Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.3

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
88
lượt xem
35
download

Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục này cung cấp một số thông tin tổng quát về bão, lụt ở Việt Nam và được dùng làm tài liệu tham khảo trong xây dựng. Việt nam có nguồn nước rất phong phú nhưng đồng thời lụt, bão ( thủy tai) hàng năm thường xảy ra gây nhiều thiệt hại lớn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.3

 1. Phô lôc 2.3 B o, lôt Phô lôc n y cung cÊp mét sè th«ng tin tæng qu¸t vÒ b o, lôt ë ViÖt Nam v ®−îc dïng l m t i liÖu tham kh¶o trong x©y dùng. ViÖt Nam cã nguån n−íc rÊt phong phó nh−ng ®ång thêi lôt, b o (thñy tai) h ng n¨m th−êng g©y ra nhiÒu thiÖt h¹i lín. 2.3.1. B·o 1) B o ë VN a) Tõ l©u, ë VN, b o ® ®−îc coi l thiªn tai nguy hiÓm nhÊt. L nh thæ VN n»m trong vïng ¶nh h−ëng trùc tiÕp cña trung t©m b o lín nhÊt h nh tinh hiÖn nay: Trung t©m b o T©y B¾c Th¸i B×nh D−¬ng. BiÓn §«ng còng l khu vùc ph¸t sinh b o v cã b o ho¹t ®éng m¹nh. Thèng kª cña 70 n¨m gÇn ®©y cho thÊy h ng n¨m trung b×nh cã kho¶ng 5-6 con b o ¶nh h−ëng tíi VN. N¨m nhiÒu nhÊt cã tíi 11 c¬n b o, n¨m Ýt nhÊt kh«ng cã c¬n b o n o. Trong sè ®ã, 60% l b o tõ Th¸i B×nh D−¬ng v 40% b¾t nguån ngay trªn biÓn §«ng. b) Mïa b o kÐo d i kho¶ng 6 th¸ng: Tõ th¸ng 6 tíi th¸ng 11, víi xu h−íng chËm dÇn tõ b¾c xuçng nam. H−íng ®æ bé cña c¸c c¬n b o nh− sau: - Trong c¸c th¸ng 6, 7, 8 h−íng chñ yÕu v o ven biÓn B¾c bé, - Tõ th¸ng 9 chuyÓn xuèng b¾c Trung bé, - Th¸ng 10 tËp trung v o Trung bé (tõ th¸ng n y ë B¾c bé hÇu nh− kh«ng cßn b o n÷a). - Tõ th¸ng 11 c¸c c¬n b o ®æ bé chñ yÕu v o nam Tung bé v Nam bé, trong ®ã mét sè ®¸ng kÎ ® tan ngay khi t©m b o ch−a v o tíi ®Êt liÒn. Trªn tõng khu vùc, mïa b o kÐo d i chØ trong kho¶ng 3-4 th¸ng c) Sè c¬n b o g©y ra giã m¹nh giËt v v−ît cÊp 122 trªn ®Êt liÒn kh«ng nhiÒu, chØ kho¶ng 23% sè c¬n b o ® ®æ bé v o VN. Vïng bê biÓn høng chÞu c¸c c¬n b o ®æ bé chñ yÕu tõ miÒn nam Trung bé trë ra b¾c. Bê biÓn Nam bé, tuy vÉn cã b o ®i qua song rÊt Ýt v c−êng ®é thÊp, th−êng chØ ë d¹ng ¸p thÊp nhiÖt ®íi. 2) Ph©n vïng bê biÓn VN theo ¶nh h−ëng b o VÒ ¶nh h−ëng b o, cã thÓ chia bê biÓn VN th nh 4 vïng chÝnh: a) Bê biÓn b¾c bé: - Vïng n y ë phÝa b¾c vÜ tuyÕn 20k tõ Qu¶ng Ninh tíi Ninh B×nh - Mïa b o ë ®©y kÐo d i tõ th¸ng 6 tíi ®Çu th¸ng 9. H ng n¨m trung b×nh chØ cã kho¶ng 1-2 c¬n b o ®æ bé nh−ng mËt ®é b o (tÝnh trªn 100 km diÖn høng cña mÆt bê biÓn) cao nhÊt n−íc, v chiÕm tíi 43% sè l−îng c¸c c¬n b o m¹nh, g©y ra giã giËt v v−ît cÊp 12 trªn ®Êt liÒn. - Vïng n y gåm 2 tiÓu vïng: i) TiÓu vïng Qu¶ng Ninh TiÓu vïng Qu¶ng Ninh cã mËt ®é b o lín nhÊt n−íc v còng cã b o lín nh−ng do nói ®æ ra tËn biÓn nªn tèc ®é giã b o ë c¸cnvïng thÊp bÞ gi¶m nhanh. Mét sè thung lòng ë ngay gÇn biÓn nh− B×nh Liªu7, Ba ChÏ, ¶nh h−ëng giã b o kh«ng ®¸ng kÓ. §èi víi khu vùc cao, tho¸ng hoÆc thung lòng më ®óng h−íng theo chiÌu giã thæi, ¶nh h−ëng cña giã b o cã thÓ v o s©u h¬n, tíi L¹ng S¬n, B¾c Giang. ii) TiÓu vïng ®ång b»ng B¾c bé (®ång b»ng s«ng Hång) ë tiÓu vïng n y, tuy sè c¬n b o ®æ bé trùc tiÕp Ýt h¬n so víi bê biÓn Qu¶ng Ninh nh−ng tû lÖ sè c¬n b o m¹nh cao h¬n. ¶nh h−ëng b o lín h¬n v v o s©u h¬n trong ®Êt liÒn, thiÖt h¹i trÇm träng h¬n. Tèc ®é giã b o m¹nh nhÊt , øng víi chu kú 20 n¨m, cã thÓ v−ît cÊp 12 khi lÊn s©u v o ®Êt liÒn 40-50 km v cã thÓ v−ît cÊp 10 t¹i n¬i c¸ch bê biÓn 100 km vÒ phÝa t©y. T¹o ra giã b o trªn tiÓu vïng n y chñ yÕu l nh÷ng c¬n b o m¹nh ®æ bé trùc tiÕp v o vïng bê biÓn tõ H¶i Phßng tíi Ninh B×nh v cã thÓ c¶ mét sè c¬n b o ®æ bé v o Thanh Hãa v phÝa nam bê biÓn Qu¶ng Ninh. b) Bê biÓn B¾c Trung bé - Vïng n y n»m gi÷a c¸c vÜ tuyÕn 20 v 16, gåm c¸c tØnh tõ Thanh Hãa tíi Thõa Thiªn v cã tíi 500km diÖn høng cña mÆt bê biÓn. - Mïa b o trªn vïng kÐo d i tõ th¸ng 7 têi th¸ng 10, tËp trung v o hai th¸ng 9 v 10. H ng n¨m cã 2-3
 2. c¬n b o ®æ bé, ®øng thø hai cña c¶ n−íc vÒ mËt ®é b o. Sè c¬n b o m¹nh kho¶ng 29% sè c¬n b o ®æ - §©y l vïng bê biÓn hÑp, d y nói Tr−êng S¬n nhiÒu n¬i nh« ra tËn biÓn nªn b o ®æ bé v o ®Êt liÒn th−êng tan nhanh nh−ng c−êng ®é l¹i kh¸ d÷ déi. Bê biÓn ®o¹n n y cã h−íng T©y b¾c - §«ng nam, gÇn trïng víi h−íng di chuyÓn chñ ®¹o cña xo¸y thô©n nhiÖt ®íi trong vïng. V× vËy ® cã nh÷ng c¬n b o di chuyÓn men theo bê biÓn, kÐo d i khu vùc ®æ bé v më réng diÖn ¶nh h−ëng b o. - Trong vïng, tiÓu vïng NghÖ An - H TÜnh chÞu ¶nh h−ëng b o nÆng nÒ v cã møc n−íc d©ng cao trong b o cao nhÊt c¶ n−íc. Giã bâa v−ît cÊp 12 cã thÓ xÈy ra víi chu kú d−íi 20 n¨m. c) Bê biÓn nam Trung Bé - Vïng n y n»m gi÷a c¸c vÜ tuyÕn 16 ®Õn 12, tõ Qu¶ng Nam têi Kh¸nh Hßa. - Mïa b o kÐo d i tõ th¸ng 9 tíi th¸ng 11, tËp trung v o th¸ng 10 v 11. H ng n¨m cã 1-2 c¬n b o ®æ bé, mËt ®é b o v tû lÖ b o m¹nh thÊp h¬n hai vïng trªn. - Trªn vïng n y, tiÓu vïng Qu¶ng Ng i - B×nh §Þnh chÞu ¶nh h−ëng b o m¹nh nhÊt víi nhiÒu c¬n b o cã tèc ®é giã v−ît cÊp 12. d) Bê biÓn ®«ng Nam Bé. - Vïng n y ë phÝa nam vÜ tuyÕn 12, tõ Ninh ThuËn ®Õn C Mau, víi h¬n 600km bê biÓn. - Trung b×nh 5 n¨m míi cã mét lÇn b o ®æ bé, tËp trung vs o th¸ng 11. MËt ®é b o chØ b»ng 5% vïng bê biÓn B¾c Bé. H¬n n÷a, ®æ bé v o vïng n y phÇn lín l ¸p thÊp nhiÖt ®íi, khi v o tíi ®Êt liÒn gÇn nh− tan, chñ yÕu g©y ¶nh h−ëng vÒ m−a. Tèc ®é giã b o øng víi chu k× 20 n¨m kh«ng v−ît qu¸ 17,2m/gi©y. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, ¶nh h−ëng cña b o kh«ng ®¶ng kÓ. 3) C¸c vïng nói v T©y Nguyªn a) T¹i c¸c vïng nói §«ng b¾c (B¾c Bé) v T©y Nguyªn, ®èi víi c¸c vïng cao, cã ®Þa h×nh låi, tho¸ng hoÆc c¸c b×nh nguyªn, khi t©m b o qua, cã kh¶ n¨ng g©y giã b o tõ cÊp 8 tíi cÊp 10. b) C¸c vïng nói T©y B¾c trõ mét v i ®iÓm thuéc Ho ng Liªn S¬n, hÇu nh− kh«ng cã ¶nh h−ëng cña giã 4) ¶nh h−ëng cña b o tíi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng a) Giã b o - Giã m¹nh l t¸c ®éng chñ yÕu cña b o ®Õn c«ng tr×nh x©y dùng. - ë VN cã nhiÒu nh©n tè g©y ra giã m¹nh (V> 15m/s): b o, lèc, vßi rång, giã mïa ®«ng b¾c, giã mïa T©y nam v mét sè lo¹i giã ®Þa ph−¬ng nh− giã L o, giã Than uyªn, giã Quy hå. Trong ®ã b o, lèc (kÓ c¶ vßi rång) l hai nh©n tè g©y ra nh÷ng tèc ®é giã cùc lín (trªn 40m/s) v b o ® g©y ra nh÷ng tèc ®é giã lín nhÊt. B¶n ®å ®−êng ®¼ng trÞ cña tèc ®é giã trung b×nh 2 phót øng víi c¸c chu k× 20 v 50 n¨m ®−îc tr×nh b y ë c¸c h×nh 2.3.3 v 2.3.4. - Vïng giã xo¸y víi tèc ®é giã lín quanh t©m b o khi ®æ bé v o ®Êt liÒn bÞ thu hÑp rÊt nhiÒu. Th«ng th−êng khi xo¸y b o m¹nh ®æ bé v o VN, trªn d¶i ven biÓn vïng cã giã trªn cÊp 10 chØ réng 150 ®Õn 250km, vïng cã giã tõ cÊp 12 trë lªn chØ kho¶ng 50 ®Õn 150km. Møc ®é lÊn s©u v o ®Êt liÒn cña vïng giã m¹nh phô thuéc ®Þa h×nh bê biÓn 100 ®Õn 150km ë ®ång b»ng B¾c bé, v chØ 20 ®Õn 50km ë ven biÓn Qu¶ng Ninh, ven biÓn Trung Bé. §¸ng chó ý l vïng giã m¹nh ë phÝa b¾c, t©m b o m¹nh ®æ bé v o Thanh Hãa cã thÓ g©y ra giã m¹nh cÊp 10, 11 ®èi víi giã khu vùc ven biÓn ®ång b»ng B¾c Bé. - Thêi gian duy tr× giã m¹nh phô thuéc v o c−êng ®é b o, tèc ®é di chuyÓn b o v ®Þa h×nh khu vùc. Nh÷ng c¬n b o m¹nh, khi ®æ bé v o ®Êt liÒn cã thÓ duy tr× t¹i c¸c khu vùc ven biÓn giã dËt cÊp 8 trong vßng 20-25 giê, giã tõ cÊp 10 trë lªn trong 10-15 giê v tõ cÊp 12 trë lªn tõ 2-3 tíi trªn 10 giê. - §æi h−íng giã C¸c c¬n b o tõ biÓn §«ng ®æ bé v o ®Êt liÒn chñ yÕu theo h−íng gi÷a t©y v t©y b¾c. V× vËy, h−íng giã lóc ®Çu chñ yÕu cã th nh phÇn b¾c v t©y. Khi b o ® qua, h−íng giã gÇn nh− ng−îc l¹i. Gãc ®æi h−íng cña giã phô thuéc vÞ trÝ cña ®Þa ®iÓm so víi quü ®¹o cña b o, nh÷ng chuyÓn ®éng cña h−íng giã còng kh¸ m¹nh. Biªn ®é dao ®éng n y th−êng d−íi 90 ®é nh−ng còng cã tr−êng hîp lín h¬n, nhÊt l ë c¸c khu vùc mÆt ®Öm cã ®é gå ghÒ lín. - Xung giËt m¹nh trong giã b o nhuy hiÓm nhÊt ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. HÖ sè giËt k trong nhiÒu c¬n b o ®¹t 1.3 - 1.5 ë khu vùc t−¬ng ®èi tho¸ng 1.5 - 2.0 ë khu vùc gå ghÒ. Biªn ®é dao ®éng trong thêi ®o¹n 5 - 10 th−êng ®¹t 10 - 20m/s, kÐo d i h ng chôc giê liÒn. Trong thêi ®o¹n 5' biªn ®é giao ®éng cã thÓ ®¹t tíi 30 - 40m/s. b) M−a b o - M−a b o cã kh¶ n¨ng g©y thiÖt h¹i nÆng trªn mét ph¹m vi réng lín h¬n nhiÒu so víi giã b o. M−a b o cã thÓ g©y ra lò óng. Tïy theo khu vùc ®æ bé, diÖn m−a b o klín cã thÓ bao trïm khu vùc
 3. rång tõ h ng tr¨m ®Õn h ng ngh×n km2. Tæng l−îng m−a cña mét c¬n b o trªn mét khu vùc nhá cã thÓ tõ 100 - 200mm ®Õn 400 - 500mm, cã khi tíi 1000mm. - C−êng ®é m−a trong b o tuy kh«ng ph¶i l c−êng ®é m−a lín nhÊt ® tõng xuÊt hiÖn nh−ng ®Òu cã trÞ sè rÊt lín, nhÊt l ®èi víi c¸cthêi ®o¹n tõ 30phót tíi 24 giê c) N−íc d©ng do b o - Mùc n−íc d©ng do b o phô thuéc nhiÒu yÕu tè: c−êng ®é v h−íng di chuyÓn cña b o, thñy triÒu, ®Þa h×nh bê biÓn, lò trªn sèng (®èi víi vïng cöa sèng). - Vïng ven biÓn, n−íc d©ng do b o cã thÓ v−ît qu¸ 2m. NÕu gÆp thñy triÒu (kho¶ng 2 - 4m) v mét sè hiÖn t−îng kh¸c, n−íc d©ng do b o cã thÓ g©y tai häa lín. Tuy nhiªn theo thèng kª, chØ cã 50% tr−êng hîp b o ®æ bé cã thÓ trïng hîp víi thñy triÒu lªn, täa møc n−íc g©y nguy hiÓm. - Vïng cã n−íc d©ng lín n»m ë phÝa ph¶i cña n¬i b o ®æ bé, víi kho¶ng c¸ch 5 - 30km. §−êng bao n−íc d©ng kh«ng ®èi xøng qua t©m b o. V× v©y khi b o lín ®æ bé v o phÝa b¾c H¶i Phßng, n−íc d©ng cã thÓ lín nh−ng Ýt nguy hiÓm do bê biÓn kh«ng thÊp. Ng−îc l¹i, nh÷ng c¬n b o bé dÔ g©y nguy hiÓm v× cã nhiÒu vïng bê biÓn thÊp. 5) Ph©n vïng ¶nh h−ëng b o v ¸p lùc giã Ph©n vïng ¶nh h−ëng giã b o v ¸p lùc giã ®−îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn "T¶i träng v t¸c ®éng - TCVN 2737 - 95" (Xem phô lôc 2.2) 2.3.2. Lò, lôt 1) L mét nÒn kinh tÕ lóa n−íc, ë VN, ®¹i ®a sè c− d©n sèng v canh t¸c ë c¸c vïng ®ång b»ng ch©u thæ v ven biÓn. §©y l nh÷ng vïng ®Êt thÊp, th−êng xuyªn cã nguy c¬ bÞ ngËp lôt do nhiÒu nguyªn nh©n: lò s«ng, m−a do b o, m−a do giã mïa, n−íc d©ng do b o, thñy triÒu. 2) C¸c b¶n ®å: - §Þa h×nh - C¸c vïng ngËp lôt - C¸c l−u vùc s«ng - HÖ thèng ®ª ®iÒu §−îc tr×nh b y ë c¸c h×nh tõ 2.3.1 tíi 2.3.11 Nguån t− liÖu: [1] “§iÒu kiÖn kü thuËt x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh coc vèn ®Çu t− n−íc ngo i ®−îc x©y dùng t¹i CHXHCN ViÖt Nam” (dù th¶o) Phô lôc 8: Giã b o ë ViÖt Nam víi c«ng t×nh x©y dùng Biªn so¹n: ViÖn khÝ t−îng thuû v¨n – PGS, PTS TrÇn ViÖt LiÔn NguyÔn cung, Trung t©m qu¶n lý v kiÓm so¸t m«i tr−êng Tr−¬ng Nguyªn M©n, ViÖn thiÕt kÕ nh ë v c«ng tr×nh c«ng céng [2] “ChiÕn l−îc, kÕ ho¹ch gi¶m nhÑ thuû tai ë ViÖt Nam” Liªn HiÖp Quèc – Niu-ooc, Gi¬ nev¬ - 1994 Biªn so¹n: Bé thuû lîi CHXHCn ViÖt Nam, ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn Liªn HiÖp Quèc (UNDP) H×nh 2.3.1. B¶n ®å ®−êng ®i trung b×nh cña b·o
 4. H×nh 2.3.2. B¶n ®å ®−êng ®i c¸c c¬n b·o trong th¸ng (n¨m 1954 - 1991)
 5. H×nh 2.3.3. B¶n ®å ®−êng ®¼ng trÞ tèc ®é giã trung b×nh 2 phót, chu kú 20 n¨m
 6. H×nh 2.3.4. B¶n ®å ®−êng ®¼ng trÞ tèc ®é giã trung b×nh 2 phót chu k× 50 n¨m
 7. H×nh 2.3.5. B¶n ®å ®Þa h×nh
 8. H×nh 2.3.6. B¶n ®å ph©n vïng ngËp lôt
 9. H×nh 2.3.7. B¶n ®é ph©n vïng n−íc d©ng do b·o, thñy triÒu, chiÒu cao sãng cùc ®¹i
 10. H×nh 2.3.8. B¶n ®å l−u vùc s«ng
 11. H×nh 2.3.9. B¶n ®å ph©n vïng theo thêi gian truyÒn lò sau b·o
Đồng bộ tài khoản