Quy định chế độ báo cáo nội bộ

Chia sẻ: trangdai

- Căn cứ nhu cầu theo dõi tình hình hoạt động của Công ty - Nhằm thống nhất hệ thống báo cáo trong toàn Công ty - Tổng Giám đốc Công ty quy định chế độ và nội dung báo cáo

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản