Quy trình tính và chi trả công

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
169
lượt xem
102
download

Quy trình tính và chi trả công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thu thập dữ liệu như bảng chấm công, đơn xin nghỉ phép, các quyết định điều chỉnh lương, hợp đồng lao động, các hồ sơ liên quan khác

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình tính và chi trả công

 1. QUY TRÌNH TÍNH VAØ CHI TRAÛ COÂNG 1. Thu thaäp döõ lieäu (Baûng chaám coâng, Ñôn xin nghæ pheùp, Caùc quyeát ñònh ñieàu chænh löông, Hôïp ñoàng lao ñoäng, Caùc hoà sô lieân quan khaùc) 2. Nhaäp döõ lieäu vaøo baûng löông 3. Löïa choïn coâng thöùc tính 4. Kieåm tra treân baûng tính 5. In ra giaáy (baûng löông chi tieát, toång hôïp) 6. Kieåm tra treân baûng in 7. Kyù duyeät 8. Chi traû (phieáu löông caù nhaân)
 2. Baûo hieåm xaõ hoäi – baûo hieåm y teá Cheá ñoä Baûo hieåm xaõ hoäi : Ñieàu leä BHXH quy ñònh caùc cheá ñoä : 1. Cheá ñoä trôï caáp oám ñau 2. Cheá ñoä trôï caáp thai saûn 3. Cheá ñoä trôï caáp tai naïn lao ñoäng, ng ngheà nghieäp 4. Cheá ñoä höu trí 5. Cheá ñoä töû tuaát
 3. Baûo hieåm xaõ hoäi – baûo hieåm y teá 1. Cheá ñoä trôï caáp oám ñau : Möùc trôï caáp oám ñau baèng 75 % ng möùc tieàn löông laøm caên cöù ñoùng ng Baûo hieåm xaõ hoäi tröôùc khi nghæ.
 4. Baûo hieåm xaõ hoäi – baûo hieåm y teá 2. Cheá ñoä trôï caáp thai saûn : 4 thaùng ñoái vôùi ngöôøi laøm vieäc trong ng ñieàu kieän bình thöôøng; ng 5 thaùng ñoái vôùi ngöôøi laøm vieäc naëng ng ng nhoïc, ñoäc haïi.
 5. Baûo hieåm xaõ hoäi – baûo hieåm y teá 2. Cheá ñoä trôï caáp thai saûn (tt): Möùc trôï caáp baèng 100 % möùc tieàn ng löông laøm caên cöù ñoùng Baûo hieåm xaõ ng hoäi tröôùc khi nghæ. Ngoaøi ra khi sinh con ñöôïc trôï caáp 1 laàn baèng moät thaùng tieàn löông ñoùng ng ng ng Baûo hieåm xaõ hoäi
 6. Baûo hieåm xaõ hoäi – baûo hieåm y teá 3. Cheá ñoä trôï caáp tai naïn lao ñoäng, ng ngheà nghieäp: Ngöôøi söû duïng lao ñoäng coù traùch ng ng ch nhieäm traû heát caùc khoaûn chi phí y teá vaø tieàn löông töø khi sô cöùu, caáp cöùu ñeán khi ñieàu trò oån ñònh thöông taät cho ngöôøi bò tai naïn lao ñoäng ng
 7. Baûo hieåm xaõ hoäi – baûo hieåm y teá 3. Cheá ñoä trôï caáp tai naïn lao ñoäng, ng ngheà nghieäp (tt) : Toå chöùc Baûo hieåm xaõ hoäi giôùi thieäu ñi khaùm khaû naêng lao ñoäng taïi Hoäi ng ñoàng giaùm ñònh y khoa theo cheá ñoä ng cuûa Boä y teá
 8. Baûo hieåm xaõ hoäi – baûo hieåm y teá 3. Cheá ñoä trôï caáp tai naïn lao ñoäng,ng ngheà nghieäp (tt) : Bò suy giaûm töø 15% – 30% khaû naêng lao ñoäng thì ñöôïc trôï caáp 1 laàn. Töø 31% ng trôû leân thì ñöôïc trôï caáp haøng thaùng. ng ng Möùc tieàn löông tính trôï caáp laø möùc löông toái thieåu theo quy ñònh cuûa Chính phuû.
 9. Baûo hieåm xaõ hoäi – baûo hieåm y teá 4. Cheá ñoä höu trí : Nam 60 tuoåi, nöõ 55 tuoåi vaø coù thôøi gian ñoùng Baûo hieåm xaõ hoäi ñuû 20 ng naêm trôû leân (nhöõng tröôøng hôïp khaùc ng phaûi coù caùc ñieàu kieän ñi keøm)
 10. Baûo hieåm xaõ hoäi – baûo hieåm y teá 4. Cheá ñoä höu trí (tt) : Möùc löông höu haøng thaùng toái ña ng ng baèng 75% möùc löông bình quaân cuûa ng tieàn löông thaùng laøm caên cöù ñoùng ng ng Baûo hieåm xaõ hoäi
 11. Baûo hieåm xaõ hoäi – baûo hieåm y teá 4. Cheá ñoä höu trí (tt) : Ngöôøi lao ñoäng nghæ vieäc nhöng chöa ñuû ng tuoåi höôûng cheá ñoä höu trí haøng thaùng thì ng ng ng ñöôïc höôûng trôï caáp 1 laàn. ng Cöù moãi naêm ñoùng BHXH ñöôïc tính baèng ng ng moät thaùng möùc bình quaân cuûa tieàn löông ng laøm caên cöù ñoùng BHXH. ng Hoaëc chôø ñeán khi ñuû tuoåi thì höôûng cheá ng ñoä höu trí haøng thaùng ng ng
 12. Baûo hieåm xaõ hoäi – baûo hieåm y teá 5. Cheá ñoä töû tuaát : Ngöôøi lao ñoäng khi maát thì ngöôøi lo mai ma ng taùng ñöôïc nhaän tieàn mai taùng baèng 8 ng ng ng thaùng tieàn löông toái thieåu. ng Möùc tieàn tuaát 1 laàn ñoái vôùi gia ñình laø cöù 1 naêm ñoùng BHXH ñöôïc ½ thaùng möùc ng ng bình quaân cuûa tieàn löông laøm caên cöù ñoùng BHXH. ng
 13. Baûo hieåm xaõ hoäi – baûo hieåm y teá Möùc löông laøm caên cöù ñoùng BHXH: ng Löông theo ngaïch baäc, chöùc vuï, hôïp ch ñoàng ng Caùc khoaûn phuï caáp khu vöïc, ñaét ñoû, chöùc vuï, thaâm nieân, heä soá cheânh leäch baûo löu (neáu coù). ch ).
 14. Baûo hieåm xaõ hoäi – baûo hieåm y teá Tyû leä ñoùng BHXH: ng Doanh nghieäp ñoùng 15 % so vôùi ng toång quyõ tieàn löông cuûa nhöõng ng ngöôøi tham gia BHXH trong ñôn vò Ngöôøi lao ñoäng ñoùng 5% tieàn löông ng ng thaùng. ng
 15. Baûo hieåm xaõ hoäi – baûo hieåm y teá Baûo hieåm y teá : Doanh nghieäp ñoùng 2%; ngöôøi lao ng ñoäng ñoùng 1% tieàn löông thaùng. ng ng ng Baûo hieåm y teá ñöôïc mua vaøo ñaàu moãi quyù, giaù trò toái thieåu laø 1 quyù.
 16. Baûo hieåm xaõ hoäi – baûo hieåm y teá Baûo hieåm y teá : Tröôøng hôïp theû baûo hieåm chöa heát ng thôøi gian söû duïng maø ngöôøi lao ng ñoäng thoâi vieäc, thì doanh nghieäp ng nhaän laïi theû vaø traû laïi cho cô quan Baûo hieåm. Soá dö coøn laïi seõ ñöôïc keát chuyeån sang quyù sau.
 17. Thueá thu nhaäp Thu nhaäp thöôøng xuyeân chòu thueá : Thu ng Laø toång soá tieàn thu ñöôïc cuûa töøng caù nhaân ng ng bình quaân thaùng trong naêm: ng Treân 5tr ñoàng ñoái vôùi coâng daân Vieät Nam; ng Treân 8tr ñoàng ñoái vôùi ngöôøi nöôùc ngoaøi cö ng truù taïi Vieät Nam vaø coâng daân Vieät Nam lao ñoäng, coâng taùc ôû nöôùc ngoaøi. ng
 18. Thueá thu nhaäp Thu nhaäp thöôøng xuyeân chòu thueá : Thu ng Bao goàm: tieàn löông, tieàn coâng, tieàn thuø lao; bao goàm caû tieàn löông laøm theâm giôø, löông ca 3, löông thaùng 13 (neáu coù), tieàn ng ), trôï caáp thay löông nhaän töø quyõ BHXH, tieàn aên tröa, aên giöõa ca (neáu nhaän baèng tieàn) ng
 19. Thueá thu nhaäp Thu nhaäp thöôøng xuyeân chòu thueá : Thu ng Tröôøng hôïp kyù Hôïp ñoàng lao ñoäng neáu quy ng ng ng ñònh thu nhaäp khoâng coù thueá (löông net), thì phaûi quy ñoåi thaønh thu nhaäp coù thueá ñeå laøm nh caên cöù xaùc ñònh möùc thu nhaäp chòu thueá Tieàn thöôûng thaùng, quyù, naêm, leã teát, ngaøy ng ng thaønh laäp ngaønh cuõng laø ñoái töôïng chòu nh nh ng thueá.
 20. Thueá thu nhaäp Bieåu thueá vaø coâng thöùc tính thueá thu Bie nhaäp : (baûng excel) ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản