QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DÂN CƯ phần 2

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
324
lượt xem
102
download

QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DÂN CƯ phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

6.1. Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và hồ sơ vay vốn - Đối với khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu: CBTD hướng dẫn khách hàng đăng ký những thông tin về khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DÂN CƯ phần 2

  1. 6.1. Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và hồ sơ vay vốn - Đối với khách hàng quan hệ tín dụng lần đầu: CBTD hướng dẫn khách hàng đăng ký những thông tin về khách hàng, các điều kiện vay vốn và tư vấn việc thiết lập hồ sơ vay. - Đ i v i khách hàng đã cã quan h  tín d ng: CBTD ki m tra s  b  các đi u ki n vay, b   h  s  vay, h ng d n khách hàng hoàn thi n h  s  vay.  - Khách hàng đủ hoặc chưa đầy đủ điều kiện hồ sơ vay đều được CBTD báo cáo lãnh đạo NHCV và thông báo lại cho khách hàng (nếu không đủ điều kiện vay). - CBTD làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ với những nội dung thuộc: + Phụ lục 7A "Danh mục hồ sơ pháp lý" + Phụ lục 7B "Danh mục hồ sơ khoản vay" + Phụ lục 8C "Danh mục hồ sơ bảo đảm tiền vay". 6.2. Kiểm tra hồ sơ và mục đích vay vốn 6.2.1. Ki m tra h  s  vay v n  CBTD kiểm tra tính xác thực của hồ sơ vay vốn qua cơ quan phát hành ra chúng hoặc các kênh thông tin khác.   a) Ki m tra h  s  pháp lý  CBTD kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña các giấy tờ văn bản trong danh mục hồ sơ pháp lý tại Phụ lục 7A   b) Ki m tra h  s  vay v n và h  s  b o đ m ti n vay  - CBTD kiÓm tra tính xác th c c a tõng lo¹i hå s¬ nªu ë Ph  l c 7B và Ph  l c 8C. - Đ i v i các báo cáo kÕt qu¶ kinh doanh d  tính cho ba năm t i và ph ng án s n xu t  kinh doanh/d  án đ u t  (PASXKD/DAĐT), kh  năng vay tr , ngu n tr , vi c ki m tra  và phân tích xem chi ti t t i ph n 6.8. "Phân tích và th m đ nh ph ng án vay v n/  d  án đ u t ".  
  2. - Ngoài ra, kiÓm tra sù phï hîp vÒ ngμnh nghÒ ghi trong ®¨ng ký kinh doanh víi ngμnh nghÒ kinh doanh hiÖn t¹i cña kh¸ch hμng vay vμ phï hîp víi ph−¬ng ¸n dù kiÕn ®Çu t−; ngμnh nghÒ kinh doanh ®−îc phÐp ho¹t ®éng, xu h−íng ph¸t triÓn cña ngμnh trong t−¬ng lai. 6.2.2. Ki m tra m c đích vay v n  - KiÓm tra xem môc ®Ých vay vèn cña ph−¬ng ¸n dù kiÕn ®Çu t− cã phï hîp víi ®¨ng ký kinh doanh. - Kiểm tra tính hợp pháp của mục đích vay vốn (đối chiếu nhu cầu xin vay với danh mục những hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện theo quy định của Chính phủ) - §èi víi nh÷ng kho¶n vay vèn b»ng ngo¹i tÖ, kiÓm tra môc ®Ých vay vèn ®¶m b¶o phï hîp víi quy ®Þnh qu¶n lý ngo¹i hèi hiÖn hμnh.   6.3. Điều tra, thu thập, tổng hợp thông tin về khách hàng và phương án vay vốn 6.3.1. V  khách hàng vay v n  CBTD ph¶i ®i thùc tÕ t¹i gia ®×nh/n¬i s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hμng ®Ó t×m hiÓu thªm th«ng tin vÒ: - Gia ®×nh cña kh¸ch hμng vay vèn - Môc ®Ých vay vèn cña kh¸ch hμng - Nh÷ng nguån thu nhËp th−êng xuyªn cña kh¸ch hμng/nh÷ng thμnh viªn trong gia ®×nh - T×nh tr¹ng nhμ x−ëng, m¸y mãc thiÕt bÞ, kü thuËt, quy tr×nh c«ng nghÖ hiÖn cã cña kh¸ch hμng; - T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hμng - §¸nh gi¸ tμi s¶n b¶o ®¶m nî vay (nÕu cã)   6.3.2. V  ph ng án s n xu t kinh doanh/dù ¸n ®Çu t−  - §i thùc tÕ ®Ó t×m hiÓu vÒ gi¸ c¶, t×nh h×nh cung cÇu trªn thÞ tr−êng ®èi víi s¶n phÈm cña PASXKD/DA§T. - T×m hiÓu qua c¸c nhμ cung cÊp thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu ®Çu vμo, c¸c nhμ tiªu thô s¶n phÈm t−¬ng tù cña (PASXKD/DA§T) ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thÞ tr−êng ®Çu vμo, đ u ra.
  3. - T×m hiÓu tõ c¸c ph−¬ng tiÖn ®¹i chóng (b¸o, ®μi, m¹ng m¸y tÝnh...); - T×m hiÓu qua c¸c b¸o c¸o, nghiªn cøu, héi th¶o chuyªn ®Ò vÒ tõng ngμnh nghÒ - T×m hiÓu tõ c¸c (PASXKD/DA§T) cïng lo¹i. Chi ti t c a vi c đi u tra, thu th p và t ng h p hai lo i thông tin này, xin xem ph n 6.6  "Phân tích và th m đ nh khách hàng vay v n" vμ phÇn 6.8. “Ph©n tÝch thÈm ®Þnh ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh/dù ¸n ®Çu t−” 6.4. Kiểm tra, xác minh thông tin Qu¸ tr×nh kiÓm tra vμ x¸c minh nh÷ng th«ng tin vÒ kh¸ch hμng ®−îc thùc hiÖn qua c¸c nguån sau: - Hå s¬ vay vèn tr−íc ®©y cña kh¸ch hμng - Th«ng qua Trung t©m Th«ng tin TÝn dông - C¸c b¹n hμng/®èi t¸c lμm ¨n, bao gåm c¸c nhμ cung cÊp nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ vμ nh÷ng kh¸ch hμng tiªu thô s¶n phÈm - C¸c c¬ quan qu¶n lý trùc tiÕp kh¸ch hμng xin vay (c¬ quan n¬i kh¸ch hμng lμm viÖc, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhμ n−íc t¹i ®Þa ph−¬ng nh− UBND ph−êng, c¬ quan thuÕ, v.v..)   6.5. Phân tích ngành   Xem Ph  l c 8D "H ng d n phân tích ngành"  thu c Ch ng VIII “Quy trình cho vay và  qu n lý tín d ng doanh nghi p”.    6.6. Phân tích, thẩm định khách hàng vay vốn   6.6.1.  T×m hiÓu vμ ph©n tÝch vÒ kh¸ch hμng, t   cách  và  năng  l c pháp luËt, n¨ng lùc hμnh vi d©n sù, năng l c đi u hành qu n lý, năng l c qu n lý s n xu t kinh doanh, m« h×nh tæ chøc, bè trÝ lao ®éng Xem Ph  l c 7C "H ng d n ph©n tÝch vÒ t  cách và năng l c pháp luËt, n¨ng lùc hμnh vi d©n sù, năng l c đi u hành, năng l c qu n lý s n xu t kinh doanh cña kh¸ch hμng”
  4. a) T×m hiÓu chung vÒ kh¸ch hμng b) §iÒu tra ®¸nh gi¸ t− c¸ch vμ năng l c pháp luËt, n¨ng lùc hμnh vi d©n sù c) M« h×nh tæ chøc, bè trÝ lao ®éng cña kh¸ch hμng d) T×m hiÓu vμ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng qu¶n trÞ ®iÒu hμnh cña kh¸ch hμng   6.6.2. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh  năng tài chính   B−íc 1: KiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh CBTD tiÕn hμnh x¸c minh tÝnh x¸c thùc cña chóng víi nh÷ng néi dung t¹i Phô lôc 7D “KiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh” B−íc 2. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng vμ kh¶ n¨ng tμi chÝnh Thực hiện theo các nội dung thuộc Phụ lục 7E "Hướng dẫn ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng vμ kh¶ n¨ng tμi chÝnh " 6.6.3. Tình hình quan hệ với ngân hàng   Tình hình quan h  v i ngân hàng bao g m tình hình quan h  tín d ng và quan h  ti n g i  hi n t i và c  trong quá kh   a) Quan hÖ tÝn dông: - §èi víi Chi nh¸nh cho vay vμ c¸c Chi nh¸nh kh¸c trong hÖ thèng NHNo & PTNT VN: + D− nî ng¾n, trung vμ dμi h¹n (bao gåm c¶ nî qu¸ h¹n) + Môc ®Ých vay vèn cña c¸c kho¶n vay. + Doanh sè cho vay, thu nî. + Sè d− b¶o l·nh + Møc ®é tÝn nhiÖm. + Kh¸ch hμng ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu “không có n  khó đòi ho c n  quá h n trên 6  tháng t i NHNo & PTNT VN” m i đ c vay m i / b  sung t i NHNo & PTNT VN. - §èi víi c¸c Tæ chøc tÝn dông kh¸c: + D− nî ng¾n, trung vμ dμi h¹n ®Õn thêi ®iÓm gÇn nhÊt (bao gåm c¶ nî qu¸ h¹n)
  5. + Môc ®Ých vay vèn cña c¸c kho¶n vay. + Sè d− b¶o l·nh + Møc ®é tÝn nhiÖm. b) Quan hÖ tiÒn göi: - T¹i NHNo & PTNT VN: + Sè d− tiÒn göi b×nh qu©n.  
Đồng bộ tài khoản