Quy trình lập phiếu thu chi tại phòng kế toán

Chia sẻ: thanh_trieu

1. 1. MỤC ĐÍCH : (Quy trình này được soạn thảo để làm gi ? giải quyết vấn đề gì ?) - Quy định các chứng từ cần thiết khi lập phiếu thu, chi nhằm đảm bảo sự thu chi, hợp pháp, những chứng từ yêu cầu thanh toán không phù hợp với tiêu chuẩn kiểm tra sẽ được nhận biết và xử lý kịp thời.

Nội dung Text: Quy trình lập phiếu thu chi tại phòng kế toán

QUY TRÌNH

LAÄP PHIEÁU THU CHI TAÏI PHOØNG KEÁ TOAÙN

1. 1. MUÏC ÑÍCH : (Quy trình naøy ñöôïc soaïn thaûo ñeå laøm gi ? giaûi quyeát vaán ñeà gì ?)
- Quy ñònh caùc chöùng töø caàn thieát khi laäp phieáu thu, chi nhaèm ñaûm baûo söï thu chi, hôïp phaùp, nhöõng
chöùng töø yeâu caàu thanh toaùn khoâng phuø hôïp vôùi tieâu chuaån kieåm tra seõ ñöôïc nhaän bieát vaø xöû lyù kòp
thôøi.
- Laäp phieáu thu, chi theo ñuùng cheá ñoä keá toaùn.. .................................................................................


2. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : (Quy trình naøy chi phoái coâng vieäc cuûa caùc phoøng ban boä phaän naøo ?
lieät keâ taát caû)
- Taát caû caùc phoøng ban trong coâng ty......................................................................................................


3. 3. ÑÒNH NGHÓA THUAÄT NGÖÕ & TÖØ VIEÁT TAÉT: (giaûi thích caùc thuaät ngöõ, caùc töø vieát taét söû
duïng trong quy trình naøy )

- HÑTC : Hoaù ñôn taøi chính
- GÑ : Giaùm Ñoác
- TBP : Tröôûng boä phaän
- KTT : Keá toaùn tröôûng
- PNK : Phieáu nhaäp kho
- HÑMB : Hôïp ñoàng mua baùn
- KTTT : Nhaân vieân keá toaùn


4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO : (Lieät keâ caùc vaên baûn, tieâu chuaån, quy ñònh …, laø cô sôû ñeå soaïn thaûo quy
trình naøy keå caû caùc quy trình khaùc trong heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng)
- Tieâu chuaån ISO 9001 – 2000
- Ñieàu leä toå chöùc hoaït ñoïng Coâng ty coå phaàn Long sôn
- Caùc quy ñònh veà cheá ñoä chi tieâu Taøi chính trong Coâng ty .
5. MOÂ TAÛ :
5.1. Löu ñoà

Coâng Traùch nhieäm Löu ñoà Bieåu maãu aùp duïng,
ñoaïn thöïc hieän (söû duïng caùc kyù hieäu theo quy öôùc ) taøi lieäu lieân quan

Ñeà nghò thanh
Chöùng töø thanh
1 1 toaùn, Ñeà nghi thu
toaùn
tieàn
NV
Phieáu ñeà xuaát .
Chöùng töø hoaù ñôn
goác coù lieân quan


Ñeà nghò thanh
2 2 Kieåm tra, ñoái toaùn, Ñeà nghi thu
chieáu tieàn
KTTT
Phieáu ñeà xuaát .
Chöùng töø hoaù ñôn
goác coù lieân quan
Ñeà nghò thanh
3 3 Kyù Duyeät toaùn, Ñeà nghi thu
KTT, GÑ tieàn
Phieáu ñeà xuaát .
Chöùng töø hoaù ñôn
goác coù lieân quan
Phieáu chi
4 4 Phieáu chi, Phieáu
Phieáu thu
thu
KTTTThu tieàn , Chi tieàn Phieáu chi
5 5
Phieáu thu
TQÑeà nghò thanh
LÖU HOÀ SÔ toaùn, Ñeà nghi thu
6 6 tieàn
Phieáu ñeà xuaát .
KTTT, TQ Chöùng töø hoaù ñôn
goác coù lieân quan
Phieáu chi, Phieáu
thu.
5.2. 5.2. Dieãn giaûi chi tieát:
Coâng Teân coâng ñoaïn Traùch nhieäm Moâ taû thöïc hieän coâng ñoaïn Chuaån chaáp nhaän Bieåu maãu aùp duïng,
ñoaïn (ai laøm ?) (Laøm ñieàu gì & laøm nhö theá naøo, neâu (Nhö theá naøo laø ñaït/ñöôïc ñoái vôùi coâng ñoaïn) hoà sô (Baèng chöùng ñeå
roõ: ôû ñaâu ? luùc naøo ? trong bao laâu ?) laïi)
Ñeà xuaát NV-CN Taäp hôïp caùc chöùng töø , hoaù ñôn coù lieân Ghi Ñaày ñuû, roõ raøng caùc chi tieát theo maãu Phieáu ñeà xuaát, Phieáu
quan ñeán thu, chi tieàn maët, laäp phieáu ñeø quy ñònh., khoâng söûa chöõa , taåy xoaù . ñeà nghò thanh toaùn,
1
nghò thanh toaùn, Phieáu ñeà nghò thu tieàn ,
Phieáu ñeà nghò thu
Töôûng Boä phaän kieåm tra kyù xaùc nhaän,
keøm theo Phieáu ñeø xuaát phaùt sinh
tieàn,
nghieäp vuï kinh teá ñaõ duyeät cuûa GÑ.
2 Kieåm tra KTTT Kieåm tra caùc giaáy tôø chöùng töø ñaày Phieáu nhaäp kho ñuùng haøng, ñuùng soá Phieáu ñeà xuaát, Phieáu
ñuû, hôïp leä,chính xaùc khoâng. löôïng,,Giaáy ñeà nghò chi ñaày ñuû teân hoï ñeà nghò thanh toaùn,
ngöôøi nhaän tieàn, coâng ty, soá tieàn, noäi dung Phieáu ñeà nghò thu
Phieáu chi: Giaáy ñeà nghò chi
chi, HÑTC ñuùng theo quy ñònh cuûa Boä Taøi tieàn,
tieàn,HÑTC hoaëc HÑMB lieân
Chính, ñaày ñuû teân Coâng ty, maõ soá thueá, teân
quan,Giaáy giôùi thieäu,Phieáu nhaäp Caùc chöùng töø hoaù
haøng, soá löôïng, ñôn giaù, thueá VAT, soá tieàn,
kho ñôn coù lieân quan
baèng soá, baèng chöõ…., HÑMB ñuùng vôùi noäi
Phieáu thu:,Giaáy ñeà nghò thu tieàn, dung chi, ñieàu kieän thanh toaùn, Giaáy giôùi
Neáu hôïp leä, ñaày ñuû thì tieán haønh thieäu ñuùng teân, noäi dung ñaõ ghi treân giaáy
laäp phieáu, Neáu khoâng hôïp leä, ñaày ñeà nghò chi , ngöôøi kyù giaáy giôùi thieäu
ñuû chuyeån traû laïi phoøng nghieäp vuï vaømoäc daáu cuûa khaùch haøng., Ñaày ñuû teân
ñeå hoï chænh söûa, boå sung cho ñuùng hoï ngöôøi noäp tieàn , soá tieàn baèng chöõ, soá,
noäi duïng thu
Kyù duyeät GÑ, KTT KTT, GÑ xem xeùt vaøduyeät. Chöùng töø ñaày ñuû, chính xaùc nhö nhöõng noäi Phieáu ñeàø xuaát, Phieáu
3 dung ñaõ ghi treân ñeà nghò thanh toaùn,
Phieáu ñeà nghò thu
tieàn,Caùc chöùng töø
hoaù ñôn coù lieân quan
4 Thöïc hieän KTTT Vieát phieáu thu hoaëc Phieáu chi . Chöùng töø ñaày ñuû, chính xaùc Phieáu thu, Phieáu chi
Phieáu ñeàø xuaát, Phieáu
ñeà nghò thanh toaùn,
Phieáu ñeà nghò thu
tieàn,Caùc chöùng töø
hoaù ñôn coù lieân quan
Thöïc hieän TQ Thu hoaëc chi tieàn Thu ñuû , chi ñuùng . Phieáu thu, Phieáu chi
5


6 Löu hoà sô KTTT, TQ Ghi cheáp soå saùch keá toaùn vaø löu hoà Roõ raøng coù heä thoáng , deã tìm kieám. Phieáu thu, Phieáu chi
sô Phieáu ñeàø xuaát, Phieáu
ñeà nghò thanh toaùn,
Phieáu ñeà nghò thu
tieàn,Caùc chöùng töø
hoaù ñôn coù lieân quan

6. BIEÅU MAÃU AÙP DUÏNG, HOÀ SÔ:
Stt Nhaän bieát Baûo quaûn Baûo veä Thôøi gian löu hoà sô Caùch huyû hoà sô
Teân bieåu maãu Kyù hieäu bieåu maãu (Nôi löu hoà sô) (Thaåm quyeàn truy caäp, ai ñöôïc
pheùp truy caäp)

1 Giaáy ñeà nghò thanh toaùn ÑNTT-LS Phoøng keá toaùn Keá toaùn , Giaùm ñoác 10 naêm Chuyeån kho löu tröõ
10 naêm tieáp theo

2 Phieáu nhaäp kho PNK-LS Phoøng keá toaùn Keá toaùn , Giaùm ñoác 10 naêm Chuyeån kho löu tröõ
10 naêm tieáp theo

3 Phieáu thu PT-LS Phoøng keá toaùn Keá toaùn , Giaùm ñoác 10 naêm Chuyeån kho löu tröõ
10 naêm tieáp theo

4 Phieáu chi PC-LS Phoøng keá toaùn Keá toaùn , Giaùm ñoác 10 naêm Chuyeån kho löu tröõ
10 naêm tieáp theo
5 Phieáu ñeàø xuaát PÑX-LS Phoøng keá toaùn Keá toaùn , Giaùm ñoác 10 naêm Chuyeån kho löu tröõ
10 naêm tieáp theo
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản