Quy định về an toàn về vệ sinh lao động

Chia sẻ: trangdai

I. MỤC ĐÍCH: - Đảm bảo An toàn cho sức khoẻ của Các bộ – Công nhân viên Công ty. - Đảm bảo an toàn cho tài sản trang thiết bị nhà xưởng của Công ty.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản