Quy trình thực hện Event

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
130
lượt xem
63
download

Quy trình thực hện Event

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quy trình thực hện event', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình thực hện Event

  1. Qui Trình Th c Hi n M t Event
  2. C nh tranh ngày càng gay g t trên th trư ng khi n các công ty t ch c s ki n ngày càng nâng t m quan tr ng c a chuyên nghi p hoá. Ai cũng nói mình chuyên nghi p. Chuyên nghi p là ph i làm ư c m i th , t th nh nh t n th l n nh t như làm k ho ch, g i gi y m i như th nào, trình bày màu s c sao cho phù h p công ty, s n ph m, khách m i là ai, ăn gì, ch ng i th nào, khách quan tr ng thì ng ra làm sao, b o v an toàn th nào. Tóm l i, ph i hoàn h o trong t ng chi ti t nh . Qu n lý m t s ki n bao g m quá trình ho ch nh và ki m soát v chi phí (cost), công vi c (content) và r i ro (risk) i kèm v i nh ng ràng bu c v lu t pháp (legal), văn hoá o c (ethical) và nh ng thay i không th lư ng trư c ư c bên trong cũng như bên ngoài doanh nghi p. M t Event luôn ph i tr i qua nh ng “th t c“ cơ b n sau: 1. Hình thành ch theme) cho s ki n: Ch này s b ràng bu c và chi ph i b i nhi u v n vĩ mô như lu t (regulation), khu v c t ch c (site choice), văn hoá riêng c a khách hàng (client culture), ngu n l c (resource); và v n vi mô như a i m t ch c (venue), cách th c ph c v (catering), hình th c gi i trí (entertainment, artist, speaker), cách trang trí (decoration), âm thanh ánh sáng (sound and light), các k x o hi u ng c bi t (audiovisual, special effects). N u là Event Lunching s n ph m thì ch nó ph thu c vào thông i p mà s n ph m (brand) ó mu n ưa n khách hàng m c tiêu.Ngoài ra, nó còn ph thu c vào chi n lư c marketing dài h n mà công ty ó mong mu n ...
  3. 2.Vi t chương trình (proposal): là cách t o s n ph m Event trên gi y t . Chương trình này s ư cg i n khách hàng v i b ng báo giá và ch ph n h i t phía khách hàng. Thông thư ng, i v i m t event, ây là giai o n quan tr ng nh t, t o ư c s khác bi t gi a các công ty event v i nhau. Nhưng m t ý tư ng hay cũng chưa m b o thành công c a event b i còn ph thu c nhi u vào khâu t ch c. cho proposal sinh ng, n tư ng và chuy n t i ư c ý tư ng mà agency mu n cho khách hàng c m ư c (feeling) thì ph i có hình nh thi t k minh ho : Sân kh u , t ng th m t b ng, banner, backdrop chính , h th ng èn, âm thanh , và t t c các th i theo c a chương trình... 3· Th c hi n k ho ch có kèm ki m soát: lúc này m i ngư i s th c hi n công vi c t ngoài (outsourcing) theo k ho ch và có s giám sát c a các trư ng b ph n. 4· T ch c s ki n và theo dõi s ki n: các trư ng b ph n s i u ph i nhân l c theo công vi c ã ư c phân công. Nh ng lúc có phát sinh ngoài d ki n, m i ngư i s cùng t p h p l i cùng gi i quy t t i ch . 5· K t thúc s ki n, chuy n c v kho (removal): d n d p nơi t ch c (cleaning), s a l i nh ng v t d ng ã s d ng (repair), thanh toán h p ng cho các nhà cung c p (contract acquittal), b o qu n kho (storage)… 6· H p rút kinh nghi m: Sau khi event k t thúc, m i b ph n s vi t báo cáo ghi nh n l i nh ng thi u sót v quá trình chu n b , quá trình
  4. di n ra và quá trình k t thúc s ki n cùng nhau rút kinh nghi m cho nh ng s ki n sau. Nghe tư ng ch ng ơn gi n là th , nhưng công vi c t ch c event là m t công vi c khó. Nó òi h i các công ty ph i th c s tâm huy t v i công vi c mình ang làm. Hy v ng, v i quy trình c th nh ng ngư i làm event Vi t Nam khi bi t r ng m i ngư i s hi u và ng c m v i các công ty c a mình. o di n Tr n C nh ôn, giám c công ty truy n thông Th ng Mõ chia s nh ng kinh nghi m trong ngh thu t hóa Event: Vi c áp d ng ngh thu t, c bi t là i n nh vào qu ng cáo ã ư c khai thác trong nh ng năm g n ây, ch y u là các o n phim qu ng cáo truy n hình (TVC) như Omo v i câu chuy n Ng i gì v t b n, Nestle v i s s n sàng c a thanh niên, Pond’s v i s c m nh tu i tr … Còn trong lĩnh v c Event, vi c áp d ng này v n còn khá m i m và nhi u ti m năng. Là m t o di n làm Event ôn cũng r t mu n chuy n hoá nh ng y u t này sao cho ăn ý và nh nhàng nh t. Có th ví d v m t event nh , t ch c m t ngày “team building“ cho toàn i Rejoice vào trư c ngày tung s n ph m m i. l y khí th cho nhân viên sales P&G, ôn xây d ng concept trên b i c nh các chi n sĩ cùng h p l c ánh thành Troy, v a mang tính gi i trí, v a ng ý khá sâu s c mà ôn và các ng s ã c g ng th hi n b ng nh ng k x o và nh ng tình ti t mang tính ngh thu t, các b n trong i c m nh n hào khí anh hùng và t hào v nh ng n l c c a i trư c ngày xông
  5. tr n. Khách hàng event luôn yêu c u khách hàng m c tiêu c a h ư c tôn vinh. Vì v y, chuy n hoá thành ngh thu t trong event; nó ph thu c r t nhi u vào cái tài c a ngư i “t ng ch huy“ event ư c ngh thu t hoá là am hi u nhi u lo i ngôn ng ngh thu t; bi t cân nh c t l c a vi c áp d ng, cu i cùng là th c hi n nó m t cách trôi ch y và dĩ nhiên là khá ti t
Đồng bộ tài khoản