QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP phần 20

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
180
lượt xem
57
download

QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP phần 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHỤ LỤC 8K1. DANH MỤC CÂU HỎI ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH / DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY TRÌNH CHO VAY VÀ QUẢN LÝ TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP phần 20

  1. PHỤ LỤC 8K1. DANH MỤC CÂU HỎI ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH / DỰ ÁN ĐẦU TƯ §èi víi nh÷ng c©u hái kh«ng thÓ tr¶ lêi “Cã” hoÆc “Kh«ng”, CBTD cÇn ®¸nh dÊu vμo phÇn “Th«ng tin bæ sung” råi ghi chi tiÕt xuèng phÇn d−íi cña b¶ng nμy ®Ó tæng hîp vμo b¸o c¸o thÈm ®Þnh kh¸ch hμng. 1. Ph−¬ng ¸n kinh doanh nh− thÕ nμo lμ phï hîp víi kh¸ch hμng vay vèn? Nh÷ng chó ý vÒ kh¸ch hμng vay vèn  a. Ban l·nh ®¹o cña kh¸ch hμng vay vèn cã ph¶i lμ Tr¶ lêi Tr¶ lêi Th«ng tin bæ nh÷ng ng−êi phï hîp víi c«ng viÖc kinh doanh? Cã Kh«ng sung * Cã thÓ b¾t ®Çu vμ vËn hμnh c«ng viÖc kinh doanh cña riªng hä? * Hä tiÕn hμnh kinh doanh v× nh÷ng lý do hîp lý? * Hä hiÓu r»ng c«ng viÖc kinh doanh ®· ë trong ®Çu? * Hä cã kinh nghiÖm trong ngμnh kinh doanh nμy? * Hä cã kinh nghiÖm qu¶n lý? * Hä cã nh÷ng kü n¨ng kü thuËt cÇn thiÕt? b. LiÖu hä cã ®ñ søc ®Ó b¾t ®Çu c«ng viÖc kinh doanh kh«ng? * Hä sÏ cÇn tÊt c¶ bao nhiªu tiÒn? * Hä ®· chuÈn bÞ mét b¶n b¸o c¸o vÒ t×nh tr¹ng tμi s¶n Nî vμ tμi s¶n Cã cña m×nh ch−a? * Hä cã ®ñ tiÒn ®Ó trang tr¶i nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh tíi khi c«ng viÖc kinh doanh b¾t ®Çu cã l·i? * Hä cã thÓ ®−a bao nhiªu vèn vμo kinh doanh? * Hä ®−a ra nh÷ng b¶o ®¶m g× cho kho¶n vay? 2. Kh¸ch hμng vay vèn ®Æt kÕ ho¹ch kinh doanh g×?
  2. * Hä b¸n nh÷ng s¶n phÈm hoÆc dÞch vô nμo? * C«ng viÖc kinh doanh mμ hä dù ®Þnh thùc hiÖn thuéc ngμnh nμo? * Hä cã nh÷ng th«ng tin g× vÒ ngμnh kinh doanh nμy? - Nh÷ng xu h−íng hiÖn t¹i cña ngμnh nμy? - T−¬ng lai cña ngμnh nμy lμ l©u dμi? - Doanh sè b¸n ra trung b×nh? - Møc l·i gép d  tính? - C¸c ®iªï kiÖn b¸n chÞu cña nhμ cung cÊp? - C¸c ®iªï kiÖn ®−a ra cho kh¸ch hμng mua? - Cã thÓ thu ®−îc bao nhiªu tiÒn lêi nÕu b¸n doanh nghiÖp nμy t¹i: (1) Thêi ®iÓm hiÖn t¹i (2) Trong thêi gian vay vèn? - Tªn vμ ®Þa chØ cña nh÷ng nhμ cung cÊp? - Nh÷ng dÞch vô ®−îc mêi chμo bëi c¸c hiÖp héi kinh doanh? - T×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng? * C«ng viÖc kinh doanh cã thÓ ®−îc tiÕn hμnh trªn quy m« nhá? * LiÖu cã thÓ b¾t ®Çu kinh doanh tõ thi tr−êng néi ®Þa? 3. Nghiªn cøu vμ xóc tiÕn thÞ tr−êng * Hä ®· x¸c ®Þnh thÞ tr−êng cña m×nh theo: - Quy m«? - VÞ trÝ ®Þa lý? - Vßng ®êi cña s¶n phÈm? - Tuæi t¸c, giíi tÝnh, møc thu nhËp vμ khÈu vÞ cña kh¸ch
  3. hμng * Hä ®−a ra møc gi¸ b¸n dùa trªn c¬ së nμo? - T−¬ng tù nh− ®èi thñ c¹nh tranh? - Trªn c¬ së chi phÝ? * Hä cÇn lo¹i ®ãng gãi nμo cho s¶n phÈm? * Hä biÕt nh÷ng g× vÒ c¸c kh¸ch hμng tiÒm n¨ng cña m×nh theo c¸c tiªu thøc: - Hä sÏ mua g×? - Hä mua ë ®©u? - DÞch vô tr−íc vμ sau khi b¸n hμng nμo hä mong chê? - T¹i sao hä mua? - Hä mua th−êng xuyªn kh«ng? * Ai lμ ®èi thñ c¹nh tranh cña hä? * Nh÷ng s¶n phÈm nμo hä b¸n ra sÏ tèt h¬n hoÆc t¹o sù kh¸c biÖt? * Nh÷ng lîi thÕ c¹nh tranh cña hä lμ g×? * Nh÷ng bÊt lîi trong c¹nh tranh cña hä lμ g×? * Hä sÏ v−ît qua nh÷ng bÊt lîi nμy nh− thÕ nμo? * Nh÷ng g× sÏ ¶nh h−ëng tíi thÞ tr−êng cña hä? - Xu h−íng thêi trang - NÒn kinh tÕ - C¸c quan hÖ thuéc vÒ ngμnh - Thu nhËp cßn l¹i - NiÒm tin tiªu dïng
  4. * Hä sÏ xö lý nh− thÕ nμo ®èi víi: - Ph¶n øng cña kh¸ch hμng - Ph¶n øng l¹i víi xóc tiÕn b¸n hμng * H×nh thøc xóc tiÕn nμo sÏ lμ phï hîp nhÊt víi lo¹i h×nh kinh doanh cña hä? - TiÕp thÞ trùc tiÕp - Xóc tiÕn b¸n hμng - C¸c t¹p chÝ vμ Ên phÈm th−¬ng m¹i - V« tuyÕn truyÒn h×nh - B¸o chÝ - Tμi trî * Nh÷ng chi phÝ qu¶ng c¸o nμy lμ bao nhiªu? * LiÖu hä cã biÕt møc ®é b¸n hμng cÇn thiÕt ®Ó hoμ vèn? 4. KÕ ho¹ch ho¸ tμi chÝnh * Hä cã biÕt cÇn bao nhiªu vèn ®Ó b¾t ®Çu? - Nhμ x−ëng vμ thiÕt bÞ? - C¸c c«ng cô vμ m¸y mãc? - C¸c dông cô ®Ó kinh doanh? - Chi phÝ ph¸p luËt vμ kÕ to¸n - Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i? - L−îng ®Çu vμo nguyªn vËt liÖu ban ®Çu/hμng tån kho ®Ó b¸n? - Chi phÝ thuª vμ c«ng nî ban ®Çu? - Chi phÝ ®iÖn vμ c¸c tiÖn Ých kh¸c?
  5. * Chi phÝ hμng th¸ng cña hä lμ bao nhiªu? - Nguyªn vËt liÖu? - TiÒn c«ng? - Cho nhμ thÇu phô? - Chi phÝ kiÓm to¸n? - Qu¶ng c¸o? - Chi phÝ ng©n hμng? - Chi phÝ ®iÖn vμ nhiªn liÖu? - B¶o hiÓm - Chi phÝ thuª - Chi phÝ vËn chuyÓn? - B¶o d−ìng? - Chi phÝ b−u phÈm vμ v¨n phßng phÈm - §iÖn tho¹i, fax vμ telex, v.v.. - Thanh to¸n thuª mua? - Chi phÝ l·i vay - Nhu cÇu c¸ nh©n * Doanh nghiÖp sÏ mÊt bao l©u ®Ó b¾t ®Çu t¹o lîi nhuËn? - 1 th¸ng - 3 th¸ng - 12 th¸ng - H¬n 12 th¸ng * CÇn bao nhiªu tiÒn ®Ó b¾t ®Çu vμ tiÕn hμnh kinh doanh tíi khi cã l·i?
  6. - ChuÈn bÞ mét b¶ng l−u chuyÓn tiÒn tÖ ®¬n gi¶n cho 12 th¸ng ®Çu tiªn - Bæ sung nh÷ng kho¶n thiÕu hôt tiÒn mÆt * Nh÷ng nguån vèn nμo hä ®Þnh dïng ? - Vay ng©n hμng - Vèn liªn doanh - Vèn riªng - Vèn cña nhμ ®Çu t− - Tõ c¸c c«ng ty tμi chÝnh (thuª mua) * Nh÷ng tiªu thøc/®iªï kiÖn tμi trî nμo? - Nh÷ng chi phÝ thμnh lËp - L·i suÊt  
Đồng bộ tài khoản