QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT, BKS, BGĐ CTY CỔ PHẦN

Chia sẻ: hkquoc

Tài liệu tham khảo quy định về Về chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XYZ.

Nội dung Text: QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT, BKS, BGĐ CTY CỔ PHẦN

QUY ĐỊNH
Về chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng Quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần
XYZ.
(Ban hành kèm theo Quyết định số : ____/QĐ/HĐQT-……… ngày tháng năm
của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XYZ)

Điều 1 : Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm theo Quy định này bao
gồm :
1.- Các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho Hội đồng Quản trị
và Thư ký Hội đồng Quản trị);
2.- Các thành viên Ban Kiểm soát;
3.- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

Điều 2 : Chế độ tiền lương
1.- Các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho Hội đồng Quản trị
và Thư ký Hội đồng Quản trị), thành viên Ban Kiểm soát không hưởng lương theo hệ thống thang
lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương hiện đang áp dụng đối với cán bộ nhân viên các cấp của
Công ty mà được hưởng khoản “chi phí hoạt động” trọn gói hàng tháng. Khoản “chi phí hoạt động” cho
từng đối tượng sẽ do Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định hàng năm, dựa trên hiệu quả hoạt động
của Công ty.
2.- Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty được xếp lương chức vụ
theo Quy chế lương hiện hành của Công ty Cổ phần XYZ, được ban hành kèm theo Quyết định số
95/QD-HĐQT/96 ngày 31/10/1996 của Hội đồng Quản trị Công ty; và được bổ sung, sửa đổi theo Quyết
định số 040/QĐ-HĐQT.2004 ngày 20/08/2004 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 3 : Chế độ tiền thưởng
3.1.- Quỹ tiền thưởng hàng năm của các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố
vấn/Trợ lý cho Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị), thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám
đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty bao gồm :
a). Quỹ thưởng Ban Quản trị và Ban Điều hành Công ty; trích tối đa 5% lợi nhuận sau thuế của
Công ty để lập Quỹ thưởng Ban Quản trị và Ban Điều hành Công ty, với điều kiện tỷ suất lợi nhuận
thực hiện trước thuế trên vốn cổ phần của Công ty phải bằng hoặc lớn hơn tỷ suất lợi nhuận theo kế
hoạch năm đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
b).- Quỹ thưởng từ quỹ khen thưởng của Công ty được trích từ lợi nhuận sau thuế của Công ty,
theo tỷ lệ được quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty.
3.2.- Tiền thưởng của các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho
Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị), thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng
Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty được thực hiện theo quy chế thưởng của Công ty.
3.3.- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, căn cứ vào quỹ tiền thưởng được hưởng và quy chế
thưởng để thưởng cho các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho Hội
1
đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị), thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng
Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch chuyên môn được giao
và trách nhiệm của từng người.
3.4.- Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng quy chế
thưởng làm cơ sở để thưởng cho các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý
cho Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị), thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó
Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch chuyên môn được
giao và trách nhiệm của từng người.
Quy chế thưởng phải bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai, minh bạch, đồng thời đăng ký với
cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định luật pháp hiện hành.

Điều 4 : Chế độ trách nhiệm
4.1.- Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thực hiện đúng quyền hạn,
nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty và quy định tại Luật Doanh
nghiệp.
4.2.- Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định
tại Điều lệ hiện hành của Công ty, quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy định về quyền hạn, nhiệm
vụ của Ban Giám đốc Công ty Cổ phần XYZ được Hội đồng Quản trị Công ty ký ban hành.
4.3.- Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy
định tại Điều lệ hiện hành của Công ty và Quy định về quyền hạn, nhiệm vụ của Ban Giám đốc Công
ty Cổ phần XYZ được Hội đồng Quản trị Công ty ký ban hành.
4.4.- Kế toán trưởng Công ty thực hiện đúng quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định
luật pháp hiện hành và quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XYZ
theo Quyết định do Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành.
4.5.- Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý Hội đồng Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị thực hiện đúng
quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định tại các Quyết định có liên quan của Hội đồng Quản
trị Công ty.
4.6.- Khi để xảy ra một trong các trường hợp sau đây nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách
nhiệm hình sự thì các thành viên Hội đồng Quản trị (kể cả Chuyên viên Cố vấn/Trợ lý cho Hội đồng
Quản trị và Thư ký Hội đồng Quản trị), thành viên Ban Kiểm soát không được thưởng; Tổng Giám đốc,
Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty không được nâng bậc lương, không được thưởng :
a). Để Công ty lỗ lã nghiêm trọng dẫn đến việc không bảo toàn được vốn của Công ty;
b). Quyết định dự án đầu tư không hiệu quả, không thu hồi được vốn đầu tư, không trả được nợ;
c). Không bảo đảm tiền lương và các chế độ khác cho người lao động ở Công ty theo quy định
của pháp luật lao động;
d). Để xảy ra sai phạm về quản lý vốn, quản lý tài sản, về chế độ kế toán, kiểm toán và các chế
độ khác do nhà nước quy định;
đ). Lỗ 2 năm liên tiếp hoặc không đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn 2 năm liên tiếp.

Điều 5 : Hiệu lực thi hành
Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần XYZ chịu
trách nhiệm thi hành Quy định này.2
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản