Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u - PVC

Chia sẻ: ngochoa123

Để các khu vực trong và ngoài nước sử dụng được đường ống thoát nước cỡ lớn bằng U - PVC cứng chôn ngầm dưới đất BEC một cách hợp lý, thì việc thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình đường ống thoát nước chôn ngầm dưới đất phải có kỹ thuật tiên tiến, chi phí thấp, thi công thuận tiện và bảo đảm chất lượng. Nay lập ra quy trình kỹ thuật này.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Quy trình kỹ thuật thi công đường ống thoát nước cỡ lớn bằng u - PVC

SÁCHQuy trình kỹ thuật thi
công đường ống thoát
nước cỡ lớn bằng u -
PVC
D/BEC 2 - 2007
Quy tr×nh kü thuËt thi c«ng ®-êng èng
tho¸t n-íc cì lín b»ng u - PVC
ch«n ngÇm d-íi ®Êt BEC


1. Nguyªn t¾c chung

1.1. §Ó c¸c khu vùc trong vµ ngoµi n-íc sö dông ®-îc ®-êng èng tho¸t n-íc cì lín
b»ng U - PVC cøng ch«n ngÇm d-íi ®Êt BEC mét c¸ch hîp lý, th× viÖc thiÕt kÕ, thi
c«ng vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh ®-êng èng tho¸t n-íc ch«n ngÇm d-íi ®Êt ph¶i cã
kü thuËt tiªn tiÕn, chi phÝ thÊp, thi c«ng thuËn tiÖn vµ b¶o ®¶m chÊt l-îng. Nay lËp
ra quy tr×nh kü thuËt nµy.
1.2. Quy tr×nh nµy ¸p dông cho ®-êng èng tho¸t n-íc b»ng U- PVC cøng BEC ch«n
ngÇm d-íi ®Êt cã ®-êng kÝnh lµ 300 - 3500mm. Quy tr×nh ®-îc sö dông trong thiÕt
kÕ, thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh nh- tho¸t n-íc ngÇm, sö dông èng nhùa
cuèn xo¾n U - PVC.
1.3. Quy tr×nh nµy ¸p dông cho nhiÖt ®é n-íc trong ®-êng èng nhùa U - PVC tho¸t n-íc
< 40oC, thµnh phÇn, chÊt l-îng n-íc ch¶y vµo ®-êng èng ph¶i phï hîp víi quy
®Þnh cña tiªu chuÈn cña tõng lo¹i n-íc
1.4 Ngoµi ra vÉn cÇn ph¶i phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn, quy ®Þnh cña quèc gia.
2. C¸c thuËt ng÷ vµ ký hiÖu
2.1 ThuËt ng÷
2.1.1 èng v¸ch kÕt cÊu cuèn Spirally winding structure wall pipe
Lµ lo¹i èng h×nh trßn cã v¸ch bªn trong nh½n, bªn ngoµi cã g©n gia c-êng h×nh
xo¾n èc hoÆc lµ èng trßn v¸ch nh½n, vµ ®-îc uèn 1 líp hoÆc nhiÒu líp
b»ng m¸y cuèn èng.
2.1.2 M«®un biÕn d¹ng ®Êt Soil modulus
Lµ phÐp ®o kh¶ n¨ng chèng biÕn d¹ng cña ®Êt lÊp thµnh èng ch«n d-íi ®Êt hoÆc cña
®Êt nguyªn tr¹ng cña cèng. §¬n vÞ lµ Mpa hoÆc kN/mm2.
2.1.3 §é cøng uèn vßng Ring—bending stiffness
Lµ phÐp ®o kh¶ n¨ng chèng biÕn d¹ng vßng trßn cña ®-êng èng, gäi t¾t lµ ®é cøng
1 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

vßng. Cã thÓ dïng ph-¬ng ph¸p thö nghiÖm b»ng thïng c¸t (m« pháng) hoÆc
ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh trÞ sè. §¬n vÞ lµ N/ m2 hoÆc Kn/ m2.
2.1.4 §-êng kÝnh danh ®Þnh Nominal diameter
Lµ ®-êng kÝnh ®· ®-îc tiªu chuÈn ho¸ cña c¸c lo¹i èng thuéc hÖ thèng èng nhùa cã
tÝnh dÎo nãng, biÓu thÞ lµ ®-êng kÝnh trong cña èng, ®¬n vÞ lµ mm.
2.1.5 Líp nÒn Bedding
Lµ líp c¸t sái r¶i ®Òu vµ ®Çm chÆt trªn nÒn ®Êt nguyªn tr¹ng cña cèng hoÆc trªn nÒn
®Êt ®· ®-îc xö lý lÊp chÆt.
2.1.6 S-ên vßm phÝa d-íi èng Haunches under pipe
Lµ gãc bao hµm t¹i vÞ trÝ khe hë h×nh cung trßn gi÷a phÝa trªn líp nÒn vµ phÝa d-íi
®-êng kÝnh ngang cña ®-êng èng.
2.1.7 Gãcph-¬ng vÞ nÒn Bedding angle
Lµ gãc t©m cña mÆt c¾t èng, ®èi øng víi h×nh cung trßn cña s-ên vßm phÝa d-íi
èng tiÕp xóc chÆt chÏ víi c¸t sái lÊp chÆt. ThÓ hiÖn b»ng ký hiÖu 2α.
2.2 Ký hiÖu :
2.2.1 TÝnh n¨ng cña èng vµ ®Êt :
SP——-—— §é cøng uèn vßng, ®¬n vÞ lµ N/ m2
Ed—— M« ®un biÕn d¹ng tæng hîp cña ®Êt ë thµnh èng
Ft—— C-êng ®é kh¸ng kÐo theo thiÕt kÕ cña èng
Vp—— HÖ sè Poisson cña èng (chän lµ 0.35)
DN—— §-êng kÝnh èng danh ®Þnh, lµ ®-êng kÝnh trong cña èng, ®¬n vÞ lµ mm.
2.2.2 T¸c dông vµ hiÖu øng trªn ®-êng èng :
Fcrk—— TrÞ sè quy ®Þnh cña ¸p lùc giíi h¹n mÊt æn ®Þnh cña thµnh èng
Ffwk——TrÞ sè quy ®Þnh cña lùc gi÷ næi
∑FGK—— Tæng c¸c trÞ sè quy ®Þnh cña c¸c t¸c dông chèng næi vÜnh cöu
Favk—— TrÞ sè quy ®Þnh cña ¸p lùc ®Êt theo ph-¬ng th¼ng ®øng trªn mçi mÐt dµi
qvk——TrÞ sè quy ®Þnh cña ¸p lùc theo ph-¬ng th¼ng ®øng truyÒn tõ phô t¶i cña xe cé
trªn mÆt ®Êt ®Õn ®¬n vÞ diÖn tÝch trªn ®Ønh èng.
Fvk——TrÞ sè quy ®Þnh cña ¸p lùc theo ph-¬ng th¼ng ®øng d-íi c¸c t¸c dông lªn ®Ønh
èng
2 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

Qvk——TrÞ sè quy ®Þnh cña ¸p lùc tõng b¸nh xe
Wd1max—— L-îng biÕn d¹ng lín nhÊt theo ph-¬ng th¼ng ®øng cña ®-êng èng d-íi t¸c
dông tæ hîp vÜnh cöu chuÈn cña phô t¶i
ε—— Tû lÖ biÕn d¹ng ®-êng kÝnh theo ph-¬ng th¼ng ®øng cña èng
σ—— øng lùc kÐo uèn vßng cña thµnh èng.
2.2.3 Th«ng sè h×nh häc :
Hs—— §é cao ®Êt lÊp tõ ®Ønh èng ®Õn mÆt ®Êt thiÕt kÕ
De—— §-êng kÝnh ngoµi cña èng
di—— §-êng kÝnh trong cña èng
α—— §é dµi tiÕp xóc ®Êt cña tõng b¸nh xe
b—— §é réng tiÕp xóc ®Êt cña tõng b¸nh xe
n—— Sè l-îng b¸nh xe
dj—— Kho¶ng c¸ch tÞnh gi÷a 2 b¸nh xe c¹nh nhau
ro—— B¸n kÝnh tÝnh theo ®-êng kÝnh èng (b¸n kÝnh trôc trung hoµ cña thµnh èng);
2.2.4 HÖ sè theo tÝnh to¸n :
γs—— MËt ®é träng lùc cña ®Êt lÊp. Chän lµ 18KN/m3
Kd—— HÖ sè biÕn d¹ng cña ®-êng èng
DL—— HÖ sè hiÖu øng trÔ biÕn d¹ng. Chän lµ 1.2-1.5
ψq—— HÖ sè gi¸ trÞ vÜnh cöu chuÈn cña phô t¶i cã thÓ biÕn ®æi. Chän lµ 0.5
Kf—— HÖ sè kh¸ng lùc chèng næi cã tÝnh æn ®Þnh cña ®-êng èng, chän lµ 1.1
KS——HÖ sè kh¸ng lùc vßng cã tÝnh æn ®Þnh cña ®-êng èng, chän lµ 2
Ki—— HÖ sè m« men cong cña ®-êng èng d-íi t¸c dông cña ¸p lùc ®Êt theo ph-¬ng
th¼ng ®øng
K2—— HÖ sè m« men cong cña ®-êng èng d-íi t¸c dông cña phô t¶i b¸nh « t«
W—— HÖ sè tiÕt diÖn thµnh èng trªn ®¬n vÞ ®é dµi cña èng
γO—— HÖ sè träng yÕu cña èng. èng tho¸t n-íc m-a chän lµ 0.9, èng tho¸t n-íc th¶i
chän lµ 1;
μd—— HÖ sè ®éng lùc cña phô t¶i xe cé.
2.2.5 HÖ sè søc n-íc theo tÝnh to¸n :
3 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

Q—— L-u l-îng
V—— Tèc ®é ch¶y
A—— DiÖn tÝch mÆt c¾t h÷u hiÖu cña dßng ch¶y
Qs—— L-îng n-íc ch¶y vµo trong 24h trªn mçi Km dµi cña ®-êng èng
R—— B¸n kÝnh n-íc
i—— Dèc n-íc
n—— HÖ sè th« r¸p cña thµnh èng, chän lµ 0.01.
3. VËt liÖu
3.1 Quy ®Þnh chung :
3.1.1 èng vµ c¸c phô kiÖn cña èng ph¶i phï hîp víi tiªu chuÈn nhµ n-íc hiÖn hµnh vµ
tiªu chuÈn s¶n phÈm cña ngµnh, vµ ph¶i cã chøng nhËn hîp c¸ch cña s¶n phÈm do
C¬ quan kiÓm tra chÊt l-îng cÊp.
3.1.2 Keo dÝnh dïng cho èng b¾t buéc ph¶i phï hîp víi yªu cÇu vÒ kÕt dÝnh chÊt liÖu
PVC. Nªn sö dông keo dÝnh kiÓu dung m«i.
3.2 èng
3.2.1 TÝnh n¨ng vËt lý cña ph«i nhùa dïng ®Ó lµm èng ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh ë b¶ng
3.2.1


B¶ng 3.2.1 TÝnh n¨ng vËt lý cña ph«i nhùa

Tiªu chuÈn cña ph-¬ng
H¹ng môc ChØ tiªu kü thuËt
ph¸p thö nghiÖm
MËt ®é (g/cm3) ≤1.6 GB1033
§é bÒn kÐo (Mpa) ≥25 GB/T8804
NhiÖt ®é mÒm ho¸ Vica
≥75 GB/T8802
(°C)
M« ®un ®µn håi cong
≥2000 GB/T16419
(Mpa)
Thö nghiÖm ng©m trong V¸ch trong vµ ngoµi
GB/T13526
dichlorometan kh«ng ph©n t¸ch, biÕn ®æi

4 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

(20°C,15min) bÒ mÆt kh«ng d-íi 4L
3.2.2 §Æc tÝnh mÆt c¾t cña ph«i cã thÓ x¸c ®Þnh theo kÝch th-íc mÆt c¾t do Nhµ s¶n xuÊt
cung cÊp
3.2.3 Khi uèn ph«i nhùa thµnh èng, ph¶i ®æ ®Çy vµ ®Òu keo dÝnh PVC-U vµo khe
méng. TÝnh n¨ng vËt lý cña èng ph¶i phï hîp víi yªu cÇu trong b¶ng 3.2.3

B¶ng 3.2.3 TÝnh n¨ng vËt lý cña èng

Tiªu chuÈn cña ph-¬ng
H¹ng môc ChØ tiªu kü thuËt
ph¸p thö nghiÖm
Thö nghiÖm va ®Ëp bóa r¬i
(ph-¬ng ph¸p th«ng qua) Kh«ng nøt vì GB/T6112
TIR≤10%
§é cøng vßng kN/m2
Phï hîp víi tiªu chuÈn cña
(l-îng biÕn d¹ng ®-êng GB/T9647
s¶n phÈm
kÝnh trong ≤5%)
Thö nghiÖm ®é kÝn,
Kh«ng nøt vì, kh«ng rß rØ GB/T6111
0.05Mpa0.25h
§é dÎo vßng Kh«ng nøt, r¹n GB/T9647


3.2.4 §é cøng vßng cña èng ph¶i ®-îc lùa chän theo ®iÒu kiÖn chÞu lùc phô t¶i ®Ì bªn
ngoµi ®-êng èng, vµ c©n nh¾c ®Õn t¸c dông tæng hîp cña hÖ thèng chÞu lùc ®Êt cña
èng.
3.2.5 ChÊt l-îng bÒ ngoµi vµ kÝch th-íc cña èng ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu sau :
(1) Mµu s¾c bªn ngoµi ph¶i ®ång ®Òu, v¸ch trong bãng, nh½n, th©n èng
kh«ng ®-îc cã vÕt nøt, lâm hoÆc søt mÎ cã thÓ nh×n thÊy ®-îc, miÖng èng
kh«ng ®-îc cã c¸c khuyÕt tËt nh- nøt vì, biÕn d¹ng.
(2) Hai mÆt ®Çu èng ph¶i b»ng ph¼ng, vu«ng gãc víi ®-êng trôc trung t©m
cña èng. ChiÒu dµi èng kh«ng ®-îc cã ®é cong râ nÐt.
(3) Sai sè cho phÐp cña ®é dµi h÷u hiÖu L cña èng lµ ± 0.02.
3.2.6 KÝch th-íc quy c¸ch cña èng ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh cña Tiªu chuÈn Q/BEC

5 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

1-2007
3.2.7 §é dµi cña tõng èng nãi chung cã lo¹i 6m, 8m, 12m, còng cã thÓ x¸c ®Þnh ®é dµi
èng theo sù tho¶ thuËn cña hai bªn Mua vµ B¸n.
3.3 VËt liÖu nèi èng :
3.3.1 Nªn dïng biÖn ph¸p sau ®Ó nèi èng : ë vÞ trÝ hai ®Çu èng nèi víi nhau th× dïng bu
l«ng xiÕt chÆt 2 nöa cña èng lång bªn ngoµi, cßn gi÷a èng lång víi thµnh ngoµi cña
èng th× dïng vËt liÖu bÞt kÝn ®Ó bÞt kÝn l¹i.
3.3.2 VËt liÖu bÞt kÝn dïng cho mèi nèi èng ph¶i do Nhµ s¶n xuÊt èng cung cÊp kÌm
theo.
3.4 VËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n èng :
3.4.1 Trong qu¸ tr×nh xÕp dì, vËn chuyÓn vµ xÕp chång èng vµ c¸c phô kiÖn cña èng lªn
nhau, ®éng t¸c nhÊc lªn, ®Æt xuèng ph¶i nhÑ nhµng, kh«ng ®-îc nÐm, kÐo, l¨n hoÆc
lµm chóng va ®Ëp vµo nhau.
3.4.2 Khi cÈu èng lªn xuèng, ph¶i dïng d©y c¸p mÒm ®Ó ch»ng buéc chÆt, dïng 2 ®iÓm
®Ó cÈu èng lªn, nghiªm cÊm luån d©y qua lßng èng ®Ó cÈu lªn.
3.4.3 B·i ®Ó èng ph¶i b»ng ph¼ng, èng ph¶i ®-îc xÕp ngay ng¾n; Khi xÕp chång èng lªn
nhau, ph¶i ®Æt chªm gç hoÆc tÊm gç ë hai bªn ®Ó tr¸nh èng bÞ l¨n ®i.
3.4.4 Khi cÇn b¶o qu¶n èng vµ phô kiÖn èng trong thêi gian dµi th× nªn ®Ó ë trong kho;
NÕu ®Ó ë ngoµi trêi th× ph¶i che phñ, tr¸nh ®Ó ¸nh n¾ng mÆt trêi chiÕu trùc tiÕp vµo;
Ph¶i ®Ó èng c¸ch xa nguån nhiÖt vµ löa.
3.4.5 Khi vËn chuyÓn èng ®· thµnh h×nh ®i ®-êng xa th× cã thÓ xÕp xen kÏ, gi÷a c¸c èng
xÕp xen kÏ ph¶i cã vËt liÖu kª lãt vµ t-¬ng ®èi cè ®Þnh.


4. ThiÕt kÕ

4.1 Quy ®Þnh chung :
4.1.1 Ph¶i ph©n tÝch, tÝnh to¸n kÕt cÊu èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng nhùa PVC cøng
ch«n ngÇm d-íi ®Êt theo kiÓu èng mÒm.
D/BEC 2 - 20076 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

4.1.2 Ph¶i thiÕt kÕ èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng nhùa PVC cøng ch«n ngÇm d-íi ®Êt
theo kiÓu ch¶y kh«ng cã träng lùc cña ¸p suÊt trong, thiÕt kÕ niªn h¹n sö dông
kh«ng d-íi 50 n¨m.
4.1.3 ViÖc thiÕt kÕ kÕt cÊu èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng nhùa PVC cøng ch«n ngÇm
d-íi ®Êt ph¶i tÝnh to¸n vµ kiÓm tra nh- sau :
(1) Tr¹ng th¸i cùc h¹n cña n¨ng lùc chÞu t¶i : Bao gåm tÝnh to¸n c-êng ®é mÆt c¾t
vßng cña èng, tÝnh to¸n ®é mÊt æn ®Þnh nÐn cong mÆt c¾t vßng cña èng, tÝnh to¸n
®é æn ®Þnh chèng næi cña èng;
(2) Tr¹ng th¸i cùc h¹n sö dông b×nh th-êng : bao gåm c¶ kiÓm tra ®é biÕn d¹ng mÆt
c¾t vßng cña èng.
4.1.4 ViÖc thiÕt kÕ kÕt cÊu èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng nhùa PVC cøng ch«n ngÇm
d-íi ®Êt ph¶i bao gåm c¶ thiÕt kÕ th©n èng, nÒn ®-êng èng, kÕt nèi ®-êng èng, ®é
chÆt cña ®Êt lÊp cèng, v.v.
4.1.5 Gãc ph-¬ng vÞ nÒn h×nh cung trßn cña ®Êt theo thiÕt kÕ cña èng 2α kh«ng nªn nhá
h¬n 90°, cßn gãc t©m nÒn h×nh cung trßn cña ®Êt lÊp kh«ng ®-îc nhá h¬n 2α.
4.1.6 Khi ®Æt èng lªn nÒn ®Êt thÞt b»ng ph¼ng, gãc t©m ph-¬ng vÞ nÒn h×nh cung trßn
cña ®Êt sÏ tÝnh theo 20°.
4.2 T¸c dông trªn kÕt cÊu èng :
4.2.1 TrÞ sè quy ®Þnh cña t¸c dông vÜnh cöu trªn ®-êng èng ph¶i lµ trÞ sè quy ®Þnh cña
¸p lùc ®Êt theo ph-¬ng th¼ng ®øng t¸c dông lªn mçi mÐt dµi cña èng, cã thÓ tÝnh
theo c«ng thøc sau :
Favk = rs .Hs .De (4.2.1)

4.2.2 TrÞ sè quy ®Þnh cña t¸c dông kh¶ biÕn trªn ®-êng èng ph¶i bao gåm phô t¶i xe trªn
mÆt ®Êt vµ phô t¶i chång chÊt t¸c dông trªn èng, hai lo¹i phô t¶i nµy kh«ng ®-îc
céng gép vµo, mµ ph¶i chän mét lo¹i trong sè chóng cã hiÖu øng phô t¶i lín h¬n.
4.2.3 TrÞ sè quy ®Þnh cña phô t¶i xe cé trªn mÆt ®Êt t¸c dông trªn ®-êng èng cã
D/BEC 2 - 2007


thÓ tÝnh theo c«ng thøc sau :
(1) ¸p lùc theo ph-¬ng th¼ng ®øng truyÒn tõ mçi b¸nh xe ®Õn ®Ønh èng :
7 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007
H×nh 4.2.3-1 : Ph©n bè truyÒn lùc cña mçi b¸nh xe cña xe cé trªn mÆt ®Êt
(2) ¸p lùc theo ph-¬ng th¼ng ®øng truyÒn ¶nh h-ëng tæng hîp cña 2 d·y b¸nh
xe trë lªn ®Õn ®Ønh èng :
H×nh 4.2.3-2
8 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007Ph©n bè truyÒn ¶nh h-ëng tæng hîp cña ¸p lùc 2 d·y b¸nh xe trë lªn cña xe cé
trªn mÆt ®Êt
B¶ng 4.2.3 : HÖ sè ®éng lùc μd

§é dµy lÊp
≤0.25 0.30 0.40 0.50 0.60 ≥0.70
®Êt (m)
HÖ sè ®éng
1.30 1.25 1.20 1.15 1.05 1.00
lùc μd

4.2.4 TrÞ sè quy ®Þnh cña phô t¶i tÝch tô trªn mÆt ®Êt cã thÓ tÝnh theo 10kN/m2.
4.3 KiÓm tra ®é biÕn d¹ng mÆt c¾t vßng cña èng :
4.3.1 ViÖc kiÓm tra ®é biÕn d¹ng mÆt c¾t vßng cña èng ph¶i tÝnh theo tæ hîp vÜnh cöu
chuÈn cña phô t¶i.
4.3.2 §é biÕn d¹ng ®-êng kÝnh theo ph-¬ng th¼ng ®øng cña èng tho¸t n-íc kiÓu uèn
b»ng nhùa PVC cøng d-íi t¸c dông cña lùc nÐn ngoµi cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc
sau :

Wd , max  DL

Kd Fav, k   q qvk De 
8S p  0.061Ed 4.3.2

B¶ng 4.3.2 : HÖ sè biÕn d¹ng Kd cña èng
Gãc t©m nÒn ®Æt èng
20° 45° 60° 90° 120° 150°

HÖ sè biÕn d¹ng 0.109 0.105 0.102 0.096 0.089 0.083

4.3.3 Tû lÖ biÕn d¹ng ®-êng kÝnh theo ph-¬ng th¼ng ®øng cña èng tho¸t n-íc kiÓu uèn
b»ng nhùa PVC cøng d-íi t¸c dông cña lùc nÐn ngoµi ph¶i nhá h¬n 5%.
D/BEC 2 - 2007


9 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

Tû lÖ biÕn d¹ng ®-êng kÝnh theo ph-¬ng th¼ng ®øng cña ®-êng èng cã thÓ tÝnh
theo c«ng thøc sau :
Ed , max
  100%
D0 4.3.3
4.4 TÝnh to¸n c-êng ®é mÆt c¾t vßng cña èng :
4.4.1 Ph¶i tÝnh to¸n c-êng ®é mÆt c¾t vßng cña èng theo tæ chøc c¬ b¶n cña phô t¶i.
4.4.2 øng lùc cong theo vßng trßn cña èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng nhùa PVC


cøng d-íi t¸c dông cña lùc nÐn ngoµi ph¶i nhá h¬n trÞ sè c-êng ®é kh¸ng kÐo theo thiÕt
kÕ cña èng : ft (th«ng th-êng chän lµ 16Mpa).
4.4.3 øng lùc kÐo cong theo vßng trßn mÆt c¾t thµnh èng cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc sau :

r2

  0  K1Fsv, k  K 2 qvk
W
 (4.4.3)

4.4.4 HÖ sè kho¶ng c¸ch cong K1, K2 ph¶i c¨n cø theo ®é lín cña gãc ph-¬ng vÞ 2α cña
èng, ¸p dông theo b¶ng 4.4.4 vµ b¶ng 5.3.2

B¶ng 4.4.4 : HÖ sè kho¶ng c¸ch cong

HÖ sè K1 K2
Gãc ph-¬ng vÞ
theo thiÕt kÕ Kh«ng liªn
2α 90° 120° 180°
VÞ trÝ quan víi 2α

§Ønh èng 0.132 0.120 0.108 0.076

Thµnh èng 0.114 0.100 0.086 0.055

§¸y èng 0.223 0.160 0.121 0.011
4.5 TÝnh to¸n ®é mÊt æn ®Þnh nÐn cong mÆt c¾t trßn cña èng :
4.5.1 Khi tÝnh to¸n ®é mÊt æn ®Þnh nÐn cong lªn mÆt c¾t trßn cña èng, cÇn ph¶i
D/BEC 2 - 2007


c¨n cø vµo tæ hîp bÊt lîi cña c¸c t¸c dông ®Ó tÝnh to¸n ®é æn ®Þnh vßng trßn cña mÆt c¾t
thµnh èng. Khi tÝnh to¸n, tÊt c¶ c¸c lo¹i t¸c dông ®Òu lÊy trÞ sè quy ®Þnh, vµ ph¶i
10 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

®¸p øng yªu cÇu lµ hÖ sè kh¸ng lùc æn ®Þnh vßng kh«ng thÊp h¬n 2.0
4.5.2 ViÖc tÝnh to¸n ®é æn ®Þnh vßng trßn cña mÆt c¾t èng d-íi t¸c dông cña lùc nÐn
ngoµi ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng thøc sau :

Fcr , k
 Ks
Fvk 4.5.2
4.5.3 TrÞ sè quy ®Þnh cña øng lùc theo ph-¬ng th¼ng ®øng cña ®Ønh èng d-íi c¸c


lo¹i t¸c dông cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc sau :

Fvk   s H s  qvk 4.5.3
4.5.4 ¸p lùc giíi h¹n mÊt æn ®Þnh cña thµnh èng cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc sau :

2 S p Ed
Fcr , k  4
1p 4.5.4

4.6 TÝnh to¸n ®é æn ®Þnh chèng næi cña ®-êng èng :
4.6.1 §èi víi èng ch«n trong n-íc mÆt hoÆc n-íc ngÇm, th× ph¶i c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn
thiÕt kÕ ®Ó tÝnh to¸n ®é æn ®Þnh chèng næi cña kÕt cÊu ®-êng èng. Ph¶i sö dông trÞ
sè quy ®Þnh cña c¸c lo¹i t¸c dông ®Ó tÝnh to¸n,.
4.6.2 ViÖc tÝnh to¸n ®é æn ®Þnh chèng næi cña ®-êng èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng
nhùa PVC cøng ph¶i phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng thøc sau :

 FGk  K f F fwk
4.6.2
4.7 TÝnh to¸n søc n-íc :
4.7.1 Tèc ®é ch¶y vµ l-u l-îng n-íc trong ®-êng èng cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc
Maning : (4.7.1-1)
Q  A V
V  1 / n  R 2 / 3  i1 / 2 4.7.1-2
TÝnh theo c«ng thøc trªn, trong ®iÒu kiÖn ®Çy n-íc, quan hÖ gi÷a dèc
D/BEC 2 - 2007


n-íc,
tèc ®é ch¶y, l-u l-îng cña c¸c èng cã ®-êng kÝnh kh¸c nhau xem trong phô lôc A.
Trong ®iÒu kiÖn kh«ng ®Çy n-íc, hÖ sè ®Æc tÝnh søc n-íc ë c¸c møc ®é ®Çy kh¸c
11 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

nhau xem trong phô lôc B.
4.7.2 Tèc ®é ch¶y lín nhÊt theo thiÕt kÕ cña ®-êng èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng nhùa
PVC cøng nªn lµ 5.0m/s; Tèc ®é ch¶y nhá nhÊt theo thiÕt kÕ cña ®-êng èng tho¸t
n-íc th¶i trong møc ®é ®Çy n-íc theo thiÕt kÕ nªn lµ 0.6m/s; Tèc ®é ch¶y nhá nhÊt
theo thiÕt kÕ cña ®-êng èng tho¸t n-íc m-a vµ ®-êng èng hîp l-u khi ®Çy n-íc lµ
0.75m/s.


5. Thi c«ng ®-êng èng

5.1 Quy ®Þnh chung :
5.1.1 ViÖc bè trÝ ®-êng èng tho¸t n-íc c¨n cø theo quy ho¹ch tæng thÓ cña thµnh phè,
t×nh h×nh x©y dùng c«ng tr×nh vµ c©n nh¾c ®Õn nh÷ng yÕu tè tæng hîp nh- ®Þa h×nh,
®Þa chÊt, ®iÒu kiÖn thi c«ng, v.v. ®Ó x¸c ®Þnh.
5.1.2 §-êng èng ph¶i ®-îc ®Æt trªn nÒn ®Êt nguyªn tr¹ng hoÆc trªn nÒn ®Êt ®· lÊp chÆt
sau khi ®µo cèng. §é dµy nhá nhÊt cña líp ®Êt lÊp trªn ®Ønh èng ph¶i x¸c ®Þnh theo
phô t¶i phÇn ngoµi. NÕu ®Æt ®-êng èng ë phÝa d-íi ®-êng xe c¬ giíi th× nãi chung
®é dµy líp ®Êt phñ bªn trªn ®Ønh èng Ýt nhÊt kh«ng nªn d-íi 0.7m.
5.1.3 §-êng èng ph¶i ®Æt th¼ng. Trong tr-êng hîp ®Æc biÖt, khi ph¶i dïng cót nèi mÒm
®Ó ®Æt èng th× gãc gÊp cho phÐp so víi tuyÕn trôc däc cña hai ®o¹n èng c¹nh nhau
t¹i mèi nèi gÊp gãc cña èng ph¶i do ®¬n vÞ s¶n xuÊt èng cung cÊp.
5.1.4 Khi ®-êng èng ph¶i xuyªn qua c¸c ch-íng ng¹i vËt nh- ®-êng s¾t, ®-êng ®¾p cao
cÊp vµ c¸c vËt cÊu tróc, v.v., th× ph¶i cã c¸c èng lång b¶o vÖ chÕ t¹o tõ c¸c vËt liÖu
nh- bª t«ng cèt thÐp, thÐp, gang, v.v. ViÖc thiÕt kÕ èng lång ph¶i thùc hiÖn theo c¸c
quy ®Þnh cã liªn quan ®Õn ®-êng t«n cao.
D/BEC 2 - 2007


5.1.5 Khi nÒn ®Êt ch«n èng thÊp h¬n ®¸y mãng vËt kiÕn tróc (vËt cÊu tróc) th× kh«ng
®-îc ®Æt ®-êng èng trong ph¹m vi gãc më cña khu vùc chÞu lùc nÒn d-íi mãng vËt
kiÕn tróc (vËt cÊu tróc).
5.1.6 T¹i khu vùc cã mùc n-íc ngÇm cao h¬n cao tr×nh cña ®¸y cèng ®µo, cÇn ph¶i t×m
biÖn ph¸p lµm cho mùc n-íc gi¶m xuèng ®Õn møc thÊp h¬n ®é cao cña ®iÓm thÊp

12 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

nhÊt cña ®¸y r·nh lµ 0.3-0.5m, h¬n n÷a b¾t buéc chØ khi nµo lÊp ®Êt ®Õn ®é cao æn
®Þnh chèng næi cña ®-êng èng míi ®-îc dõng biÖn ph¸p kü thuËt lµm gi¶m mùc
n-íc ngÇm. Trong suèt qu¸ tr×nh l¾p ®Æt èng vµ lÊp ®Êt, ®¸y r·nh kh«ng ®-îc ®äng
n-íc hoÆc r·nh nh·o bÞ ®ãng b¨ng.
5.1.7 Yªu cÇu kü thuËt trong viÖc ®o ®¹c ®Ó thi c«ng ®-êng èng, lµm gi¶m thÊp mùc
n-íc, ®µo cèng, kª chèng cèng, xö lý ®iÓm giao c¾t èng vµ thi c«ng èng cïng cèng,
v.v., thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cã liªn quan trong tiªu chuÈn cña Trung Quèc
GB50268 “Quy ph¹m nghiÖm thu vµ thi c«ng c«ng tr×nh ®-êng èng cÊp tho¸t
n-íc”.


5.2 Cèng :
5.2.1 Ph¶i c¨n cø vµo c¸c yÕu tè tæng hîp nh- m«i tr-êng t¹i hiÖn tr-êng thi c«ng, ®é
s©u cña cèng, mùc n-íc ngÇm, t×nh tr¹ng ®Þa chÊt, thiÕt bÞ thi c«ng vµ khÝ hËu, v.v.
®Ó thiÕt kÕ mÆt c¾t cña cèng vµ ®µo cèng.
5.2.2 §Ó tiÖn cho viÖc ®Æt èng vµ l¾p èng, ph¶i c¨n cø vµo kÝch th-íc ®-êng kÝnh èng vµ
®é s©u cÇn ®µo ®Ó x¸c ®Þnh ®é réng cÇn ®µo cña cèng ch«n èng. Nãi chung, ®é
réng nhá nhÊt cña ®¸y cèng cã thÓ tham kh¶o quy ®Þnh ë b¶ng 5.2.2
D/BEC 2 - 2007B¶ng 5.2.2 : B¶ng quy ®Þnh ®é réng nhá nhÊt cña ®¸y cèng
§¬n vÞ : mm
§-êng kÝnh èng (DN) §é réng nhá nhÊt cña ®¸y cèng
300≤DN≤1000 De+600
1000DN≤3500 De+1000
Ghi chó :
1. Ch-a tÝnh ®é réng kª chèng cña cèng cÇn kª chèng vµo trong b¶ng trªn.
2. Khi ®é s©u cña cèng lín h¬n 3m th× ®é réng cña cèng cã thÓ t¨ng thªm 200mm.

13 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

5.2.3 Khi ®µo cèng, ph¶i nghiªm tóc khèng chÕ cao tr×nh nÒn cèng, kh«ng ®-îc lµm x¸o
trén líp ®Êt nguyªn tr¹ng d-íi ®¸y mãng. §èi víi ®Êt nguyªn tr¹ng cao h¬n ®é cao
thiÕt kÕ cña ®¸y mãng 0.2-0.3m th× tr-íc khi ®Æt èng ph¶i cho c«ng nh©n ®Õn xö lý
®Õn ®é cao thiÕt kÕ. NÕu ph¸t sinh côc bé ®µo qu¸ møc hoÆc côc bé x¸o trén, th× cã
thÓ dïng c¸t kÕt tù nhiªn Ф10-15mm hoÆc ®¸ vôn nhá h¬n Ф40mm ®Ó lÊp vµ ®Çm
chÆt theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5.3.1. NÕu ®¸y r·nh cã vËt cøng th× ph¶i nhÆt bá, råi
dïng c¸t kÕt lÊp chÆt.
5.2.4 Khi thi c«ng vµo mïa m-a, ph¶i hÕt søc rót ng¾n ®é dµi ®µo cèng, ph¶i ®µo cèng
nhanh, lÊp ®Êt nhanh vµ ¸p dông biÖn ph¸p ®Ò phßng cèng bÞ nh·o. HÔ
bÞ nh·o th× ph¶i c¹o bá ngay líp ®Êt mÒm bÞ nh·o, lÊp c¸t kÕt hoÆc ®¸ d¨m cì võa
vµ cì to.
5.2.5 Nh÷ng chç ®Þa chÊt t-¬ng ®èi mÒm, xèp th× ph¶i cã tÊm chÆn ®Êt ë thµnh èng ®Ó
phßng tr¸nh lë ®Êt, ®¸y èng ph¶i ®-îc ®Çm chÆt.
5.3 NÒn :
5.3.1 NÒn ®-êng èng nªn sö dông líp ®Öm b»ng c¸t sái. §èi víi ®o¹n cã ®Þa chÊt b×nh
th-êng, líp ®Öm cã thÓ lµ líp sái (cì võa hoÆc to) dµy 100-150mm; §èi víi nÒn ®Êt
mÒm n»m thÊp h¬n mùc n-íc ngÇm th× líp ®Öm ph¶i dµy 250mm, ®-êng kÝnh cña
®¸ vôn hoÆc ®¸ cuéi lµ 5-40mm, bªn trªn ®Öm
D/BEC 2 - 2007


thªm mét líp sái (cì võa hoÆc to) dµy 50mm, vµ ®Çm chÆt, khiÕn cho nÒn èng ®ñ
lùc chÞu t¶i.
5.3.2 H×nh thøc ®Õ èng vµ gãc ®ì h÷u hiÖu 2α cña ®Õ èng ph¶i ®-îc thiÕt kÕ, tÝnh to¸n vµ
x¸c ®Þnh theo c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®Þa chÊt, mùc n-íc ngÇm, ®-êng kÝnh èng vµ ®é s©u
ch«n èng. Cã thÓ tham chiÕu b¶ng 5.3.2
B¶ng 5.3.2 : Gãc ph-¬ng vÞ 2α theo thiÕt kÕ cña nÒn b»ng c¸t sái
Cét 1 : H×nh thøc nÒn;
Cét 2 : Gãc nÒn 2α theo thiÕt kÕ ;
Cét 3 : Yªu cÇu ®Æt mãng;
Cét 4 : ThuyÕt minh : theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5.3.1 cña Quy tr×nh kü thuËt nµy.

14 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 20075.3.3 Mãng èng ph¶i ®-îc ®Çm chÆt, b»ng ph¼ng, møc ®é nÐn chÆt cña nã kh«ng ®-îc
thÊp h¬n 90%D/BEC 2 - 2007
5.3.4 VÞ trÝ gãc bao hµm trong ph¹m vi gãc ph-¬ng vÞ nÒn theo thiÕt kÕ ®-êng èng b¾t
buéc ph¶i ®-îc lÊp chÆt b»ng sái cì võa vµ lín hoÆc b»ng ®Êt c¸t sái. Ph¹m vi lÊp
kh«ng ®-îc nhá h¬n gãc ph-¬ng vÞ 2α céng 300, møc ®é lÊp chÆt ph¶i phï hîp víi
quy ®Þnh t¹i b¶ng 5.7.2 cña Quy tr×nh nµy.
5.3.5 §èi víi cèng ë vÞ trÝ nèi èng, khi ®Æt èng, nªn ®Æt èng ®Õn ®©u ®µo ®Õn ®Êy nh-
h×nh 5.3.5. §é dµi L cña cèng nªn chän trong kho¶ng 0.4-0.6m tuú theo ®-êng
kÝnh èng, ®é s©u h cña cèng nªn trong kho¶ng 0.1-0.2m, ®é réng B cña cèng b»ng
1,1 lÇn ®-êng kÝnh ngoµi cña ®-êng èng. Nèi èng xong th× dïng c¸t sái lÊp chÆt.
15 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007


H×nh 5.3.5 : S¬ ®å mÆt c¾t däc, ngang cña cèng t¹i vÞ trÝ nèi èng
5.3.6 §èi víi nh÷ng ®o¹n ®Êt cã kh¶ n¨ng bÞ lón kh«ng ®Òu theo chiÒu däc ®-êng
èng do c¸c yÕu tè nh- phô t¶i ®-êng èng, ®Þa chÊt líp ®Êt bÞ biÕn ®æi th× tr-íc khi
®Æt èng ph¶i xö lý gia cè nÒn hoÆc lÊp theo quy ®Þnh t¹i môc 5.3.1
5.4 L¾p ®Æt èng :
5.4.1 C«ng viÖc l¾p ®Æt èng ®-îc tiÕn hµnh sau khi nÒn cèng ®Æt èng ®· nghiÖm thu ®¹t
yªu cÇu. Tr-íc khi ®Æt èng xuèng ph¶i kiÓm tra vµ nghiÖm thu èng, néi dung bao
gåm :
(1) LÇn l-ît kiÓm tra chÊt l-îng bÒ ngoµi theo tiªu chuÈn cña s¶n phÈm, nÕu kh«ng
phï hîp theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn th× ph¶i ®¸nh dÊu l¹i vµ xö lý riªng;
(2) Nh÷ng mÆt c¾t ®· ®-îc quy ®Þnh lµ ph¶i kiÓm tra ®é biÕn d¹ng èng th× tr-íc hÕt
b¾t buéc ph¶i ®o kÝch th-íc ®-êng kÝnh thùc tÕ, råi ghi chÐp l¹i.
5.4.2 Cã thÓ cho c«ng nh©n hoÆc dïng m¸y mãc ®Ó ®Æt èng. §èi víi cèng ®µo cã dèc th×
còng cã thÓ dïng d©y c¸p mÒm buéc chÆt 2 ®Çu èng ®Ó b¶o ®¶m th©n èng tr-ît ®Òu
vµ c©n b»ng vµo trong r·nh, nghiªm cÊm cho èng l¨n tõ ®Ønh cèng vµo trong lßng
cèng; Khi dïng m¸y mãc ®Ó cho èng vµo trong cèng th× ph¶i dïng c¸p mÒm buéc
®Ó cÈu, nghiªm cÊm luån d©y qua lßng èng ®Ó cÈu.
5.4.3 Khi ®iÒu chØnh ®é dµi èng cã thÓ dïng c-a ®iÖn hoÆc c-a tay ®Ó c¾t, mÆt c¾t ph¶i
ph¼ng vµ th¼ng ®øng, kh«ng ®-îc bÞ søt mÎ.
5.4.4 Nèi èng theo ph-¬ng ph¸p nèi ®èi tiÕp. Tr-íc khi nèi, cÈu 2 èng vµo vÞ trÝ, l¾p èng
lång vµo vÞ trÝ cÇn nèi, ®îi lµm xong c«ng t¸c chèng rß råi míi vÆn chÆt bu l«ng.
5.4.5 §Ó tr¸nh tr-êng hîp lµm lÖch vÞ trÝ truyÕn trôc cña èng ®· s¾p xÕp trong khi nèi
èng, cÇn ph¶i sö dông biÖn ph¸p gi÷ æn ®Þnh èng. Cô thÓ lµ cã thÓ
16 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

D/BEC 2 - 2007


cho ®Çy c¸t vµng vµo bao døa, kh©u miÖng bao l¹i råi ®Ó ®Ì lªn ®Ønh èng ®· xÕp ®Æt.
Sè l-îng bao c¸t tuú thuéc vµo ®-êng kÝnh èng. Nèi èng xong ph¶i kiÓm tra l¹i cao
tr×nh èng vµ tuyÕn trôc ®Ó viÖc nèi èng ®¹t yªu cÇu.
5.4.6 Thi c«ng trong mïa m-a th× ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng chèng èng bÞ tr«i
næi, bÞ bong ra vµ tuyÕn trôc bÞ lÖch. L¾p ®Æt èng xong cã thÓ lÊp ®Êt tr-íc ®Õn ®é
cao æn ®Þnh chèng næi cña èng.
5.4.7 §-êng èng ph¶i ®-îc lÇn l-ît l¾p ®Æt theo yªu cÇu thiÕt kÕ thi c«ng vµ ®iÒu kiÖn
thi c«ng. Thµnh cña giÕng ®Æt trªn èng ph¶i ®-îc tr¸t v÷a vµ quÐt xi m¨ng, ®¸y
giÕng ph¶i lµm xö lý chèng thÊm, thµnh giÕng vµ chç nèi èng ph¶i xö lý tØ mØ ®Ó
chèng thÊm.
5.5 V¸ ®-êng èng :
5.5.1 Sau khi ®Æt èng, do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan dÉn ®Õn thµnh èng bÞ h- háng
côc bé, khi diÖn tÝch phÇn bÞ h- háng hoÆc ®é dµi vµ ®é réng khe nøt kh«ng v-ît
qu¸ ph¹m vi quy ®Þnh th× cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p v¸ dÝnh.
5.5.2 Khi ®-êng kÝnh hoÆc c¹nh dµi cña lç thñng ë chç bÞ h- háng côc hé trong ph¹m vi
20-100mm th× cã thÓ lÊy mét tÊm nhùa máng cã cïng chÊt liÖu víi èng vµ cã kÝch
th-íc lín h¬n so víi c¹nh dµi hoÆc ®-êng kÝnh chç h- háng côc bé 40mm råi dïng
keo dÝnh nhùa PVC d¸n l¹i.
5.5.3 Tr-êng hîp côc bé thµnh èng cã vÕt nøt, nÕu ®é dµi vÕt nøt kh«ng lín h¬n 1/2 chu
vi èng th× cã thÓ dïng mét tÊm nhùa cïng chÊt liÖu víi èng vµ cã ®é dµi lín h¬n vÕt
nøt 100mm vµ ®é réng kh«ng nhá h¬n 60mm ®Ó v¸ l¹i.
5.5.4 Tr-íc khi v¸ ph¶i x¶ hÕt n-íc ®äng trong èng, dïng dao c¹o ph¼ng chç bÞ h- háng
trªn thµnh èng, dïng n-íc röa s¹ch. NhÊt thiÕt ph¶i c¹o hÕt c¸c g©n trong ph¹m vi
cÇn v¸ råi dïng giÊy mµi hoÆc giòa ®Ó mµi ph¼ng.
5.5.5 Tr-íc khi v¸ ph¶i dïng anone b«i lªn mÆt nÒn chç cÇn v¸, ®îi kh« råi nhanh chãng
b«i dung m«i kÕt dÝnh lªn ®Ó d¸n l¹i. C¹nh bªn kia cña vÕt nøt nªn dïng anone b«i
lªn mÆt nÒn råi míi b«i keo dÝnh.
5.5.6 Sau khi v¸ èng xong, nªn cè ®Þnh chç v¸ l¹i vµ dïng c¸t sái cì to lÊp chÆt

17 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

D/BEC 2 - 2007


chç ®µo rçng ë ®¸y èng theo yªu cÇu cña gãc ph-¬ng vÞ 2α.
5.5.7 Khi kÝch th-íc chç bÞ h- háng trªn èng v-ît qu¸ quy ®Þnh trªn th× ph¶i thay ®o¹n
èng bÞ háng. Khi gi÷a èng míi thay vµ èng ®· ®Æt tr-íc ®ã kh«ng cã èng nèi
chuyªn dông th× cã thÓ nèi víi giÕng x©y kiÓm tra (liªn kÕt).
5.6 Nèi èng víi giÕng kiÓm tra :
5.6.1 ViÖc nèi èng víi giÕng kiÓm tra ph¶i thi c«ng theo b¶n vÏ thiÕt kÕ. Khi c¾m
èng vµo thµnh cña giÕng kiÓm tra, èng c¾m ph¶i do Nhµ s¶n xuÊt cung cÊp ®ång
bé.
5.6.2 Khi ®-êng kÝnh èng nhá h¬n DN800 th× cã thÓ ®Æt èng tr-íc råi míi x©y giÕng
kiÓm tra; Khi ®-êng kÝnh èng lín h¬n hoÆc b»ng DN800 th× nªn x©y giÕng kiÓm tra
tr-íc råi míi nèi èng.
5.6.3 Khi èng ®· ®-îc r¶i ®óng vÞ trÝ, lóc x©y thµnh cña giÕng kiÓm tra nªn dïng bª t«ng
trén t¹i chç ®Ó bäc ®Çu èng c¾m vµo thµnh giÕng. §é dµy cña bª t«ng kh«ng nªn
nhá h¬n 100mm, ®¼ng cÊp c-êng ®é kh«ng ®-îc thÊp h¬n C20. (Xem h×nh 5.6.3)
H×nh 5.6.3 : Dïng bª t«ng trén t¹i chç ®Ó bäc nèi
H×nh 5.6.4 : Liªn kÕt lç chê gi÷a èng vµ giÕng kiÓm tra
D/BEC 2 - 2007


5.6.4 Khi ch-a ®Æt èng, trong lóc x©y giÕng kiÓm tra ph¶i ®Ó lç chê trªn thµnh giÕng tuú
theo ®é cao tuyÕn trôc cña ®-êng èng vµ ®-êng kÝnh èng. §-êng kÝnh trong cña lç
18 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

chê kh«ng nªn nhá h¬n ®-êng kÝnh ngoµi cña èng céng víi 100mm. Khi nèi, dïng
v÷a xi m¨ng ®Ó tr¸t khe hë gi÷a ®Çu èng c¾m vµo vµ miÖng lç. Tû lÖ pha trén v÷a xi
m¨ng kh«ng ®-îc thÊp h¬n 1:2, h¬n n÷a nªn cho mét l-îng nhá chÊt gi·n në vµo
trong v÷a. Lç chê ph¶i x©y b»ng g¹ch
vßng trßn theo chu vi. (5.6.4)
5.6.5 §èi víi viÖc bäc nèi b»ng bª t«ng trén t¹i chç, trong khu vùc lÊp ®Êt cã chç bÞ lón
nªn dïng gio¨ng cao su tù gi·n në, cã thÓ lång gio¨ng cao su vµo gi÷a ®Çu èng vµ
thµnh giÕng tr-íc khi ®æ bª t«ng.
5.6.6 Sau khi nèi xong èng víi giÕng kiÓm tra, b¾t buéc ph¶i lµm líp chèng thÊm phÝa
trong vµ ngoµi chç nèi ®Çu èng, vµ ph¶i phï hîp víi yªu cÇu chèng thÊm tæng thÓ
cña giÕng kiÓm tra.
5.6.7 Khi èng n»m ë chç nÒn ®Êt mÒm hoÆc chç tròng, ®Çm ao, mùc n-íc ngÇm cao, th×
nªn dïng mét ®o¹n èng ng¾n cì 0.5-0.8m ®Ó nèi èng víi giÕng kiÓm tra theo yªu
cÇu ë ®iÒu 5.6.8. C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt, phÝa sau cña nã nèi víi 1 hoÆc
nhiÒu ®o¹n èng ng¾n cã ®é dµi kh«ng lín h¬n 2m, sau ®ã míi nèi víi ®o¹n èng
th¼ng ®øng. §ång thêi, líp ®Öm b»ng c¸t sái d-íi ®¸y nÒn giÕng ph¶i nèi b»ng
ph¼ng víi nÒn ®Æt èng.
5.6.8 §èi víi chç ®µo qu¸ ®µ (®µo rçng) d-íi ®¸y èng t¹i ®o¹n nèi giÕng kiÓm tra víi
èng th¼ng ®øng, th× sau khi nèi èng xong b¾t buéc ph¶i lÊp c¸t sái l¹i ngay, vµ lÊp
chÆt gãc ph-¬ng vÞ nÒn h×nh cung trßn cña ®Êt thiÕt kÕ theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5.2.3
cña Quy tr×nh nµy.


5.7 LÊp ®Êt :
5.7.1 Quy ®Þnh chung :
(1) Khi c«ng tr×nh èng ngÇm ®-îc nghiÖm thu ®¹t yªu cÇu xong th× ph¶i lÊp
D/BEC 2 - 2007


®Êt ngay. Tr-íc khi kiÓm tra ®é kÝn, trõ bé phËn ®Çu nèi cã thÓ lé ra ngoµi, th× ®é
cao ®Êt lÊp ë hai bªn èng vµ trªn ®Ønh èng kh«ng nªn nhá h¬n 0.5m; Khi kiÓm tra
®é kÝn ®¹t yªu cÇu xong th× ph¶i kÞp thêi lÊp ®Êt phÇn cßn l¹i.
(2) ViÖc lÊp cèng b¾t ®Çu tõ phÇn nÒn phÝa d-íi èng ®Õn trong ph¹m vi 0.7m phÝa trªn
19 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

®Ønh èng, b¾t buéc ph¶i cho c«ng nh©n lÊp vµ ®Çm chÆt, nghiªm cÊm sö dông m¸y
mãc ®Ó ®ïn ®Êt lÊp vµ nÐn l¹i.
(3) ViÖc lÊp ®Êt ë phÇn 0.7m trë lªn phÝa trªn ®Ønh èng cã thÓ dïng m¸y mãc ®Ó cïng
lóc lÊp vµ ®Çm chÆt tõ hai bªn tuyÕn trôc cña èng, cã thÓ dïng m¸y mãc ®Ó nÐn
chÆt.
(4) Khi lÊp ph¶i lÊp ®èi xøng vµ ®ång thêi 2 bªn vËt cÊu tróc nh- ®-êng èng vµ giÕng
kiÓm tra, ®Ó ®¶m b¶o ®-êng èng vµ vËt cÊu tróc kh«ng bÞ xª dÞch, chó ý ®Çm thËt
chÆt.
(5) C¸c t¹p chÊt nh- g¹ch, ®¸, tÊm gç, v.v. trong lßng cèng ph¶i ®-îc nhÆt bá s¹ch.
Khi lÊp, trong lßng cèng ph¶i kh«ng ®äng n-íc, kh«ng ®-îc lÊp ®Êt cã n-íc, cã
bïn hoÆc chÊt h÷u c¬. Trong ®Êt lÊp kh«ng ®-îc cã lÉn ®¸, g¹ch vµ c¸c t¹p chÊt
cøng kh¸c.
(6) NÕu dïng cäc thÐp ®Ó chèng cèng th× khi lÊp ®Êt ®ñ ®é cao quy ®Þnh míi ®-îc
th¸o dì cäc chèng ra. Khi dì cäc chèng xong ph¶i kÞp thêi lÊp ®Êt vµo lç cäc vµ
ph¶i dïng biÖn ph¸p cÇn thiÕt ®Ó lÊp chÆt. Khi lÊp b»ng c¸t sái, cã thÓ x¶ n-íc cho
chÆt; Khi cÇn thiÕt còng cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p võa nhæ cäc võa ®æ v÷a.
5.7.2 VËt liÖu lÊp vµ yªu cÇu lÊp :
(1) VËt liÖu lÊp cèng trong ph¹m vi 0.5m tõ mãng èng ®Õn phÇn trªn ®Ønh èng cã thÓ
lµm theo quy ®Þnh t¹i b¶ng 5.7.2
(2) Trong ph¹m vi tõ ®¸y cèng ®Õn gãc ph-¬ng vÞ h÷u hiÖu 2α theo thiÕt kÕ nªn dïng
sái cì võa vµ to ®Ó lÊp chÆt, kh«ng nªn dïng ®Êt hoÆc c¸c vËt liÖu kh¸c ®Ó lÊp.
(3) Cèng ph¶i ®-îc ph©n líp lÊp ®èi xøng vµ ®Çm chÆt, ®é dµy mçi líp kh«ng nªn lín
h¬n 0.3m. Trong ph¹m vi 0.7m phÝa trªn ®Ønh èng kh«ng nªn dïng
D/BEC 2 - 2007


dông cô ®Çm cì nÆng ®Ó ®Çm chÆt.
(4) §é chÆt cña ®Êt lÊp ph¶i phï hîp víi yªu cÇu thiÕt kÕ. Khi trong thiÕt kÕ kh«ng
quy ®Þnh riªng th× ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i b¶ng 5.7.2 vµ h×nh 5.7.2

B¶ng 5.7.2 : Yªu cÇu vÒ ®é chÆt cña ®Êt lÊp cèng
VÞ trÝ trong cèng §é chÆt tèt nhÊt (%) ChÊt ®Êt lÊp

20 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

§¸ sái hoÆc ®¸ vôn cã ®-êng
PhÇn ®µo qu¸ ≥95 kÝnh lín nhÊt kh«ng nhá h¬n
40mm
Sái cì võa, cì to, nÒn ®Êt yÕu
NÒn Líp nÒn ®¸y èng ≥90 thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i
èng ®iÒu 5.3.1 cña quy tr×nh nµy
Gãc t©m nÒn 2α ≥95 Sái cì võa, cì to
Hai bªn èng ≥95 Sái cì võa, cì to, vôn ®¸, c¸t
Hai bªn sái cã ®-êng kÝnh lín nhÊt
Ph¹m vi ≥90
®-êng èng nhá h¬n 40mm hoÆc ®Êt
0.5m trªn ®Ønh
PhÝa trªn nguyªn tr¹ng phï hîp víi
èng ≥80
®-êng èng yªu cÇuTuú theo mÆt ®Êt hoÆc
Trªn 0.5m trªn ®Ønh èng cña ®-êng, nh-ng §Êt nguyªn tr¹ng
kh«ng nhá h¬n 80
Ghi chó :
Khi cèng ®Æt èng n»m trong ph¹m vi ®-êng néi thµnh hoÆc nÒn ®-êng quèc lé th×
phÇn trªn 0.7m trªn ®Ønh èng ph¶i lÇn l-ît lÊp chÆt theo yªu cÇu vÒ ®é chÆt cña
®-êng néi thµnh vµ nÒn ®-êng quèc lé.
D/BEC 2 - 2007
21 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007
Bªn tr¸i h×nh : LÊp ®Êt nguyªn tr¹ng
Sái cì võa, cì to, vôn ®¸, c¸t sái cã ®-êng kÝnh lín nhÊt nhá h¬n 40mm
hoÆc ®Êt nguyªn tr¹ng phï hîp víi yªu cÇu
Sái cì võa, sái cì to.
Bªn ph¶i h×nh : Ph©n líp lÊp, ®é chÆt tuú theo yªu cÇu cña mÆt ®Êt hoÆc mÆt ®-êng
§é dµy cña líp lÊp kh«ng nhá h¬n 500mm
Ph©n líp lÊp vµ ®Çm chÆt. §Çm xong, ®é dµy cña mçi líp trong kho¶ng
100—200mm
Gãc t©m nÒn h×nh vßng cung cña ®Êt 2α+30o
§é dµy c¸c líp nãi chung≥100mm, nÒn ®Êt yÕu≥200mm (líp mãng ®¸y
èng)
Bªn d-íi h×nh : Líp ®Êt nguyªn tr¹ng ë ®¸y cèng hoÆc líp ®Êt lÊp vµ ®Çm chÆt ®· qua xö
lý.

D/BEC 2 - 2007


6. NghiÖm thu c«ng tr×nh ®-êng èng

6.1 Quy ®Þnh chung :
6.1.2 §é chÆt cña ®Êt lÊp cèng ph¶i phï hîp víi quy ®Þnh t¹i ®iÒu 5.7.2 cña Quy tr×nh
22 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

nµy vµ phï hîp víi quy ®Þnh cña tiªu chuÈn GB50628Quy ph¹m thi c«ng vµ
nghiÖm thu c«ng tr×nh ®-êng èng cÊp tho¸t n-íc.
6.2 Thö nghiÖm ®é kÝn cña ®-êng èng :
6.2.1 Sau khi ®Æt xong ®-êng èng vµ nghiÖm thu ®¹t yªu cÇu, ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra ®é
kÝn cña ®-êng èng.
6.2.2 Cã thÓ quan s¸t phÇn lé ra ngoµi cña bé phËn ®Çu nèi theo ®iÒu kiÖn lÊp cèng quy
®Þnh t¹i ®iÒu 5.7.1
6.2.3 Ph¶i ph©n c¸ch theo kho¶ng c¸ch giÕng, thö nghiÖm cã giÕng ®Ó kiÓm tra ®é kÝn
cña ®-êng èng.
6.2.4 Cã thÓ sö dông ph-¬ng ph¸p thö nghiÖm kÝn n-íc ®Ó kiÓm tra ®é kÝn cña ®-êng
èng, cã thÓ thao t¸c theo quy ®Þnh t¹i phô lôc D cña Quy tr×nh nµy.
6.2.5 Khi kiÓm tra ®é kÝn cña ®-êng èng, qua kiÓm tra ngo¹i quan kh«ng ®-îc cã hiÖn
t-îng rß rØ n-íc. L-îng n-íc ch¶y vµo èng ph¶i ®¸p øng yªu cÇu trong c«ng thøc
sau :
Qs≤0.0046d (6.2.5)
Trong c«ng thøc : Qs— L-îng n-íc ch¶y vµo trong 24h trªn mçi 1Km ®é dµi cña ®-êng
èng (m3)
di— §-êng kÝnh trong cña èng (mm).
6.3 KiÓm tra biÕn d¹ng ®-êng èng :
6.3.1 Sau khi lÊp ®Õn cao tr×nh thiÕt kÕ, trong 12h ®Õn 24h ph¶i ®o l-îng biÕn d¹ng ban
®Çu cña ®-êng kÝnh èng theo ph-¬ng th¼ng ®øng, vµ tÝnh to¸n tû lÖ biÕn d¹ng ban
®Çu cña ®-êng kÝnh èng theo ph-¬ng th¼ng ®øng, gi¸ trÞ ®ã kh«ng ®-îc v-ît qu¸ tû
lÖ biÕn d¹ng cho phÐp cña ®-êng kÝnh èng.
6.3.2 Cã thÓ ®o l-îng biÕn d¹ng cña ®-êng èng theo ph-¬ng ph¸p sau :
D/BEC 2 - 2007


(1) §èi víi ®-êng èng ng-êi kh«ng thÓ chui vµo trong ®-îc th× cã thÓ dïng ph-¬ng
ph¸p kÐo trong èng trßn ®Ó ®o.
(2) §èi víi ®-êng èng ng-êi cã thÓ chui vµo trong ®-îc th× cã thÓ trùc tiÕp chui vµo
trong ®Ó ®o gi¸ trÞ biÕn d¹ng thùc tÕ.

23 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

6.4 NghiÖm thu hoµn c«ng c«ng tr×nh :
6.4.1 Sau khi hoµn thµnh c«ng tr×nh ®-êng èng b¾t buéc ph¶i qua b-íc nghiÖm thu hoµn
c«ng, ®¹t yªu cÇu råi míi ®-îc bµn giao sö dông.
6.4.2 ViÖc nghiÖm thu hoµn c«ng c«ng tr×nh ®-êng èng b¾t buéc ph¶i ®-îc tiÕn hµnh
theo c¸c kh©u vµ trªn c¬ së c¸c ®¬n vÞ c«ng tr×nh ®· ®-îc nghiÖm thu
®¹t yªu cÇu. ViÖc nghiÖm thu c¸c kh©u thi c«ng ph¶i thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh
hiÖn hµnh.
6.4.3 Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ tiªu chuÈn vÒ ®¼ng cÊp chÊt l-îng c«ng tr×nh
®-êng èng ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Tiªu chuÈn GB50268Quy ph¹m thi
c«ng vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh ®-êng èng cÊp tho¸t n-íc Tiªu chuÈn CJJ3
vµ Tiªu
chuÈn kiÓm tra ®¸nh gi¸ c«ng tr×nh ®-êng èng tho¸t n-íc néi thµnh.
6.4.4 ViÖc nghiÖm thu hoµn c«ng cÇn cã c¸c tµi liÖu sau :
(1) S¬ ®å hoµn c«ng vµ tµi liÖu thay ®æi thiÕt kÕ;
(2) Chøng nhËn hîp c¸ch khi xuÊt x-ëng vµ biªn b¶n thö nghiÖm cña èng vµ c¸c linh
kiÖn èng;
(3) Biªn b¶n thi c«ng c«ng tr×nh, Biªn b¶n nghiÖm thu c«ng tr×nh ngÇm vµ c¸c tµi liÖu
liªn quan;
(4) Biªn b¶n kiÓm tra ®é kÝn cña ®-êng èng;
(5) Biªn b¶n kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l-îng c¸c kh©u, c¸c ®¬n vÞ c«ng tr×nh vµ B¶ng
®¸nh gi¸ chÊt l-îng c«ng tr×nh;
(6) Biªn b¶n xö lý sù cè chÊt l-îng c«ng tr×nh.
6.4.5 Sau khi nghiÖm thu ®¹t yªu cÇu, ®¬n vÞ x©y dùng ph¶i lËp hå s¬ thiÕt kÕ, thi c«ng
vµ nghiÖm thu cã liªn quan.
24 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

D/BEC 2 - 2007


Phô lôc A :
B¶ng t-¬ng quan gi÷a ®-êng kÝnh èng, ®é dèc, tèc ®é ch¶y vµ l-u l-îng
trong ®iÒu kiÖn ®Çy n-íc cña ®-êng èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng nhùa PVC cøng
ch«n ngÇm d-íi ®Êt (n=0.01)
§-êng kÝnh
theo quy c¸ch 300 400 500 600 700 800
chuÈn (DN)
V Q V Q V Q V Q V Q V Q
§é dèc 1‰ 3 3 3 3 3
m/s m /s m/s m /s m/s m /s m/s m /s m/s m /s m/s m3/s
0.1 0.1778 0.0126 0.2154 0.0271 0.2500 0.0491 0.2823 0.0798 0.1239 0.1204 0.3420 0.1718
0.2 0.2515 0.0178 0.3047 0.0383 0.3535 0.0694 0.3992 0.1128 0.4424 0.1702 0.4836 0.2430
0.3 0.3080 0.0218 0.3732 0.0469 0.4330 0.0850 0.4889 0.1382 0.5419 0.2085 0.5923 0.2976
0.4 0.3557 0.0251 0.4309 0.0541 0.5000 0.0981 0.5646 0.1596 0.5419 0.2407 0.6840 0.3436
0.5 0.3997 0.0281 0.4817 0.0605 0.5590 0.1097 0.6312 0.1784 0.6258 0.2691 0.7447 0.3842
0.6 0.4356 0.0308 0.5277 0.0663 0.6123 0.1201 0.6914 0.1954 0.6996 0.2948 0.8376 0.4208
0.7 0.4705 0.0333 0.5700 0.0716 0.6615 0.1298 0.7470 0.2111 0.7663 0.3185 0.9049 0.4566
0.8 0.5030 0.0356 0.6094 0.0766 0.7070 0.1387 0.7983 0.2256 0.8279 0.3404 0.9672 0.4859
0.9 0.5335 0.0377 0.6463 0.0812 0.7500 0.1472 0.8469 0.2393 0.8849 0.3611 1.0260 0.5155
1.0 0.5624 0.0398 0.3808 0.0856 0.7905 0.1551 0.8926 0.2523 0.9387 0.3806 1.0814 0.5433
1.1 0.5898 0.0417 0.7145 0.0898 0.8293 0.1627 0.9364 0.2426 0.9894 0.3992 1.1344 0.5699
1.2 0.6155 0.0436 0.7457 0.0938 0.8660 0.1700 0.9779 0.2764 1.0379 0.4169 1.1847 0.5952
1.3 0.6402 0.0463 0.7768 0.0976 0.9014 0.1796 1.0190 0.2877 1.0839 0.4345 1.2333 0.6196
1.4 0.6654 0.0470 0.8061 0.1013 0.9355 0.1836 1.0564 0.2985 1.1283 0.4504 1.2798 0.6430

25 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

1.5 0.6888 0.0487 0.8344 0.1079 0.9683 0.1900 1.9330 0.3090 1.1709 0.4661 1.3246 0.6655
1.6 0.7108 0.0503 0.8611 0.1083 1.0000 0.1963 1.1292 0.3191 1.2119 0.4814 1.3680 0.6837
1.7 0.7326 0.0518 0.8876 0.1116 1.0308 0.2023 1.1639 0.3289 1.2516 0.4962 1.4101 0.7084
1.8 0.7538 0.0533 0.9134 0.1149 1.0608 0.2082 1.1978 0.3385 1.2901 0.5107 1.4511 0.7290
1.9 0.7745 0.0548 0.9384 0.1180 1.0989 0.2139 1.2305 0.3478 1.3276 0.5246 1.4908 0.7490
2.0 0.7947 0.0562 0.9628 0.1211 1.1180 0.2194 1.2624 0.3568 1.3639 0.5382 1.5294 0.7684
2.2 0.8224 0.0590 1.0097 0.1270 1.1725 0.2301 1.3240 0.3742 1.3993 0.5645 1.6040 0.8068
2.4 0.8712 0.0616 1.0544 0.1326 1.2248 0.2404 1.3830 0.3908 1.4675 0.5896 1.6775 0.8418
2.6 0.9068 0.0641 1.0985 0.1380 1.2748 0.2502 0.4394 0.4068 1.5329 0.6137 1.7439 0.8761
2.8 0.9410 0.0665 1.1400 0.1433 1.3230 0.2596 1.4939 0.4222 1.5935 0.6369 1.8099 0.9093
3.0 0.9741 0.0689 1.1800 0.1483 1.3693 0.2687 1.5462 0.4368 1.6559 0.6592 1.8731 0.9411
3.5 1.0512 0.0744 1.2746 0.1602 1.4790 0.2903 1.6701 0.4720 1.7138 0.7120 2.0233 1.0165
4.0 1.1238 0.0795 1.3615 0.1712 1.5813 0.3103 1.7855 0.5046 1.8511 0.7613 2.1632 1.0868
4.5 1.1930 0.0843 1.4452 0.1816 1.6770 0.3291 1.8937 0.5352 1.9791 0.7074 2.2941 1.1526
5.0 1.2565 0.0889 1.5223 0.1914 1.7678 0.3469 1.9961 0.5641 2.0989 0.8510 2.4183 1.2146
6.0 1.3775 0.0974 1.6688 0.2097 1.9365 0.3800 2.1867 0.6180 2.2125 0.9323 2.6491 1.3309
7.0 1.4879 0.1052 1.8025 0.2265 2.0918 0.4105 2.3620 0.6675 2.4237 1.0070 2.8615 1.4376
8.0 1.893 0.1124 1.9255 0.2420 2.2360 0.4388 2.5249 0.7235 2.6180 1.0765 3.0588 1.5368
9.0 1.6857 0.1193 2.0423 0.2568 2.3718 0.4655 2.6782 0.7569 2.7986 1.1418 3.2446 1.6301
10.0 1.7769 0.1257 2.1528 0.2705 2.5000 0.4906 2.8230 0.798 2.9685 1.2036 3.4200 1.7182
12.0 1.9465 0.1377 2.3583 0.2966 2.7385 0.5374 3.0923 0.8769 3.1290 1.3184 3.7463 1.8821
14.0 2.1025 0.1487 2.5472 0.3201 2.9580 0.5805 3.3402 0.9439 3.4275 1.4241 4.0465 2.0330
16.0 2.2476 0.1590 2.7231 0.3422 3.1623 0.6206 3.5708 1.0091 3.7022 1.5224 4.3260 2.1734
18.0 2.3840 0.1685 2.8883 0.3630 3.3540 0.6582 3.7873 1.0703 3.9579 1.6147 4.5833 2.3051

26 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

20.0 2.5149 0.1776 3.0445 0.3826 3.5355 0.6938 3.9923 1.1282 4.1979 1.7021 4.8366 2.4299
27 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

D/BEC 2 - 2007


Phô lôc A :
B¶ng t-¬ng quan gi÷a ®-êng kÝnh èng, ®é dèc, tèc ®é ch¶y vµ l-u l-îng
trong ®iÒu kiÖn m·n dßng cña èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng nhùa PVC cøng
ch«n ngÇm d-íi ®Êt (n=0.01)
§-êng kÝnh
theo quy
900 1000 1100 1200 1300 1400
c¸ch chuÈn
(DN)
V Q V Q V Q V Q V Q V Q
§é dèc 1‰
m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s
0.1 0.2352 0.3969 0.3116 0.4227 0.4015 0.4480 0.5064 0.4725 0.6269 0.4965 0.7639
0.2 0.5230 0.3326 0.5612 0.4406 0.5978 0.5678 0.6335 0.7161 0.6683 0.8865 0.7021 1.0803
0.3 0.6407 0.4474 0.6874 0.5393 0.7321 0.6954 0.7759 0.8771 0.8184 1.0858 0.8599 1.3213
0.4 0.7398 0.4704 0.7938 0.6231 0.9452 0.8978 0.8999 1.0127 0.9451 1.2538 0.9929 1.5277
0.5 0.7271 0.5259 0.8875 0.6967 1.0354 0.9835 1.0017 1.1323 1.0566 1.4017 1.1101 1.7081
0.6 0.9059 0.5760 0.9720 0.7630 1.0354 0.9835 1.0973 1.2404 1.1574 1.5355 1.2161 1.8711
0.7 0.9788 0.6223 1.0502 0.8244 1.1184 1.0623 1.1852 1.3397 1.2502 1.6586 1.3135 2.0210
0.8 1.0461 0.6651 1.1224 0.8811 1.1956 1.1356 1.2670 1.4322 1.3365 1.7731 1.4042 2.1605
0.9 1.1097 0.7056 1.1907 0.9347 1.2681 1.2045 1.3439 1.5191 1.4176 1.8806 1.4894 2.2916
1.0 1.1696 0.7437 1.2550 0.9852 1.3367 1.2697 1.4166 1.6013 1.4943 1.9824 1.5700 2.4156
1.1 1.2270 0.7802 1.3165 1.0335 1.4019 1.3316 1.4857 1.6795 1.5670 2.0791 1.6466 2.5335
1.2 1.2813 0.8147 1.3749 1.0793 1.4643 1.3909 1.5518 1.7541 1.6369 2.1716 1.7198 2.6460
1.3 1.3339 0.8481 1.4321 1.1235 1.5241 1.4476 1.6151 1.8258 1.7037 2.2602 1.7900 2.7542
1.4 1.3842 0.8801 1.4852 1.1659 1.5816 1.5023 1.6761 1.8947 1.7680 2.3456 1.8756 2.8581
1.5 1.4326 0.9109 1.5372 1.2067 1.6371 1.5550 1.7349 1.9612 1.8031 2.4279 1.8928 2.9585
1.6 1.4796 0.9408 1.5876 1.2463 1.7428 1.6554 1.7948 2.0255 1.8091 2.5075 1.9859 3.0555
1.7 1.5251 0.9694 1.6364 1.2846 1.7934 1.7034 1.8470 2.0878 1.9483 2.5847 2.0407 3.1495
1.8 1.5695 0.9980 1.6840 1.3220 1.8425 1.7501 1.9005 2.1484 2.0048 2.2596 2.1063 3.2408
1.9 1.6124 1.0252 1.7301 1.3581 1.8425 1.7501 1.9526 2.2072 2.0097 2.8035 2.1641 3.3296
2.0 1.6542 1.0518 1.7749 1.3933 1.8904 1.7956 2.0033 2.2646 2.1132 2.8035 2.2203 3.4161
2.2 1.7348 1.1031 1.8615 1.4412 1.9827 1.8832 2.1011 2.3751 2.2163 2.9403 2.3870 3.5829
28 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

2.4 1.8121 1.1522 1.9444 1.5264 2.0708 1.9670 2.1946 2.4007 2.3194 3.0711 2.4322 3.7422
2.6 1.8861 1.1993 2.0238 1.5887 2.1554 2.0473 2.2842 2.5820 2.4094 3.1965 2.5315 3.8949
2.8 1.9575 1.2447 2.1004 1.6488 2.2367 2.1246 2.3704 2.6795 2.5004 3.3171 2.6271 4.0420
3.0 2.0259 1.2882 2.1738 1.7064 2.3152 2.1994 2.4536 2.7735 2.5881 3.4335 2.7193 4.1839
3.5 2.1883 1.3914 2.3481 1.8432 2.6734 2.5393 2.6502 2.9958 2.7599 3.7087 2.9372 4.5191
4.0 2.3396 1.4876 2.5104 1.9707 2.6734 2.5393 2.8332 3.2026 2.8850 3.9647 3.1400 4.8311
4.5 2.4813 1.5777 2.6624 2.0900 2.8355 2.6934 3.0050 3.3696 3.1698 4.2052 3.3304 5.1242
5.0 2.6156 1.6631 2.8056 2.2031 2.9890 2.8391 3.1676 3.5806 3.3413 4.4327 3.5106 5.4014
6.0 2.8652 1.8219 3.0744 2.4134 3.2742 3.1100 3.4699 3.9224 3.6620 4.8558 3.8456 5.9169
7.0 3.0950 1.9679 3.3209 2.6069 3.5366 3.3592 3.7479 4.2366 3.9564 5.2448 4.1538 6.3910
8.0 3.3084 2.1025 3.5499 2.7867 3.7808 3.5912 4.0067 4.5292 4.2264 5.6070 4.4406 6.8323
9.0 3.5092 2.2314 3.7654 2.9558 4.0101 3.8090 4.2497 4.8039 4.4828 5.9471 4.7100 7.2467
10.0 3.6990 2.3520 3.9690 3.1157 4.2270 4.1050 4.4796 5.0637 4.7253 6.2688 4.9647 7.6387
12.0 4.0519 2.5674 4.3476 3.1429 4.6305 4.3983 4.9072 5.5471 5.1763 6.8671 5.4386 8.3678
14.0 4.3763 2.7829 4.6961 2.6865 5.0015 4.7507 5.3003 5.9159 5.5910 7.4173 5.8743 9.0382
16.0 4.6789 2.9751 5.0204 3.9410 5.3468 5.0787 5.6663 6.4052 5.9770 7.9294 6.2800 9.6623
18.0 4.9626 3.1555 5.3248 4.1800 5.6712 5.3867 6.0100 6.7937 6.3396 8.4104 6.6608 10.2484
20.0 5.2311 3.3262 5.6130 1.4062 5.9779 5.6781 6.3351 7.1612 6.6822 8.5354 7.0212 10.8027
29 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

D/BEC 2 - 2007


Phô lôc A :
B¶ng t-¬ng quan gi÷a ®-êng kÝnh èng, ®é dèc, tèc ®é ch¶y vµ l-u l-îng
trong ®iÒu kiÖn ®Çy n-íc cña ®-êng èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng nhùa PVC cøng
ch«n ngÇm d-íi ®Êt (n=0.01)
§-êng kÝnh theo
quy c¸ch chuÈn 1500 1600 1700 1800 1900 2000

(DN)
V Q V Q V Q V Q V Q V Q
§é dèc 1‰
3 3 3 3 3
m/s m /s m/s m /s m/s m /s m/s m /s m/s m /s m/s m3/s

0.1 0.5199 0.9182 0.5427 1.0906 0.5651 1.2820 0.5871 1.4932 0.6088 1.7252 0.6300 1.9781

0.2 0.7352 1.2985 0.7665 1.1524 0.7992 1.8131 0.8302 2.1170 0.8609 2.4398 0.8909 2.7974

0.3 0.9004 1.5923 0.9400 1.8891 1.9788 2.2206 1.1068 2.5862 1.0544 2.9881 1.0911 3.4261

0.4 1.0397 1.8364 1.0854 2.1813 1.1302 2.5641 1.1761 2.9863 1.2176 3.4504 1.2599 3.9562

0.5 1.1624 2.0531 1.2136 2.4388 1.2636 2.8667 1.3127 3.3388 1.3613 3.8577 1.4086 4.4231

0.6 1.2734 2.2491 1.3294 2.6715 1.3834 3.1404 1.4380 3.6575 1.4912 4.2259 1.5431 4.8453

0.7 1.3754 2.4239 1.4359 2.8856 1.4951 3.3920 1.5533 3.9505 1.6107 4.5644 1.6667 5.2335

0.8 1.4704 2.5970 1.5350 3.0848 1.5984 3.6262 1.6605 4.2233 1.7219 4.8796 1.7818 5.5948

0.9 1.5596 2.7456 1.6282 3.2719 1.6953 3.8461 1.7312 4.4795 1.8263 5.1756 1.8899 5.9342

1.0 1.6439 2.9036 1.7162 3.4489 1.7870 4.0454 1.8565 4.7218 1.9251 5.4556 1.9921 6.2552

1.1 1.7242 3.0543 1.8000 3.6173 1.8743 4.2521 1.9471 4.9523 2.0191 5.7218 2.0893 6.5605

1.2 1.8808 3.1807 1.8800 3.7781 1.9577 4.4111 2.0337 5.1725 2.1089 5.9763 2.1822 6.8523

1.3 1.8743 3.3106 1.9568 3.9324 2.0375 4.6225 2.1167 5.3837 2.1950 6.2203 2.2714 7.1321


30 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007


1.4 1.9451 3.4355 2.0307 4.0808 2.1144 4.7970 2.1966 5.5869 2.2779 6.4551 2.3571 7.4013

1.5 2.0143 3.5561 2.1019 4.2241 2.1887 4.9653 2.2737 5.7836 2.3578 6.6817 2.4398 7.6611

1.6 2.0794 3.6727 2.1709 4.3626 2.2605 5.1282 2.3483 5.9727 2.4351 6.9008 2.5198 7.9123

1.7 2.1434 3.7858 2.2377 4.4968 2.3300 5.2860 2.4206 6.1565 2.5101 7.1132 2.5941 8.1558

1.8 2.2055 3.8955 2.3026 4.6272 2.3976 5.4393 2.4907 6.3350 2.5828 7.3194 2.6427 8.3923

1.9 2.2660 4.0023 2.3657 4.7540 2.4633 5.5883 2.5590 6.5085 2.6536 7.5200 2.7459 8.6222

2.0 2.3243 4.1063 2.4271 4.8775 2.5273 5.7335 2.6255 6.6776 2.7226 7.7153 2.8173 8.5462

2.2 2.4383 4.3067 2.5456 5.1156 2.6506 6.0133 2.7536 7.0036 2.8554 8.0919 2.9548 9.2780

2.4 2.5467 4.4982 2.6588 5.3431 2.7685 6.2807 2.8761 7.3150 2.9824 8.4517 3.0862 9.6906

2.6 2.6507 4.6819 2.7673 5.5612 2.8815 6.5372 2.9935 7.6137 3.1042 8.7968 3.2122 10.0862

2.8 2.7508 4.8586 2.8718 5.7712 2.9903 6.7840 3.1065 7.9011 3.2214 9.1289 3.3334 10.4670

3.0 2.8473 5.2091 2.9726 5.9737 3.0953 7.0220 3.2155 8.1784 3.3344 9.4493 3.4504 10.9344

3.5 3.0755 5.4321 3.2108 6.4523 3.3433 7.5847 3.4732 8.7337 3.6016 10.2064 3.7269 11.7025

4.0 3.2878 5.8071 3.4324 6.8978 3.5741 8.1084 3.7130 9.4436 3.8503 10.9111 3.9842 12.5105

4.5 3.4873 6.1594 3.6407 7.3163 3.7730 8.9307 3.9382 10.0164 4.3047 12.1990 4.4545 13.9871

5.0 3.6759 6.4956 3.8376 7.7120 3.9960 9.0634 4.1512 10.5583 4.3047 12.1990 4.4545 13.9871

6.0 4.0267 7.1122 4.2039 8.4481 4.3773 9.9307 4.5475 11.5660 4.7156 13.3633 4.8797 15.3221

7.0 4.3494 7.6821 4.5407 9.1250 4.7281 10.7263 4.9118 12.4927 5.0934 14.4341 5.2706 16.5498

8.0 4.6497 8.2125 4.8542 10.3468 5.3611 11.4670 5.2509 13.3553 5.4451 15.4307 5.6345 17.6925

9.0 4.9317 8.7107 5.1487 10.3468 5.3611 12.1625 5.5695 14.1654 6.0878 17.2520 6.2996 19.7808

10.0 5.1985 9.1819 5.4272 10.9065 5.6511 12.8204 5.8707 14.9316 6.0878 17.2520 6.2696 19.7808

12.0 5.6947 10.0582 5.9452 11.9474 6.1905 14.0441 6.4311 16.3568 6.6689 18.8986 6.9009 21.6687

14.0 6.1510 10.8641 6.4215 12.9047 6.6865 15.1693 6.9464 17.6674 7.2032 20.4128 7.4538 23.4049

16.0 6.5757 11.6142 6.8649 13.7957 7.1482 16.2167 7.4260 18.8872 7.7006 21.8222 7.9684 25.0209
31 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

18 6.9745 12.3188 7.2813 14.6325 7.5818 17.2004 7.8764 20.0629 8.1677 23.1460 8.4518 26.5387

20 8.3518 12.9851 7.6752 15.4241 7.9920 18.1308 8.3025 21.1165 8.6095 24.3680 8.9090 27.9742
D/BEC 2 - 2007
Phô lôc A :
B¶ng t-¬ng quan gi÷a ®-êng kÝnh èng, ®é dèc, tèc ®é ch¶y vµ l-u l-îng
trong ®iÒu kiÖn ®Çy n-íc cña ®-êng èng tho¸t n-íc kiÓu uèn b»ng nhùa PVC cøng
ch«n ngÇm d-íi ®Êt (n=0.01)
§-êng kÝnh theo
quy c¸ch chuÈn 2100 2200 2300 2400 2500

(DN)
V Q V Q V Q V Q V Q
§é dèc 1‰
m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s m/s m3/s

0.1 0.6508 2.2529 0.6713 2.5518 0.6915 2.8729 0.7114 3.2183 0.7310 3.5883

0.2 0.9204 3.1861 0.9493 3.6088 0.9779 4.0629 1.0060 4.5510 1.0338 5.0747

0.3 1.1272 3.9022 1.1627 4.4198 1.1977 4.9762 1.2321 5.5738 1.2661 6.2150

0.4 1.3016 4.5059 1.3426 5.1035 1.3830 5.7460 1.4228 6.4366 1.4620 7.1766

0.5 1.4252 5.0377 1.5010 5.7060 1.5462 6.4241 1.5907 7.1962 1.6346 8.0238

0.6 1.5941 5.5185 1.6443 6.2506 1.6938 7.0373 1.7425 8.5144 1.7906 8.7896

0.7 1.7218 5.9607 1.7761 6.7515 1.8295 7.6011 1.8821 9.1025 1.9340 9.4940

0.8 1.8407 6.3722 1.8987 7.2176 1.9558 8.1259 2.0121 9.6544 2.0676 10.1493

0.9 1.9524 6.7588 2.0139 7.6555 2.0744 8.6186 2.1341 10.1770 2.1930 10.7649

1.0 2.0580 7.1244 2.1228 8.0695 2.1866 9.0848 2.2496 10.1770 2.3116 11.3470

1.1 2.1284 7.4721 2.2264 8.4633 2.2934 9.2585 2.3594 10.6737 2.4246 11.9017
32 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

1.2 2.2544 7.8044 2.3254 8.8396 2.3594 9.9523 2.4643 11.1482 2.5323 12.4304

1.3 2.3464 8.1231 2.4204 9.2007 2.4932 10.2586 2.5649 11.6033 2.6357 12.9380

1.4 2.4350 8.4297 2.5117 9.5478 2.5873 10.7496 2.6617 12.0412 2.7352 13.4264

1.5 2.5205 7.7256 2.5999 9.8830 2.6781 11.1269 2.7552 12.4642 2.8312 13.8976

1.6 2.6032 9.0117 2.6851 10.069 2.7659 11.4916 2.8455 12.8727 2.9240 14.3532

1.7 2.6833 9.2891 2.7678 10.5213 2.8510 11.8452 2.9331 13.2690 3.0140 14.7949

1.8 2.7611 9.5581 2.8480 10.8265 2.9337 12.1888 3.01814 13.6536 3.1014 15.2240

1.9 2.8367 9.8203 2.9261 11.1231 3.0141 12.5229 3.1008 14.0277 3.1864 15.6412

2.0 2.9104 10.0754 3.0020 11.4116 3.0924 12.8482 3.1814 14.3923 3.2692 16.0476

2.2 3.0525 10.5672 3.1486 11.9689 3.2433 12.4751 3.3367 15.0949 3.4287 16.8306

2.4 3.1882 11.0371 3.2886 12.5010 3.3875 14.0742 3.4850 15.7658 3.5812 17.5792

2.6 3.3184 11.4877 3.4229 13.0116 3.5259 14.6493 3.6273 16.4095 3.7274 18.2968

2.8 3.4436 11.9273 3.5521 13.2027 3.6590 15.2023 3.7643 17.0293 3.8681 18.9875

3.0 3.5645 12.3398 3.6768 13.9767 3.7874 15.7357 3.8964 17.6269 4.0039 19.6541

3.5 3.8501 13.3285 3.9714 15.0966 4.0908 16.9963 4.2086 19.0393 4.3247 21.2288

4.0 4.1159 14.2488 4.2456 16.1389 4.3733 18.1699 4.4992 20.3539 4.6233 22.6946

4.5 4.6018 15.9306 4.5031 17.1178 4.6386 19.2723 4.7721 21.5885 4.9037 24.0710

5.0 4.0618 15.9306 4.7467 18.0438 4.8895 20.3147 5.0302 22.7642 5.1690 25.3733

6.0 5.0410 17.4511 5.1997 19.7661 2.3562 22.2537 5.5103 24.9280 5.6623 27.7948

7.0 5.4449 18.8494 5.6164 21.3498 5.7853 24.0365 5.9518 26.9253 6.1160 30.0218

8.0 5.8208 20.1508 6.0042 22.8239 6.1848 25.6963 6.3628 28.7846 6.5383 32.0948

9.0 6.5079 22.5293 6.3684 24.2087 6.5599 27.2548 6.7487 30.5304 6.9349 34.0416

10.0 6.5079 22.5293 6.7129 25.4279 6.9148 28.7293 7.1138 32.2916 7.3100 35.8829

12.0 7.1290 24.6496 7.3536 27.9534 7.5748 31.4714 7.7928 35.2538 8.0078 39.3082

33 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

14.0 7.7002 26.6570 7.9428 30.1932 8.1817 33.9930 8.4171 38.0781 8.6494 42.4576

16.0 8.2319 28.4976 8.4912 32.2778 8.7466 36.3390 8.9983 40.7074 9.2466 42.4576

18.0 8.7312 30.2264 9.0063 34.2359 9.2772 38.5445 9.5441 43.1765 9.8075 48.1425

20.0 9.2035 31.8612 9.1934 36.0875 9.7790 40.6294 10.0604 45.5128 10.3380 50.7465
D/BEC 2 - 2007
Phô lôc B :
B¶ng hÖ sè mÆt c¾t dßng ch¶y ë c¸c møc ®é ®Çy n-íc kh¸c nhau
cña èng nhùa PVC cøng
B¶ng B.0.1 : B¶ng hÖ sè mÆt c¾t dßng ch¶y ë c¸c møc ®é ®Çy n-íc kh¸c nhau
cña èng nhùa PVC cøng
HÖ sè 0.667 α·β0.667
  HÖ sè  (HÖ
h/di sin   0.6677 (HÖ sè tèc ®é (HÖ sè l-u
° rad sè mÆt c¾t)
dßng ch¶y) l-îng)
1.000 360.0 6.2832 0.000 0.7854 1.000 0.2500 0.3967 1.000 1.000

0.983 333.0 5.7695 -0.5000 0.7824 0.9962 0.2717 0.4193 1.0570 1.0530

0.950 308.3 5.3808 -0.7848 .07707 0.9813 0.2865 0.4344 1.0590 1.0745

0.933 300.0 5.2359 -0.8660 0.7627 0.9711 0.2913 0.4392 1.1071 1.0751

0.900 286.3 4.9968 -0.9598 0.7446 0.9481 0.2980 0.1460 1.1243 1.0659

0.854 270.0 4.7124 -1.000 0.7141 0.9092 0.3031 0.4510 1.1369 1.0337

0.810 256.6 4.4784 -0.9728 0.6814 0.9676 0.3043 0.4522 1.1399 0.9890

0.750 240.0 4.1887 -0.8660 0.6318 0.8044 0.3017 0.4497 1.1336 0.9119

0.700 227.2 3.9653 -0.7337 0.5874 0.7479 0.2963 0.4443 1.1200 0.8376

0.600 203.1 3.5447 -0.3923 0.4921 0.6266 0.2777 0.4255 1.0726 0.6721

0.500 180.0 3.1416 0.000 0.3927 0.6000 0.2500 0.3967 1.0000 0.5000

0.400 156.9 2.7384 0.3923 0.2933 0.3734 0.2142 0.3578 0.9019 0.3368

0.300 132.8 2.3178 0.7337 0.1980 0.2521 0.1709 0.3078 0.7759 0.1956
34 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007

0.250 120.0 2.0944 0.8660 0.1536 0.1956 0.1466 0.2779 0.7005 0.1370

0.200 106.2 1.8535 0.9603 0.1117 0.1422 0.1205 0.2438 0.6146 0.08740

0.150 91.1 1.5900 0.9998 0.0738 0.0940 0.0928 0.2048 0.5163 0.04853

0.147 90.0 1.5708 1.0000 0.0909 0.0999 0.0908 0.2019 0.5090 0.04627

0.100 73.7 1.2863 0.9598 0.0408 0.0520 0.0635 0.1590 0.4007 0.02084
35 D/BEC 2 - 2007
D/BEC 2 - 2007


D/BEC 2 - 2007
1. Ký hiÖu :
h— §é s©u cña n-íc trong èng (m)
di— §-êng kÝnh trong cña èng (m)
h/di— Tr¹ng th¸i ®Çy cña dßng n-íc trong èng
θ— Gãc t©m ®é s©u cña n-íc cña mÆt c¾t èng
1
   sin  
8
HÖ sè α (hÖ sè mÆt c¾t) – hÖ sè0.667 t¹i c¸c thêi ®iÓm h/di kh¸c nhau vµ hÖ
sè0.667 khi h/di = 1

1  sin  
 1  
4   
0.667
HÖ sè β (hÖ sè tèc ®é ch¶y) - hÖ sè0.667 t¹i c¸c thêi ®iÓm h/di kh¸c nhau vµ
hÖ sè0.667 khi h/di = 1;
HÖ sèα·β0.667(hÖ sè l-u l-îng) - hÖ sè α·β0.667 t¹i c¸c thêi ®iÓm h/di kh¸c nhau
vµ hÖ sè0.667 khi h/di = 1.
2. ThuyÕt minh :
Phô lôc A lµ quan hÖ gi÷a tèc ®é ch¶y vµ l-u l-îng cña dèc n-íc khi ®-êng
kÝnh èng kh¸c nhau trong ®iÒu kiÖn ®Çy n-íc cña èng nhùa PVC cøng (n=0.01).
Phô lôc B lµ quan hÖ tû lÖ gi÷a diÖn tÝch mÆt c¾t h÷u hiÖu, tèc ®é ch¶y, l-u l-îng
cña dßng n-íc trong èng ë c¸c møc ®é ®Çy n-íc kh¸c nhau vµ diÖn tÝch mÆt c¾t
h÷u hiÖu, tèc ®é ch¶y vµ l-u l-îng cña dßng n-íc trong èng ë tr¹ng th¸i ®Çy n-íc.
Khi thiÕt kÕ, cã thÓ dùa vµo møc ®é ®Çy n-íc ®Ó tra ra hÖ sè tèc ®é ch¶y t-¬ng øng
(β0.667) vµ hÖ sè l-u l-îng ch¶y t-¬ng øng (α·β0.667). Dùa vµo tèc ®é ch¶y vµ l-u
l-îng n-íc ë dèc n-íc kh¸c nhau, ®-êng kÝnh kh¸c nhau khi ®Çy n-íc trong b¶ng
A lµ cã thÓ cã ®-îc tèc ®é ch¶y vµ l-u l-îng ë dèc kh¸c nhau, ®-êng kÝnh èng
kh¸c nhau khi møc ®é ®Çy n-íc kh¸c nhau. Khi ®-êng kÝnh trong cña èng kh«ng
gièng nh- ®-êng kÝnh trong cña èng trong b¶ng A th× ph¶i thiÕt kÕ l¹i tèc ®é ch¶y
vµ l-u l-îng khi ®Çy n-íc theo c«ng thøc ë (4.7.1-1) vµ c«ng thøc ë (4.7.1-2) cña
Quy tr×nh nµy.

36
D/BEC 2 - 2007


D/BEC 2 - 2007

Phô lôc C :
M« ®un biÕn d¹ng tæng hîp cña ®Êt bªn thµnh èng

C.0.1 M« ®un biÕn d¹ng tæng hîp cña ®Êt bªn thµnh èng ®-îc ®¸nh gi¸, tæng hîp
vµ x¸c ®Þnh dùa theo chÊt ®Êt cña ®Êt lÊp hai bªn èng, møc ®é nÐn chÆt vµ chÊt
®Êt cña ®Êt nguyªn tr¹ng ë hai thµnh cèng.
C.0.2 M« ®un biÕn d¹ng tæng hîp cña ®Êt hai bªn thµnh èng Ed cã thÓ tÝnh theo
c«ng thøc sau :

Ed    Ee C.0.2-1

1

Ee
a1  a2 C.0.2-2
En
Trong c«ng thøc :
Ed— M« ®un biÕn d¹ng (MPa) t-¬ng øng cña ®Êt lÊp thµnh èng ë møc ®é
nÐn chÆt theo yªu cÇu ph¶i ®-îc x¸c ®Þnh dùa theo kÕt qu¶ thö nghiÖm; Khi
thiÕu sè liÖu thö nghiÖm th× cã thÓ ¸p dông theo b¶ng C.0.2-1
Ee— M« ®un biÕn d¹ng (MPa) cña ®Êt nguyªn tr¹ng hai bªn thµnh cèng ph¶i
x¸c ®Þnh theo kÕt qu¶ thö nghiÖm; Khi thiÕu sè liÖu thö nghiÖm th× cã thÓ ¸p
dông theo b¶ng C.0.2-1
En— HÖ sè hiÖu chØnh tæng hîp
a1a2— Liªn quan víi hÖ sè cña Br (®é réng cèng t¹i vÞ trÝ trung t©m èng) vµ De
(®-êng kÝnh ngoµi cña èng). Khi tÝnh to¸n c¸c tham sè, cã thÓ x¸c ®Þnh
theo b¶ng C.0.2-2.
C.0.3 §èi víi c¸c ®-êng èng kiÓu ch«n ngÇm d-íi ®Êt, Khi Br/De5, th× cã thÓ tÝnh
theo ζ=1.0. Lóc nµy, Br ph¶i lµ ®é réng lÊp ®Êt mµ møc ®é nÐn chÆt t¹i vÞ trÝ
trung t©m èng ph¶i ®¹t ®-îc theo thiÕt kÕ.D/BEC 2 - 2007


37
D/BEC 2 - 2007


B¶ng C.0.2-1 : M« ®un biÕn d¹ng cña ®Êt lÊp thµnh èng
vµ cña ®Êt nguyªn tr¹ng bªn thµnh cèng (Mpa)
HÖ sè nÐn chÆt cña
®Êt lÊp (%) 85 90 95 100
Sè bóa ®Ëp theo chiÒu s©u
tiªu chuÈn cña ®Êt nguyªn
tr¹ng N63.5 4N≤14 14N≤24 24N≤50 50
Lo¹i ®Êt
C¸t sái, ®¸ cuéi 5 7 10 20
C¸t sái, ®¸ cuéi
Hµm l-îng ®Êt h¹n mÞn kh«ng lín 3 5 7 14
h¬n 12%
C¸t sái, ®¸ cuéi
1 3 5 10
Hµm l-îng ®Êt h¹n mÞn lín h¬n 12%
§Êt sÐt hoÆc ®Êt bét (WL 50%
1 3 5 10
Hµm l-îng h¹t c¸t lín h¬n 25%
§Êt sÐt hoÆc ®Êt bétWL50%
1 3 7
Hµm l-îng h¹t c¸t nhá h¬n 25%
Ghi chó :
1. Gi¸ trÞ trong b¶ng thÝch hîp víi lo¹i ®Êt phñ trong vßng 10m. Khi ®Êt phñ
v-ît qu¸ 10m, th× c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng sÏ bÞ lÖch thÊp ®i;
2. M« ®un biÕn d¹ng cña ®Êt lÊp Ee cã thÓ sö dông theo hÖ sè nÐn chÆt theo
yªu cÇu; HÖ sè nÐn chÆt (%) ghi trong b¶ng chØ tû lÖ gi÷a mËt ®é kh« cña ®Êt lÊp
sau khi nÐn chÆt theo yªu cÇu thiÕt kÕ vµ mËt ®é kh« lín nhÊt cña ®Êt nµy trong
®iÒu kiÖn nÐn chÆt t-¬ng ®-¬ng b»ng m¸y mãc
3. M« ®un biÕn d¹ng Ee cña ®Êt nguyªn tr¹ng hai bªn thµnh cèng cã thÓ x¸c
®Þnh theo sè bóa ®Ëp thö nghiÖm møc ®é xuyªn qua tiªu chuÈn
4. WL lµ giíi h¹n láng cña ®Êt sÐt
5. §Êt h¹t mÞn lµ ®Êt cã ®-êng kÝnh h¹t theo chØ tiªu nhá h¬n 0.075mm
6. C¸t sái lµ ®Êt cã ®-êng kÝnh h¹t theo chØ tiªu lµ 0.075-2.0mm.


D/BEC 2 - 2007B¶ng C.0.2-2 : Tham sè tÝnh to¸n α1 α2

38
D/BEC 2 - 2007


Br/De 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0
α1 0.252 0.435 0.572 0.680 0.838 0.948
α2 0.748 0.565 0.428 0.320 0.162 0.052


Phô lôc D
Thö nghiÖm theo ph-¬ng ph¸p kÝn n-íc

D.0.1 Khi thö nghiÖm kÝn n-íc, ®Çu n-íc ph¶i ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu sau :
(1) Khi ®Çu n-íc thiÕt kÕ th-îng l-u cña ®o¹n thö nghiÖm kh«ng v-ît qu¸
thµnh trong cña ®Ønh èng, th× ®Çu n-íc thö nghiÖm ph¶i tÝnh b»ng lÊy thµnh
trong ®Ønh èng th-îng l-u cña ®o¹n thö nghiÖm céng víi 2m
(2) Khi ®Çu n-íc thiÕt kÕ th-îng l-u cña ®o¹n thö nghiÖm v-ît qu¸ thµnh
trong cña ®Ønh èng, th× ®Çu n-íc thö nghiÖm ph¶i tÝnh b»ng lÊy ®Çu n-íc
thiÕt kÕ th-îng l-u cña ®o¹n thö nghiÖm céng víi 2m
(3) Khi ®Çu n-íc thö nghiÖm tÝnh ®-îc v-ît qu¸ miÖng giÕng kiÓm tra
] th-îng l-u, th× ®Çu n-íc thö nghiÖm ph¶i lÊy ®é cao cña miÖng giÕng
kiÓm tra th-îng l-u lµm chuÈn.
D.0.2 Trong khi thö nghiÖm, thêi gian ng©m cña ®o¹n èng thö nghiÖm sau khi cho
®Çy n-íc kh«ng nhá h¬n 24h
D.0.3 Khi ®Çu n-íc thö nghiÖm ®¹t ®Õn ®Çu n-íc quy ®Þnh th× b¾t ®Çu tÝnh thêi
gian, quan s¸t vµ ®o ®¹c l-îng n-íc ch¶y vµo èng, tõ ®Çu cho ®Õn khi kÕt thóc
viÖc quan s¸t vµ ®o ®¹c ph¶i liªn tôc cho n-íc vµo ®o¹n èng thö nghiÖm, b¶o
®¶m trÞ sè quy ®Þnh cña ®Çu n-íc thö nghiÖm. Thêi gian quan s¸t l-îng n-íc
ch¶y vµo kh«ng d-íi 30min
D.0.4 Ph¶i theo dâi vµ ghi chÐp l¹i trong suèt qu¸ tr×nh thö nghiÖm. MÉu b¶ng theo
dâi cã thÓ tham kh¶o b¶ng D.0.4.

D/BEC 2 - 2007

B¶ng D.0.4 : B¶ng theo dâi thö nghiÖm kÝn n-íc cña ®-êng èng39
D/BEC 2 - 2007


Tªn ®¬n vÞ c«ng tr×nh
(c«ng tr×nh con)
Tªn c«ng tr×nh cña bé
phËn (hÖ thèng) con
PhÇn, khu, ®o¹n nghiÖm
thu
§¬n vÞ nghiÖm Gi¸m ®èc (ng-êi phô
thu tr¸ch) dù ¸n
Tªn vµ m· sè tiªu chuÈn
thùc hiÖn
Lo¹i mèi
§-êng kÝnh èng (mm) Lo¹i èng §é dµi ®o¹n thö nghiÖm (m)
nèi
§Çu n-íc th-îng l-u ®o¹n §Çu n-íc thö
L-îng n-íc ch¶y vµo cho phÐp (m3/24h.km)
thiÕt kÕ (m) nghiÖm (m)
L-îng n-íc
Thêi gian ¸p
Ghi Thêi gian Thêi gian cÊp vµo trong L-îng n-íc ch¶y
Sè lùc kh«ng
chÐp b¾t ®Çu theo kÕt thóc theo thêi gian ¸p vµo ®o ®-îc
lÇn ®æi
®o ®¹c dâi T1 dâi T2 lùc kh«ng ®æi Q (L/min.m)
Tmin
l-îng WL
n-íc 1
ch¶y 2
vµo 3
L-îng n-íc thùc tÕ b×nh qu©n ch¶y vµo (m3/24h.km)
§èc c«ng (ng-êi thi
Ng-êi ®o
c«ng) dù ¸n
KÕt qu¶ kiÓm tra
®¬n vÞ l¾p ®Æt
Nh©n viªn chuyªn tr¸ch gi¸m s¸t dù ¸n
Ngµy th¸ng n¨mKÕt luËn cña ®¬n vÞ
gi¸m s¸t (x©y dùng) Kü s- tr-ëng gi¸m s¸t chuyªn m«n (Ng-êi phô tr¸ch chuyªn m«n kü thuËt
cña ®¬n vÞ x©y dùng):
Ngµy th¸ng n¨m
D/BEC 2 - 2007


ThuyÕt minh tõ ng÷ dïng trong quy ph¹m nµy
40
D/BEC 2 - 2007
I. §Ó dÔ ph©n biÖt vµ xö sù khi thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n cña Quy ph¹m nµy,
nay thuyÕt minh nh÷ng tõ ng÷ ®-îc sö dông ë c¸c møc ®é yªu cÇu nghiªm
ngÆt nh- sau :
1. Khi biÓu thÞ lµ rÊt nghiªm ngÆt, kh«ng lµm nh- vËy th× kh«ng ®-îc :
Tõ chÝnh diÖn lµ “b¾t buéc ph¶i”
Tõ ph¶n diÖn lµ “nghiªm cÊm”.
2. Khi biÓu thÞ lµ nghiªm ngÆt, trong tr-êng hîp b×nh th-êng ®Òu ph¶i lµm nh-
vËy :
Tõ chÝnh diÖn lµ “CÇn ph¶i”
Tõ ph¶n diÖn lµ “kh«ng cÇn” hoÆc “kh«ng ®-îc”.
3. Khi biÓu thÞ lµ ®-îc phÐp lùa chän, khi ®iÒu kiÖn cho phÐp th× tr-íc tiªn ph¶i
lµm nh- vËy :
Tõ chÝnh diÖn lµ “nªn”
Tõ ph¶n diÖn lµ “kh«ng nªn”.
Khi thÓ hiÖn lµ cã thÓ lùa chän, cã thÓ lµm nh- vËy khi cã ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh
th× dïng tõ “cã thÓ”.
II. Trong c¸c ®iÒu kho¶n chØ râ cÇn thùc hiÖn theo c¸c tiªu chuÈn liªn quan kh¸c
th× viÕt lµ “CÇn ph¶i thùc hiÖn theo …” hoÆc “ph¶i phï hîp víi yªu cÇu (hoÆc
quy ®Þnh) …”.
41
D/BEC 2 - 2007


D/BEC 2 - 2007
Quy tr×nh kü thuËt c«ng tr×nh ®-êng èng tho¸t
n-íc d¹ng cuèn b»ng nhùa PVC cã ®-êng kÝnh
lín ch«n ngÇm d-íi ®Êt BEC
ThuyÕt minh ®iÒu kho¶n
C«ng ty TNHH Liªn doanh T&T BAOERCHENG

42
D/BEC 2 - 2007


D/BEC 2 - 2007
1. Nguyªn t¾c chung

1.0.1 ThuyÕt minh môc ®Ých lËp Quy tr×nh :
èng uèn b»ng nhùa PVC cøng cã ®-êng kÝnh lín lµ s¶n phÈm b¶n quyÒn do
«ng Chen Yi Qing C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n liªn doanh T&T Bao Er
Cheng ph¸t minh ra. Nã cã c¸c -u ®iÓm nh- träng l-îng nhÑ, kh«ng rÔ bÞ ¨n
mßn, thi c«ng thuËn tiÖn, tuæi thä sö dông dµi, cã thÓ sö dông tÊm nhùa uèn
thµnh èng cã ®-êng kÝnh lín ngay t¹i hiÖn tr-êng, gi¶m bít chi phÝ vËn
chuyÓn vµ chi phÝ di chuyÓn, v.v., lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm thay thÕ èng
tho¸t n-íc b»ng bª t«ng cèt thÐp. èng uèn b»ng nhùa PVC cøng lµ mét lo¹i
èng mÒm, nªn ph¶i tu©n theo nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy khi thiÕt kÕ, s¶n xuÊt, ®Æt
èng vµ lÊp ®Êt.
1.0.2 Lµm râ ph¹m vi sö dông cña Quy tr×nh nµy.
èng uèn b»ng nhùa PVC cøng b¾t buéc ph¶i ®Æt ngÇm d-íi ®Êt, h¬n n÷a
®-êng kÝnh ph¶i trong ph¹m vi DN300-DN3500mm. NÕu c«ng tr×nh cÇn, th×
cã thÓ uèn thµnh èng c«ng nghiÖp to h¬n ngay t¹i hiÖn tr-êng. Doanh nghiÖp
s¶n xuÊt èng nhÊt thiÕt ph¶i cung cÊp tµi liÖu thiÕt kÕ èng, tµi liÖu kiÓm tra
xuÊt x-ëng, vµ chøng nhËn chÊt l-îng t-¬ng øng.
1.0.3 C¨n cø quy ®Þnh cña Tiªu chuÈn nhµ n-íc CJ3082 “Tiªu chuÈn chÊt l-îng
n-íc th¶i vµo ®-êng èng tho¸t n-íc thµnh phè”, nhiÖt ®é cao nhÊt cña n-íc
trong ®-êng èng n-íc th¶i lµ 35°C, c©n nh¾c ®Õn tr-êng hîp mét sè n-íc th¶i
cã nhiÖt ®é h¬i cao khi th¶i ®i, nªn quy ®Þnh nhiÖt ®é m«i chÊt ch¶y qua ®-êng
èng nh×n chung ë møc d-íi 40°C.
1.0.4 Yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ, sö dông, thi c«ng vµ nghiÖm thu ®-îc quy ®Þnh trong
Quy tr×nh nµy thèng nhÊt víi c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh.
C¸c tiªu chuÈn nhµ n-íc Trung Quèc hiÖn hµnh cã liªn quan lµ :Quy tr×nh kü
thuËt c«ng tr×nh ®-êng èng tho¸t n-íc b»ng nhùa PVC cøng ch«n d-íi ®Êt
Quy ph¹m thiÕt kÕ tho¸t n-íc ngoµi trêisè
sè CECS122:2001


43
D/BEC 2 - 2007


D/BEC 2 - 2007


Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh ®-êng èng cÊp tho¸t
GBJ14
n-ícsè GB50268, v.v.
2. ThuËt ng÷ vµ ký hiÖu
Danh tõ chuyªn m«n “èng” dïng trong môc 2.1.1-2.1.7 cña Quy tr×nh nµy, tªn
gäi b»ng tiÕng Anh t-¬ng øng cña nã lµ tªn dïng trong c¸c tµi liÖu liªn quan trong
vµ ngoµi n-íc.
C¸c ký hiÖu trong c¸c môc 2.1.2-2.2.2 ®· ®-îc tham kh¶o vµ x¸c ®Þnh theo c¸c
Tiªu chuÈn Nhµ n-íc Trung Quèc hiÖn hµnh sè GBJ132-90ThuËt ng÷ c¬ b¶n vµ
ký hiÖu th«ng dông trong thiÕt kÕ kÕt cÊu c«ng tr×nhvµ Tiªu chuÈn nhµ n-íc sè
GB/T50083-97Tiªu chuÈn thuËt ng÷ vµ ký hiÖu trong thiªt kÕ kÕt cÊu kiÕn tróc.
3. VËt liÖu

3.1 TÝnh n¨ng cña c¸c lo¹i èng vµ linh kiÖn èng b»ng nhùa PVC cøng liÖt kª
trong ®o¹n nµy chØ lµ yªu cÇu thÊp nhÊt, tiÖn cho nh©n viªn thiÕt kÕ vµ thi c«ng
cã nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ tÝnh n¨ng cña vËt liÖu, c¸c chØ tiªu tÝnh n¨ng vËt
liÖu cô thÓ sÏ do Nhµ s¶n xuÊt cung cÊp.
3.2 C©n nh¾c ®Õn ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt uèn thµnh h×nh èng cã ®-êng kÝnh lín,
ph¶i cho thªm t-¬ng ®èi nhiÒu chÊt t¨ng ®é dai chèng va ®Ëp vµo trong c«ng
thøc pha chÕ nhùa PVC cøng, do ®ã, nhiÖt ®é mÒm ho¸ Vica ®Æt lµ ≥75°C
4. ThiÕt kÕ
4.1 Quy ®Þnh chung :
4.1.2 KÕt qu¶ nghiªn cøu nhiÒu n¨m nay cña C¸c n-íc ¢u Mü vµ NhËt B¶n ®· thÓ
hiÖn râ lµ thiÕt kÕ tuæi thä sö dông cña ®-êng èng b»ng nhùa PVC cøng lµ 50


D/BEC 2 - 2007


n¨m lµ cã thÓ b¶o ®¶m ®-îc.
C¸c môc 4.1.3- 4.1.6 ®Òu ®-îc lËp theo c¸c ®iÒu kho¶n t-¬ng quan cña Tiªu
chuÈn GB50332-2002Quy ph¹m thiÕt kÕ kÕt cÊu ®-êng èng c«ng tr×nh cÊp
44
D/BEC 2 - 2007


tho¸t n-íc.
4.2 T¸c dông trªn kÕt cÊu cña ®-êng èng :
C¸c môc 4.2.1-4.2.4 còng ®-îc lËp theo c¸c ®iÒu kho¶n t-¬ng quan cña Tiªu
chuÈn GB50332-2002Quy ph¹m thiÕt kÕ kÕt cÊu ®-êng èng c«ng tr×nh cÊp
tho¸t n-íc.
4.3 KiÓm tra biÕn d¹ng mÆt c¾t vßng trßn cña ®-êng èng :
4.3.1 §iÒu nµy ®-îc lËp theo ®iÒu 4.3.8 cña Tiªu chuÈn GB50332-2002Quy ph¹m
thiÕt kÕ kÕt cÊu ®-êng èng c«ng tr×nh cÊp tho¸t n-íc.
4.3.2 C«ng thøc biÕn d¹ng cña Quy tr×nh nµy sö dông c«ng thøc Sdpangler cña Mü,
phï hîp víi quy ®Þnh cña Tiªu chuÈn Nhµ n-íc sè GB50332-2002. HÖ sè hiÖu
øng trÔ biÕn d¹ng trong c«ng thøc cã thÓ lÊy theo ®é lón cña ®Êt lÊp t¹i vÞ trÝ
®Çu n·o cña ®-êng èng trong cèng. §é lón lín th× lÊy gi¸ trÞ lín, ®é lón nhá
th× lÊy gi¸ trÞ nhá.
4.3.3 Quy tr×nh nµy ®-îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh lµ nhá h¬n 5% so víi trong tiªu
chuÈn GB50332-2002.
Do ®é cøng vßng Sp cña èng b¾t buéc ph¶i ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng thøc
trong môc 4.3.2, còng lµ ph¶i c¨n cø vµo m« ®un biÕn d¹ng tæng hîp cña ®Êt
lÊp cèng ®Ó thiÕt kÕ, tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh Sp cña èng.
4.4 TÝnh to¸n c-êng ®é mÆt c¾t vßng cña ®-êng èng :
4.4.1 §iÒu nµy ®-îc lËp theo ®iÒu 4.2.1 cña Tiªu chuÈn nhµ n-íc Trung Quèc sè
GB50332-2002Quy ph¹m thiÕt kÕ kÕt cÊu ®-êng èng c«ng tr×nh cÊp tho¸t
n-íc.
4.4.2 §iÒu nµy ®-îc lËp theo ®iÒu 4.2.2 cña Tiªu chuÈn nhµ n-íc Trung Quèc sè
GB50332-2002Quy ph¹m thiÕt kÕ kÕt cÊu ®-êng èng c«ng tr×nh cÊp tho¸t
D/BEC 2 - 2007


n-íc.
4.4.3 C-êng ®é cña ®-êng èng ®-îc tÝnh theo lý thuyÕt cña èng mÒm. Kh¸ng lùc
®Êt h-íng bªn thµnh cña hai bªn èng ®-îc x¸c ®Þnh theo møc ®é biÕn d¹ng
bªn cña ®-êng kÝnh èng d-íi t¸c dông cña phô t¶i theo ph-¬ng th¼ng ®øng.

45
D/BEC 2 - 2007


§å thÞ thÓ hiÖn kh¸ng lùc ®Êt h-íng bªn, n-íc Mü dïng ®-êng Parab«n
Spangler ®Ó biÓu thÞ, cßn c¸c hiÖp héi liªn quan cña n-íc NhËt dïng h×nh tam
gi¸c c©n ®Ó biÓu thÞ. ViÖc tÝnh to¸n øng lùc cong cña mÆt c¾t thµnh èng d-íi
t¸c dông cña phô t¶i ngoµi, n-íc NhËt sö dông ph-¬ng ph¸p hÖ sè m« men
cong, t-¬ng ®èi ®¬n gi¶n. Ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n cña NhËt, vÒ h×nh thøc, lµ
ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n èng cøng, nh-ng hÖ sè m« men cong ®-îc x¸c ®Þnh
theo s¬ ®å ¸p lùc ®Êt t¸c dông lªn èng mÒm, kÕt qu¶ tÝnh to¸n t-¬ng ®èi khíp
víi quan tr¾c nguyªn h×nh. KÕt qu¶ thö nghiÖm vµ ®o ®¹c cña ViÖn nghiªn cøu
c«ng tr×nh ®« thÞ thµnh phè Thiªn T©n vµ ViÖn nghiªn cøu c«ng tr×nh ®« thÞ
thµnh phè Th-îng H¶i t-¬ng ®èi gÇn víi kÕt qu¶ tÝnh to¸n theo c«ng thøc cña
NhËt. ë ®©y, Quy tr×nh nµy ®· sö dông c«ng thøc tÝnh to¸n vµ hÖ sè m« men
cong trong Tiªu chuÈn JSWAS cña HiÖp héi èng ngÇm n-íc NhËt.


4.5 TÝnh to¸n ®é mÊt æn ®Þnh nÐn cong cña mÆt c¾t trßn cña ®-êng èng :
4.5.1-4.5.3 §iÒu nµy lµ theo quy ®Þnh cña ®iÒu 4.2.11 trong Tiªu chuÈn
GB50332-2002Quy ph¹m thiÕt kÕ kÕt cÊu ®-êng èng c«ng tr×nh cÊp tho¸t
n-íc.
4.5.4 Sù mÊt æn ®Þnh nÐn cong cña mÆt c¾t trßn cña ®-êng èng ®-îc quyÕt ®Þnh bëi
m« ®un ®µn håi cña ®Êt lÊp thµnh èng vµ ®é cøng vßng trßn cña èng. C«ng
thøc cña Mü lµ :
1/ 2
0.772  Ed PS 
Per   
SF  1  V2 
 
Trong c«ng thøc : SF lµ hÖ sè an toµn, ban ®Çu chän lµ 2.0, hÖ sè æn ®Þnh
D/BEC 2 - 2007


nÐn cong hiÖn nay còng chän lµ2.0PS lµ ®é cøng èng ®Þnh nghÜa trong Tiªu
chuÈn ASTM cña Mü. Quan hÖ gi÷a nã vµ ®é cøng vßng trong tiªu chuÈn
ISO lµ S=0.0186PS=1/53.7PS, do ®ã 0.772  PS  4  2  S


4.6 TÝnh to¸n ®é æn ®Þnh chèng næi cña ®-êng èng :
4.6.1-4.6.2 lµ theo quy ®Þnh cña ®iÒu 4.12.10 trong Tiªu chuÈn GB50332-2002
46
D/BEC 2 - 2007


Quy ph¹m thiÕt kÕ kÕt cÊu ®-êng èng c«ng tr×nh cÊp tho¸t n-íc.


5. Thi c«ng ®-êng èng

5.1 Quy ®Þnh chung :
5.1.1 §iÒu nµy lµ nguyªn t¾c cã tÝnh chØ ®¹o trong bè trÝ ®-êng èng. Nã lµ yÕu tè
quan träng ¶nh h-ëng ®Õn gi¸ thµnh c«ng tr×nh, tiÕn ®é thi c«ng vµ tÝnh kh¶
thi.
5.1.2 §iÒu nµy lµ quy ®Þnh th«ng th-êng cña c«ng tr×nh ®-êng èng tho¸t n-íc.
D-íi lµn ®-êng xe c¬ giíi cña ®-êng b×nh th-êng, ®é dµy ®Êt lÊp trªn ®Ønh
èng t¹i ®o¹n èng khëi ®iÓm c«ng tr×nh ®-êng èng tho¸t n-íc lµ 1.2-1.5m, v-ît
xa 0.7m. Khi ®Æt èng nèi nh¸nh, do xuyªn qua giíi h¹n ®é cao cña tuyÕn
®-êng c«ng céng, cã kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn tr-êng hîp ®é dµy ®Êt lÊp ®Ønh èng
nhá h¬n hoÆc b»ng 0.7m, lóc nµy ph¶i cã biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó gi¶m bít sù
biÕn d¹ng cña ®-êng èng. §èi víi nh÷ng ®o¹n ®Êt cã t¶i träng mÆt ®Êt t-¬ng
®èi nhá, l¹i kh«ng cã t¶i träng xe cé nh- khu d©n c- nhá, d¶i ®Êt xanh ho¸, v.v.,
th× ®Êt lÊp ®Ønh èng cã thÓ gi¶m ®i t-¬ng øng.
5.1.3-5.1.7 lµ yªu cÇu vµ c¸ch lµm c¬ b¶n trong thi c«ng c«ng tr×nh ®-êng èng
tho¸t n-íc.
5.2 Cèng ®µo :
5.2.1-5.2.5 Lµ biÖn ph¸p theo quy t¾c th«ng th-êng ®Ó b¶o ®¶m chÊt l-îng c«ng
tr×nh khi thi c«ng c«ng tr×nh ®-êng èng tho¸t n-íc. §µo cèng theo h×nh
D/BEC 2 - 2007


thøc mÆt c¾t cèng hÑp, møc ®é ®µo ®¸y cèng ph¶i c¨n cø theo ph-¬ng ph¸p
thi c«ng ®Ó quyÕt ®Þnh dïng m¸y mãc hay ng-êi ®Ó ®µo, ph¶i c¨n cø vµo rÊt
nhiÒu ®iÒu kiÖn, yÕu tè nh- yªu cÇu tiÕn ®é thi c«ng, v.v. ®Ó x¸c ®Þnh, vµ ph¶i
®¸p øng yªu cÇu vÒ v¸ söa bªn ngoµi ®-êng èng vµ dông cô dïng ®Ó nèi ®èi
®Çu èng.
5.3 NÒn mãng :
5.3.1 èng b»ng nhùa PVC cøng lµ lo¹i èng mÒm, nÒn cña ®-êng èng t-¬ng øng lµ
47
D/BEC 2 - 2007


nÒn ®Êt h×nh cung trßn, nh-ng c¸ch lµm th«ng th-êng trong vµ ngoµi n-íc lµ
sö dông nÒn b»ng líp ®Öm c¸t sái. Do sö dông nÒn ®Êt h×nh vßng cung, nªn
cao tr×nh ®¸y èng, ®é dèc vµ sù ¸p chÆt cña ®¸y èng vµo nÒn ®Êt ®Òu rÊt khã
b¶o ®¶m, ®Æc biÖt lµ ë nh÷ng n¬i cã nÒn ®Êt mÒm. §Ó tiÖn cho viÖc khèng chÕ
cao tr×nh ®-êng èng, b¶o ®¶m sù kÕt hîp chÆt chÏ cña ®¸y èng víi nÒn, ®èi víi
nh÷ng chÊt ®Êt b×nh th-êng th× vÉn cÇn ph¶i r¶i mét líp ®Öm b»ng c¸t th«. §èi
víi nÒn ®Êt mÒm mµ ®¸y cèng thÊp h¬n mùc n-íc ngÇm th× ®Ó gi¶m bít ®é lón
kh«ng ®ång ®Òu cña ®-êng èng, nªn sö dông ®¸ vôn hoÆc c¸t sái ®Ó gia cè.
5.3.2 Quy ®Þnh ë b¶ng 5.3.2 lµ tham kh¶o quy ®Þnh trong tiªu chuÈn cña HiÖp héi
èng ngÇm NhËt b¶n kÕt hîp víi t×nh h×nh cña n-íc Trung Quèc ®Ó söa ®æi vµ
x¸c ®Þnh. T¹i nÒn ®Êt yÕu, 2α ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 180°, khi gãc ph-¬ng vÞ
lín h¬n 180°, th× hÖ sè m« men con vÉn sö dông gi¸ trÞ cña gãc khi 180°.
5.3.3-5.3.6 Lµ c¸ch lµm theo quy ®Þnh th«ng th-êng ®Ó b¶o ®¶m chÊt l-îng khi thi
c«ng c«ng tr×nh ®-êng èng tho¸t n-íc. Ph-¬ng ph¸p xö lý nÒn nªn do §¬n vÞ
thiÕt kÕ, thi c«ng c¨n cø theo ®iÒu kiÖn chÊt ®Êt ®Ó x¸c ®Þnh.
5.4 L¾p ®Æt ®-êng èng :
5.4.1-5.4.7 ®-îc lËp theo ®Æc ®iÓm thi c«ng ®-êng èng. Néi dung cña ®iÒu kho¶n
nµy ®· ®-îc tham kh¶o c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn thi c«ng ®-êng èng
D/BEC 2 - 2007


nhùa trong vµ ngoµi n-íc, vµ ®· ®-îc thùc tÕ thi c«ng kiÓm chøng lµ kh¶ thi.


5.5 V¸ söa ®-êng èng :
5.5.1-5.5.1 Khi trªn thµnh èng xuÊt hiÖn lç thñng nhá hoÆc khe nøt, cã thÓ v¸ söa
b»ng ph-¬ng ph¸p d¸n hoÆc hµn l¹i b»ng nh÷ng vËt liÖu gièng nh- vËy. C¸c
môc nµy ®· quy ®Þnh ph¹m vi v¸ söa cho phÐp vµ yªu cÇu vÒ v¸ söa. C©n nh¾c
®Õn ®iÒu kiÖn thao t¸c v¸ söa t¹i hiÖn tr-êng t-¬ng ®èi khã kh¨n, ®Æc biÖt lµ
khi vÞ trÝ bÞ tæn h¹i n»m ë gÇn ®¸y èng th× thao t¸c cµng khã kh¨n h¬n, do vËy
khi tiÕn hµnh v¸ söa, b¾t buéc ph¶i thao t¸c theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh t¹i c¸c
môc nµy.

48
D/BEC 2 - 2007


5.6 Nèi ®-êng èng víi giÕng kiÓm tra :
5.6.1 GiÕng kiÓm tra lµ vËt cÊu tróc phô quan träng cña c«ng tr×nh ®-êng èng, ph¶i
thi c«ng theo b¶n vÏ thiÕt kÕ. Khi thiÕt kÕ giÕng kiÓm tra cÇn ph¶i c©n nh¾c
®Õn tr-êng hîp chç nèi gi÷a vËt cÊu tróc víi ®-êng èng nèi vµo cã thÓ bÞ nøt
do sôt lón kh«ng ®Òu, vµ chç nèi kh«ng kÝn khÝt dÉn ®Õn bÞ rß n-íc.
5.6.2-5.6.6 Ph-¬ng thøc nèi còng cã thÓ tham kh¶o tiªu chuÈn CECS122:2001
Quy tr×nh kü thuËt c«ng tr×nh ®-êng èng tho¸t n-íc b»ng nhùa PVC cøng
ch«n ngÇm d-íi ®Êt. GiÕng kiÓm tra nªn x©y b»ng g¹ch.


5.7 LÊp ®Êt :
5.7.1 §iÒu nµy lµ ®Ó gi¶m thiÓu tèi ®a sù ¶nh h-ëng ®Õn sù co d·n theo h-íng däc
cña ®-êng èng do nhiÖt ®é gi¶m sau khi ®Æt èng. Thao t¸c lÊp ®Êt ®· tham
kh¶o yªu cÇu theo quy t¾c th«ng th-êng vÒ lÊp cèng ch«n èng trong Tiªu
chuÈn GB50268.
5.7.2 §-êng èng mÒm ®-îc thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n theo lý thuyÕt vÒ t¸c dông khèi
chung gi÷a èng vµ ®Êt, do ®ã b¾t buéc ph¶i nghiªm tóc lÊp cèng b»ng lo¹i ®Êt
theo yªu cÇu trong thiÕt kÕ. Khi thiÕt kÕ kh«ng quy ®Þnh, th× cã thÓ lÊp
D/BEC 2 - 2007


theo yªu cÇu vÒ chÊt ®Êt lÊp vµ ®é chÆt tèt nhÊt t¹i c¸c vÞ trÝ cña cèng trong
b¶ng 5.7.2 vµ h×nh 5.7.2. Yªu cÇu trong ®iÒu nµy ®èi víi møc ®é lÊp chÆt t¹i
c¸c vÞ trÝ cña cèng ®-îc lËp theo quy ®Þnh cña ®iÒu 5.0.16 trong Tiªu chuÈn
GB50332-2002. §©y lµ ®iÒu kho¶n cã tÝnh c-ìng chÕ, b¾t buéc ph¶i nghiªm
tóc thùc hiÖn.


6. NghiÖm thu hoµn c«ng c«ng tr×nh ®-êng èng

6.2 NghiÖm thu ®é kÝn cña ®-êng èng :
6.2.1-6.2.4 ViÖc kiÓm tra ®é kÝn cña ®-êng èng sö dông ph-¬ng ph¸p kÝn n-íc ®Ó
thö nghiÖm. Ph-¬ng ph¸p thö nghiÖm nµy tham kh¶o c¸c quy ®Þnh liªn quan
trong Tiªu chuÈn GB 50268-9Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh
49
D/BEC 2 - 2007


cÊp tho¸t n-íc.
ViÖc kiÓm tra ®é kÝn cña ®-êng èng còng cã thÓ thùc hiÖn theo tiªu chuÈn kÝn
khÝ.
6.2.5 Trong tiªu chuÈn HiÖp héi sè CECS122:2001Quy tr×nh kü thuËt c«ng tr×nh
®-êng èng tho¸t n-íc b»ng nhùa PVC cøng ch«n ngÇm d-íi ®Êt, l-îng n-íc
ch¶y vµo cho phÐp ®-îc thùc hiÖn theo tiªu chuÈn cña MüSæ tay thiÕt kÕ, thi
c«ng èng PVC, quy ®Þnh l-îng thÈm thÊu n-íc cho phÐp lµ :
Qs≤0.0046 di


6.3 KiÓm tra biÕn d¹ng ®-êng èng :
6.3.1 §-êng èng b»ng nhùa PVC cøng lµ èng mÒm, trong qu¸ tr×nh sö dông thùc tÕ
®-îc phÐp cã biÕn d¹ng nhÊt ®Þnh, nh-ng lo¹i biÕn d¹ng nµy b¾t buéc ph¶i
kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn tuæi thä sö dông cña ®-êng èng. Khi l-îng biÕn d¹ng
cña ®-êng èng mÒm ch«n d-íi ®Êt v-ît qu¸ 5%, th× mèi nèi gi÷a c¸c èng vµ
mèi nèi gi÷ èng víi giÕng kiÓm tra cã thÓ sÏ bÞ rß rØ n-íc, tõ ®ã dÉn ®Õn ®Êt
c¸t lÊp cèng bÞ ch¶y mÊt, thËm chÝ ¶nh h-ëng ®Õn an toµn cña nÒn
D/BEC 2 - 2007


®-êng, do ®ã sù biÕn d¹ng l©u dµi cña ®-êng èng b¾t buéc ph¶i ®-îc khèng
chÕ. L-îng biÕn d¹ng cña èng mÒm sÏ t¨ng lªn theo thêi gian, nh-ng gÇn nh-
sù t¨ng biÕn d¹ng ®Òu x¶y ra trong n¨m thø nhÊt ®Õn n¨m thø hai sau khi ®Æt
èng, h¬n n÷a l-îng biÕn d¹ng t¨ng lªn nãi chung ®Òu nhá h¬n 1%, sau ®ã
l-îng biÕn d¹ng sÏ æn ®Þnh l¹i, do ®ã muèn khèng chÕ l-îng biÕn d¹ng l©u dµi
cña èng tr-íc hÕt ph¶i khèng chÕ l-îng biÕn d¹ng ban ®Çu cña èng. Trung
Quèc hiÖn nµy vÉn ch-a cã tiªu chuÈn khèng chÕ vµ tµi liÖu theo dâi tû lÖ biÕn
d¹ng ®-êng ®èng tho¸t n-íc b»ng nhùa PVC cøng. Trong tiªu chuÈn
ENV10462001 cña c¸c n-íc ¢u Mü quy ®Þnh : tû lÖ biÕn d¹ng ban ®Çu b×nh
qu©n cña èng mÒm cÇn ph¶i khèng chÕ trong ph¹m vi 2—4%. Trong tiªu chuÈn
prEN13476—3 (th¸ng 7/2002) cña c¸c n-íc Ch©u ¢u quy ®Þnh khi ®é vßng lµ
2kN/m2, th× tû lÖ biÕn d¹ng ban ®Çu b×nh qu©n cña èng mÒm ph¶i kh«ng chÕ ë
50
D/BEC 2 - 2007


møc 5%; Khi ®é cøng vßng t¨ng lªn, th× tû lÖ biÕn d¹ng ban ®Çu b×nh qu©n cña
èng mÒm cã thÓ kh«ng chÕ ë møc 8%. Do ®ã Quy tr×nh nµy quy ®Þnh tû lÖ
biÕn d¹ng ban ®Çu cña ®-êng kÝnh èng tho¸t
n-íc b»ng nhùa PVC cøng kh«ng ®-îc v-ît qu¸ tû lÖ biÕn d¹ng cho phÐp cña
®-êng kÝnh èng.
6.3.2 Sai sè khèng chÕ ®o ®-îc lµ tiÒn ®Ò b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c ®o ®-îc, nh-ng
c¸c tµi liÖu nh- tiªu chuÈn cña Ch©u ¢u, óc, T©n T©y Lan, §øc, v.v. ®Òu
kh«ng cã thuyÕt minh chi tiÕt vÒ ph-¬ng diÖn nµy.
§iÒu nµy ®· ®-îc tham kh¶o quy ®Þnh sè DBJ/T15---33—2003 cña tØnh S¬n
§«ng Trung QuècQuy tr×nh kü thuËt c«ng tr×nh ®-êng èng tho¸t n-íc kÕt
cÊu uèn thµnh rçng b»ng nhùa PVC cøng ch«n ngÇm d-íi ®Êt.


6.4 NghiÖm thu hoµn c«ng c«ng tr×nh ®-êng èng :
§o¹n nµy lµ tr×nh tù b¾t buéc ph¶i tu©n thñ trong c«ng t¸c nghiÖm thu c«ng
tr×nh ®-êng èng, ®-îc lËp ra theo Tiªu chuÈn nhµ n-íc Trung Quèc sè GB
50268-97Quy ph¹m nghiÖm thu c«ng tr×nh ®-êng èng cÊp tho¸t n-íc vµ
D/BEC 2 - 2007


Tiªu chuÈn hµnh nghÒ sè CJJ 3-90Tiªu chuÈn kiÓm tra, ®¸nh gi¸ c«ng tr×nh
®-êng èng tho¸t n-íc thµnh phè.
51
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản