QUY ĐỊNH CẤU TRÚC ĐỀ CƯƠNG, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chia sẻ: vioi80

Lý do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài):Phần này yêu cầu người nghiên cứu phải trình bày rỏ ràng, tường minh những lý do nào khiến cho tác giả chọn đề tài để nghiên cứu. Phải làm rõ những lý do này là cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn.2. Mục đích nghiên cứu Tác giả phải trả lời câu hỏi, nghiên cứu đề tài này để làm gì?

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản