Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 1 Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống, trồng mới và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản - Chương 4

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
265
lượt xem
83
download

Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 1 Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống, trồng mới và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUẢN LÝ VƯỜN CAO SU KIẾN THIẾT CƠ BẢN Điều 86: Quản lý lô cao su Mỗi lô cao su phải có trụ xi măng trên đó ghi tên lô, năm trồng, diện tích, mật độ, giống và phương pháp trồng. Mỗi lô có hồ sơ lý lịch gồm sơ đồ mặt bằng, phiếu kiểm kê hàng năm và lý lịch vườn cây. Hồ sơ lý lịch từng lô phải được lưu trữ ở nông trường và ở công ty. Điều 87: Phân cấp quản lý vườn cây 1. Trách nhiệm của Tổng công ty Cao su Ban hành quy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình kỹ thuật cây cao su - Phần 1 Quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống, trồng mới và chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản - Chương 4

  1. Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Vieän Nghieân cöùu Cao su Vieät Nam Ñieàu 84: Phoøng choáng chaùy Haøng naêm vaøo ñaàu muøa khoâ tieán haønh laøm caùc coâng taùc ñeå phoøng choáng chaùy cho loâ cao su cuï theå nhö sau: Phaùt doïn saïch coû quanh bìa loâ. Laøm saïch coû, queùt doïn caønh, laù khoâ treân haøng cao su roäng moãi beân 1,5 m. Phaùt doïn choài, coû giöõa haøng cao su ñeå traùnh moài löûa. Trong moãi loâ cao su doïn saïch coû, laù ñeå laøm caùc ñöôøng baêng caùch ly roäng 10 m caùch nhau 100 m. Tuyeät ñoái khoâng ñoát löûa trong loâ cao su. Ñieàu 85: Baûo veä loâ cao su ÔÛ nhöõng vuøng troàng cao su coù khaû naêng deã bò traâu boø hoaëc thuù röøng phaù haïi phaûi coù nhöõng coâng trình baûo veä. Ñaøo haøo hoaëc laøm haøng raøo choáng traâu boø vaø caùc loaøi thuù röøng tuøy theo ñieàu kieän cuï theå cuûa töøng nôi. Caùc ñôn vò phaûi toå chöùc löïc löôïng tröïc gaùc baûo veä vöôøn caây. Chöông IV QUAÛN LYÙ VÖÔØN CAO SU KIEÁN THIEÁT CÔ BAÛN Ñieàu 86: Quaûn lyù loâ cao su Moãi loâ cao su phaûi coù truï xi maêng treân ñoù ghi teân loâ, naêm troàng, dieän tích, maät ñoä, gioáng vaø phöông phaùp troàng. Moãi loâ coù hoà sô lyù lòch goàm sô ñoà maët baèng, phieáu kieåm keâ haøng naêm vaø lyù lòch vöôøn caây. Hoà sô lyù lòch töøng loâ phaûi ñöôïc löu tröõ ôû noâng tröôøng vaø ôû coâng ty. Ñieàu 87: Phaân caáp quaûn lyù vöôøn caây 1. Traùch nhieäm cuûa Toång coâng ty Cao su Ban haønh quy trình kyõ thuaät troàng môùi vaø chaêm soùc cao su KTCB. Kieåm tra vieäc thöïc hieän quy trình kyõ thuaät cuûa caùc coâng ty. Toå chöùc taäp huaán kyõ thuaät cho caùn boä cuûa caùc coâng ty. Kieåm tra soá löôïng vaø chaát löôïng vöôøn cao su KTCB vaøo cuoái naêm. Toå chöùc khen thöôûng cho caùc coâng ty tuøy theo keát quaû kieåm keâ, phaân loaïi chaát löôïng vöôøn cao su KTCB vaøo cuoái naêm. 2. Traùch nhieäm cuûa giaùm ñoác coâng ty Quaûn lyù vaø toå chöùc thöïc hieän toát coâng taùc xaây döïng cô baûn vöôøn caây theo keá hoaïch khoái löôïng ñöôïc giao, baûo ñaûm thöïc hieän toát Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004 29
  2. Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Vieän Nghieân cöùu Cao su Vieät Nam coâng taùc troàng môùi, chaêm soùc cao su KTCB theo ñuùng quy trình kyõ thuaät cuûa Toång Coâng ty Cao su VN ban haønh. Toå chöùc kieåm keâ chính xaùc soá löôïng vaø chaát löôïng vöôøn cao su KTCB vaøo cuoái naêm. Sô, toång keát, ruùt kinh nghieäm veà vieäc quaûn lyù vöôøn caây cao su. 3. Traùch nhieäm cuûa giaùm ñoác noâng tröôøng Quaûn lyù hoà sô lyù lòch cuûa caùc loâ cao su keå caû phaàn dieän tích ñaát ñaõ ñöôïc quy hoaïch cuûa noâng tröôøng. Toå chöùc kieåm tra, nghieäm thu veà soá löôïng, chaát löôïng coâng vieäc thöïc hieän cuûa caùc ñoäi thuoäc noâng tröôøng haøng quyù vaø cuoái naêm. Sô, toång keát, ñaùnh giaù, ruùt kinh nghieäm veà coâng taùc troàng môùi, chaêm soùc vöôøn caây cao su haøng naêm cuûa noâng tröôøng. 4.Traùch nhieäm cuûa ñoäi tröôûng Thöôøng xuyeân kieåm tra ñoân ñoác vieäc thöïc hieän quy trình kyõ thuaät. Tham gia nghieäm thu khoái löôïng coâng vieäc thöïc hieän cuûa caùc toå. Toång hôïp soá lieäu baùo caùo cuûa caùc toå ñeå baùo veà noâng tröôøng. 5. Traùch nhieäm cuûa toå tröôûng Höôùng daãn cuï theå caùc thao taùc kyõ thuaät cho toå vieân. Tham gia nghieäm thu khoái löôïng coâng vieäc thöïc hieän cuûa toå. Ghi cheùp soá lieäu ban ñaàu veà moïi yeáu toá lieân quan ñeán loâ cao su maø toå quaûn lyù. 6. Traùch nhieäm cuûa coâng nhaân chaêm soùc Moãi coâng nhaân chaêm soùc ñöôïc giao khoaùn chaêm soùc treân moät dieän tích cao su nhaát ñònh tuøy theo tình traïng cuûa loâ. Coâng vieäc giao khoaùn ñöôïc ghi cuï theå trong hôïp ñoàng khoaùn. 30 Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004
  3. Baûng 7: Lieàu löôïng phaân hoùa hoïc boùn thuùc cho cao su kieán thieát cô baûn Haïng Maät ñoä Naêm Toång löôïng Ñaïm Laân Kali ñaát (caây/ha) tuoåi phaân Ureâ N Laân nung chaûy KCI P2O5 K2O (kg/ha/naêm) (kg/ha) (kg/ha) (g/caây) (kg/ha) (g/caây) (kg/ha) (kg/ha) (g/caây) (kg/ha) Ia 476 1 215 50 105 23 150 315 23 15 32 9 2 510 120 252 55 360 756 54 30 63 18 3-6 600 140 294 64 420 882 63 40 84 24 Coäng 3125 730 334 2190 329 205 123 Toång Coâng ty Cao su Vieät Nam Ib 512 1 215 50 98 23 150 293 23 15 29 9 2 510 120 234 55 360 703 54 30 59 18 3-6 645 150 293 69 450 879 68 45 88 27 Coäng 3305 770 354 2310 349 225 135 IIa & IIb 512 1 215 50 98 23 150 293 23 15 29 9 2 510 120 234 55 360 703 54 30 59 18 3-7 640 150 293 69 450 879 68 40 78 24 Coäng 3925 920 423 2760 417 245 147 III 555 1 215 50 90 23 150 270 23 15 27 9 571 2 470 110 198 51 330 595 50 30 54 18 3 565 130 234 60 400 721 60 35 63 21 4-8 610 140 252 64 430 65 40 72 24 Coäng 4300 990 454 3030 458 280 168 Phun boå sung phaân boùn laù cho cao su KTCB naêm thöù nhaát vaø naêm thöù hai phun vôùi lieàu löôïng laø 4 lít/ha phaân Komix - Rb Quy trình kyõ thuaät caây cao su - 2004 hoaëc chuûng loaïi khaùc coù chaát löôïng töông ñöông; laàn moät phun khi caây coù 1 taàng laù oån ñònh, caùc laàn phun sau caùch nhau 31 Vieän Nghieân cöùu Cao su Vieät Nam 10 ngaøy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản