Quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
304
lượt xem
79
download

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc ban hành qui tắc đạo đức nghề nghiệp của hội viên Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục tỉnh Tiền Giang nhằm mục đích triển khai, tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, đồng thời cũng đề cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, hội viên của hội trong việc xây dựng, củng cố hội trở thành tổ chức thực sự tự chủ, tự quản, xây dựng văn hóa tổ chức hội; bảo vệ và nâng cao uy tín của tổ chức hội, góp phần khắc phục, xóa bỏ những hiện tượng tiêu cực xảy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy tắc đạo đức nghề nghiệp

  1. HỘI KHOA HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÂM LÝ VÀ GIÁO DỤC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỈNH TIỀN GIANG Mỹ Tho, ngày 06 tháng 10 năm 2008 Số :10 /HKHTL&GD QUY TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ VÀ GIÁO DỤC TỈNH TIỀN GIANG Nhiệm kỳ I (2007-2012) -------------- Căn cứ công văn số 3613/BNV-TCPCP ngày 14/12/2007 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn ban hành qui tắc đạo đức nghề nghiệp; Thực hiện tinh thần công văn số 981/SNV-TCBC ngày 25/12/2007 của Sở Nội vụ về việc ban hành qui tắc đạo đức nghề nghiệp ; Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục tỉnh Tiền Giang ban hành qui tắc đạo đức nghề nghiệp như sau: 1.Mục đích yêu cầu: Việc ban hành qui tắc đạo đức nghề nghiệp của hội viên Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục tỉnh Tiền Giang nhằm mục đích triển khai, tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, đồng thời cũng đề cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, hội viên của hội trong việc xây dựng, củng cố hội trở thành tổ chức thực sự tự chủ, tự quản, xây dựng văn hóa tổ chức hội; bảo vệ và nâng cao uy tín của tổ chức
  2. -2- hội, góp phần khắc phục, xóa bỏ những hiện tượng tiêu cực xảy ra trong việc hành nghề của hội viên trong các hội nghề nghiệp, nhất là đối với những hội nghề nghiệp mà nội dung, tính chất công việc thường xuyên gắn bó trực tiếp đến đời sống hàng ngày với nhân dân. Để thực hiện được mục đích trên, bản Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục tỉnh Tiền Giang ban hành áp dụng với hội viên có các quy định chủ yếu sau: Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của hội viên; Chuẩn mực ứng xử trong quan hệ với nhân dân, với xã hội; Chuẩn mực ứng xử trong nội bộ tổ chức xã hội – nghề nghiệp; Chuẩn mực ứng xử giữa các tổ chức xã hội- nghề nghiệp với nhau; Chuẩn mực ứng xử với cơ quan, tổ chức. 2.Những nội dung chủ yếu quy định về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của hội viên Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục: a) Quy định chung về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của hội viên: Yêu nghề, tận tụy, tận tâm với nghề; trung thực, khách quan; nhiệt tình, có trách nhiệm cao trong công việc, không lợi dụng nghề nghiệp để trục lợi, xâm phạm đến lợi ích của cá nhân, tổ chức xã hội; có tinh thần hợp tác, tôn trọng, học hỏi không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm sự tín nhiệm ngày càng cao của xã hội về tư cách, chuyên môn nghề nghiệp; có tinh thần đoàn kết, hợp tác, phối hợp; chấp hành pháp luật, điều lệ hội và kỷ luật của Hội. b) Quy định về chuẩn mực ứng xử trong quan hệ với nhân dân và với xã hội: Hội viên Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục khi quan hệ với nhân dân, với xã hội cần có thái độ văn minh, lịch sự, giữ gìn uy tín hội viên của Hội; đề cao trách nhiệm, đạo đức khi hành nghề vì lợi ích cộng đồng, xã hội; gương mẫu chấp hành
  3. -3- pháp luật và nội quy trong khu dân cư, xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết góp phần ổn định trật tự ở cộng đồng khu dân cư. c) Quy định về chuẩn mực ứng xử trong nội bộ tổ chức xã hội – nghề nghiệp: Hội viên khi thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình phải tuân theo các quy định của điều lệ hội, của pháp luật và tôn trọng đạo đức xã hội; hội viên không được lợi dụng hội để hoạt động xâm phạm đến an ninh, lợi ích quốc gia; có trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của hội; bảo vệ uy tín của hội; hội viên không được sử dụng phương tiện, tài sản của hội cho các hoạt động không vì mục đích chung của hội. d) Quy định về chuẩn mực ứng xử giữa các tổ chức xã hội- nghề nghiệp với nhau: Hội viên Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục khi quan hệ với tổ chức xã hội- nghề nghiệp khác cần giúp đỡ, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau; cạnh tranh lành mạnh, không dùng thủ đoạn gian dối để tranh giành ảnh hưởng làm mất uy tín của hội khác. e) Quy định về chuẩn mực ứng xử trong quan hệ giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức: Hội viên Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục khi quan hệ giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức trên tinh thần tôn trọng, hợp tác, phối hợp với cơ quan tổ chức đối tác; bảo vệ, giữ gìn uy tín, danh dự cho tổ chức, lãnh đạo và hội viên của tổ chức mình. 3.Tổ chức thực hiện: a) Để bảo đảm việc thực hiện Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục, Ban Thường trực Hội yêu cầu: - Lãnh đạo chi hội kịp thời quán triệt, hướng dẫn Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đến hội viên.
  4. -4- - Niêm yết công khai Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Hội tại trụ sở hội; đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, hướng dẫn các hội viên thực hiện tốt các quy định của điều lệ và của pháp luật; - Kịp thời phê bình, chấn chỉnh, uốn nắn, xử lý vi phạm theo quy định của điều lệ hội hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm của hội viên. b) Ban Thường trực Hội theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện Quy tắc này, Ban kiểm tra Hội theo dõi và kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Thường trực Hội để được nghiên cứu, giải quyết./. TM. BCH HỘI KHOA HỌC TL & GD TỈNH TIỀN GIANG Nơi nhận: CHỦ TỊCH -Ban Thường trực Hội; -UV.BCH và các chi hội; -Ban kiểm tra Hội; -Lưu VP Tỉnh hội ̣ Pham Văn Khanh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản