Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.6

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
90
lượt xem
23
download

Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục này cung cấp một số thông tin tổng quát về giông, sét ở Việt nam và được làm tài liệu tham khảo. 2.6.1. Phân vùng giông sét: 1/ Toàn lãnh thổ Việt Nam trên đất liền có thể được chia thành 5 vùng theo đặc trưng về cường độ hoạt động của giông sét là:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.6

  1. Phô Lôc 2.6 Gi«ng sÐt Phô lôc n y cung cÊp mét sè th«ng tin tæng qu¸t vÒ gi«ng, sÐt ë ViÖt Nam v ®−îc l m t i liÖu tham kh¶o 2.6.1. Ph©n vïng gi«ng sÐt 1) To n l nh thæ VN trªn ®Êt liÒn cã thÓ ®−îc chia th nh 5 vïng theo ®Æc tr−ng vÒ c−êng ®é ho¹t ®éng cña gi«ng sÐt l : 2) Trªn l nh thæ næi lªn c¸c khu vùc trung t©m gi«ng l : - T©y Ninh - Méc Hãa - B¾c T©y nguyªn - Nam T©y Nguyªn - Håi Xu©n - S«ng M - B¾c Quan 2.6.2. C¸c b¶n ®å ph©n vïng v sè liÖu vÒ gi«ng, sÐt 1) Ng y v giê gi«ng a) B¶n ®å ph©n bè sè ng y cã gi«ng trong mét n¨m (®−êng ®¼ng trÞ ng y gi«ng trong n¨m): h×nh b) B¶n ®å ®¼ng giê gi«ng h ng n¨m: h×nh 2.6.2; c) Giê v ng y gi«ng trung b×nh n¨m t¹i c¸c tr¹m khÝ t−îng: b¶ng 2.6.1. 2) DiÔn biÕn gi«ng BiÓu ®å diÔn biÕn gi«ng h ng n¨m trªn c¸c vïng gi«ng: h×nh 2.6.3; 3) MËt ®é sÐt a) B¶n ®å ph©n vïng mËt ®é sÐt: h×nh 2.6.4. b) Dù kiÕn mËt ®é sÐt t¹i c¸c khu vùc: b¶ng 2.6.2. B¶ng 2.6.2 - Dù kiÕn mËt ®é sÐt t¹i c¸c khu vùc
  2. 4) C−êng ®é ho¹t ®éng sÐt C−êng ®é ho¹t ®éng gi«ng sÐt t¹i c¸c vïng: b¶ng 2.6.3. B¶ng 2.6.3 - C−êng ®é ho¹t ®éng sÐt t¹i c¸c vïng Nguån t− liÖu [1] "§iÒu kiÖn kÜ thuËt nh÷ng c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t− n−íc ngo i ®−îc x©y dùng t¹i CHXHCNVN" (dù ViÖn Tiªu chuÈn hãa x©y dùng 1991. Phô lôc 10: Chèng sÐt BiÖn so¹n: Trung t©m vËt lý ®Þa cÇu øng dông, ViÖn khoa häc kü thuËt B−u ®iÖn. Chñ tr×: TrÇn N¨ng BÝnh [2] "§Æc ®iÓm v ph©n bè gi«ng trªn l nh thæ VN" PGSPTS TrÇn ViÖt LiÔn v c¸c céng t¸c viªn, ViÖn khÝ t−îng thñy v¨n - B¸o c¸o t¹i "Héi nghÞ Quèc tÕ v Nghiªn cøu sÐt v chèng sÐt ë VN", tæ chøc t¹i H Néi, Ng y 24-26/4/97. [3] "Tãm t¾t kÕt qu¶ nghiªn cøu sÐt ë VN" - TS §Æng ngäc Tïng v c¸c céng t¸c viªn, ViÖn N¨ng l−îng - B o c¸o t¹i "Héi nghÞ Quèc tÕ vÒ Nghiªn cøu sÐt v chèng sÐt ë VN", tæ chøc t¹i H Néi, Ng y 24 - H×nh 2.6.1. B¶n ®å ph©n bè sè ng y cã gi«ng trong mét n¨m
  3. H×nh 2.6.2. B¶n ®å ®¼ng giê d«ng h ng n¨m
  4. H×nh 2.6.3. BiÓu ®å diÔn biÕn d«ng h ng n¨m trªn c¸c vïng d«ng
  5. H×nh 2.6.4. B¶n ®å ph©n vïng mËt ®é sÐt
  6. B¶ng 2.6.1. Giê v ng y gi«ng trung b×nh n¨m ë ViÖt Nam (Do Trung t©m VËt lý cÇu øng dông (ViÖn KHVN) xö lý sè liÖu, theo sè liÖu cña Tæng côc khÝ t−îng thñy v¨n 1976 - 1980)
Đồng bộ tài khoản