªu chuÈn TCVN 2737 - 95 "T¶i träng t¸c ®éng- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ". 2.3.2. Ph©n vïng theo ¸p lùc giã W0 Tiªu chuÈn "T¶i träng v t¸c ®éng - TCVN 2737- 95" ® ph©n vïng l nh thæ VN theo ¸p lùc giã nh− sau: 1) Theo ¸p lùc giã, l nh thæ VN ®−îc ph©n th nh c¸c vïng: IA, IIA, IIIA, IIIB, IVB, VB Trong ®ã: C¸c vïng cã kÝ hiÖu A l vïng Ýt bÞ ¶nh h−ëng cña b o, Vïng cã kÝ hiÖu B l vïng chÞu ¶nh h−ëng cña b o (xem b¶ng 2.2.1) B¶ng 2.2.1 - Ph©n vïng ¸p lùc giã (theo TCVN 2737 - 95)
  2. 2) Ph©n vïng l nh thæ theo ¸p lùc giã ®−îc tr×nh b y theo c¸c ph−¬ng thøc sau: a. theo b¶n ®å VN: h×nh 2.2.1; b. theo ®Þa danh h nh chÝnh: b¶ng 2.2.2; c. theo danh s¸ch tr¹m quan tr¾c khÝ t−îng, ®èi víi vïng nói v h¶i ®¶o 2.3.3. ¸p lùc giã Wo 1) ¸p lùc giã Wo cña vïng (IA, IIA, IIB, IIIA, IVB, VB) ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 2.2.1. 2) C«ng tr×nh ë vïng nói v h¶i ®¶o cã cïng ®é cao, ®Þa h×nh v ë s¸t c¸c tr¹m quan tr¾c khÝ t−îng cã trong b¶ng 2.2.3 th× gi¸ trÞ ¸p lùc giã tÝnh to¸n ®−îc lÊy theo trÞ sè ®éc lËp cña tr¹m ®ã. 3) C«ng tr×nh x©y dùng ë vïng cã ®Þa h×nh phøc t¹p (hÎm nói, cöa ®Ìo,…) gi¸ trÞ ¸p lùc giã Wo ph¶i lÊy theo sè liÖu quan tr¾c t¹i hiÖn tr−êng. Khi ®ã ¸p lùc giã ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: Wo = 0,0613 x Vo2 Trong ®ã Vo - VËn tèc giã (m/s) (vËn tèc trung b×nh trong kho¶ng 3 gi©y, bÞ v−ît trung b×nh mét lÇn trong 20 n¨m), ë ®é cao 10m so víi mèc chuÈn, t−¬ng øng víi ®Þa h×nh d¹ng B (®Þa h×nh t−¬ng ®èi trèng tr¶i theo ®iÒu 6.5, TCVN 2737 - 95). H×nh 2.2.1. B¶n ®å ph©n vïng ¸p lùc giã
  3. B¶ng 2.2.2 - Ph©n vïng ¸p lùc giã theo ®Þa danh h nh chÝnh
  4. Ghi chó: Nh÷ng huyÖn thuéc 2 hoÆc 3 vïng giã (cã phÇn trong ngoÆc), khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ Wo cÇn tham kh¶o ý kiÕn c¬ quan biªn so¹n tiªu chuÈn ®Ó chän vïng cho chÝnh x¸c. B¶ng 2.2.3 - ¸p lùc giã cho tr¹m quan tr¾c khÝ t−îng vïng nói v h¶i ®¶o
Đồng bộ tài khoản