QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Chia sẻ: langtu10101112

Tài liệu tham khảo về quy định khiếu nại tố cáo

Nội dung Text: QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU NẠI TỐ CÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ISO 9001-2000
QUI ĐỊNH
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO
Mã tài liệu: HCQT-QĐ004
TP HCM: 01/03/2011
Mã tài liệu: HCQT-QĐ004
QUY ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO Ngày ban hành: 01/03/2011Bảng theo dõi sửa đổi tài liệu

Ngày sửa đổi Vị trí Nội dung sửa đổi Lần sửa Ghi chú
Người biên soạn Tổng Giám đốc
Soát xét


Họ và tênChữ ký
________________________________________________________________________________________________
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Đầu Tư Phan Vũ ban hành và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn
bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.
Số trang 2 / 9
Mã tài liệu: HCQT-QĐ004
QUY ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO Ngày ban hành: 01/03/2011


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHAN VŨ
TP HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2011

QUY CHẾ
VỀ CÔNG TÁC KHIẾU NẠI TỐ CÁO
(Ban hành theo Quyết định số … /QĐ-PV ngày … tháng … năm 2011 của Tổng
Giám Đốc Công ty CP Đầu Tư Phan Vũ)

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Xác định cách thức xử lý các khiếu nại của CNV công ty.
-

II/ PHẠM VI:

Áp dụng cho toàn bộ các đơn vị trong công ty.
-

III/ ĐỊNH NGHĨA:

Người khiến nại, tố cáo gọi chung là người khiếu nại
-

IV/ NỘI DUNG:

1. Thẩm quyền
- Đơn vị nào ra quyết định thì đơn vị đó chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại của nhân viên
đầu tiên.
- Trường hợp người có trách nhiệm không giải quyết thì gửi khiếu nại lên cấp tiếp theo.
Thẩm quyền giải quyết cấp cao nhất đối với các khối chuyên môn là Giám Đốc của bộ phận
đó.
- Nếu cấp giám đốc chuyên môn các bộ phận không giải quyết thì gửi phiếu khiếu nại đến
phòng HCQT.
- Tồng Giám đốc công ty là người có thẩm quyền cuối cùng trong việc giải quyết khiếu nại
của công ty.
- Đối với trường hợp người tố cáo thì tố cáo thêm 1 bậc so với khiếu nại, cụ thể là lên cấp
quản lý gián tiếp, TP. nhân sự, TP. điều hành, Giám đốc, ban kiểm soát…

2. Trình tự giải quyết khiếu nại.
a. Viết đơn:
- Người muốn khiếu nại phải gửi đơn đề nghị theo mẫu: HCQT-QĐ004-M01 cho cấp có
thẩm quyền phê duyệt.
b. Nhận đơn.
- Người nhận đơn phải xem xét nội dung đơn, nếu không đúng thẩm quyền giải quyết thì giải
thích và hướng dẫn cho người khiếu nại biết.
________________________________________________________________________________________________
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Đầu Tư Phan Vũ ban hành và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn
bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.
Số trang 3 / 9
Mã tài liệu: HCQT-QĐ004
QUY ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO Ngày ban hành: 01/03/2011


- Nếu đúng thẩm quyền thì kiểm tra các loại tài liệu, hồ sơ kèm theo, nếu đúng theo quy định
thì viết giấy biên nhận hồ sơ theo mẫu: HCQT-QĐ004-M02.
- Sau khi tiếp người khiếu nại xong, người tiếp nhận phải ghi đầy đủ nội dung vào sổ theo
dõi khiếu nại theo mẫu: HCQT-QĐ004-M03.
Trả lời thời gian giải quyết
c.
Sau khi xem xét toàn bộ nội dung, người nhận đơn phải trả lời thời gian giải quyết cho
-
người khiếu nại biết
Trường hợp bộ phận đó tự giải quyết được thì thời gian trả lời không quá 5 ngày.
-
Trường hợp bộ phận đó không thể tự giải quyết được thì thời gian trả lời không quá 10
-
ngày.
Xử lý khiếu nại
d.
Người có thẩm quyền xử lý khiếu nại phải có trách nhiệm giải quyết theo thời hạn giải
-
quyết trên đây.
- Trong trường hợp cần phải có hội đồng để giải quyết khiếu nại thì phải lập biên bản cuộc
họp hội đồng theo mẫu: HCQT-QĐ004-M04.
Ra quyết định xử lý
e.
Việc xử lý khiếu nại có thể thông qua thông tin trực tiếp, thông tin bằng văn bản hoặc ra
-
quyết định xử lý.
- Trường hợp ra quyết định xử lý thì thực hiện theo mẫu: HCQT-QĐ004-M05
Khiếu nại vượt cấp.
f.
Khi nhận được khiếu nại vượt cấp thì người nhận được khiếu nại phải giải thích cho người
-
khiếu nại đúng các thủ tục, quy trình trên đây.
Nếu sau thời hạn giải quyết mà người có thẩm quyền không giải quyết hoặc người khiếu
-
nại không đồng ý với cách giải quyết thì có thể khiếu nại lên cấp tiếp theo.
V/ Bổ sung, sửa đổi Quy định
Trong quá trình thực hiện quy định này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng
mắc, các đơn vị báo cáo, đề xuất về phòng HCQT để tổng hợp trình ban giám đốc
xem xét và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ
TỔNG GIÀM ĐỐC
________________________________________________________________________________________________
Bản quyền tài liệu này thuộc Công ty CP Đầu Tư Phan Vũ ban hành và kiểm soát. Tài liệu này không được sao chép hoặc sửa chữa một phần hay toàn
bộ mà không có sự phê chuẩn bằng văn bản của Giám đốc công ty.
Số trang 4 / 9
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản