Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.9

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
84
lượt xem
41
download

Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục này cung cấp một số thông tin tổng quát về địa chất công trình ở Việt nam và được dùng làm tài liệu tham khảo...Bản đồ phân vùng địa chất công trình ( ĐCCT). Phân vùng địa chất công trình lãnh thổ Việt nam được thể hiện bàng bản đồ địa chất công trình, tỷ lệ 1/ 2.000.000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.9

  1. Phô lôc 2.9 §Þa chÊt c«ng tr×nh Phô lôc n y cung cÊp mét sè th«ng tin tæng qu¸t vÒ ®Þa chÊt c«ng tr×nh ë ViÖt Nam v ®−îc dïng l m t i liÖu tham kh¶o. 2.9.1. B¶n ®å ®Þa chÊt c«ng tr×nh 1) B¶n ®å ph©n vïng ®Þa chÊt c«ng tr×nh (§CCT) Ph©n vïng ®Þa chÊt c«ng tr×nh l nh thæ ViÖt Nam ®−îc thÓ hiÖn b»ng b¶n ®å ®Þa chÊt c«ng tr×nh, tû lÖ 1/2.000.000 (h×nh 2.9.1, ® thu nhá). 2) Néi dung v ph−¬ng ph¸p th nh lËp b¶n ®å a) B¶n ®å ®Þa chÊt c«ng tr×nh (§CCT) VN tû lÖ 1/2.000.000 thÓ hiÖn nh÷ng nÐt kh¸i qu¸t ®iÒu kiÖn §CCT cña to n l nh thæ, nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ khu vùc vÒ mÆt x©y dùng c«ng tr×nh, nh»m ®Ó x c ®Þnh néi dung, khèi l−îng v ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu §CCT tØ mØ h¬n. Trªn b¶n ®å biÓu thÞ c¸c yÕu tè chñ yÕu cña ®iÒu kiÖn §CCT nh− lo¹i ®Êt ®¸, tuæi v nguån gèc cña chóng, cÊ yÕu tè kiÕn t¹o lín (c¸c ®øt g y kiÕn t¹o lín), ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh ®Þa m¹o, ®iÒu liÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, c¸c qu¸ tr×nh v hiÖn t−îng ®Þa chÊt ®éng lùc. b) Ph©n lo¹i ®Êt ®¸ - C¸c lo¹i ®Êt ®¸ trªn l nh thæ ®−îc ph©n chia theo 2 ®¼ng cÊp l líp v nhãm. - Dùa v o ®Æc ®iÓm cña mèi liªn kÕt kiÕn tróc (liªn kÕt gi÷a c¸c kho¸ng vËt v c¸c h¹t t¹o ®Êt ®¸), tÊt c¶ ®Êt ®¸ ®−îc chia th nh 2 líp: líp cã liªn kÕt cøng (®¸ cøng) v líp kh«ng cã liªn kÕt cøng (®Êt mÒm rêi). - C¨n cø v o nguån gèc v ®iÒu kiÖn th nh t¹o, ®Êt ®¸ trong mét líp ®−îc ph©n chia th nh c¸c nhãm kh¸c nhau. §Êt ®¸ trong mét nhãm ®−îc th nh t¹o trong nh÷ng diÒu kiÖn kiÕn t¹o v cæ ®Þa lý gièng nhau, do ®ã chóng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm §CCT gÇn gièng nhau. - Tuæi v nguån gèc ®Êt ®¸, ®øt g y kiÕn t¹o v ranh giíi ®Þa chÊt ®−îc biÓu thÞ b»ng c¸c ký hiÖu quèc tÕ c) §Æc ®iÓm ®Þa h×nh ®−îc thÓ hiÖn b»ng c¸c cèt cao ®Þa h×nh cã tÝnh ®¹i diÖn. d) §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n ®−îc thÓ hiÖn trªn b¶n ®å víi c¸c néi dung chñ yÕu l chiÒu s©u mùc n−íc d−íi ®Êt v kh¶ n¨ng ¨n mßn cña nã. §¸nh gi¸ tÝnh ¨n mßn cña n−íc theo tiªu chuÈn sau: ¡n mßn axit: khi pH cña n−íc nhá h¬n 5; ¡n mßn röa lòa: khi h m l−îng HCO3- nhá h¬n 2 mg®l/l; ¡n mßn sunfat: khi h m l−îng SO4 - lín h¬n 250 mg®/l ¡n mßn c¸cbon nic: khi h m l−îng CO2 l¬n h¬n 3 mg/l e) c¸c qu¸ tr×nh v hiÖn t−îng ®Þa chÊt ®éng lùc c«ng tr×nh ®−îc biÓu thÞ b»ng c¸c ký hiÖu. Riªng ®éng ®Êt trªn mÆt theo thang 12 cÊp MSK -64 ®−îc ghi b»ng c¸c sè la tinh. f) TÝnh chÊt c¬ lý cña mçi nhãm ®Êt ®¸ ®−îc tæng hîp v ®−îc tr×nh b y trong b¶n thuyÕt minh b¶n ®å. 3) C¸c nhãm ®Êt ®¸: Dùa v o c¸c nguyªn t¾c ph©n chia ®Êt ®¸ nh− ® nªu trªn, tÊt c¶ c¸c th nh t¹o ®Êt ®¸ trªn l nh thæ ViÖt Nam ®−îc chia th nh 2 líp v 15 nhãm. a) Líp ®¸ cã liªn kÕt cøng Gåm c¸c nhãm sau: - Nhãm 1 : nhãm ®¸ x©m nhËp axit, trung tÝnh v kiÒm. Nhãm n y gåm c¸c phøc hÖ macma sau: S«ng Ba (¢R), S«ng Re, Ca VÞnh (PR1), Chu Lai - Ba T¬, P¬ Sen, Xãm GiÊy, M−êng Hum (PR2), ChiÒng Khu«n (Î ), §¹i Léc, S«ng ChÈy, Pia Ma (D1), Tr−êng S¬n, M−êng L¸t, Ng©n S¬n (D3), BÕn Gi»ng, QuÕ S¬n, §iÖn Biªn (P2), V©n Canh, S«ng M , Nói §iÒng (T2), H¶i V©n, Pia Biooc (T3), An KoÐt - §Þnh Qu¶n, § o C¶, Pu Saa Phin, Pia O¾c (k2), B¶n ChiÒng, E Yen Sun, Pu Sam Cap, Chî §ån (p3). - Nhãm 2: nhãm ®¸ x©m nhËp mafic, siªu mafic. Gåm c¸c hÖ sau:
  2. Konkbang (AR), B¶o H (PR1), HiÖp §øc, Nói N−a, Bo Xunh (E1), Ba Vi (P2), Cao B»ng (T1), Nói Chóa (T3) v Ph−íc ThiÖn (N2). - Nhãm 3: nhãm ®¸ phun tr o, axit, trung t×nh, kiÒm. Gåm c¸c hÖ tÇng Ngoi Phia (Kut) v hÖ tÇng Pu Tra (PpT) - Nhãm 4: nhãm ®¸ phun tr o mafic Gåm Bazan tuæi N2- Q1 v QII-IV. - Nhãm 5: nhãm ®¸ biÕn chÊt. Gåm hÖ tÇng Kan N¾c (AR), hÖ tÇng Suèi ChiÒng, S«ng Tranh (PR1), S«ng Hång, Sinh QuyÒn, §ak Min, Kh©n §øc, S«ng Ch¶y, Sa Pa, Bï Khang, P« K«(PR1 v PR2), NËm C« (PR2- Î1). - Nhãm 6: nhãm trÇn tÝch vôn kÕt Gåm c¸c hÖ tÇng v ®iÖp: Má §ång, H Giang, S«ng M (Î), Suèi Nai, ThÇn La (Î3 - Q1), §«ng S¬n (01), TÊn M i, S«ng C¶, Long §¹i (0-S), Huæi NghÞ (S2 - D1), §å S¬n, B¾c Bun, Song Mua, NËm P , R o Ch¹n (D1), D−ìng §éng, T¹ Khao (D1-2), B¼n Gi»ng (D2), Yªn Duyªn (P2 - T1), L¹n S¬n, S i Gßn (T1), NËm ThÈm, quy L¨ng (T2), MÉu S¬n, NËm Mu (T3), Lai Ch©u (T2-3), Hßn Gai, V¨n L¨ng, Suèi B ng, §ång §á, N«ng S¬n, Suèi B ng (T3), H Cèi (J1-2), Phó Quèc (J3 - K1), Yªn Ch©u (K2), Mô Gi¹ (K), Phï Tiªn -§×nh Cao, Cï Lao D−¬ng (P2), Hang Mon, Khe Bè, §ång Híi, S«ng Ba, Phong Ch©u, Phñ Cõ, Tiªn H−ng, N D−¬ng, V×nh B¶o, Rinh Chïa (N). - Nhãm 7: nhãm ®¸ trÇm tÝch vôn kÕt - phun tr o axit, trung t×nh Gåm c¸c hÖ tÇng v ®iÖp: Long §¹i (PZ1-2), TÊn M i, Phó Ng÷ v Long §¹i (0-S), S«ng HiÕn, §«ng TriÒu, M¨ng Giang (TZ), Tam Lang, M−êng Hinh V §Ìo B¶o Léc (J1-K), §ît D−¬ng (K). - Nhãm 8: nhãm trÇm tÝch vôn kÕt - sinh hãa - phun tr o Gåm c¸c hÖ tÇng v ®iÖp: Cam §−êng (Î), BÕn KhÕ, A V−¬ng (Î- 01_, Lu Xia (10), N M¬ (0), Phó Ng÷ (O-S), Sinh Vinh, Pa Ham (03-D1), Xu©qn S¬n, Pinh Ph−¬ng (S2-D1), Bã HiÒng (S-D1), §¹i Giang (S2-D1), Mia KÐ, §¹i ThÞ, B¶n Nguån (D1), Huæi L«i, T©n L©m (D1-2), B¶n Pap, Môc B i (D2), Toc T¸t, §éng Thä (D30, La Khª (C1), T ThiÕt, Can Léc (P2), N KhuÊt, Hßn NghÖ (T2), Thä L©m (J1-2), S«ng C¶ (0-S), N©m C−êi (PZ1-2), B¶n DiÖt (C3-P1), S«ng § (C3-P1), CÈm Thñy, §ång §¨ng (P2), Cß Nßi (T2), M−êng Trai (T2-3), V¨n ChÊn (J3-K). - Nhãm 9: nhãm trÊn tÝch sinh hãa Gåm C¸c ®iÖp: Chang Pung, H m Rång (Î3), Lç S¬n, N¨m C¨n (D2), Cß Bai (D2-3), C¸t B (C1), L−ìng Kú, §¸ M i ©, B¸i S¬n, M−êng Lèng (C-P), H Tiªn (P), §ång Giao, §ång TrÇu (T2). b) Líp ®¸ kh«ng cã liªn kÕt cøng Gåm c¸c nhãm sau: - Nhãm 10: c¸c trÇn tÝch s«ng; - Nhãm 11: nhãm c¸c trÇn tÝch nguån gèc biÕn giã tuæi ®Ö tõ; - Nhãm 12: nhãm c¸cung cÊp trÇn tÝch ®Çm lÇy tuæi Holoxen; - Nhãm 13: nhãm c¸c trÇn tÝch ®a nguån gèc s«ng - Lò v s«ng - lò - s−ên tÝch tuæi ®é tø; - Nhãm 14: nhãm c¸c trÇn tÝch ®a nguån gèc s«ng - biÓn tuæi ®Ö tø v Neogen (N2); - Nhãm 15: nhãm c¸c trÇn tÝch ®a nguån gèc: biÓn - ®Çm lÇy, s«ng - biÓn - ®Çm lÇy, s«ng, ®Çm lÇy, s«ng - hå tuæi ®Ö tø. 4) TÝnh chÊt c¬ lý cña c¸c nhãm ®Êt ®¸ Gi¸ trÞ c¸c chØ tiªu tÝnh chÊt c¬ lý chñ yÕu cña c¸c lo¹i ®Êt ®¸ ®−îc tr×nh b y trong c¸c b¶ng d−íi ®©y: - C¸c lo¹i ®¸ cøng phæ biÕn: B¶ng 2.9.1; - §Êt nÒm dÝnh, nguån gèc t n - s−ên tÝch: B¶ng 2.9.1; - §Êt nÒm dÝnh ë ®ång b»ng B¾c bé: B¶ng 2.9.3;
  3. - §Êt dÝnh ®ång b»ng Nam bé: B¶ng 2.9.4; Ph©n vïng ®Þa chÊt c«ng tr×nh VÒ ®Þa chÊt c«ng tr×nh, cã thÓ chia l nh thæ phÇn lôc ®Þa ViÖt Nam th nh 7 miÒn: 1) MiÒn nói uèn nÕp §«ng B¾c bé - MiÒn n y cã ranh giíi phÝa B¾c l biªn giíi ViÖt - Trung, phÝa t©y l ®øt g y s«ng Ch¶y, phÝa t©y nam l miÒn vâng rifto S«ng Hång, phÝa ®«ng l BiÓn §«ng. - Nh×n chung ®©y l miÒn nói thÊp xen ®åi, phÇn lín diÖn tÝch cã ®é cao trung b×nh 600 - 700m, c¸c d y nói s¾p xÕp theo d¹ng táa tia v h×nh cung cãphÇn låi h−íng vÒ phÝa ®«ng, ®«ng nam, lh¸ phï hîp víi ®−êng ph−¬ng cña c¸c cÊu tróc uèn nÕp. Trong miÒn ph©n bè réng r i c¸c th nh t¹o lôc nguyªn - cacbonat - phun tr o tuæi Palªoz«i bÞ biÕn chÊt yªu v trung b×nh c¸c trÇm tÝch cacbonat. §Æc ®iÓm n y quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt ®¸ v sù ph¸t triÓn cña c¸c qu¸ tr×nh ®Þa chÊt. Qu¸ tr×nh cact¬ (carst) ph¸t triÓn rÊt m¹nh mÏ, t¹o th nh c¸c khèi nói cact¬ lín víi c¶nh quan ®Æc tr−ng. C¸c qu¸ tr×nh phong hãa, xãi mßn s−ên dèc v tr−ît ph¸t 2) MiÒn nói uèn nÕp T©y B¾c Bé - Ranh giíi phÝa b¾c cña miÒn l biªn giíi ViÖt - Trung, phÝa ®«ng l ®øt g y s«ng Ch¶y, phÝa t©y nam l ®øt g y s«ng m . - §Æc ®iÓm cña miÒn l ph¸t triÓn c¸c d y nói cao v cao trung b×nh, s−ên dèc, ch¹y s«ng song víi nhau v kÐo d i theo ph−¬ng t©y b¾c - ®«ng nam trïng víi ph−¬ng cÊu tróc ®Þa chÊt. Xen víi c¸c d y nói l c¸c thung lòng s©u. Cêu tróc kiÕn t¹o v th nh phÇn ®Êt ®¸ cña miÒn rÊt phøc t¹p. Ho¹t ®éng t©n kiÕn t¹o v ®Þa chÊn m¹nh mÏ, c¸c qu¸ tr×nh c¸c«ng tr×nh¬ tr−ît, ®¸ ®æ,… ph¸t triÓn m¹nh. §©y l miÒn cã møc ®é ho¹t ®éng ®Þa ®éng lùc m¹nh nhÊt. Dait ®¸ v«i cact¬ hãa kÐo d i theo ph−¬ng t©y b¾c - ®«ng nam tõ biªn giíi phÝa b¾c ®Ên bê biÓn ®«ng nam. Theo h−íng n y h×nh thÊp dÇn, møc ®é ph¸t triÓn cact¬ t¨ng l©n. 3) MiÒn nói uèn B¾c Trung Bé - MiÒn n y ®−îc ph©n c¸ch víi miÒn nói nÕp T©y B¾c Bé bëi ®øt g y S«ng M v víi miÒn ®Þa khèi Kontum, bëi ®øt g y B×nh S¬n - Ph−íc S¬n. - C¸c d y nói kÐo d i theo ph−¬ng t©y b¾c - ®«ng nam. Cao ®é ®Þa h×nh gi¶m nhanh tõ c¸c d y nói cao trung b×nh v thÊp ë biªn giíi ViÖt - L o tíi c¸c ®ång b»ng thÊp ven biÓn ë phÝa ®«ng. - Trong miÒn ph©n bè réng r¶i c¸c th nh t¹o lôc nguyªn - phô tr o, lôc nguyªn - cacbonat - phô tr o v cacbonat. Ho¹t ®éng t©n kiÕn t¹o v ®Þa chÊt kh¸ m¹nh. C¸c qu¸ tr×nh tr−ît, ®¸ ®æ, b o xãi, s−ên dèc v cact¬ ph¸t triÓn m¹nh, ®iÓn h×nh l khèi nói ®¸ v«i cact¬ hãa KÎ b ng. C¸c ®ång b»ng ven biÓn hÑp, t−¬ng ®èi dèc, trªn ®ã ph¸t triÓn c¸c ®Þa h×nh tÝch tô do giã. 4) MiÒn ®Þa khèi Kontum - Ranh giíi phÝa B¾c cña miÒn l ®øt g y B×nh S¬n - Ph−íc S¬n, phÝa nam l ®øt g y Tuy Hßa - - §©y l miÒn nói cao trung b×nh víi nhiÒu ®Ønh cao trªn 2000m chuyÓn dÇn sang nói thÊp v ®ång b»ng ven biÓn theo h−íng T©y sang §«ng. §Æc ®iÓm cña miÒn l ho¹t ®éng t©n kiÕn t¹o kh«ng ®ång ®Òu. Vïng quanh Ngäc Linh cã biÓu hiÖn vËn ®éng t¹o nói t−¬ng ®èi m¹nh. Trong miÒn ph©n bè rÊt réng r i c¸c th nh t¹o biÕn chÊt m¹nh v c¸c th nh t¹o macma x©m nhËp. Líp phñ bazan kain«zoi chiÕm diÖn tÝch kh«ng lín v th−êng bÞ ph©n c¾t. Qu¸ tr×nh phong hãa ph¸t triÓn, cã mÆt kiÓu vá ph©n hãa thñy ph©n ho n to n trªn bazan kain«zoi. Ngo i ra cßn ph¸t triÓn c¸c qu¸ tr×nh tr−ît ®¸ ®æ, b o sãi s−ên dèc,… 5) MiÒn nói uèn Nam Trung Bé - MiÒn nói uèn nÕp Nam Trung bé ph©n c¸ch víi miÒn ®Þa khèi Kontum bëi ®øt g y Tuy Hßa - Kontum v víi miÒn vâng d¹ng ®Þa ®¹o Nam Bé bëi ®øt g y B RÞa - Léc Ninh. - §Æc ®iÓm cña miÒn l ph¸t triÓn c¸c cao nguyªn nói löa ë phÇn trung t©m v phÝa t©y, v nói thÊp xen ®åi ë phÝa b¾c, t©y b¾c, t©y nam v phÝa ®«ng. C¸c cao nguyªn cã ®é cao kh¸c nhau tõ 300 - 500m ®Õn 1400 - 1600m, t¹o th nh c¸c bËc thang ®Þa h×nh. C¸c th nh täa bazan kain«zoi ph©n bè réng r i v t¹o th nh líp phñ cã chiÒu d y kh¸c nhau trªn mÆt c¸c cao nguyªn. Qu¸ tr×nh phong hãa ph¸t triÓn m¹nh, ®Æc biÖt l trong c¸c th nh t¹o bazan, t¹o th nh vá phong hãa d y víi m u ®á ®Æc tr−ng, cã mÆt c¶ kiÓu vá phong hãa thñy ph©n ho n to n v thñy ph©n ch−a ho n to n. C¸c t n tÝch ph¸t triÓn bazan cã hÖ sè rçng rÊt cao, song ®é bÒn chèng c¾t t−¬ng ®èi lín. 6) MiÒn vâng d¹ng rifto S«ng Hång
  4. - §ång b»ng B¾c Bé thuéc miÒn vâng d¹ng rifto S«ng Hång cã diÖn tÝch kho¶ng 17000 Km2, l ®ång b»ng tÝch tô, bÒ mÆt kh¸ b»ng ph¼ng víi ®é cao tõ 1 ®Õn 12m, trung b×nh 6 - 8m, h¬i nghiªng vÒ phÝa ®«ng nam v bÞ ph©n c¸ch bëi m¹ng s«ng suèi d y ®Æc. - CÊu t¹o nªn ®ång b»ng l c¸c trÇm tÝch ®Ö tø mÒm rêi. N−íc d−íi ®Êt n»m c¸ch mÆt ®Êt 0 - 5m, th−êng l 1 - 2m. ë vïng ven biÓn th nh phÇn n−íc biÓn ®æi phøc t¹p. Trong ph¹m vi chiÒu s©u tõ 10 - 15m th−êng gÆp ®Êt yÕu g©y khã kh¨n cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh. Vïng ven r×a ®ång b»ng cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh thuËn lîi h¬n. Trong miÒn cã nh÷ng biÓu hiÖn nøt ®Êt kiÕn t¹o. 7) MiÒn vâng d¹ng ®Þa hßa Nam Bé - §ång b»ng Nam Bé thuéc miÒn vâng d¹ng ®Þa h o Nam Bé cã diÖn tÝch kho¶ng 61300 km2, l ®ång b»ng phï sa b»ng ph¼ng. §Þa h×nh ®ång b»ng cao tÝch tô - bãc mßn d¹ng bËc thÒm víi cao ®é tõ 3 - 5 ®Õn 80 - 100m ph¸t triÓn ë miÒn ®«ng v ®Þa h×nh ®ång b»ng thÊp tÝch tô víi cao ®é mÆt ®Êt tõ 0,5 - 1m ®Õn 5 - 8m ph¸t triÓn ë miÒn t©y. - §Æc ®iÓm cña ®ång b»ng miÒn §«ng l ®Þa h×nh l−în sãng; cÊu t¹o phÇn trªn cña ®ång b»ng l trÇm tÝch Pleixtoxen cã tÝnh n¨ng x©y dùng tèt, mùc n−íc d−íi ®Êt th−êng c¸ch mÆt ®Êt 2 - 5m v lín h¬n. ë ®©y ph¸t triÓn m¹nh c¸c qu¸ tr×nh b o xãi bÒ mÆt v phong hãa. §iÒu kiÖn x©y dùng thuËn lîi. - MiÒn t©y cã ®Þa h×nh b»ng ph¼ng, trÇm tÝch ®Ö tø rÊt d y. C¸c th nh t¹o holoxen hÇu nh− phñ kÝn bÒ mÆt. N−íc d−íi ®Êt th−êng c¸ch mÆt ®Êt 0 - 2m. §Êt yÕu cã chiÒu d y lín v ph©n bè réng r i. C¸c qu¸ tr×nh ®Çm lÇy rÊt ph¸t triÓn. Nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn g©y khã kh¨n cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh v khai th¸c kinh tÕ l nh thæ. Nguån t− liÖu: "§iÒu kiÖn kü thuËt x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t− n−íc ngo i ®−îc x©y dùng t¹i CHXHCNVN" (dù th¶o) - ViÖn Tiªu chuÈn hãa x©y dùng 1991. Phô lôc 2: §Þa chÊt c«ng tr×nh. Biªn so¹n: Héi §Þa chÊt VN. GSTS Ph¹m V¨n Ty, GSTS NguyÔn Thanh, GSTS Ph¹m Xu©n, PTS NguyÔn Huy Ph−¬ng, PTS NguyÔn §øc §¹i. Ph¶n biÖn: PTS Ph¹m V¨n C¬, ViÖn khoa häc Thñy lîi Quèc Gia TCVN ISO 900 Vò Cao Minh, ViÖn §Þa chÊt, ViÖn Khoa häc VN. H×nh 2.9.1. B¶n ®å ®Þa chÊt c«ng tr×nh
  5. B¶ng 2.9.1. TÝnh ChÊt C¬ lý cña ®¸ cøng trªn l·nh thæ ViÖt Nam B¶ng 2.9.2. Gi¸ trÞ trung b×nh c¸c chØ tiªu c¬ lý ®Êt : lo¹i sÐt t n - s−ên tÝch
  6. B¶ng 2.9.3. Gi¸ trÞ trung b×nh c¸c chØ tiªu tÝnh chÊt c¬ lý ®Êt: ®Êt dÝnh ®ång b»ng B¾c Bé
  7. B¶ng 2.9.4. Gi¸ trÞ trung b×nh c¸c chØ tiªu tÝnh chÊt c¬ lý ®Êt dÝnh ®ång b»ng Nam Bé
Đồng bộ tài khoản