QUY ĐỊNH Số 255 /QĐ-ĐHBK-ĐTĐH

Chia sẻ: 20124082

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI Số 255 /QĐ-ĐHBK-ĐTĐH Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013 QUY ĐỊNH Về điểm liệt đối với các điểm thành phần Căn cứ thực tế triển khai thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo học chế tín chỉ, Nhà trường quy định về điểm liệt đối với các điểm thành phần của một học phần như sau: 1. Điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần đạt...

Nội dung Text: QUY ĐỊNH Số 255 /QĐ-ĐHBK-ĐTĐH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI
Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2013
Số 255 /QĐ-ĐHBK-ĐTĐH


QUY ĐỊNH
Về điểm liệt đối với các điểm thành phần


Căn cứ thực tế triển khai thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo học
chế tín chỉ, Nhà trường quy định về điểm liệt đối với các điểm thành phần của một học
phần như sau:
1. Điểm quá trình, điểm thi kết thúc học phần đạt dưới 3,0 đối với các học phần
bình thường được coi là điểm liệt. Đối với các học phần tốt nghiệp (thực tập tốt
nghiệp, thi tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp), điểm hướng dẫn, điểm
phản biện và điểm bảo vệ hội đồng đạt dưới 5,0 là điểm liệt.
2. Một học phần có ít nhất một điểm thành phần là điểm liệt thì điểm tổng kết
học phần là điểm F.
3. Quy định này áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2012-2013 và có thể được điều
chỉnh và bổ sung theo từng năm học cho phù hợp với tình hình thực tế.


KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)


PGS. Nguyễn Cảnh Lương
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản