Quy chuẩn xây dựng_ Chương 5 Tiep

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
162
lượt xem
90
download

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 5 Tiep

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 5_ Quy hoạch xây dựng đô thị ( tiếp theo). Mục tiêu của chương này nhằm đảm bảo công tác quy hoạch xây dựng đô thị đạt hiệu quả cao về mọi mặt: 1/ Tạo lập môi trường sống an toàn, vệ sinh và tiện nghi cho con người trong việc tổ chức không gian, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị; 2/ Sử dụng hợp lý vốn, đất đai và tài nguyên khác;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dựng_ Chương 5 Tiep

  1. §iÒu 5.12 Quy ho¹ch khu c«ng nghiÖp v kho t ng ®« thÞ 5.12.1 Khu c«ng nghiÖp ®« thÞ 1. C¸c nh m¸y ph¶i ®−îc bè trÝ tËp trung th nh c¸c khu, côm c«ng nghiÖp v ®¶m b¶o hîp lý trong tæ chøc s¶n xuÊt, bè trÝ bÕn b i, kho t ng, sö dông c¸c hÖ thèng y thuËt h¹ tÇng v b¶o vÖ m«i tr−êng. 2. Quy ho¹ch x©y dùng, c¶i t¹o, më réng c¸c khu, côm c«ng nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: a. B¶o vÖ m«i tr−êng: i) Ph¶i ®¶m b¶o tu©n thñ c¸c tiªu chÈn b¶o vÖ m«i tr−êng, quy ®Þnh trong c¸c ®iÒu 4.16, 4.17, ii) VÞ trÝ c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt nh÷ng ¶nh h−ëng xÊu tíi m«i tr−êng sèng cña khu d©n dông, nh− quy ®Þnh ë môc 5.12.1.3 v 5.11.1.4 d−íi ®©y. b) Tæ chøc s¶n suÊt ®−îc thuËn tiÖn v hîp lý. Gi÷a c¸c nh m¸y thùc hiÖn ®−îc hîp t¸c nh m¸y thùc hiÖn ®−îc hîp t¸c v hç trî trong ho¹t ®éng c«ng nghÖ, cung cÊp nguyªn liÖu, xö lý chÊt th¶i, sö dông c¸c hÖ thèng kü thuËt h¹ tÇng, c) Bè trÝ c¸c c«ng tr×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt c¶nh quan v t¹o ®−îc vÎ ®Ñp c«ng nghiÖp, h i ho víi c¸c quÇn thÓ kiÕn tróc kh¸c trong ®« thÞ. Gi÷a c¸c c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch an to n ch¸y, quy ®Þnh ë §iÒu 4.12. d) Bè trÝ c¸c m¹ng l−íi kü thuËt h¹ tõng v c©y xanh. e) Sö dông hîp lý ®Êt ®ai v dù phßng ®Êt më réng c¸c nh m¸y, khu, côm c«ng nghiÖp. 3. VÞ trÝ c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp VÞ trÝ c¸c xÝ nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o kh«ng g©y ¶nh h−ëng xÊu tíi môc tiªu sèng cña khu d©n c−, cô thÓ: a) Nh÷ng xÝ nghiÖp cã th¶i chÊt ®éc h¹i, g©y « nhiÔm m«i tr−êng ph¶i ë cuèi h−íng giã chÝnh, cuèi c¸c dßng s«ng, suèi so v¬i khu d©n c−. b) Tuú theo t¸c ®äng ®äc h¹i tíi m«i tr−êng v khèi l−îng vËn t¶i ra v o nh m¸y m bè trÝ ë xa hay gÇn c¸c khu d©n c− nh− sau: i) ë ngo i ph¹m vi ®« thÞ: c¸c xÝ nghiÖp dïng c¸c chÊt phãng x¹ m¹nh hoÆc dÔ g©y ch¸y næ; c¸c b i phÕ liÖu c«ng nhiÖp cã quy m« lín hoÆc chøa c¸c phÕ liÖu nguy hiÓm. ii) ë xa khu d©n dông: c¸c xÝ nghiÖp ®éc h¹i cÊp 1 v 2 (theo ph©n lo¹i xÝ nghiÖp nh− phô lô 4.8). iii) §ù¬c phÐp bè trÝ ngay trong khu d©n c−: c¸c xÝ nghiÖp nhá, khèi l−îngvËn chuyÓn v o ra Ýt, khong th¶i c¸c chÊt ®éc h¹i, kh«ng g©y ån. 4. D¶i c¸ch ly vÖ sinh a. Gi÷a c¸c c«ng tr×nh c«ng nhiÖp v khu d©n c− ph¶i cã d¶i c¸ch ly vÖ sinh. b. ChiÒu réng d¶i c¸ch ly ®−îc x¸c ®Þnh theo møc ®é ¶nh h−ëng tíi khu d©n c−, do c¸c yÕu tè: tÝnh chÊt ®éc h¹i cña c¸c chÊt th¶i (sau xö lý), h−íng giã, h−íng dßng ch¶y nh−ng ph¶i ®¶m b¶o kho¶nh c¸ch tèi thiÓu quy ®Þnh §iÒu 4.11. c. Trong d¶i c¸ch ly vÖ sinh, tèi thiÓu 40% diÖn tÝch ®Êt ph¶i ®−îc tr«ng c©y xanh v kh«ng qu¸ 30% diÖn tÝch ®Êt cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó bæ trÝ tr¹m cøu háa, b i xe «t«, kho (trõ kho chøa thùc phÈm), c¬ së dÞch vô. 5. B i phÕ liÖu, phÕ phÈm a. B i phÕ liÖu, phÕ phÈm c«ng nhiÖp ph¶i ®−îc r o ch¾n v kh«ng l m ¶nh h−ëng xÊu tíi ®iÒu kiÖn vÖ sinh cña xÝ nghiÖp xunh quanh v kh«ng l m nhiÔm bÈn m«i tr−êng (kh«ng l m bÈn nguån n−ínc mÆt n−íc ngÇm, kh«ng khÝ, ®Êt ®ai). b. B i chøa c¸c phÕ liÖu nguy hiÓm (dÔ g©y ch¸y, næ, dÞch bÖnh …) ph¶i ®Æt xa khu d©n c−, ph¶i cã biÖn ph¸p xö lý c¸c chÊt ®éc h¹i v ng¨n kh«ng cho ng−êi qua l¹i. 5.12.2 Khu kho t ng ®« thÞ 1. Quy ho¹ch c¸c khu kho t ng ®« thÞ ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: a. Tæ chøc hîp lý m¹ng l−ãi kho t ng víi 3 lo¹i kho: i) Kho b¸n lÎ, phôc vô c¸c yªu cÇu sinh ho¹t h ng ng y: ®−îc bè trÝ trong khu ë ii) Kho ph©n phèi v b¸n bu«n: ph¶i bè trÝ ven néi, ngo i khu ë. iii) Kho dù tr÷ quèc gia, kho trung chuyÓn, kho chøa c¸c chÊt ®éc h¹i, dÔ ch¸y næ: ph¶i bè trÝ th nh khu riªng ë ngo¹i th nh. b. VÞ trÝ c¸c kho ph¶i: i) Cao r¸o, kh«ng bÞ ngËp lôt v gÇn n¬i ph©n phèi, tiªu thô ; ii) ThuËt tiÖn giao th«ng, vËn chuyÓn ; iii) §¶m b¶o kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh ®èi víi khu d©n dông nh− quy ®Þnh ë §iÒu 4.11 v kho¶ng c¸ch an to n ch¸y nh− quy ®Þnh ë §iÒu 4.12.
Đồng bộ tài khoản