Quy định số 4583/TM-ĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Quy định số 4583/TM-ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định số 4583/TM-ĐT về việc mua, bán ôtô tạm nhập khẩu của nhà thầu nước ngoài phục vụ thi công các dự án thuộc vốn ODA do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định số 4583/TM-ĐT

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4583/TM- T Hà N i, ngày 16 tháng 10 năm 2000 QUY NNH VI C MUA, BÁN ÔTÔ T M NH P KH U C A NHÀ TH U NƯ C NGOÀI PH C V THI CÔNG CÁC D ÁN THU C V N ODA Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 05/8/1997 c a Chính ph v ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (g i t t là ODA); Th c hi n Ch th c a Phó Th tư ng Nguy n M nh C m t i văn b n s 3469/VPCP- KTTH ngày 18/8/2000 c a Văn phòng Chính ph v vi c "x lý vi c bán l i xe ôtô t m nh p c a các nhà th u ODA"; Sau khi th ng nh t v i B Tài chính, T ng c c H i quan, B Thương m i quy nh vi c mua, bán ôtô nêu trên như sau: 1. Vi c mua, bán ôtô t m nh p c a các nhà th u nư c ngoài ph c v thi công các d án thu c ngu n v n ODA ch ư c th c hi n sau khi ã hoàn thành thi công công trình và tuân th theo các quy nh v qu n lý xu t khNu, nh p khNu. 2. Ôtô t m nh p thu c quy n s h u c a nhà th u nư c ngoài; ch u tư, Ban qu n lý d án (ho c ơn v ư c u thác t m nh p) không có quy n s h u nên không có quy n như ng bán. 3. Ch u tư, Ban qu n lý d án (ho c ơn v ư c u thác t m nh p) ã thay m t nhà th u làm th t c t m nh p ôtô, ư c u quy n b ng văn b n c a nhà th u ph i có văn b n ngh B Thương m i cho nhà th u bán ôtô t i Vi t Nam. 4. Sau khi ư c B Thương m i ch p thu n cho bán t i VN, ch u tư, Ban qu n lý d án (ho c ơn v ư c u thác t m nh p) thay m t nhà th u làm th t c xu t khNu t i ch gi i quy t các nghĩa v v thu . 5. Các doanh nghi p Vi t Nam có nhu c u mua l i ôtô ph i tuân th theo quy nh v qu n lý xu t khNu, nh p khNu và ph i ư c B Thương m i cho phép: a) N u vi c mua s m b ng ngu n v n Nhà nư c, ph c v u tư xây d ng i u ch nh b i các quy nh t i Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999, Ngh nh 88/1999/N -CP ngày 1/9/1999, Ngh nh 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph thì ph i tuân th nh ng quy nh c a các Ngh nh này. b) N u vi c mua s m b ng ngu n v n ngoài ngu n v n Nhà nư c thì ph i tuân th theo các quy nh t i Ngh nh 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph và Thông tư s 18/1998/TT-BTM ngày 28/8/1998 c a B Thương m i./. Nơi nh n: K/T B TRƯ NG B THƯƠNG M I - Như trên
  2. - VPCP ( b/c) TH TRƯ NG - Các B , ngành - Các t nh, TP tr c thu c TW - Lưu: VT, T Mai Văn Dâu
Đồng bộ tài khoản