QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGTỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
159
lượt xem
66
download

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGTỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bưu chính Viễn thông là ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ, quan trọng, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, cung cấp dịch vụ đa dạng, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng. Xây dựng quy hoạch Bưu chính Viễn Thông Bình Dương đến năm 2015 và tầm nhìn 2020 nhằm để Bưu Chính Viễn Thông phát triển phù hợp với quy hoạch của quốc gia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGTỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

 1. Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH DƯƠNG ----------- ----------- QUY HO CH PHÁT TRI N BƯU CHÍNH VI N THÔNG T NH BÌNH DƯƠNG ð N NĂM 2015 VÀ ð NH HƯ NG ð N NĂM 2020 Th D u M t, Tháng 8/2008
 2. Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH DƯƠNG ----------- ----------- QUY HO CH PHÁT TRI N BƯU CHÍNH VI N THÔNG T NH BÌNH DƯƠNG ð N NĂM 2015 VÀ ð NH HƯ NG ð N NĂM 2020 CH ð U TƯ ðƠN V TƯ V N S TT&TT BÌNH DƯƠNG VI N CHI N LƯ C TT&TT GIÁM ð C KT. VI N TRƯ NG PHÓ VI N TRƯ NG (ðã ký) (ðã ký) NGUY N QUANG TUY N TR N MINH TU N Th D u M t, Tháng 8/2008
 3. y ban nhân dân t nh Bình Dương M CL C PH N I: T NG QUAN XÂY D NG QUY HO CH .............................................................. 8 1. S c n thi t l p quy ho ch ................................................................................................. 8 2. M c tiêu quy ho ch ............................................................................................................ 8 3. Căn c l p quy ho ch ......................................................................................................... 9 PH N II: ð C ðI M T NHIÊN, KINH T - Xà H I ...................................................... 11 T NH BÌNH DƯƠNG .............................................................................................................. 11 I. V TRÍ ð A LÝ ................................................................................................................ 11 II. DÂN S VÀ LAO ð NG.............................................................................................. 11 III. HI N TR NG KINH T - Xà H I ............................................................................. 12 1. Tăng trư ng kinh t ..................................................................................................... 12 2. Chuy n d ch cơ c u ..................................................................................................... 13 3. Phát tri n ngành kinh t ............................................................................................... 13 4. ð u tư phát tri n .......................................................................................................... 14 VI. ðÁNH GIÁ TÁC ð NG ð N BƯU CHÍNH VI N THÔNG .................................... 14 1. Thu n l i ..................................................................................................................... 14 2. Khó khăn ..................................................................................................................... 15 V. M C TIÊU PHÁT TRI N KINH T - Xà H I ........................................................... 16 1. Các ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i ........................................................................ 16 2. Phân vùng kinh t ........................................................................................................ 16 3. Quy ho ch các ñơn v hành chính ............................................................................... 17 4. B trí các khu công nghi p t p trung .......................................................................... 19 PH N III: HI N TR NG BƯU CHÍNH, VI N THÔNG ...................................................... 24 I. T NG QUAN HI N TR NG BƯU CHÍNH, VI N THÔNG VI T NAM........................ 24 II. HI N TR NG BƯU CHÍNH, VI N THÔNG T NH BÌNH DƯƠNG .............................. 27 1. Hi n tr ng Bưu chính ....................................................................................................... 27 1.1. M ng Bưu c c, ñi m ph c v .................................................................................. 27 1.2. M ng v n chuy n Bưu chính.................................................................................... 28 1.3. D ch v Bưu chính ................................................................................................... 30 1.4. Ngu n nhân l c bưu chính ....................................................................................... 32 1.5. Công ngh và trang thi t b ...................................................................................... 33 Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương
 4. y ban nhân dân t nh Bình Dương 2. Hi n tr ng Vi n thông ......................................................................................................33 2.1. M ng chuy n m ch ...................................................................................................33 2.2. M ng truy n d n .......................................................................................................37 2.3. M ng ngo i vi ...........................................................................................................39 2.4. M ng Internet và VoIP .............................................................................................40 2.5. M ng di ñ ng ............................................................................................................41 2.6. Hi n tr ng m ng vi n thông nông thôn ....................................................................42 2.7. Ngu n nhân l c vi n thông ......................................................................................43 2.8. D ch v Vi n thông...................................................................................................44 2.9. Th trư ng cung ng bưu chính vi n thông ..............................................................48 3. Hi n tr ng truy n d n phát sóng vô tuy n ñi n ................................................................49 3.1. Hi n tr ng phát thanh ...............................................................................................50 3.2. Hi n tr ng truy n hình ..............................................................................................51 3.3. Hi n tr ng truy n hình cáp .......................................................................................51 4. Công tác qu n lý Nhà nư c v Bưu chính, Vi n thông....................................................51 4.1. Cơ ch , chính sách chung c a Nhà nư c ..................................................................51 4.2. Qu n lý Nhà nư c v Bưu chính, Vi n thông t i t nh Bình Dương .........................52 5. ðánh giá tác ñ ng c a Bưu chính Vi n thông ñ i v i môi trư ng ..................................53 6. ðánh giá hi n tr ng Bưu chính, Vi n thông t nh Bình Dương ........................................54 6.1. ði m m nh ...............................................................................................................54 6.2. ði m y u...................................................................................................................55 6.3. Nguyên nhân .............................................................................................................55 PH N IV. D BÁO XU HƯ NG PHÁT TRI N BƯU CHÍNH VI N THÔNG .................57 I. XU HƯ NG PHÁT TRI N BƯU CHÍNH ..........................................................................57 1. Xu hư ng phát tri n th trư ng Bưu chính .......................................................................57 2. Xu hư ng phát tri n các d ch v m i ...............................................................................57 3. Xu hư ng ng d ng khoa h c và công ngh ....................................................................58 4. Xu hư ng ñ i m i t ch c ngành Bưu chính ...................................................................58 5. D báo phát tri n ñ n năm 2020 ......................................................................................59 II. D BÁO XU HƯ NG PHÁT TRI N VI N THÔNG ......................................................59 1. Xu hư ng công ngh vi n thông c a th gi i và Vi t Nam .............................................59 Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương
 5. y ban nhân dân t nh Bình Dương 2. Xu hư ng phát tri n th trư ng ........................................................................................ 61 3. Xu hư ng m c a th trư ng và h i nh p qu c t ........................................................... 62 4. Xu hư ng phát tri n công ngh ........................................................................................ 62 5. Xu hư ng phát tri n Vi n thông ñ n năm 2020 ............................................................... 63 III. D BÁO NHU C U CÁC D CH V BƯU CHÍNH VI N THÔNG T I BÌNH DƯƠNG .................................................................................................................................................. 63 1. D báo các d ch v Bưu chính ......................................................................................... 63 2. D báo các d ch v Vi n thông ........................................................................................ 64 PH N V. QUY HO CH PHÁT TRI N BƯU CHÍNH VI N THÔNG T NH BÌNH DƯƠNG .................................................................................................................................................. 68 I. ð NH HƯ NG PHÁT TRI N CHUNG .............................................................................. 68 II. BƯU CHÍNH ....................................................................................................................... 68 1. Quan ñi m phát tri n ........................................................................................................ 68 2. M c tiêu ........................................................................................................................... 69 3. Các ch tiêu phát tri n ...................................................................................................... 70 3. Quy ho ch Bưu chính ...................................................................................................... 70 3.1. M ng Bưu chính ....................................................................................................... 70 3.2. D ch v Bưu chính ................................................................................................... 72 3.3. ð i m i t ch c s n xu t kinh doanh....................................................................... 74 3.4. Phát tri n ngu n nhân l c......................................................................................... 76 3.5. Phát tri n th trư ng chuy n phát thư ....................................................................... 77 3.6. T ñ ng hóa m ng Bưu chính .................................................................................. 78 III. VI N THÔNG .................................................................................................................... 79 1. Quan ñi m phát tri n ........................................................................................................ 79 2. M c tiêu phát tri n ........................................................................................................... 80 3. Ch tiêu phát tri n............................................................................................................. 81 3. Quy ho ch phát tri n Vi n thông ..................................................................................... 83 3.1. Các phương án phát tri n ......................................................................................... 83 3.2. ð nh hư ng phát tri n th trư ng ............................................................................. 95 3.3. ð nh hư ng phát tri n ngu n nhân l c..................................................................... 96 3.4. ð nh hư ng phát tri n d ch v ................................................................................. 96 Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương
 6. y ban nhân dân t nh Bình Dương 4. Truy n d n phát sóng, t n s vô tuy n ñi n .....................................................................97 4.1. Quan ñi m phát tri n ................................................................................................97 4.2. M c tiêu phát tri n truy n d n phát sóng và t n s vô tuy n ñi n ...........................98 4.3. Quy ho ch v truy n d n phát sóng và t n s vô tuy n ñi n....................................98 4.4. ð nh hư ng phát tri n truy n d n phát sóng ..........................................................100 IV. ð NH HƯ NG PHÁT TRI N BƯU CHÍNH VI N THÔNG ð N 2020 .....................101 1. Bưu chính .......................................................................................................................101 2. Vi n thông ......................................................................................................................102 V. KHÁI TOÁN VÀ PHÂN KỲ ð U TƯ ............................................................................105 1. Khái toán ñ u tư Bưu chính ...........................................................................................105 2. Khái toán ñ u tư cho Vi n thông....................................................................................105 VI. DANH M C CÁC D ÁN TR NG ðI M ....................................................................108 1. Các d án phát tri n Bưu chính ......................................................................................108 2. Các d án phát tri n Vi n thông và Internet ..................................................................109 PH N VI. GI I PHÁP VÀ T CH C TH C HI N ...........................................................110 I. GI I PHÁP..........................................................................................................................110 1. Gi i pháp phát tri n Bưu chính ......................................................................................110 1.1. Gi i pháp v hoàn thi n b máy, tăng cư ng năng l c, hi u qu qu n lý nhà nư c .......................................................................................................................................110 1.2. Gi i pháp v ñ u tư phát tri n Bưu chính ...............................................................111 1.3. Gi i pháp v cơ ch chính sách ..............................................................................113 1.4. Gi i pháp v ñào t o và phát tri n ngu n nhân l c ................................................114 1.5. Gi i pháp v ng d ng công ngh trong khai thác Bưu chính ...............................114 2. Gi i pháp Vi n thông .....................................................................................................114 2.1 Gi i pháp v hoàn thi n b máy, tăng cư ng năng l c, hi u qu qu n lý nhà nư c .......................................................................................................................................114 2.2. Gi i pháp v ñ u tư phát tri n Vi n thông..............................................................117 2.3. Gi i pháp v cơ ch chính sách ..............................................................................120 2.4. Các gi i pháp khác ..................................................................................................122 II. T CH C TH C HI N....................................................................................................123 III. K T LU N VÀ KI N NGH ..........................................................................................128 Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương
 7. y ban nhân dân t nh Bình Dương PH N VII. PH L C ............................................................................................................ 130 PH L C 1. GI I TRÌNH D BÁO .................................................................................... 130 PH L C 2. KI N TRÚC M NG NGN .............................................................................. 149 PH L C 3. KHÁI TOÁN CHI TI T ð U TƯ BƯU CHÍNH ........................................... 151 PH L C 4. KHÁI TOÁN CHI TI T ð U TƯ VI N THÔNG ......................................... 153 PH L C 5. B N ð HI N TR NG VÀ QUY HO CH .................................................. 159 PH L C 6. M T C T D C VÀ M T C T NGANG C A M T H TH NG TUYNEL ðI N HÌNH ............................................................................................................................ 164 PH L C 7. DANH M C CÁC B NG BI U ..................................................................... 167 PH L C 8. DANH M C CÁC T VI T T T .................................................................. 188 Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương
 8. y ban nhân dân t nh Bình Dương PH N I: T NG QUAN XÂY D NG QUY HO CH 1. S c n thi t l p quy ho ch Bình Dương là t nh n m trong Vùng kinh t tr ng ñi m phía Nam, có v trí quan tr ng trong phát tri n kinh t vùng; có ñi u ki n phát huy nh ng ti m năng, l i th v v trí ñ a lý, ñi u ki n t nhiên, h th ng k t c u h t ng. Trong nh ng năm qua, t nh Bình Dương ñã tr thành t nh công nghi p v i t c ñ tăng trư ng khá cao so các t nh trong khu v c kinh t tr ng ñi m phía Nam và so v i bình quân chung c a c nư c. S phát tri n kinh t có ph n ñóng góp tích c c c a Ngành Bưu chính Vi n thông. Bưu chính Vi n thông là ngành kinh t , k thu t, d ch v quan tr ng, là ñ ng l c thúc ñ y phát tri n kinh t xã h i, nâng cao m c s ng c a nhân dân, cung c p d ch v ña d ng và góp ph n ñ m b o an ninh qu c phòng. Xây d ng Quy ho ch phát tri n Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương ñ n năm 2015 và ñ nh hư ng ñ n năm 2020 nh m m c ñích ñ Bưu chính Vi n thông phát tri n phù h p v i quy ho ch qu c gia, ñ c bi t phù h p v i ñ c thù kinh t c a Bình Dương, ñ ng b v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nh và các ngành ñóng góp cho s phát tri n chung c a t nh, duy trì t c ñ tăng trư ng kinh t cao. 2. M c tiêu quy ho ch Bưu chính Vi n thông phát tri n ñ ng b v i phát tri n kinh t , nh t là các lĩnh v c h t ng như ñô th , khu công nghi p, giao thông… Nâng cao vai trò qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c Bưu chính, Vi n thông, ñ ng th i là cơ s ñ y ban nhân dân t nh ch ñ o phát tri n Bưu chính, Vi n thông th ng nh t, ñ ng b v i quy ho ch c a các ngành trong t nh; là cơ s ñ các thành ph n kinh t xem xét quy t ñ nh ñ u tư các d án, các công trình Bưu chính, Vi n thông trên ñ a bàn t nh Bình Dương. Làm cơ s ñ các doanh nghi p kinh doanh Bưu chính, Vi n thông l p chi n lư c, k ho ch phát tri n phù h p v i quy ho ch chung c a ngành và c a t nh. Thúc ñ y phát tri n và ph c p d ch v Bưu chính, Vi n thông trên ñ a bàn t nh, góp ph n nâng cao ch t lư ng cu c s ng nhân dân. Xác ñ nh nh ng m c tiêu, ñ nh hư ng phát tri n, ñ ra các lĩnh v c, nh ng d án c n ưu tiên t p trung ñ u tư ñ nhanh chóng phát huy hi u qu ; ñ Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 8
 9. y ban nhân dân t nh Bình Dương xu t các gi i pháp c th ñ huy ñ ng và s d ng hi u qu các ngu n l c nh m th c hi n thành công các d án c p thi t v Bưu chính, Vi n thông. T o ñi u ki n ñ toàn xã h i cùng khai thác, chia s thông tin trên h t ng bưu chính, vi n thông và Internet ñã xây d ng, làm n n t ng cho vi c ng d ng và phát tri n công ngh thông tin ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n ñ i hoá t nh nhà. Làm cơ s ñ t o môi trư ng pháp lý thu n l i thu hút các thành ph n kinh t tham gia ñ u tư vào lĩnh v c bưu chính, vi n thông trên ñ a bàn t nh. 3. Căn c l p quy ho ch Quy ho ch phát tri n Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương ñ n năm 2015 và ñ nh hư ng ñ n năm 2020 ñư c xây d ng d a trên các cơ s sau: - Lu t Công ngh thông tin (Lu t s 67/2006/QH11 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI kỳ h p th 9 thông qua ngày 29/6/2006). - Pháp l nh Bưu chính, Vi n thông s 43/2002/PL-UBTVQH10, ngày 25 tháng 05 năm 2002. - Ngh ñ nh s 55/2001/Nð-CP ngày 23/08/2001 c a Chính ph v qu n lý cung c p và s d ng d ch v Internet. - Quy t ñ nh s 158/2001/Qð-TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 18/10/2001, v vi c “Phê duy t chi n lư c phát tri n Bưu chính, Vi n thông ñ n năm 2010 và ñ nh hư ng ñ n năm 2020”. - Quy t ñ nh s 236/2005/Qð-TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 06/9/2005, v vi c “Phê duy t Quy ho ch phát tri n Bưu chính Vi t Nam ñ n năm 2010”. - Quy t ñ nh s 32/2006/Qð-TTg ngày 07/02/2006 c a Th tư ng Chính ph , phê duy t Quy ho ch phát tri n Vi n thông và Internet Vi t Nam ñ n năm 2010. - Quy ho ch phát tri n Vi n thông và Công ngh thông tin vùng kinh t tr ng ñi m Nam B ñ n năm 2010 và ñ nh hư ng ñ n 2020 c a B Bưu chính Vi n thông. - Quy t ñ nh s 05/2007/Qð-BTTTT ngày 26/10/2007 v vi c phê duy t Quy ho ch phát tri n ngu n nhân l c công ngh thông tin Vi t Nam ñ n năm 2020. Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 9
 10. y ban nhân dân t nh Bình Dương - Quy t ñ nh UBND t nh Bình Dương “V/v phê duy t ñ cương D án quy ho ch t ng th phát tri n Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương ñ n năm 2015 và ñ nh hư ng ñ n năm 2020”. - Văn ki n ð i h i ð i bi u ð ng b t nh Bình Dương l n th VIII. - Quy t ñ nh s 81/2007/Qð-TTg ngày 05 tháng 06 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Bình Dương ñ n năm 2020 . - Quy t ñ nh s 3123/Qð-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Bình Dương v phê duy t Phương án quy ho ch các ñơn v hành chính t nh Bình Dương giai ño n 2007-2020. - Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng ñô th và khu dân cư nông thôn c a t nh Bình Dương ñ n năm 2020 ñư c phê duy t t i Quy t ñ nh s 68/2006/Qð-UBND ngày 20/3/2006 c a U ban nhân dân t nh Bình Dương. - Ngu n s li u th ng kê c a T ng c c th ng kê, Niên giám th ng kê c a C c th ng kê t nh Bình Dương năm 2006, các S ngành, các huy n và các doanh nghi p. - Quy ho ch các ngành và ñ a phương c a t nh có liên quan… Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 10
 11. y ban nhân dân t nh Bình Dương PH N II: ð C ðI M T NHIÊN, KINH T - XÃ H I T NH BÌNH DƯƠNG I. V TRÍ ð A LÝ Bình Dương n m trong Vùng kinh t tr ng ñi m phía Nam (g m TP. H Chí Minh và các t nh: ð ng Nai, Bà R a – Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Bình Phư c, Ti n Giang). ðây là vùng kinh t quan tr ng d n ñ u v t c ñ phát tri n kinh t và chi m t tr ng trên 40% GDP c a c nư c. T nh Bình Dương phía B c giáp t nh Bình Phư c, phía ðông giáp t nh ð ng Nai, phía Tây giáp Tây Ninh, phía Nam giáp TP. H Chí Minh – m t trung tâm l n v kinh t , công nghi p, thương m i, d ch v , khoa h c k thu t, ñ u m i giao thông và giao lưu qu c t l n c a c nư c, có l c lư ng lao ñ ng lành ngh khá d i dào và nhi u cơ s ñào t o, nghiên c u khoa h c công ngh . T nh Bình Dương có v trí thu n l i v giao thông v n t i, g n các tr c l chính như QL 1A, 13, ñư ng xuyên á và sân bay Tân Sơn Nh t, không xa sân bay qu c t Long Thành trong tương lai, c m c ng Sài Gòn, c m c ng bi n nư c sâu Vũng Tàu. V ñư ng th y có sông Sài Gòn và sông ð ng Nai. V trí ñ a lý c a Bình Dương có nhi u thu n l i cho phát tri n bưu chính vi n thông. II. DÂN S VÀ LAO ð NG Dân s trung bình c a t nh năm 2006 là 1.050.124 ngư i, trong ñó dân s thành th chi m 28,2%. T c ñ tăng dân s bình quân giai ño n 2001-2006 tăng 5,94%/năm, ch y u là tăng cơ h c. Nguyên nhân là do dòng di dân t các t nh khác ñ n làm vi c t i các khu công nghi p c a t nh. Trình ñ chuyên môn k thu t c a l c lư ng lao ñ ng còn th p, t cao ñ ng tr lên chi m 4,0%; trung c p và công nhân k thu t chi m 12% và lao ñ ng ph thông chi m t tr ng r t cao, kho ng 84% lao ñ ng. Cơ c u lao ñ ng ñang chuy n d ch theo ñúng hư ng tăng nhanh t tr ng trong các ngành công nghi p và xây d ng. Chuy n d ch lao ñ ng c a Bình Dương và t l ñô th hoá tác ñ ng làm tăng nhanh s n lư ng các d ch v bưu chính vi n thông, nh t là các d ch v ñi n tho i c ñ nh, ñi n tho i di ñ ng. Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 11
 12. y ban nhân dân t nh Bình Dương III. HI N TR NG KINH T - XÃ H I 1. Tăng trư ng kinh t Bình Dương là t nh năng ñ ng nh t v kinh t và thu hút ñ u tư nư c ngoài, giai ño n 2001- 2006, t c ñ tăng trư ng kinh t liên t c tăng và r t cao ñ t 15,26%/năm. Tính ñ n tháng 6/2007, t nh ñã thu hút ñư c 1.383 d án có v n ñ u tư nư c ngoài v i t ng v n ñăng ký 6,7 t USD. Các khu công nghi p phía Nam cơ b n ñã l p ñ y và ti p t c phát tri n phía B c c a t nh. Bình Dương cũng là t nh d n ñ u c nư c v năng l c c nh tranh c p t nh theo ñánh giá c a Phòng Thương m i công nghi p Vi t Nam. B ng 1. T c ñ tăng trư ng kinh t giai ño n 1997-2006 T c ñ tăng trư ng (%) Ch tiêu 1997-2000 2001-2003 2004-2005 2001-2006 T ng GDP 14,15 15,23 15,49 15,28 Công nghi p - Xây d ng 21,81 18,18 17,49 17,26 D ch v 8,98 14,86 16,39 16,83 Nông - lâm - ngư nghi p 3,73 3,6 2,25 2,76 Ngu n: Niên giám Th ng kê t nh Bình Dương năm 2006 T c ñ tăng trư ng giá tr tăng thêm (VA) c a ngành công nghi p – xây d ng tăng r t nhanh, giai ño n 1997-2000 tăng 21,81%/năm. Giai ño n 2001- 2006, tăng 17,26%/năm. Trong giai ño n tương ng, khu v c d ch v có t c ñ tăng trư ng th p hơn: 9%/năm và 16,83%/năm. Các ngành nông – lâm – ngư nghi p có t c ñ tăng 3,73%/năm giai ño n 1997-2000 và 2,76%/năm giai ño n 2001-2006. V giá tr tuy t ñ i, GDP c a t nh ñ t năm 2005 ñ t 8.482 t ñ ng, năm 2006 tăng 15% so v i năm 2005, ñ t 9.756,8 t ñ ng (giá so sánh 1994). Thu nh p bình quân ñ u ngư i (giá th c t ) liên t c tăng nhanh, năm 2005 ñ t 14,5 tri u ñ ng/ngư i, b ng 69% bình quân toàn Vùng kinh t tr ng ñi m phía Nam (c a vùng ñ t 21,0 tri u ñ ng); ñ n năm 2006, ñ t 17,5 tri u ñ ng/ngư i, tăng 20,5% so v i năm 2005. S phát tri n kinh t t o ñ ng l c cho s phát tri n các ngành d ch v , trong ñó có Bưu chính Vi n thông. D ch v bưu chính - vi n thông ti p t c tăng trư ng m nh, m ng lư i vi n thông ñư c m r ng, nhi u phương th c thông tin Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 12
 13. y ban nhân dân t nh Bình Dương hi n ñ i ñ t tiêu chu n qu c t ñư c hình thành, t ng bư c ñáp ng nhu c u thông tin c a công chúng. 2. Chuy n d ch cơ c u Chuy n d ch cơ c u c a t nh Bình Dương khá nhanh. T tr ng các ngành công nghi p và xây d ng tăng t 45,4% năm 1996 tăng lên 58,1% năm 2000, và 64,1% năm 2006. Các ngành nông – lâm – ngư nghi p gi m t 26,3% năm 1996 xu ng 16,7% năm 2000 và 7% năm 2006. T tr ng c a các ngành d ch v không n ñ nh, gi m t 28,3% năm 1996 xu ng 25,2% năm 2000, tăng lên 28,9% vào năm 2006. B ng 2. Cơ c u kinh t theo ngành ðơn v : % Năm Năm Năm Năm Năm Năm Ch tiêu 1996 2000 2003 2004 2005 2006 T ng c ng 100 100 100 100 100 100 Theo ngành Công nghi p - Xây d ng 45,4 58,1 62,2 62,9 63,5 64,1 D ch v 28,3 25,2 26,2 27,1 28,1 28,9 Nông - lâm - ngư nghi p 26,3 16,7 11,6 10,0 8,4 7,0 Ngu n: Niên giám th ng kê t nh Bình Dương năm 2006 Cơ c u kinh t c a t nh là công nghi p - d ch v - nông nghi p; nhưng t tr ng c a công nghi p/GDP quá cao (chi m 64,1%); trong khi t tr ng c a d ch v ch chi m ph n quá nh (28,9%). Do v y, cơ c u kinh t này có d u hi u th hi n s m t cân ñ i gi a các ngành trong n n kinh t . Qua ñó cho th y s phát tri n các ngành d ch v ph c v cho phát tri n công nghi p t nh chưa phù h p, ñưa ñ n s phát tri n thi u cân ñ i và v ng ch c. Do ñó, c n có bi n pháp thích h p trong th i gian t i ñ chuy n d ch cơ c u kinh t cân ñ i, phù h p hơn, phát tri n kinh t v ng ch c và b n v ng. 3. Phát tri n ngành kinh t a). Công nghi p và xây d ng Các ngành công nghi p và xây d ng là khu v c kinh t tăng trư ng nhanh và chi m t tr ng cao nh t. Trong giai ño n 1997-2000 t c ñ tăng 21,81%; giai ño n 2001-2006 tăng 17,26%/năm. Năm 2006, giá tr s n xu t công nghi p ñ t 53.255,4 t ñ ng, tăng 25,1% so v i năm 2005. Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 13
 14. y ban nhân dân t nh Bình Dương Cơ c u ngành công nghi p có s chuy n d ch tích c c. Các ngành công nghi p có k thu t hi n ñ i và có giá tr gia tăng cao ñang có xu hư ng tăng nhanh như: hóa ch t, cơ khí, th c ph m cao c p, hàng tiêu dùng. b) Ngành nông – lâm – ngư nghi p T c ñ tăng trư ng bình quân GDP c a ngành nông lâm ngư nghi p (khu v c nông nghi p) tăng 3,73%/năm giai ño n 1997-2000 và 2,76%/năm giai ño n 2001-2006. V giá tr tuy t ñ i c a các ngành nông nghi p liên t c tăng. Năm 2006, giá tr s n xu t ngành nông, lâm và thu s n ñ t 2.169,6 t ñ ng, tăng 5,8% so v i năm 2005. c) Ngành d ch v Các ngành d ch v ñã và ñang tăng trư ng nhanh. T c ñ tăng trư ng giai ño n 1997-2000 ñ t 8,98%/năm; ti p t c tăng r t nhanh trong giai ño n 2001- 2006, ñ t kho ng 16,83%/năm. Năm 2006, giá tr tăng thêm ngành d ch v tăng 23,9% so v i năm 2005 (k ho ch là tăng 18-20%) ñã góp ph n quan tr ng cho vi c duy trì t c ñ tăng trư ng kinh t c a t nh. 4. ð u tư phát tri n T nh Bình Dương là m t trong 5 ñ a phương thu hút ñư c nhi u v n ñ u tư nư c ngoài nh t c nư c. ð u tư phát tri n có t c ñ tăng trư ng bình quân 27,24%/năm giai ño n 1997-2000 và tăng bình quân 19%/năm giai ño n 2001- 2005. Thu hút ñ u tư nư c ngoài ñ t 6.735 tri u ñô la M (tính ñ n tháng 6/2007). Nh có v n ñ u tư và s d ng h p lý ngu n v n ñ u tư, nhi u công trình h t ng kinh t - xã h i ñã ñư c xây d ng, nhi u KCN ñưa vào s d ng và phát huy hi u qu . VI. ðÁNH GIÁ TÁC ð NG ð N BƯU CHÍNH VI N THÔNG 1. Thu n l i Các ch th , ngh quy t, ngh ñ nh, chi n lư c c a ð ng, Nhà nư c v Bưu chính Vi n thông và Công ngh thông tin ñã ñ nh hư ng rõ nét cho s phát tri n c a ngành; h th ng văn b n quy ph m pháp lu t chuyên ngành Bưu chính Vi n thông và Công ngh thông tin ñã và ñang ñư c ti p t c ban hành, t o khung pháp lý ñ y ñ , minh b ch, công b ng và thu n l i cho t t c thành ph n kinh t tham gia vào các ho t ñ ng trong ngành Bưu chính Vi n thông và Công ngh thông tin. Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 14
 15. y ban nhân dân t nh Bình Dương T nh y, HðND, UBND r t quan tâm ñ n s phát tri n bưu chính vi n thông, ñ c bi t trong vi c ng d ng công ngh thông tin ñ i v i các cơ quan ð ng, Nhà nư c và các doanh nghi p trên ñ a bàn t nh. T c ñ tăng trư ng kinh t c a t nh ñ t m c cao, ngành công nghi p phát tri n m nh, ñ i s ng kinh t , văn hóa, xã h i c a ngư i dân ngày ñư c nâng cao, cơ ch chính sách thu hút ñ u tư bư c ñ u ñư c xây d ng ñã t o ñi u ki n cho th trư ng bưu chính vi n thông và công ngh thông tin phát tri n. Thu nh p bình quân ñ u ngư i c a t nh ñ t m c cao, khi ñó nhu c u s d ng các d ch v bưu chính vi n thông và ng d ng công ngh thông tin ngày càng tăng. Các cơ s h t ng giao thông, xây d ng, các khu công nghi p, c m công nghi p, các khu ñô th m i… ñang ñư c quy ho ch, xây d ng và phát tri n do ñó t o nhi u ñi u ki n thu n l i ñ xây d ng và phát tri n cơ s h t ng vi n thông. Ngành du l ch c a t nh có nhi u ti m năng nh t là du l ch sinh thái; hàng năm thu hút m t lư ng l n khách du l ch trong và ngoài nư c. Do ñó t o ñi u ki n cho các d ch v bưu chính vi n thông phát tri n. Trong xu th h i nh p khu v c và quá trình toàn c u hóa n n kinh t th gi i, vi c s n sàng h tr tài chính và công ngh thông tin t các t ch c qu c t và các qu c gia phát tri n ñang m ra nh ng cơ h i thu n l i cho vi c xây d ng phát tri n công ngh thông tin và truy n thông qu c gia. Th trư ng bưu chính vi n thông và công ngh thông tin có nhi u ti m năng, t nh Bình Dương ñang trong giai ño n phát tri n kinh t nhanh, chuy n nhanh sang công nghi p hóa, t tr ng công nghi p và d ch v chi m t l cao, tương ng t c ñ phát tri n bưu chính, vi n thông nhanh t o s thu hút các nhà ñ u tư xây d ng m ng lư i cung c p d ch v . S ra ñ i c a S Thông tin và Truy n thông ñã tăng cư ng hi u l c cho công tác qu n lý Nhà nư c v lĩnh v c Bưu chính, Vi n thông và Công ngh thông tin. 2. Khó khăn ði u ki n kinh t , xã h i c a các c m dân cư không ñ ng ñ u, nhu c u s d ng các d ch v bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin t i các khu v c cũng r t khác nhau, d n ñ n khó khăn cho các doanh nghi p trong công tác phát tri n d ch v bưu chính, vi n thông trên toàn t nh. Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 15
 16. y ban nhân dân t nh Bình Dương Ngu n lao ñ ng d i dào nhưng t l lao ñ ng chưa qua ñào t o còn tương ñ i cao, ñ i ngũ cán b qu n lý, khoa h c k thu t có chuyên môn còn ít. M c s ng ngư i dân còn chênh l ch gi a vùng nông thôn và thành th , tác ñ ng ñ n t l ngư i dân s d ng d ch v bưu chính, vi n thông còn khá th p khu v c nông thôn. K t c u h t ng nói chung có ñư c c i thi n nhưng v n còn m t s m t y u, nh t là khu v c nông thôn. Khu v c d ch v phát tri n ch m, chưa tương x ng v i l i th ti m năng c a t nh. Ti m năng v du l ch chưa ñư c khai thác và phát huy, ch t lư ng ph c v chưa ñáp ng yêu c u ngày càng cao c a du khách. V. M C TIÊU PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 1. Các ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i B ng 3. Các ch tiêu kinh t xã h i ñ n năm 2020 Ch tiêu Các ch tiêu KT-XH ðơn v 2010 2015 2020 1. Dân s Ngư i 1.200.000 1.600.000 2.000.000 Tăng bình quân/năm % 4,2 5,9 4,6 T l dân s ñô th % 40 50 75 2. GDP Tăng GDP bình quân/năm % 15 14,9 13 3. Cơ c u GDP Nông - lâm - ngư nghi p % 4,5 3,4 2,3 Công nghi p & xây d ng % 65,5 62,9 55,5 D ch v % 30,0 33,7 42,2 4. GDP/ngư i (giá ss 2005) Tr. ð ng 30 52 89,6 Ngu n: Quy ho ch t ng th phát tri n KTXH t nh Bình Dương ñ n năm 2020 2. Phân vùng kinh t T nh Bình Dương ñang và s hình thành 2 vùng kinh t rõ nét: 1) Vùng I: Vùng phát tri n công nghi p – xây d ng g n k t v i ñô th hóa bao g m: Th xã Th D u M t, huy n Thu n An, huy n Dĩ An và các xã phía Nam huy n B n Cát, Tân Uyên. Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 16
 17. y ban nhân dân t nh Bình Dương - Di n tích t nhiên 538 km2, chi m 19,96% di n tích toàn t nh - Dân s ñ n năm 2020 kho ng 1.248.000 ngư i, chi m 62,4% dân s toàn t nh. - Chu i khu ñô th bao g m trung tâm Th D u M t và các th tr n. - Vành ñai nông nghi p cung c p th c ph m (rau, qu ) cho các ñô th và khu công nghi p. 2) Vùng II: Vùng phát tri n nông nghi p và nông thôn bao g m các xã còn l i c a huy n B n Cát, huy n Tân Uyên và toàn b huy n D u Ti ng và Phú Giáo. - Di n tích t nhiên 2.157,54 km2, chi m 80,04% di n tích toàn t nh. - Dân s ñ n năm 2020 kho ng 752.000 ngư i, chi m 37,6% dân s toàn t nh. 3. Quy ho ch các ñơn v hành chính (Ngu n: Quy t ñ nh s 3123/Qð-UBND ngày 11/7/2007 v vi c phê duy t Phương án quy ho ch các ñơn v hành chính t nh Bình Dương giai ño n 2007 – 2020) a) Quy ho ch các ñơn v hành chính t nh Bình Dương giai ño n 2007- 2010. ð n năm 2010, t nh Bình Dương g m 1 thành ph , 2 th xã, 4 huy n v i 101 xã, phư ng, th tr n (64 xã, 27 phư ng, 10 th tr n). Gi m 11 xã, tăng 21 phư ng, tăng 2 th tr n so v i hi n tr ng. S ñơn v Trong ñó STT Thành ph , huy n, th hành Ghi chú chính Xã Phư ng Th tr n 1 Thành ph Th D u M t 14 3 11 ðô th lo i II 2 Th xã Dĩ An 9 9 3 Th xã Thu n An 10 3 7 4 Huy n B n Cát 20 16 4 Tăng 3 TT 5 Huy n Tân Uyên 22 19 3 Tăng 1 TT 6 Huy n D u Ti ng 15 13 2 Tăng 1 TT 7 Huy n Phú Giáo 11 10 1 Toàn t nh 101 64 27 10 b) Quy ho ch các ñơn v hành chính t nh Bình Dương giai ño n 2011- 2015 Cu i năm 2015 t nh Bình Dương g m có 10 ñơn v hành chính thu c t nh (1 thành ph , 5 th xã, 4 huy n) G m 111 xã, phư ng, th tr n (51 xã, 49 Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 17
 18. y ban nhân dân t nh Bình Dương phư ng, 11 th tr n). Gi m 24 xã, tăng 43 phư ng, tăng 3 th tr n so v i hi n tr ng. S ñơn Trong ñó v TT Thành ph , huy n, th Ghi chú hành Th chính Xã Phư ng tr n 1 Thành ph Th D u M t 9 9 ðô th lo i II 2 Th xã (m i) 9 2 7 ðô th lo i III 3 Th xã Dĩ An 9 9 ðô th lo i III 4 Th xã Thu n An 10 1 9 ðô th lo i III 5 Th xã Nam B n Cát 13 4 9 ðô th lo i IV 6 Th xã Nam Tân Uyên 10 4 6 ðô th lo i IV 7 Huy n B c B n Cát 9 7 2 8 Huy n B c Tân Uyên 12 10 2 9 Huy n D u Ti ng 17 13 4 10 Huy n Phú Giáo 13 10 3 Toàn t nh 111 51 49 11 c) Quy ho ch các ñơn v hành chính t nh Bình Dương 2016 ñ n 2020 N u ñư c Chính ph ch p thu n và Qu c h i thông qua, ñ n cu i năm 2020 t nh Bình Dương s tr thành thành ph tr c thu c Trung ương, g m có 10 ñơn v hành chính g m 6 qu n n i thành và 4 huy n ngo i thành v i 113 xã, phư ng, th tr n (40 xã, 60 phư ng, 13 th tr n). Gi m 35 xã, tăng 54 phư ng, tăng 5 th tr n so v i hi n tr ng. S ñơn Trong ñó v TT Thành ph , huy n, th Ghi chú hành Th chính Xã Phư ng tr n 1 Qu n Th D u M t 9 9 ðô th lo i II 2 Qu n (m i) 9 9 ðô th lo i III 3 Qu n Dĩ An 9 9 ðô th lo i III 4 Qu n Thu n An 10 10 ðô th lo i III 5 Qu n B n Cát 13 13 ðô th lo i IV 6 Qu n Tân Uyên 10 10 ðô th lo i IV 7 Huy n B c B n Cát 10 7 3 8 Huy n B c Tân Uyên 12 10 2 9 Huy n D u Ti ng 17 13 4 10 Huy n Phú Giáo 14 10 4 Toàn t nh 113 40 60 13 Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 18
 19. y ban nhân dân t nh Bình Dương 4. B trí các khu công nghi p t p trung B ng 4. Danh m c các khu công nghi p Bình Dương quy ho ch ñ n năm 2020 DI N TÍCH STT TÊN KHU CÔNG NGHI P ð A ðI M GHI CHÚ (Ha) I T ng c ng 9.880,50 Huy n Dĩ An 753,3 1 Sóng Th n I Th tr n Dĩ An 178 ðang ho t ñ ng 2 Sóng Th n II Th tr n Dĩ An 319 ðang ho t ñ ng 3 Bình ðư ng Xã An Bình 16,5 ðang ho t ñ ng 4 Tân ðông Hi p A Xã Tân ðông Hi p 52,8 ðang ho t ñ ng 5 Tân ðông Hi p B Xã Tân ðông Hi p 162,9 ðang ho t ñ ng 6 D t may Bình An Xã Bình An 24,1 ðang ho t ñ ng Huy n Thu n An 674,8 7 ð ng An Xã Bình Hoà 138,7 ðang ho t ñ ng 8 Vi t Hương Xã Thu n Giao 36,1 ðang ho t ñ ng 9 VSIP I Xã Bình Hoà 500 ðang ho t ñ ng Huy n B n Cát 4.119,80 10 M Phư c1 Th tr n M Phư c 377 ðang ho t ñ ng 11 M Phư c 2 Th tr n M Phư c 471 ðang ho t ñ ng 12 Vi t Hương 2 Xã An Tây 250 ðang ho t ñ ng 13 Mai Trung Xã An Tây 50,5 ðang ho t ñ ng 14 Th i Hoà Xã Th i Hoà 198,9 ðang tri n khai 15 R ch B p Xã An Tây 287,6 ðang tri n khai 16 M Phư c 3 Xã Th i Hoà 987,1 ðang ho t ñ ng Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 19
 20. y ban nhân dân t nh Bình Dương 17 Bàu Bàng Xã Lai Uyên 997,7 ðang tri n khai 18 An Tây Xã An Tây 500 ðang tri n khai Tân Uyên 2.185,00 19 Nam Tân Uyên Xã Khánh Bình 331 ðang tri n khai 20 Xanh Bình Dương Xã Khánh Bình 200 ðang tri n khai 21 ð t Cu c Xã ð t Cu c 212 ðang tri n khai 22 Tân M I Xã Tân M 450 Quy ho ch 23 Tân M II Xã Tân M 516 Quy ho ch Xã Tân Bình, Vĩnh 24 Vĩnh Tân-Tân Bình Tân, Bình M 476 Quy ho ch Khu liên h p 1.657,60 25 Sóng Th n III 533,9 ðang tri n khai 26 ð i ðăng 274 ðang tri n khai 27 Kim Huy 213,6 ðang tri n khai 28 VSIP II 345 ðang tri n khai 29 ð ng An II 158,1 ðang tri n khai 30 Phú Gia 133 ðang tri n khai Phú Giáo 220 31 Tân Hi p Xã Tân Hi p 220 Quy ho ch D u Ti ng 270 Quy ho ch Bưu chính Vi n thông t nh Bình Dương 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản