quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 6

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
148
lượt xem
51
download

quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương án gia công: Phay mặt đầu đạt cấp chính xác IT14 ,Rz=40 m 5.7.3 Định vị: Dùng phiến tỳ lên mặt đầu 1 khống chế 3 bậc tự do. Dùng chốt trụ ngắn định vị vào mặt lỗ 4 khống chế 2 bậc tự do. Dùng chốt trám định vị vào mặt lỗ 5 khống chế 1 bậc tự do. Chi tiết được khống chế 6 bậc tự do. 5.7.4 Phương án kẹp chặt: Dùng bulong kẹp chặt, tạo lực ép bề mặt 1 của chi tiết vào bề mặt phiến tỳ 5.7.5 Chọn máy: Chọn máy phay ngang công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 6

  1. Chương 6: Nguyeân coâng 5 : Phay maët ñaàu 12,13 5.7.1 Sô ñoà gaù ñaët: 5.7.2 Phöông aùn gia coâng: Phay maët ñaàu ñaït caáp chính xaùc IT14 ,Rz=40 m 5.7.3 Ñònh vò: Duøng phieán tyø leân maët ñaàu 1 khoáng cheá 3 baäc töï do.
  2. Duøng choát truï ngaén ñònh vò vaøo maët loã 4 khoáng cheá 2 baäc töï do. Duøng choát traùm ñònh vò vaøo maët loã 5 khoáng cheá 1 baäc töï do. Chi tieát ñöôïc khoáng cheá 6 baäc töï do. 5.7.4 Phöông aùn keïp chaët: Duøng bulong keïp chaët, taïo löïc eùp beà maët 1 cuûa chi tieát vaøo beà maët phieán tyø 5.7.5 Choïn maùy: Choïn maùy phay ngang coâng xoân 6H12 + Beà maët laøm vieäc cuûa baøn(mm2): 320x1250 + Coâng suaát ñoäng cô: 7 Kw + Soá voøng quay truïc chính (v/ph): 30-1500 + Böôùc tieán cuûa baøn: 30-1500 mm/ph - 5.7.6 Choïn duïng cuï caét: -Dao phay ñóa ba maët raêng theùp gioù. Vaät lieäu : P18. Caùc thoâng soá hình hoïc cuûa dao: ([1] trang 43) + Goùc sau  = 160 + Goùc tröôùc  = 150
  3. + Goùc nghieâng chính :  = 450. + Goùc nghieâng raõnh xoaén cuûa dao:  = 8-150. Kích thöôùc cuûa dao:([3] trang 368) + Ñöôøng kính dao phay: D = 100 mm + Ñöôøng kính loã cuûa dao phay: d=32 mm + Beà roäng dao phay: B=6-25 mm - + Soá raêng: 20 raêng 5.7.7 Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp daøi 150mm, ñoä chính xaùc 0,1mm 5.7.8 Dung dòch trôn nguoäi: khoâng 5.8 Nguyeân coâng 6: Khoan loã (15+0,43) 5.8.1 Sô ñoà gaù ñaët:
  4. 5.8.2 Phöông aùn gia coâng: Khoan loã ñaït caáp chính xaùc IT14 ,Rz=40 m 5.8.3 Ñònh vò: Duøng phieán tyø leân maët ñaàu 1 khoáng cheá 3 baäc töï do. Duøng choát truï ngaén ñònh vò leân maët 4 khoáng cheá 2 baäc töï do. Duøng choát traùm ñònh vi leân maët 5 khoáng cheá 1 baäc töï do. Chi tieát ñöôïc khoáng cheá 6 baäc töï do. 5.8.4 Phöông aùn keïp chaët: Duøng bulong keïp chaët, taïo löïc eùp beà maët 1 cuûa chi tieát vaøo beà maët phieán tyø 5.8.5 Choïn maùy: Choïn maùy khoan ñöùng 2H135 ([2] trang 129) - Ñöôøng kính gia coâng lôùn nhaát (mm): 35 mm - Coân moùc ttruïc chính: N04 - Soá voøng quay truïc chính: 31.5-1400vg/ph - Coâng suaát ñoäng cô chính : 4 kW 5.8.6 Choïn duïng cuï caét: Muõi khoan : duøng löôõi khoan ruoät gaø. Vaät lieäu: theùp gioù
  5. Caùc thoâng soá hình hoïc cuûa dao: ([1] trang 43) -Goùc tröôùc: 0=50 - Goùc sau: =80-140 - Goùc nghieâng chính cuûa löôõi caét: 2  =1200 - Goùc nghieâng cuûa löôõi caét ngang:  = 500-550 Kích thöôùc keát caáu ( daïng ñuoâi coân): ([3] trang 321) - D=15mm L=140 , l=60 d=10-30 mm 5.7.7 Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp daøi 150mm, ñoä chính xaùc 0,1 mm 5.7.8 Dung dòch trôn nguoäi: khoâng 5.9 Nguyeân coâng 7: Phay raõnh 14 5.8.1 Sô ñoà gaù ñaët:
  6. 5.8.2 Phöông aùn gia coâng: Phay thoâ raõnh ñaït caáp chính xaùc IT14 , Rz= 40 m 5.8.3 Ñònh vò: Duøng choát truï ngaén coù vai ñònh vò leân maët 4, 3 khoáng cheá 5 baäc töï do. Duøng choát traùm ñònh vò leân maët 5 khoáng cheá 1 baäc töï do. - Chi tieát ñöôïc khoáng cheá 6 baäc töï do. 5.8.4 Phöông aùn keïp chaët:
  7. Duøng bulong keïp chaët, taïo löïc eùp beà maët 1 cuûa chi tieát vaøo beà maët phieán tyø 5.8.5 Choïn maùy: Choïn maùy phay ngang coâng xoân 6H12 + Beà maët laøm vieäc cuûa baøn(mm2): 320x1250 + Coâng suaát ñoäng cô: 7 Kw + Soá voøng quay truïc chính (v/ph): 30-1500 + Böôùc tieán cuûa baøn: 30-1500 mm/ph 5.8.6 Choïn duïng cuï caét: -Dao phay caét raõnh vaø caét ñöùt Caùc thoâng soá hình hoïc cuûa dao: +Goùc sau  = 160 + Goùc tröôùc  = 150 + Goùc nghieâng chính :  = 450. + Goùc nghieâng raõnh xoaén cuûa dao:  = 8-150. Kích thöôùc cuûa dao: + Ñöôøng kính dao phay: D = 125 mm + Ñöôøng kính loã cuûa dao phay: d=27 mm + Beà roäng dao phay: B=3 mm + Soá raêng: 48 raêng
  8. 5.8.7 Duïng cuï kieåm tra: thöôùc caëp daøi 150mm, ñoä chính xaùc 0,1 mm. 5.8.8 Dung dòch trôn nguoäi: khoâng
Đồng bộ tài khoản