Quy định số 270/CAAV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
53
lượt xem
4
download

Quy định số 270/CAAV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định số 270/CAAV về tiêu chuẩn khai thác thấp nhất của các sân bay có hoạt động bay dân dụng do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định số 270/CAAV

 1. C C HÀNG KHÔNG DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T D NG VI T NAM NAM c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 270/CAAV Hà N i, ngày 10 tháng 2 năm 1996 QUY NNH T M TH I C A C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM S 270/CAAV NGÀY 10 THÁNG 2 NĂM 1996 V TIÊU CHU N KHAI THÁC TH P NH T C A CÁC SÂN BAY CÓ HO T NG BAY DÂN D NG Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 25/10/1995 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam; Theo ngh c a Ông T ng giám c C m c ng hàng không, sân bay mi n B c, t i Công văn s 165 ngày 18 tháng 3 năm 1995; ngh c a Ông T ng giám c C c c ng hàng không, sân bay mi n Nam t i Công văn s 479/SAA ngày 01 tháng 9 năm 1995. Theo ngh c a C m c ng hàng không, sân bay mi n Trung t i i n văn s 080223VVDNZTZX; Theo tiêu chu n và khuy n cáo th c hành c a ICAO trong tài li u hư ng d n khai thác trong m i i u ki n th i ti t (DOC9365-AN/910); Căn c vào i u ki n c th c a Vi t Nam d a vào nh ng trang thi t b hi n có trên t ng sân bay; Trong khi chưa có quy nh v vi c xác nh tiêu chu n khai thác th p nh t cho c t cánh và h cánh t i các sân bay có ho t ng bay dân d ng, C C TRƯ NG C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM i u 1: Máy bay nêu Quy nh t m th i này ư c phân lo i theo v n t c ng h t i ngư ng ư ng h cánh c t cánh, có giá tr 1,3 l n v n t c th t t c trong trư ng h p h cánh v i tr ng lư ng t i a quy nh; Máy bay lo i A: Nh hơn 169 km/h (91 kt) Máy bay lo i B: T 169 km/h (91kt) n và nh hơn 224/km/h (12/1 kt) Máy bay lo i C: T 224 km/h (121 kt) n và nh hơn 261 km/h (141 kt) Máy bay lo i D: T 261 km/h (141 kt) n và nh hơn 307 km/h (166 kt) i u 2: quy nh t m th i tiêu chuNn khai thác th p nh t c a các sân bay có ho t ng bay hàng không dân d ng như sau: 1. Sân bay qu c t N i Bài:
 2. a. Tiêu chuNn th p nh t cho c t cánh: ư ng h c t cánh: 11/29 Sân bay d b cho c t cánh: Cát Bi, Vinh cho máy bay lo i A và B à N ng, Viên Chăn cho máy bay lo i C và D Máy bay lo i A, B: T m nhìn xa 400m Máy bay lo i C: T m nhìn xa 500 m Máy bay lo i D T m nhìn xa 600m b. Tiêu chuNn th p nh t cho h cánh: - Phương th c VOR/DME/ILS ho c NDB/DME/ILS ư ng h c t cánh 11: Máy bay lo i A, B, C: Tr n mây 60m (200ft) T m nhìn xa 800m Máy bay lo i D: Tr n mây 61 m (200ft) T m nhìn xa 800 m - Phương th c VOR/DME/ILS ho c NDB/DME/ILS trong trư ng h p ài t m (GP) không ho t ng ư ng h c t cánh 11: Máy bay lo i A, B, C: Tr n mây 110 m (360ft) T m nhìn xa 1600 m Máy bay lo i D: Tr n mây 110 m (360 ft) T m nhìn xa 2000 m
 3. - Phương th c VOR/DME ư ng h c t cánh 11: Máy bay lo i A, B, C: Tr n mây 110 m (360ft) T m nhìn xa 1600 m Máy bay lo i D: Tr n mây 110 m (360 ft) T m nhìn xa 2000 m - Phương th c VOR/DME ư ng h c t cánh 29: Máy bay lo i A, B, C: Tr n mây 110 m (360ft) T m nhìn xa 2400 m Máy bay lo i D: Tr n mây 110 m (360ft) T m nhìn xa 2800 m - Phương th c NDB/DME ư ng h c t cánh 11: Máy bay lo i A, B: Tr n mây 125 m (410ft) T m nhìn xa 1600 m Máy bay lo i C: Tr n mây 125 m (410ft) T m nhìn xa 2000 m Máy bay lo i D: Tr n mây 125 m (360ft) T m nhìn xa 2400 m 2. Sân bay Cát Bi - H i Phòng:
 4. a. Tiêu chuNn th p nh t cho c t cánh: ư ng h c t cánh: 07/25 Sân bay d b cho c t cánh: N i Bài, à N ng, Gia Lâm, Vinh cho máy bay lo i A, B N i Bài, à N ng, Viên Chăn cho máy bay lo i C Máy bay lo i A, B: T m nhìn xa 1000m Máy bay lo i C: T m nhìn xa 1200 m b. Tiêu chuNn th p nh t cho h cánh: Phương th c NDB ư ng h c t cánh 07: Máy bay lo i A, B: Tr n mây 146 m (480ft) T m nhìn xa 1600 m May bay lo i C: Tr n mây 146 m (480ft) T m nhìn xa 2000 m 3. Sân bay Vinh: a. Tiêu chuNn th p nh t cho c t h cánh: ư ng h c t cánh: 18 Sân bay d b cho c t cánh: N i Bài, à N ng, Cát Bi, Gia Lâm, Phú Bài cho máy bay lo i A, B Máy bay lo i A, B: T m nhìn xa 1200 m b. Tiêu chuNn th p nh t cho h cánh: Phương th c NDB ư ng h c t cánh 18:
 5. Máy bay lo i A, B: Tr n mây 200 m (660ft) T m nhìn xa 2000 m 4. Sân bay Nà S n: Tiêu chuNn th p nh t cho c t cánh và h cánh i v i phương th c NDB ư ng h c t cánh 29: Sân bay d b : i n Biên, N i Bài, Gia Lâm, Cát Bi, Vinh Máy bay lo i A, B: Tr n mây 750 m (2460ft) T m nhìn xa 6000 m 5. Sân bay i n Biên: Tiêu chuNn th p nh t cho c t cánh và h cánh i v i phương th c NDB ư ng h c t cánh 34: Sân bay d b : Nà S n, N i Bài, Gia Lâm, Cát Bi, Vinh Máy bay lo i A, B: Tr n mây 1038 m (3410ft) T m nhìn xa 6000 m 6. Sân bay qu c t Tân Sơn Nh t: a. Tiêu chuNn th p nh t cho c t cánh: ư ng h cánh: 25R/L và 07R/L Sân bay d b cho c t cánh: Biên Hoà, Buôn Ma Thu t, à L t, Nha Trang, C n Thơ cho máy bay lo i A và B à N ng, Phnom Penh, Biên Hoà cho báy bay lo i C và D Máy bay lo i A, B: T m nhìn xa 400 m Máy bay lo i C:
 6. T m nhìn xa 500 m Máy bay lo i D T m nhìn xa 600 m b. Tiêu chuNn th p nh t cho h cánh: - Phương th c ILS cho ư ng h c t cánh 25R: Máy bay lo i A, B, C, D: Tr n mây 600 m (200ft) T m nhìn xa 800 m - Phương th c ILS trong trư ng h p ài t m (GP) không ho t ng ư ng h c t cánh 25R: Máy bay lo i A, B, C: Tr n mây 110 m (360ft) T m nhìn xa 2000 m Máy bay lo i D: Tr n mây 110 m (360ft) T m nhìn xa 2400 m - Phương th c VOR/DME ư ng h c t cánh 25R/L: Máy bay lo i A, B, C: Tr n mây 110 m (360ft) T m nhìn xa 2000 m Máy bay lo i D: Tr n mây 110 m (360ft) T m nhìn xa 2400 m - Phương th c VOR/DME ư ng h c t cánh 07L: Máy bay lo i A, B: Tr n mây 130 m (430ft)
 7. T m nhìn xa 2000 m Máy bay lo i C: Tr n mây 130 m (430ft) T m nhìn xa 2400 m Máy bay lo i D: Tr n mây 130 m (430ft) T m nhìn xa 2800 m - Phương th c VOR/DME ư ng h c t cánh 07/R: Máy bay lo i A, B: Tr n mây 130 m (430ft) T m nhìn xa 2400 m Máy bay lo i C: Tr n mây 130 m (430ft) T m nhìn xa 2800 m Máy bay lo i D: Tr n mây 130 m (430ft) T m nhìn xa 3200 m - Phương th c NDB ư ng h c t cánh 25R/L: Máy bay lo i A, B, C: Tr n mây 110 m (360ft) T m nhìn xa 2000 m Máy bay lo i D: Tr n mây 110 m (360ft) T m nhìn xa 2400 m 7. Sân bay Liên Khương - à L t.
 8. a. Tiêu chuNn th p nh t cho c t cánh: ư ng h c t cánh: 09/27 Sân bay d b cho c t cánh: Tân Sơn Nh t, à N ng, Buôn Ma Thu t, Phú Cát, Pleiku, Nha Trang cho máy bay lo i A, B Máy bay lo i A, B: T m nhìn xa 2000 m b. Tiêu chuNn th p nh t cho h cánh: - Phương th c ti p c n ài NDB/DL ư ng h c t cánh 09: Máy bay lo i A, B: Tr n mây 539 m (1760ft) T m nhìn xa 6000 m - Phương th c ti p c n ài HYD ư ng h c t cánh 27: Tr n mây 438 m (1440ft) T m nhìn xa 6000 m - Phương th c ti p c n h cánh b ng m t ư ng h cánh 27: Tr n mây 600 m (17970ft) T m nhìn xa 6000 m 8. Sân bay Cam Ly - à L t: Tiêu chuNn th p nh t cho c t cánh và h cánh i v i phương th c h cánh b ng m t ư ng h c t cánh 10/28: d b : Liên Khương, Tân Sơn Nh t, Nha Trang, Buôn Mê Thu t, Pleiku, à N ng. Máy bay lo i A, B: Tr n mây 500 m (1650ft) T m nhìn xa 8000 m 9. Sân bay Buôn Ma Thu t: a. Tiêu chuNn th p nh t cho c t cánh:
 9. ư ng h c t cánh: 09/27 Sân bay d b cho c t cánh: Tân Sơn Nh t, à N ng, Phú Bài, Pleiku, Phú Cát, Nha Trang cho lo i máy bay A, B Máy bay lo i A, B: T m nhìn xa 1600 m b. Tiêu chuNn th p nh t cho h cánh: Phương th c NDB ư ng h c t cánh 09: Máy bay lo i A, B: Tr n mây 200 m (660ft) T m nhìn xa 2000m 10. Sân bay Phú Qu c: a. Tiêu chuNn th p nh t cho h cánh: ư ng h c t cánh: 08/26 Sân bay d b cho c t cánh: Tân Sơn Nh t, R ch Giá, Vũng T u, C n Thơ Máy bay lo i A, B: T m nhìn xa 1600 m b. Tiêu chuNn th p nh t cho h cánh: Phương th c NDB ư ng h c t cánh 08: Máy bay lo i A, B: Tr n mây 200 m (660ft) T m nhìn xa 2000m 11. Sân bay R ch Giá: a. Tiêu chuNn th p nh t cho c t cánh: ư ng h c t cánh: 08/26
 10. Sân bay d b cho c t cánh: Tân Sơn Nh t, Vũng T u, C n Thơ, Nha Trang cho lo i máy bay A, B Máy bay lo i A, B: T m nhìn xa 1600 m b. Tiêu chuNn th p nh t cho h cánh: Phương th c NDB ư ng h c t cánh 08/26: Máy bay lo i A, B: Tr n mây 200 m (400ft) T m nhìn xa 2000m 12. Sân bay qu c t à N ng: a. Tiêu chuNn th p nh t cho c t cánh: ư ng h c t cánh: 35R Sân bay d b cho c t cánh: Phú Bài, Pleiku, Phú Cát, Vinh cho máy bay lo i A và B N i Bài, Tân Sơn Nh t cho máy bay lo i C và D Máy bay lo i A, B: T m nhìn xa 400 m Máy bay lo i C: T m nhìn xa 500 m Máy bay lo i D T m nhìn xa 600 m b. Tiêu chuNn th p nh t cho h cánh: - Phương th c DME/ILS ư ng h c t cánh 35R: Máy bay lo i A: Tr n mây 60 m (200ft)
 11. T m nhìn xa 800 m Máy bay lo i B: Tr n mây 61 m (200ft) T m nhìn xa 800 m Máy bay lo i C: Tr n mây 64 m (210ft) T m nhìn xa 8000 m Máy bay lo i D: Tr n mây 67 m (220ft) T m nhìn xa 800 m - Phương th c DME/ILS trong trư ng h p ài t m (GP) không ho t ng ư ng h c t cánh 35R: Máy bay lo i A, B: Tr n mây 150 m (500ft) T m nhìn xa 2000 m Máy bay lo i C: Tr n mây 150 m (510ft) T m nhìn xa 2400 m Máy bay lo i D: Tr n mây 150 m (500ft) T m nhìn xa 2800 m - Phương th c NDB ư ng h c t cánh 35R Máy bay lo i A, B: Tr n mây 155 m (510ft) T m nhìn xa 2000 m Máy bay lo i C:
 12. Tr n mây 155 m (510ft) T m nhìn xa 2400 m Máy bay lo i D: Tr n mây 155 m (510ft) T m nhìn xa 3200 m - Phương th c VOR/DME ư ng h c t cánh 35R Máy bay lo i A, B: Tr n mây 150 m (500ft) T m nhìn xa 2000 m Máy bay lo i C: Tr n mây 150 m (500ft) T m nhìn xa 2400 m Máy bay lo i D: Tr n mây 150 m (500ft) T m nhìn xa 3200 m 13. Sân bay Pleiku: a. Tiêu chuNn th p nh t cho c t cánh: ư ng h c t cánh: 09/27 Sân bay d b cho c t cánh Tân Sơn Nh t, à N ng, Buôn Ma Thu t, Phú Bài, Nha Trang cho máy bay lo i A, B Máy bay lo i A, B: T m nhìn xa 2000 m b. Tiêu chuNn th p nh t cho h cánh: Phương th c NDB ư ng h c t cánh 09/27: Máy bay lo i A, B:
 13. Tr n mây 300 m (990ft) T m nhìn xa 3000m 14. Sân bay Phú Cát: a. Tiêu chuNn th p nh t cho c t cánh: ư ng h c t cánh: 33 Sân bay d b cho c t cánh Tân Sơn Nh t, à N ng, Buôn Thu t, Phú Bài, Nha Trang, Pleiku cho máy bay lo i A, B à N ng, Tân Sơn Nh t cho lo i máy bay C Máy bay lo i A, B, C: Tr n mây 300 m (990ft) T m nhìn xa 3000m b. Tiêu chuNn th p nh t cho h cánh: Phương th c NDB ư ng h c t cánh 33: Máy bay lo i A, B, C: Tr n mây 550 m (1810ft) T m nhìn xa 5000 m 15. Sân bay Nha Trang: a. Tiêu chuNn th p nh t cho c t cánh ư ng h c t cánh 12/30: Sân bay d b : Tân Sơn Nh t, Buôn Ma Thu t, Phú Cát, Liên Khương, à N ng cho máy bay lo i A, B Máy bay lo i A, B: Tr n mây 400 m (1310ft) T m nhìn xa 4000 m b. Tiêu chuNn th p nh t cho H cánh:
 14. Phương th c NDB ư ng h c t cánh 30: Máy bay lo i A, B Tr n mây 600 m (1970ft) T m nhìn xa 6000 m 16. Sân bay Phú Bài: a. Tiêu chuNn th p nh t cho c t cánh: ư ng h c t cánh: 09/27 Sân bay d b cho c t cánh à N ng, Vinh, N i Bài, Phú Cát, Nha Trang, Pleiku, Buôn Ma Thu t cho máy bay lo i A, B Máy bay lo i A, B T m nhìn xa 1000 m b. Tiêu chuNn th p nh t cho h cánh: Phương th c NDB ư ng h c t cánh 27: Máy bay lo i A, B Tr n mây 200 m (660ft) T m nhìn xa 1600 m. i u 3: Vi c quy t nh ch n nh ng sân bay a phương c a Vi t Nam nêu trong Quy nh t m th i này làm sân bay d b cho c t cánh ph i ư c s ch p thu n c a cơ quan không lưu có thNm quy n. i u 4: Trong trư ng h p không ch n ư c sân bay d b cho c t cánh phù h p, i u ki n th i ti t cho c t cánh không ư c th p hơn tiêu chuNn th p nh t cho h cánh i v i m t phương th c ti p c n h cánh ang s d ng t i sân bay c t cánh. i u 5: i v i t bay, trong trư ng h p có s khác bi t gi a tiêu chuNn th p nh t c a ngư i lái, tiêu chuNn th p nh t c a báy bay v i tiêu chuNn khai thác th p nh t c a sân bay, tiêu chuNn nào cao nh t trong ba tiêu chuNn ư c nêu s ư c áp d ng cho vi c quy t nh c t cánh ho c h cánh. i u 6: Hãng Hàng không qu c gia Vi t Nam, Công ty hàng không c ph n Pacific Airlines, Công ty bay d ch v VASCO và các hãng hàng không khác ho t ng t i
 15. Vi t Nam căn c vào Quy nh t m th i này d th o quy nh tiêu chuNn th p nh t c a ngư i lái, tiêu chuNn th p nh t c a t ng lo i máy bay áp d ng cho t ng sân bay trình C c phê chuNn. i u 7: Quy nh t m th i này có hi u l c k t ngày 20 tháng 2 năm 1996. M i quy nh trư c ây trái v i quy nh này u b bãi b . i u 8: Các ông T ng giám c C m c ng hàng không, sân bay mi n B c, mi n Trung, mi n Nam, T ng Giám c Trung tâm qu n lý bay dân d ng Vi t Nam, T ng giám c hãng hàng không Qu c gia Vi t Nam, Giám c Công ty hàng không c ph n Pacific Airlines, Giám c Công ty bay d ch v VASCO, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành b n Quy nh này. oàn Minh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản