Quy chuẩn xây dựng_ Chương 6

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
184
lượt xem
79
download

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chuẩn xây dựng_ Chương 6_ Quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn. Mục tiêu của chương này nhằm đảm bảo việc cải tạo, phát triển các khu dân cư nông thôn đặt hiệu quả nhiều mặt, cho trước mắt cũng như lâu dài: a/ Tạo lập được môi trường sống tốt cho công nghiệp người, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường do các hoạt động sản xuất dịch vụ;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy chuẩn xây dựng_ Chương 6

  1. Ch−¬ng VI Quy ho¹ch x©y dùng khu d©n c− n«ng th«n Môc tiªu cña ch−¬ng n y nh»m ®¶m b¶o viÖc c¶i t¹o, ph¸t triÓn c¸c khu d©n c− n«ng th«n ®¹t hiÖu qu¶ nhiÒu mÆt, cho tr−íc m¾t còng nh− l©u d i: a) T¹o lËp ®−îc m«i tr−êng sèng tèt cho c«ng nghiÖp ng−êi, gi¶m thiÓu t¸c ®éng xÊu tíi m«i tr−êng do c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt dÞch vô ; b) Sö dông hîp lý ®Êt ®ai, t i nguyªn, søc lao ®éng; c) §¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn s¶n suÊt (n«ng l©m ng− nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp) v dÞch vô theo quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Þa ph−¬ng, æn ®Þnh, n©ng cao ®êi s«ng n«ng d©n, gi¶m bít sù di d©n tù ph¸t ra ®« thÞ. §iÒu 6.1 Ph¹m vi ¸p dông 6.1.1 Nh÷ng quy ®Þnh trong ch−¬ng n y h−íng dÉn chung cho viÖc lËp quy ho¹ch khu d©n c− n«ng th«n. Nh»m phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña c¸c vïng n«ng th«n kh¸c nhau, cÇn dùa trªn quy chuÈn n y ®Ó nghiªn cøu c¸c quy ®Þnh bæ sung cho tõng vïng, nh−: 1. Vïng ®ång b»ng B¾c Bé v ®ång b»ng Trung B¾c Bé; 2. Vïng ®ång b»ng s«ng Cöu Long; 3. Vïng trung du B¾c Bé; 4. Vïng T©y Nguyªn ; 5. Vïng cao v miÒn nói; 6. Vung ven biÓn v h¶i ®¶o. 6.1.2 Quy ho¹ch x©y dùng khu d©n c− n«ng th«n ®−îc lËp cho thêi h¹n 15 n¨mcho l nh thæ thuéc ®Þa giíi h nh chÝnhcña mét x (trong mét s« tr−êng hîp cã thÓ l liªn x ). 6.1.3 Quy ho¹ch x©y dùng khu d©n c− n«ng th«n ®−îc duyÖt l c¬ së ®Ó qu¶n lý ®Êt ®ai, triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t−, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh. §iÒu 6.2 Néi dung quy ho¹ch x©y dùng khu d©n c− n«ng th«n Néi dung quy ho¹ch x©y dùng khu d©n c− n«ng th«n gåm: 1. X¸c ®Þnh mèi quan hÖ gi÷a x ®−îc quy ho¹ch víi c¸c khu vùc xung quanh trong ph¹m vi huyÖn vÒ: ph¸t triÓn kinh tÕ, thÞ tr−êng, giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c, cÊp ®iÖn cÊp n−íc; 2. Kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ tæng hîp c¸c yÕu tè: tù nhiªn, kinh tÕ, x héi, d©n c−, lao ®éng kü thuËt, sö dông ®Êt ®ai, c¶nh quan v m«i tr−êng; 3. X¸c ®Þng v tiÒm n¨ng v thÕ m¹nh kinh tÕ l m tiÒn ®Ò cho ph¸t triÓn khu d©n c−: 4. Dù b¸o d©n sè v yªu cÇu x©y dùng c¸c lo¹i c«ng tr×nh ; 5. LËp s¬ ®å ®Þnh h−íng ph¸t triÓn kh«ng gian kiÕn tróc, h¹ tÇng kü thuËt v quy ho¹ch sö dông ®Êt 6. LËp mÆt b»ng sö dông ®Êt ®ai v ph©n chia l« ®Êt cho c¸c khu vùc x©y dùng ®ît ®Çu, x¸c ®Þnh chØ giíi ®−êng ®á, chØ giíi x©y dùng ; 7. X¸c ®Þnh ®Þa ®iÓm x©y dùng c¸c c«ng tr×nh quan träng ; 8. Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ; 9. So¹n th¶o ®iÒu lÖ qu¶n lý x©y dùng. §iÒu 6.3 §Êt x©y dùng khu d©n c− 6.3.1 §Êt ®Ó x©y dùng v më réng c¸c khu d©n c− ë x ph¶i: 1. Kh«ng n»m trong c¸c khu vùc d−íi ®©y: a. M«i tr−êng bÞ « nhiÔm do c¸c chÊt th¶i c«ng nghiÖp hoÆc kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh, dÔ ph¸t sinh dÞch bÖnh ; b. Cã khÝ hËu xÊu nh− s−ên ®åi phÝa T©y, n¬i giã quÈn, giã xo¸y ; c. Cã t i nguyªn cÇn khai th¸c hoÆc trong khu vùc kh¶o cæ ; d. N»m trong khu vùc cÊm x©y dùng nh−: ph¹m vi b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, khu b¶o vÖ di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸, th¾ng c¶nh, khu b¶o vÖ c«ng tr×nh quèc phßng (quy ®Þnh ë ch−¬ng 4) ;
Đồng bộ tài khoản