QUY ĐỊNH CẤU TRÚC ĐỀ CƯƠNG, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chia sẻ: John Hj Ki | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1
939
lượt xem
124
download

QUY ĐỊNH CẤU TRÚC ĐỀ CƯƠNG, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài):Phần này yêu cầu người nghiên cứu phải trình bày rỏ ràng, tường minh những lý do nào khiến cho tác giả chọn đề tài để nghiên cứu. Phải làm rõ những lý do này là cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn.2. Mục đích nghiên cứu Tác giả phải trả lời câu hỏi, nghiên cứu đề tài này để làm gì?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY ĐỊNH CẤU TRÚC ĐỀ CƯƠNG, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Mẫu 1d CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------------------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------------------- Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2012 QUY ĐỊNH CẤU TRÚC ĐỀ CƯƠNG, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Để thống nhất về cấu trúc của một đề cương đề tài NCKH (cấp trường), phòng Khoa học và đối ngoại dự kiến cấu trúc như sau: I. Cấu trúc đề cương NCKH : Gồm các mục dưới đây : 1. Lý do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài): Phần này yêu cầu người nghiên cứu phải trình bày rỏ ràng, tường minh những lý do nào khiến cho tác giả chọn đề tài để nghiên cứu. Ph ải làm rõ nh ững lý do này là cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn. 2. Mục đích nghiên cứu Tác giả phải trả lời câu hỏi, nghiên cứu đề tài này để làm gì? 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu : - Khách thể nghiên cứu : Đó là cái chứa đối tượng nghiên cứu; - Đối tượng nghiên cứu : Đó là cái trung tâm trong khách thể nghiên cứu mà tác giả sẽ phải làm rõ bản chất. 4. Giả thuyết khoa học Đó là mô hình giả định, một dự đoán về bản ch ất c ủa đ ối t ượng nghiên c ứu (Mục này có thể ở một số đề tài không cần đưa ra) 5 Nhiệm vụ nghiên cứu Nộp phòng KH&ĐN ngày 29/10/2012
  2. Mẫu 1d Đó là mục tiêu cụ thể mà đề tài phải th ực hi ện. Thông th ường có 03 nhi ệm vụ sau : - Xây dựng cơ sở lý luận (tổng quan về vấn đề nghiên cứu) - Phân tích và làm rõ bản chất và quy luật của đối tượng nghiên cứu; - Đề xuất những biện pháp (giải pháp) ứng dụng cải tạo hiện thực liên quan; 6. Giới hạn nghiên cứu Xác định về nội dung, thời gian, không gian, đối tượng khảo sát, …… mà đề tài thực hiện; 7. Phương pháp nghiên cứu Nêu các phương pháp trong hệ thống các phương pháp nghiên cứu khoa h ọc thuộc lĩnh vực khoa học của đề tài mà tác giả dự kiến sử dụng khi thực hiện đề tài. Mỗi phương pháp cần phải giải trình vắn tắt những vấn đề sau : - Mục đích sử dụng phương pháp để làm gì? - Cách thức triển khai phương pháp đó như thế nào? 8. Dàn ý nội dung Đó là một dàn ý dự kiến về nội dung của công trình, được trình bày c ụ th ể theo chương, mục và các tiểu tiết. 9. Danh mục tài liệu tham khảo Liệt kê các tài liệu được tác giả tham kh ảo và trích d ẫn trong quá trình th ực hiện đề tài. Các tài liệu được xếp theo thứ tự A,B,C….(theo tên tác gi ả ho ặc c ơ quan ra văn bản). 10. Dự kiến kế hoạch thực hiện đề tài (công trình) theo mẫu sau : Nội dung công việc Thời gian hoàn thành Stt Ghi chú 1 2 … Nộp phòng KH&ĐN ngày 29/10/2012
  3. Mẫu 1d 12. Dự trù kinh phí và công tác viên : (Nếu có) theo mẫu sau : Nội dung chi Tiền (đồng) Cộng tác viên Stt 1 2 … II. Cấu trúc một đề tài hoàn chỉnh Thông thường, một đề tài NCKH thuộc lĩnh vực Khoa h ọc giáo d ục đ ược cấu trúc làm 03 phần : Mở đầu, Nội dung, Kết luận và kiến ngh ị (không k ể ph ụ lục). Cụ thể như sau : Mở đầu Phần mở đầu của đề tài chính là những chi tiết trong đề cương nghiên cứu đã được điều chỉnh, chính xác hóa trong quá trình nghiên cứu, thực hi ện đ ề tài. C ụ thể gồm các mục từ 1 đến 8 (trong phần cấu trúc của đ ề c ương ) riêng m ục 8(dàn ý nội dung) chỉ viết tên chương . Nội dung Đây là phần chính của đề tài. Nội dung được trình bày theo t ừng ch ương mục, theo đề cương chi tiết (phần dàn ý nội dung) có điều ch ỉnh, chính xác hóa trong quá trình nghiên cứu. Kết luận và kiến nghị Kết luận của đề tài phải khẳng định được kết quả nghiên cứu, những đóng góp mới, những đề xuất mới. Kiến nghị : Nêu những đề xuất của CNĐT đối với các cá nhân và tổ chức liên quan nhằm triển khai một cách hiệu quả kết quả nghiên cứu. Nộp phòng KH&ĐN ngày 29/10/2012
  4. Mẫu 1d Phần phụ lục (không tính vào số trang của đề tài) Phụ lục là những văn bản, tài liệu, mẩu phiếu điều tra cần minh h ọa cho đ ề tài, vì khuôn khổ của đề tài mà những tài liệu này chưa được đưa vào đề tài. III. Hình thức của đề tài: Đề tài phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh dấu số trang, đánh bảng, biểu, hình vẽ đồ thị (nếu có) Văn bản của đề tài gồm : - Bìa chính : bằng giấy cứng, màu, ngoài có bọc kiếng trắng khi đóng quyển; - Bìa phụ (bìa lót) : Bằng giấy A4 (cách trình bày theo mẫu đi kèm) - Trang ghi lời nói đầu; - Trang ghi danh mục các ký hiệu chữ viết tắt xếp theo thứ tự bản ch ử cái (không quá lạm dụng chữ viết tắt nếu không thấy cần thiết - Trang ghi mục lục của đề tài : Không cần trình bày quá tỉ mỉ(gọn trong một trang) - Phần mở đầu : như hướng dẫn ở trên - Phần nội dung: Gồm nội dung các chương. Số th ứ tự của ch ương đ ược đánh bằng hệ thống Ả Rập. Các mục và tiểu mục đánh số bằng nhóm hai, ba ch ữ số, cách nhau một dấu chấm. Số thứ nhất chỉ số chương, số thứ hai chỉ số mục, số thứ ba chỉ số tiểu mục Ví dụ : Chương 1 ……….. 1.1………… 1.1.1………. 1.1.2……… 1.2………….. Nộp phòng KH&ĐN ngày 29/10/2012
  5. Mẫu 1d 1.2.1……… 1.2.2……… …………. - Kết luận và kiến nghị; - Danh mục tài liệu tham khảo; - Phụ lục (nếu có) Đề tài được đánh máy vi tính trên giấy A4 , font: Times new roman, cỡ chữ 14, dãn dòng ở chế độ 1,5 line, lề trên =lề dưới =2,5cm, lề trái 3,5 cm, lề ph ải 2 cm; Số lượng khoảng 40 đến 50 trang (chưa kể phụ lục và bìa) cho một đề tài Số lượng quyển : Theo hướng dẫn của phòng KH &ĐN khi nộp bản thảo. Nộp phòng KH&ĐN ngày 29/10/2012
  6. Mẫu 1d Nộp phòng KH&ĐN ngày 29/10/2012

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản